Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

NL
Vouw bladzijde 3 helemaal open, zodat u een
overzicht hebt van de bedieningselementen en
B
de aansluitingen.
1 Bedieningselementen en
aansluitingen
1 Lijningangen voor de frontkanalen
2 Power-LED
3 Gain-regelaar om het niveau van de frontkanalen
aan te passen
4 BASS/TREBLE-regelaars voor de frontkanalen
5 Keuzeschakelaar voor subwoofer-werking van
de kanalen achteraan met de keuze tussen een
kantelfrequentie van 80 of 120 Hz.
6 Gain-regelaar om het niveau van de achterkana-
len aan te passen
7 De LED licht op wanneer het beveiligingscircuit
de booster bij overbelasting heeft uitgeschakeld.
8 Lijningangen voor de achterste kanalen
9 Zekeringen:
HPB-460/.. : 2 x 20 A, HPB-440/.. : 2 x 15 A
10 Connector voor de massa
11 +12 V-voedingsspanning
12 Controle-ingang +12 V om de booster in te scha-
kelen
13 Aansluitingen voor de achter-luidsprekers
14 Aansluitingen voor de voor-luidsprekers
2 Veiligheidsvoorschriften
De aansluiting van de booster op de autobatterij
dient zorgvuldig te gebeuren. In geval van kort-
sluiting kunnen er gevaarlijk grote stromen ont-
staan. Daarom is het nuttig voor de aansluiting van
de booster de positieve klem los te maken van de
autobatterij.
De booster moet op een mechanisch stabiele
plaats in de auto gemonteerd worden, zodat hij bij
plotseling remmen niet kan loskomen en vervol-
gens door de auto geslingerd wordt.
E
Referirse a la página 3. Podrá ver los elementos
operativos y las conexiones descritas.
1 Elementos Operativos y Conexiones
1 Entradas LINE para los canales frontales
2 LED de alimentación
3 Control para la adaptación de nivel de los cana-
les delanteros
4 Controles de Graves y Agudos para los canales
traseros
5 Interruptor selector para funcionar como subwoo-
fer en los canales traseros, con filtro a 80/120 Hz
seleccionable
6 Control para la adaptación de nivel de los cana-
les traseros
7 El LED se ilumina si el circuito de protección se
conecta en caso de sobrecarga del amplificador.
8 Entradas LINE para los canales traseros.
9 Fusibles
HPB-460/.. : 2 x 20 A
HPB-440/.. : 2 x 15 A
10 Conexión de masa
11 Conexión de alimentación +12 V
12 Terminal de control del amplificador +12 V
13 Conexión de los altavoces traseros
14 Conexión de los altavoces delanteros
2 Notas de Uso
La conexión del amplificador con la batería, es
especialmente difícil. En caso de corto-circuitos
estos pueden causar elevadas corrientes. Antes
de la conexión del amplificador desconectar el ter-
minal positivo de batería.
El amplificador tiene que montarse en un lugar
mecánicamente estable del coche de manera fija.
Cuando el amplificador esta en funcionamiento,
puede llegar a calentarse mucho. No colocar
ningún objeto sensible al calor cerca y no tocarlo
mientras funciona.
10
Tijdens de werking kan de versterker zeer warm
worden. Plaats daarom geen objecten in de buurt
die gevoelig zijn voor warmte. Raak een werkend
toestel niet aan.
In geval van ongeoorloofd of verkeerd gebruik of
van reparatie door een niet-gekwalificeerd per-
soon vervalt de garantie bij eventuele schade.
Verwijder het stof met een droge doek. Gebruik
zeker geen chemicaliën of water.
3 Opgelet bij gebruik van hoge vermo-
gens
Vermijd te hoge volumes. Uitzonderlijk hoge volu-
mes kunnen het gehoor beschadigen.
Het gehoor went aan hoge volumes, die na een
tijdje niet meer zo hoog worden ervaren. Draai
daarom, zelfs als men aan het geluid gewend is,
het volume niet verder open.
Zorg ervoor dat het geluidsvolume van het audio-
systeem in de auto niet te hoog staat, waardoor
andere geluidssignalen, bijvoorbeeld die van een
ambulance, niet meer hoorbaar zouden zijn.
4 Montage
Let op de volgende elementen bij de keuze van een
montageplaats:
De voedingskabels van de batterij naar de booster
moeten zo kort mogelijk zijn. Het is beter langere
luidsprekerkabels en kortere voedingskabels te
gebruiken.
Zorg voor een goede ventilatie aangezien de
booster gedurende de werking opwarmt.
Door het grote gewicht van de booster moet deze
op een mechanisch stabiele plaats vastge-
schroefd worden.
De zekeringen moeten voor vervanging toeganke-
lijk blijven.
Gebruik voor montage de 4 openingen van de koel-
plaat. Monteer de booster met 4 schroeven op een
geschikte plaats.
Si el amplificador se usa en aplicaciones diferen-
tes de las realmente establecidas, si funciona, se
conecta o se repara de manera errónea, no hay
posibilidad de responsabilidad en los posibles
daños.
Para la limpieza usar sólo un paño seco para qui-
tar el polvo, si productos químicos ni agua.
3 Precaución en caso de elevados
volúmenes
Nunca ajustar el volumen muy alto. Los volúme-
nes extremadamente altos pueden dañar el oído.
El oído de las personas se acostumbra a los ele-
vados volúmenes sin darse cuenta de ello. No
incrementar los elevados volúmenes progresiva-
mente después de tener en cuenta ésto.
Cuando se conduce, el volumen del sistema de
audio del coche, tiene que ajustarse de manera
que permita oír la señal de por ejemplo, sirenas o
ambulancias.

4 Montaje

Para instalar el amplificador, tener en cuenta los
siguientes puntos:
El cable de alimentación de la batería al amplifica-
dor tiene que ser lo más corto posible. Es mejor
usar cables de altavoces largos y cables de ali-
mentación cortos.
Debido al calentamiento del amplificador, este
tiene que estar lo suficientemente ventilado.
El montaje del amplificador debe estar lo más
firme posible.
Los fusibles y los controles deben ser accesibles.
Para el montaje usar los cuatro agujeros del radia-
dor. El amplificador queda bien sujeto usando estos
4 tornillos.
5 Aansluitingen
Om kortsluitingen te vermijden is het nuttig om
voor de aansluiting van de booster, de positieve
klem los te maken van de autobatterij.
De volledige aansluiting wordt getoond in fig.3 (met 4
luidsprekers). Figuur 4 toont de aansluiting van twee
satellietluidsprekers en een subwoofer en figuur 5
toont de aansluiting van twee luidsprekers met de
booster bruggeschakeld.
5.1 Voedingspanning
5.1.1 RMT-aansluiting (12)
De booster wordt in- en uitgeschakeld door een
+12 V-spanning aan de RMT-aansluiting. Verbind de
RMT-aansluiting met de +12 V-uitgang van de auto-
radio (aansluiting voor een motor- antenne, parallel-
schakeling met een dergelijke antenne is mogelijk).
Is er geen +12 V-uitgang aan de autoradio, dan
moet de RMT-aansluiting een +12 V-verbinding krij-
gen via het startcontact of een aparte schakelaar.
5.1.2 +12 V-aansluiting (11)
Verbind de +12 V-aansluiting via een kabel, met de
juiste doorsnede (zie paragraaf 5.1.3), met de posi-
tieve klem van de autobatterij. Om bij de nieuwe
+12 V-kabel een kortsluiting te vermijden, moet een
extra zekering nabij de batterij geplaatst worden
(figuur 3). Grootte van de zekering:
HPB-440/.. : 30 A
HPB-460/.. : 40 A
5.1.3 Doorsnede van de voedingskabels:
Belangrijk! Voor de doorsnede van de kabel is de
lengte van de +12 V-kabel en de massageleider
bepalend.
Aanbevolen kabeldoorsnede*
Totale kabellengte
HPB-440/..
max. 35 A
2
2 m
5 mm
2
4 m
10 mm
2
6 m
15 mm
2
10 m
25 mm
5 Conexiones
Para evitar corto-circuitos, antes de la conexión
del amplificador desconectar el terminal positivo
de la batería.
La instalación completa se visualiza en la fig. 3
(usando 4 altavoces). La Fig.4 enseña la conexión
de dos satélites más un subwoofer y la fig.5 la cone-
xión de dos altavoces en funcionamiento puenteado.
5.1 Alimentación
5.1.1 Terminal RMT (12)
El amplificador se conecta y desconecta con un vol-
taje de control de +12 V en el terminal RMT. Conec-
tar el terminal RMT con la salida +12 V de la radio
(puede conectarse en paralelo con el motor de
antena).
Si el autoradio no incluye salida +12 V, el terminal
RMT puede conectarse a +12 V en la llave de encen-
dido o en un interruptor separado.
5.1.2 Terminal +12 V (11)
Conectar el terminal +12 V, con su correspondiente
sección (ver prox. parag. 5.1.3) con el terminal posi-
tivo de la batería del coche. Para evitar un corto-cir-
cuito del cable de 12 V, puede añadirse un fusible en
la batería (fig.3).
Tamaño del fusible:
HPB-440/..: 30 A, HPB-460/..: 40 A.
5.1.3 Sección de los cables de alimentación
Importante! Para la sección, tener en cuenta la lon-
gitud total del cable de alimentación conectado a
+12 V y del cable de masa!
Longitud total
Sección de cable recomendada*
del cable
HPB-440/..
max. 35 A
2
2 m
5 mm
2
4 m
10 mm
2
6 m
15 mm
2
10 m
25 mm
HPB-460/..
max. 55 A
2
7,5 mm
2
15,0 mm
2
22,0 mm
2
35,0 mm
HPB-460/..
max. 55 A
2
7,5 mm
2
15,0 mm
2
22,0 mm
2
35,0 mm

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis