Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus DSL-AC52U Schnellstartanleitung

Vdsl/adsl-wlan-modem-router
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DSL-AC52U:

Werbung

Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL
English ..............................................................3
Български .......................................................7
Hrvatski ............................................................11
Čeština ..............................................................15
Dansk ................................................................19
Nederlands .....................................................23
Eesti ...................................................................27
Suomi ................................................................31
Français ............................................................35
Deutsch ............................................................39
Ελληνικά ...........................................................43
Magyar .............................................................47
Italiano .............................................................51
Latviski .............................................................55
Lietuvių ...........................................................59
u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 1
¤
DSL-AC52U
Modem Router
Quick Start Guide
Norsk .................................................................63
Polski .................................................................67
Português .......................................................71
Română ............................................................75
Русский ............................................................79
Srpski ...............................................................83
Slovensky ........................................................87
Slovenščina ....................................................91
Español ............................................................95
Svenska ...........................................................99
Türkçe ...............................................................103
Українська .....................................................107
U11065 / First Edition / November 2015
2015-11-26 10:12:48

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus DSL-AC52U

 • Seite 1 ¤ DSL-AC52U Dual-band 802.11ac VDSL/ADSL Modem Router Quick Start Guide English ..............3 Norsk ..............63 Български ............7 Polski ..............67 Hrvatski ............11 Português ............71 Čeština ..............15 Română ............75 Dansk ..............19 Русский ............79 Nederlands .............23 Srpski ...............83 Eesti ..............27 Slovensky ............87 Suomi ..............31 Slovenščina ............91...
 • Seite 2 • For more details, refer to the user manual included in the support CD. • За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на помощния CD диск. Podrobnější informace viz uživatelská příručka na podpůrném disku CD. • Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku na CD-u podrške. •...
 • Seite 3: Package Contents

  Package contents VDSL/ADSL Wireless Modem Router Power adapter Network cable (RJ-45 cable) Quick Start Guide Support CD (Manual, utility software) DSL/phone cable (RJ-11 cable) Splitter (varies with region) Warranty card NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look E-WAN Wi-Fi on/off...
 • Seite 4: Getting Started

  Setting up 1. Insert your xDSL modem router’s power adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet. Wall power outlet 2. Connect one end of the RJ-11 E-WAN Wi-Fi on/off cable to the DSL port of your xDSL modem router, and Power connect the other end to the...
 • Seite 5 • Setup (QIS) Wizard again. • Disable the proxy settings, dial-up connection, and set your TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. For more details, please refer to the ASUS Support site. 2. Your xDSL modem router automatically configures the DSL Annex mode, Internet connection type, and VPI/VCI value and encapsulation modes. Key in the Internet account information that you obtained from your Internet Service Provider (ISP).
 • Seite 6 3. If QIS failed to detect your Internet connection type, manually configure your connection settings. 4. Assign the wireless network name (SSID) and security key for your wireless con- nection. Click Apply when done. 5. A summary page appears to show the current settings for your network. Click Next to save your network settings and go to the Network Map page.
 • Seite 7 Бърз преглед Безжичен VDSL/ADSL модем-рутер Адаптер Мрежов кабел (RJ-45 кабел) Ръководство за бърз старт Помощен CD диск (ръководство, DSL/телефонен кабел (RJ-11 помощен софтуер) кабел) Сплитер (варира за различните Гаранционна карта региони) ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете...
 • Seite 8: Първи Стъпки

  Настройка 1. Включете захранващия адаптер на Вашия xDSL модем-рутер във входа за прав ток, след което го Wall power outlet включете в контакт. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Свържете единия край на RJ-11 кабела към DSL порта Power на Вашия xDSL модем-рутер, след...
 • Seite 9 Деактивирайте настройките на прокси сървъра и комутируемата връзка, след което конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес. За повече информация, вижте раздел уеб сайта за поддръжка на ASUS. 2. Вашият xDSL модем-рутер автоматично конфигурира режим DSL Annex, типа интернет връзка, стойността на VPI/VCI и режимите на капсулиране. Въведете...
 • Seite 10 3. Ако QIS (Бързо конфигуриране на интернет)не успее да открие вида на Вашата интернет връзка, можете ръчно да конфигурирате своите настройки за свързване. 4. Задаване на име на мрежата (SSID) и ключ за защита за избраната безжична връзка Smart Connect (Интелигентно свързване). Натиснете Apply (Приложи), когато...
 • Seite 11: Sadržaj Pakiranja

  Sadržaj pakiranja VDSL/ADSL bežični modem s Adapter napajanja usmjerivačem Mrežni kabel (RJ-45 kabel) Vodič za brzi početak rada CD podrške (Priručnik, uslužni DSL/telefonski kabel (RJ-11 kabel) programi) Razdjelnik (razlikuje se po regija- Jamstvena kartica NAPOMENA: Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču. Brzi pregled E-WAN Wi-Fi on/off...
 • Seite 12: Početak Rada

  Postavljanje 1. Ukopčajte adapter izmjeničnog napajanja usmjerivača xDSL modema u DC-IN priključak i utaknite ga Wall power outlet u električnu utičnicu. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Priključite jedan kraj RJ-11 kabela u DSL utičnicu xDSL Power usmjerivača modema, a drugi kraj kabela priključite na DSL priključak na razdjelniku.
 • Seite 13 (QIS). • Deaktivirajte proxy postavke, telefonsku vezu i postavite postavke za TCP/IP tako da se automatski dohvaća IP adresa. Više pojedinosti potražite na ASUS stranici za podršku. 2. Vaš xDSL modem s usmjerivačem automatski će konfigurirati DSL dodatni način rada, vrstu internetske veze i VPI/VCI vrijednost i načine inkapsulacije. Upišite podatke i internetskom računu koje ste dobili od dobavljača internetske usluge...
 • Seite 14 3. Ako QIS nije prepoznao vrstu vaše Internet Connection (Internetska veza), ručno konfigurirajte postavke veze. 4. Dodijelite naziv bežičnoj mreži (SSID) i sigurnosni ključ za vašu bežičnu vezu. Po dovršetku kliknite Apply (Primijeni). 5. Stranica sažetog prikaza pojavljuje se radi prikaza trenutnih postavki vaše mreže. Kliknite Next (Dalje) ako želite spremiti mrežne postavke i prijeći na stranicu Network Map (Mapiranje mreže).
 • Seite 15: Obsah Krabice

  Obsah krabice VDSL/ADSL bezdrátový mo- Napájecí adaptér dem-směrovač Síťový kabel (kabel RJ-45) Stručná příručka Podpůrný disk CD (Příručka, software DSL/telefonní kabel (kabel RJ-11) nástroje) Rozdělovač (liší se podle regionu) Záruční karta POZNÁMKA: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.
 • Seite 16: Zapnutí Napájení

  Instalace 1. Připojte napájecí adaptér xDSL modemu-směrovače k portu vstupu stejnosměrného napájení a k elektrické Wall power outlet zásuvce. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Připojte jeden konec kabelu RJ-11 k portu DSL xDSL Power modemu-směrovače a připojte druhý konec k portu DSL rozdělovače.
 • Seite 17 Průvodce rychlým nastavením Internetu (QIS). • Deaktivujte nastavení proxy, telefonické připojení a nastavte TCP/IP na automatické získání adresy IP. Další podrobnosti viz web technické podpory ASUS. 2. Tento xDSL modem-směrovač automaticky nakonfiguruje režim DSL Annex, typ připojení k Internetu a hodnotu VPI/VCI a režimy zapouzdření. Zadejte údaje o internetovém účtu, které vám poskytl váš poskytovatel internetového připojení...
 • Seite 18 3. Pokud funkce QIS nerozpozná váš typ připojení k Internetu, ručně nakonfigurujte nastavení vašeho připojení. 4. Zvolte název bezdrátové sítě (SSID) a klíč zabezpečení vašeho připojení. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít). 5. Zobrazí se stránka s přehledem aktuálních nastavení vaší sítě. Klepnutím na Next (Další) uložte nastavení...
 • Seite 19: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold VDSL/ADSL trådløs modemrouter Strømadapter Netværkskabel (RJ- 45-kabel) Kvikstartguide Support-cd (brugsanvisning, DSL/telefonkabel (RJ-11-kabel) softwareprogram) Fordeler (varierer efter region) Garantibevis BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt E-WAN Wi-Fi on/off Strøm LED 5GHz Wi-Fi-LED 13.
 • Seite 20: Kom Godt I Gang

  Indstilling 1. Slut strømadapteren til DC-IN-stikket på din xDSL-modemrouter og til stikkontakten. Wall power outlet 2. Slut den ene ende af RJ-11- E-WAN Wi-Fi on/off kablet til DSL-porten på din xDSL-modemrouter, og den Power anden ende til DSL-porten på fordeleren. 3.
 • Seite 21 BEMÆRK: Hvis QIS-guiden ikke starter automatisk, skal du følge disse trin for at starte guiden manuelt: Indtast http://192.168.1.1 eller http://asus.router.com og start QIS-guiden igen. • • Deaktiver proxy-indstillingeren, opkaldsforbindelsen og angiv TCP/IP- indstillingerne, for at hente en IP-adresse automatisk. Du kan læse mere om dette på ASUS' supportside.
 • Seite 22 3. Hvis QIS-guiden ikke kunne registrere din internetforbindelsestype, skal du konfigurere forbindelsesindstillingerne manuelt. 4. Giv dit trådløse netværk et netværksnavn (SSID) og en sikkerhedsnøgle til din trådløse forbindelse. Klik på Apply (Anvend), når du er færdig. 5. Der vises en oversigtsside med de aktuelle indstillinger til dit netværk. Klik på...
 • Seite 23: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking Draadloze VDSL-/ADSL-modemrouter Voedingsadapter Netwerkkabel (RJ-45 cable) Beknopte handleiding Ondersteuningscd (Handleiding, hulp- DSL-/telefoonkabel (RJ-11- programma) kabel) Splitter (afhankelijk van de woonplaats) Voetstuk OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht Wi-Fi on/off E-WAN...
 • Seite 24: Aan De Slag

  Installeren 1. Stop de voedingsadapter van uw xDSL-modemrouter in de gelijkstroomingang Wall power outlet en sluit deze aan op een E-WAN Wi-Fi on/off stopcontact. 2. Sluit een uiteinde van de Power RJ-11-kabel aan op de DSL-poort van uw xDSL- modemrouter en sluit het Splitter Phone Wall telephone outlet...
 • Seite 25 • (Quick Internet Setup = Snelle internetinstelling) opnieuw. • Schakel de proxy-instellingen en de inbelverbinding uit en stel uw TCP/IP- instellingen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen. Raadpleeg de ASUS- ondersteuningswebsite voor meer informatie. 2. Uw xDSL-modemrouter configureert automatisch de DSL Annex-modus, het internetverbindingstype en de VPI/VCI-waarde en inkapselingsmodi. Voer de internetaccountinformatie die u van uw internetprovider (ISP) hebt ontvangen, in.
 • Seite 26 3. Als QIS uw type internetverbinding niet kan detecteren, dient u de verbindingsinstellingen handmatig te configureren. 4. Wijs de naam van het draadloos netwerk (SSID) en de beveiligingscode toe voor uw draadloze verbinding. Klik op Apply (Toepassen) wanneer u klaar bent. 5. Een overzichtpagina verschijnt om de huidige instellingen voor uw netwerk te tonen.
 • Seite 27 Pakendi sisu VDSL/ADSL traadita modem-ruuter Toiteadapter Võrgukaabel (RJ-45 kaabel) Lühijuhend Tugijuhendi CD (Juhend, tarkvarautiliit) DSL-/telefonikaabel (RJ-11 kaabel) Jagur (varieerub regiooniti) Garantiikaart MÄRKUS: Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasim üüjaga Kiire ülevaade E-WAN Wi-Fi on/off Toite LED indikaator 5GHz Wi-Fi LED USB2.0 port indikaator...
 • Seite 28 Seadistamine 1. Sisestage xDSL modem- ruuteri toiteadapter alalisvooluporti ja ühendage Wall power outlet see toitepistikupesaga. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Ühendage RJ-11 kaabli üks ots xDSL modem-ruuteri DSL Power pordiga ja teine ots jaguri DSL pordiga. Splitter Phone 3. Kasutades võrgukaablit, Wall telephone outlet ühendage arvuti xDSL Computer...
 • Seite 29 • uuesti viisard Quick Internet Setup (Interneti-ühenduse kiirhäälestus, QIS). • Keelake puhversätted ja sissehelistusühendus ning seadistage TCP/IP sätted nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt. Täiendavat teavet leiate ASUS'e toeetenuste saidilt. 2. Teie xDSL modem-ruuter konfigureerib automaatselt režiimi DSL Annex, Interneti-ühenduse tüübi ja VPI/VCI väärtuse ning kapseldusrežimid. Sisestage Interneti-konto andmed, mille saite oma Interneti-teenuse pakkujalt (ISP-lt).
 • Seite 30 3. Kui viisard QIS ei suuda automaatselt Interneti-ühenduse tüüpi tuvastada, konfigureerige ühenduse sätted käsitsi. 4. Määrake traadita võrgu nimi (SSID) ja turvavõti traadita ühenduse jaoks. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku Apply (Rakenda). 5. Kuvatakse kokkuvõte, mis sisaldab teavet teie võrgu praeguste sätete kohta. Klõpsake ikooni Next (Edasi), et salvestada võrgusätted ja minna lehele Network Map (Võrgukaart).
 • Seite 31 Contenu de la boîte Langaton VDSL/ADSL-modeemireititin Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45-kaapeli) Pikaopas Tuki-CD (Käyttöopas, DSL/puhelinkaapeli apuohjelmaohjelmisto) (RJ-11-kaapeli) Jakaja (tyyppi vaihtelee eri alueilla) Takuukortti HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Pikasilmäys Wi-Fi on/off E-WAN Virran LED-valo 5GHz Wi-Fi LED 13.
 • Seite 32: Näin Pääset Alkuun

  Asetusten tekeminen 1. Liitä xDSL-modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä verkkolaite pistorasiaan. Wall power outlet 2. Liitä RJ-11-kaapelin E-WAN Wi-Fi on/off toinen pää xDSL- modeemireitittimen DSL- Power porttiin ja toinen pää jakajan DSL-porttiin. Splitter Phone 3. Liitä tietokone Wall telephone outlet verkkokaapelilla xDSL- Computer modeemireitittimen LAN-...
 • Seite 33 Näppäile http://192.168.1.1 tai http://asus.router.com ja suorita ohjattu • Quick Internet Setup (QIS) -asetus uudelleen. • Ota pois käytöstä välityspalvelinasetukset ja modeemiyhteys ja aseta TCP/IP- asetukset hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti. Katso lisätietoja ASUS- tukisivustolta. 2. xDSL-modeemireititin määrittää automaattisesti DSL Annex -tilan, internet- yhteystyypin ja VPI/VCI-arvon ja kapsulointitilat. Näppäile internet-tilitiedot, jotka sait internet-palveluntarjoajaltasi (ISP).
 • Seite 34 3. Jos QIS ei pysty tunnistamaan internet-yhteystyyppiä, määritä yhteysasetukset manuaalisesti. 4. Määritä verkkonimi (SSID) ja suojausavain langattomalle yhteydellesi. Napsauta Apply (Käytä), kun valmis. 5. Yhteenvetosivu tulee näkyviin ja näyttää nykyiset verkkoasetuksesi. Napsauta Next (Seuraava) tallentaaksesi verkkoasetuksesi ja siirry Verkkokartta-sivulle. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 34 2015-11-26 10:12:57...
 • Seite 35: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte Routeur-modem VDSL/ADSL Adaptateur secteur Câble réseau (RJ-45) Guide de démarrage rapide CD de support (Mode d’emploi et utilitaire) Câble téléphonique (RJ-11) Séparateur (en fonction du pays d’achat) Carte de garantie REMARQUE : Contactez votre revendeur si l’un des éléments est manquant ou endommagé.
 • Seite 36: Installation

  Installation 1. Branchez le modem-routeur sur une prise électrique via l’adaptateur secteur. Wall power outlet 2. À l’aide du câble téléphonique (RJ-11) fourni, E-WAN Wi-Fi on/off reliez le port ADSL du modem-routeur à la prise Power “DSL” du séparateur de ligne. 3.
 • Seite 37 • Par défaut, l’assistant de configuration Internet permet de configurer une ligne DSL. Si vous souhaitez configurer votre modem-routeur DSL-AC52U en tant que simple routeur sans fil, consultez la section Connexion Internet du manuel de l’utilisateur. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 37...
 • Seite 38 3. Si l’assistant de configuration Internet n’est pas en mesure de détecter votre type de connexion Internet, veuillez entrez les options de configuration ma- nuellement. 4. Assignez un nom ainsi qu’une clé de sécurité au réseau sans fil, puis cliquez sur Appliquer une fois terminé.
 • Seite 39: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt VDSL/ADSL-WLAN-Modem-Router Netzteil Netzwerkkabel (RJ-45-Kabel) Schnellstarthilfe Support-CD (Anleitung, Dienstpro- DSL-/Telefonkabel (RJ-11-Kabel) gramm) Splitter (je nach Region) Garantiekarte HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Erste Schritte E-WAN Wi-Fi on/off Strom-LED 5GHz WLAN-LED 13. USB 2.0-Ports DSL LED USB-LED 14.
 • Seite 40 Einrichtung 1. Schließen Sie das Netzteil Ihres xDSL-Modem-Routers an den Gleichspannungseingang und eine Steckdose an. 2. Verbinden Sie ein Ende des Wall power outlet RJ-11-Kabels mit dem DSL-Port E-WAN Wi-Fi on/off Ihres xDSL-Modem-Routers und das andere Ende mit dem DSL- Power Port Ihres Splitters.
 • Seite 41 Hinweis: Falls QIS nicht automatisch startet, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum manuellen Ausführen von QIS: Geben Sie http://192.168.1.1 oder http://asus.router.com ein und führen Sie • den Quick Internet Setup- (QIS) Assistenten erneut aus. • Deaktivieren Sie die Proxy-Einstellungen, die Einwahlverbindung und richten Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen zum automatischen Beziehen einer IP-Adresse ein.
 • Seite 42 3. Falls QIS Ihren Internetverbindungstyp nicht erkennen kann, konfigurieren Sie Ihre Verbindungseinstellungen bitte manuell. 4. Weisen Sie Ihrer WLAN-Verbindung einen WLAN-Netzwerknamen (SSID) und einen Sicherheitsschlüssel zu. Klicken Sie anschließend auf Apply (Übernehmen). 5. Eine Übersichtsseite zeigt die aktuellen Einstellungen für Ihr Netzwerk. Klicken Sie zum Speichern Ihrer Netzwerkeinstellungen und zum Aufrufen der Netzwerkkarte-Seite auf Next (Weiter).
 • Seite 43: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής VDSL/ADSL Μετασχηματιστής ισχύος Καλωδιακού δικτύου (καλώδιο RJ-45) Οδηγός Γρήγορης Έναρξης CD Υποστήριξης (Εγχειρίδιο, βοηθητικό Καλώδιο DSL/ λογισμικό) τηλεφώνου (καλώδιο RJ-11) Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την περιοχή) κάρτα εγγύησης ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε...
 • Seite 44 Εγκατάσταση 1. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος του μόντεμ δρομολογητή Wall power outlet xDSL στη θύρα εισόδου DC και σε E-WAN Wi-Fi on/off μια πρίζα ρεύματος. 2. Συνδέστε το ένα άκρο του Power καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του μόντεμ δρομολογητή xDSL και Splitter συνδέστε...
 • Seite 45 διαμορφώνετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση DSL-AC56U. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-AC52U ως ασύρματο δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Internet Connection (Σύνδεση στο Ιnternet) στο εγχειρίδιο χρήστη. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 45...
 • Seite 46 3. Αν το QIS δεν ανιχνεύει τον τύπο σύνδεσης στο Internet διαμορφώστε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις σύνδεσης. 4. Εκχωρήστε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση 2.4GHz και 5 GHz. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε. 5.
 • Seite 47: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete VDSL/ADSL vezeték nélküli modem Hálózati adapter router Hálózati kábel (RJ-45 kábel) Gyors üzembe helyezési útmutató Támogató CD (kézikönyv, DSL/telefonkábel (RJ-11 kábel) segédprogram) Elosztó (típusa térségenként eltérő) Garanciajegy MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 • Seite 48: Első Lépések

  Beállítás 1. Csatlakoztassa az xDSL modem router hálózati adapterét a DC-IN-portba, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Wall power outlet 2. Csatlakoztassa az RJ-11 kábel E-WAN Wi-Fi on/off egyik végét az xDSL modem router DSL-portjába, a másik Power végét pedig az elosztó DSL- portjába.
 • Seite 49 • A gyors internet-beállítási varázsló alapértelmezés szerint a DSL beállítására szolgál. Ha a DSL-AC52U készükéket vezeték nélküli routerként szeretné konfigurálni, tekintse meg a használati útmutatóban az Internet Connection (Internetkapcsolat) című részt. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 49 2015-11-26 10:13:02...
 • Seite 50 3. Ha a gyors internet-beállítási varázslónak nem sikerült felismernie az internetkapcsolat típusát, akkor konfigurálja manuálisan a kapcsolatbeállításokat. 4. Rendeljen vezeték nélküli hálózatnevet (SSID) és biztonsági kulcsot a vezeték nélküli hálózati kapcsolatához. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha végzett. 5. Ekkor megjelenik egy összegző oldal a hálózat aktuális beállításaival. Kattintson a Next (Tovább) gombra a hálózati beállítások mentéséhez és a Network Map (Hálózati térkép) oldal megnyitásához.
 • Seite 51: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Modem Router VDSL/ADSL Wireless Adattatore di alimentazione Cavo di rete (RJ-45) Guida rapida CD di supporto (Manuale, software di utility) Cavo telefonico/DSL (RJ-11) Filtro splitter (varia a seconda della regione) Certificato di garanzia NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
 • Seite 52: Installazione

  Installazione 1. Inserite l'estremità dell'adattatore AC nella porta di ingresso dell'al- imentazione e collegate l'altra estremità ad una presa di corrente. 2. Collegate un'estremità del cavo Wall power outlet RJ-11 alla porta DSL del vostro mo- E-WAN Wi-Fi on/off dem router e l'altra estremità alla porta DSL del vostro filtro splitter.
 • Seite 53 • Come impostazione standard la procedura QIS consente di configurare la connessione DSL. Se volete configurare il DSL-AC52U come router wireless fate riferimento alla sezione Connessione ad Internet del manuale utente. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 53 2015-11-26 10:13:03...
 • Seite 54 3. Se l'installazione rapida Internet (QIS) fallisse potete configurare manualmente le impostazi- oni per la connessione. 4. Impostate un nome della rete (SSID) e una chiave di sicurezza per la vostra rete wireless. Quando avete finito cliccate su Apply (Applica). 5.
 • Seite 55: Iepakojuma Saturs

  Iepakojuma saturs VDSL/ADSL bezvadu modema maršrutētājs Strāvas adapteris Tīkla kabelis (RJ-45 kabelis) Padomi ātrai darba uzsākšana Atbalsta CD (Manuāli, utilītprogramma) DSL/tālruņa kabelis (RJ-11 kabelis) Sadalītājs (atšķiras pēc reģiona) Garantijas karte PIEZĪME: Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju. Ātrs pārskats E-WAN Wi-Fi on/off...
 • Seite 56: Darba Sākšana

  Iestatīšana 1. Ievietojiet xDSL modema maršrutētāja strāvas adapteri DC-In pieslēgvietā un pievienojiet to kontaktligzdai. 2. RJ-11 kabeļa vienu galu pievienojiet xDSL Wall power outlet modema maršrutētāja DSL pieslēgvietai, bet otru galu E-WAN Wi-Fi on/off pievienojiet sadalītāja DSL pieslēgvietai. Power 3. Izmantojot tīkla kabeli, pievienojiet datoru xDSL Splitter Phone...
 • Seite 57 PIEZĪME. Ja QIS netiek palaista automāti, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai palaistu QIS manuāli. Ievadiet http://192.168.1.1 vai http://asus.router.com un vēlreiz palaidiet • ātrās interneta iestatīšanas (QIS) vedni. • Atspējojiet starpniekservera iestatījumus, iezvanes savienojumu un iestatiet TCP/IP iestatījumus, lai automātiski iegūtu IP adresi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ASUS atbalsta vietni.
 • Seite 58 3. Ja QIS neizdodas noteikt interneta tipa savienojumu, manuāli konfigurējiet savienojuma iestatījumus. 4. Bezvadu savienojumam piešķiriet bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un drošības atslēgu. Kad esat beidzis, noklikšķiniet uz Apply (Lietot). 5. Tiek parādīta kopsavilkuma lapa, kurā redzami tīkla pašreizējie iestatījumi. Lai saglabātu tīkla iestatījumus un pāriet uz lapu Network Map (Tīkla karte), noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
 • Seite 59: Pakuotės Turinys

  Pakuotės turinys VDSL / ADSL belaidis modemas-kelvedis Maitinimo adapteris Tinklo kabelis (RJ-45 kabelis) Grei engimo darbui vadovas Pagalbinis kompaktinis diskas (rankinis, DSL / telefono kabelis (RJ-11 paslaugų programinė įranga) kabelis) Skaidiklis (įvairiuose regionuose skiriasi) Garantijos kortelė PASTABA: jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.
 • Seite 60: Darbo Pradžia

  Parengimas darbui 1. xDSL modemo-kelvedžio maitinimo adapterį įjunkite į DC-IN prievadą, kištuką įkiškite į el. lizdą. Wall power outlet 2. Vieną RJ-11 kabelio galą prijunkite prie xDSL Wi-Fi on/off E-WAN modemo-kelvedžio DSL prievado, kitą galą prijunkite Power prie skaidiklio DSL prievado. 3.
 • Seite 61 PASTABA. Jeigu QIS nepasileidžia automatiškai, atlikite šiuos veiksmus, kad rankiniu būdu paleistumėte QIS: Įveskite http://192.168.1.1 arba http://asus.router.com ir vėl paleiskite • sparčiosios interneto sąrankos (QIS) vedlį. • Pasyvinkite tarpinio serverio nuostatas, surinkite ryšio numerį ir nustatykite TCP / IP nuostatas, kad automatiškai gautumėte IP adresą. Daugiau informacijos rasite ASUS palaikymo svetainėje.
 • Seite 62 3. Jei QIS nepavyko aptikti interneto ryšio tipo, ryšio nuostatas sukonfigūruokite rankiniu būdu. 4. Savo belaidžiam ryšiui priskirkite belaidžio tinklo vardą (SSID) ir saugos raktą. Baigę, spauskite Apply (taikyti). 5. Pasirodo suvestinės puslapis su dabartinėmis tinklo nuostatomis. Spustelėkite Next (toliau), kad išsaugotumėte tinklo nuostatas ir pereitumėte į tinklo sche- mos puslapį.
 • Seite 63: Innhold I Pakken

  Innhold i pakken Trådløs modem/ruter for VDSL/ADSL Strømadapter Nettverkskabel (RJ-45 kable) Hurtigstartguide Support CD (Veiledning, DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) verktøyprogramvare) Splitter (varierer etter område) Garantikor MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. Et overblikk E-WAN Wi-Fi on/off Power LED 5GHz LED-lampe for 13.
 • Seite 64: Komme I Gang

  Sette opp 1. Sett inn xDSL-modemets strømadapter i DC- inntaksporten, og koble til et strømuttak. Wall power outlet 2. Koble den ene enden av E-WAN Wi-Fi on/off RJ-11-kabelen til DSL-porten på xDSL-modemruteren, og Power koble den andre enden til DSL- porten på...
 • Seite 65 VIKTIG! Du trenger opplysninger fra Internett-leverandøren for å konfigurere Internett-tilkoblingen. MERKNADER: • Automatisk registrering av Internett-leverandørens tilkoblingstype skjer når du konfigurerer xDSL-modelruteren for første gang eller når enheten blir nullstilt til standardinnstillingene. • Som standard bruker QIS-veiviseren DSL-oppsett. Hvis du vil konfigurere DSL-AC52U som en trådløs ruter, kan du se delen Internett-tilkobling i bruksanvisningen. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 65 2015-11-26 10:13:06...
 • Seite 66 3. Hvis QIS ikke kunne registrere Internett-tilkoblingstypen din, må du konfigure tilkoblingsinnstillingene manuelt. 4. Velg et nettverksnavn (SSID) og sikkerhetsnøkkel for den trådløse tilkoblingen. Klikk på Apply (Bruk) når du er ferdig. 5. Du får se en sammendragside med gjeldende innstillinger for nettverket. Klikk Next (Neste) for å...
 • Seite 67: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania Router bezprzewodowy z modemem VDSL/ Zasilacz ADSL Kabel sieciowy (kabel RJ-45) Instrukcja szybkiego uruchomienia Pomocniczy dysk CD (podręcznik, pro- Kabel DSL/telefoniczny (kabel gramy narzędziowe) RJ-11) Splitter (zależy od regionu) Karta gwarancyjna UWAGA: W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
 • Seite 68: Włączanie Zasilania

  Konfiguracja 1. Podłącz kabel zasilacza routera z modemem xDSL do gniazda DC-IN, a Wall power outlet następnie podłącz zasilacz E-WAN Wi-Fi on/off do gniazda elektrycznego. 2. Podłącz jeden koniec kabla Power RJ-11 do portu DSL routera z modemem xDSL, a drugi Splitter koniec do portu DSL splittera.
 • Seite 69 Internetem od usługodawcy internetowego. UWAGI: • Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywane przy pierwszej konfiguracji routera z modemem xDSL lub po przywróceniu ustawień domyślnych urządzenia. • Kreator QIS służy domyślnie do konfiguracji połączenia DSL. W celu skonfigurowania urządzenia DSL-AC52U jako routera bezprzewodowego należy zapoznać się z częścią Połączenie z Internetem w podręczniku użytkownika. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 69 2015-11-26 10:13:07...
 • Seite 70 3. Jeśli kreator QIS nie wykryje typu połączenia z Internetem, ustawienia połączenia należy skonfigurować ręcznie. 4. Przydziel nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i klucz zabezpieczeń połączenia bezprzewodowego. Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 5. Wyświetlona zostanie strona podsumowania z bieżącymi ustawieniami sieci. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby zapisać...
 • Seite 71: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem Router Modem Sem Fios VDSL/ADSL Transformador Cabo de rede (Cabo de rede RJ-45) Guia de consulta rápida CD de suporte (Manual, software Cabo DSL/telefone (cabo RJ-11) utilitário) Derivador (varia consoante a região) Cartão de Garantia NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral E-WAN Wi-Fi on/off...
 • Seite 72: Começar A Utilizar

  Instalação 1. Ligue o transformador do modem xDSL à porta de entrada DC e a uma tomada Wall power outlet elétrica. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Ligue uma extremidade do cabo RJ-11 à porta DSL do Power seu router modem xDSL, em seguida, ligue a outra Splitter extremidade à...
 • Seite 73 IMPORTANTE! Contacte o seu ISP para obter as informações necessárias para configurar a ligação à Internet. NOTAS: • A deteção automática do tipo de ligação do seu ISP ocorrerá quando configurar o router modem xDSL pela primeira vez ou quando forem repostas as predefinições do seu dispositivo. • Por predefinição, o Assistente QIS destina-se à configuração da ligação DSL. Se deseja configurar o DSL-AC52U como router sem fios, consulte a secção Ligação à Internet no manual do utilizador. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 73 2015-11-26 10:13:08...
 • Seite 74 3. Se o Assistente QIS não conseguir detetar o seu tipo de ligação à Internet, configure manualmente as definições de ligação. 4. Atribua o nome da rede sem fios (SSID) e a chave de segurança para a sua ligação sem fios. Clique em Apply (Aplicar) quando terminar. 5.
 • Seite 75 Conteúdo da embalagem Ruter modem fără fir VDSL/ADSL Adaptor de alimentare Reţeaua de cablu (cablu RJ-45) Ghid rapid de pornire CD (Manual, software utilitar) Cablu telefonic/DSL (cablu RJ-11) Divizor (diferă în funcție de regiune) Card de garanţie NOTĂ: Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipseşte, contactaţi furnizorul. Prezentare succintă...
 • Seite 76 Configurarea 1. Inserați adaptorul de alimentare al ruterului modem xDSL în portul de intrare de c.c. și conectați-l la o priză. Wall power outlet 2. Conectați un capăt la cablului E-WAN Wi-Fi on/off RJ-11 la portul DSL al ruterului modem xDSL și conectați Power celălalt capăt la portul DSL al divizorului.
 • Seite 77 NOTE: • Detectarea automată a tipului de conexiune ISP are loc atunci când configuraţi pentru prima dată ruterul modem xDSL sau atunci când dispozitivul este reinițializat la setările implicite. • În mod implicit, expertul QIS este destinat configurării DSL. Dacă doriți să configurați dispozitivul DSL-AC52U drept ruter fără fir, consultați secțiunea Conexiunea la Internet din manualul de utilizare. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 77 2015-11-26 10:13:09...
 • Seite 78 3. Dacă funcția QIS nu reușește să detecteze tipul de conexiune la Internet, configurați manual setările conexiunii. 4. Atribuiți numele de rețea fără fir (SSID) şi cheia de securitate pentru conexiunea fără fir. Faceți clic pe Apply (Se aplică) atunci când ați terminat. 5.
 • Seite 79: Комплект Поставки

  Комплект поставки Беспроводной роутер с VDSL/ADSL Блок питания модемом Сетевой кабель (RJ-45) Краткое руководство Компакт-диск (руководство, утилиты) Телефонный кабель (RJ-11) Разветвитель (в зависимости от региона) Гарантийный талон ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу. Быстрый обзор E-WAN Wi-Fi on/off Индикатор...
 • Seite 80: Начало Работы

  Настройка 1. Подключите блок питания роутера к разъему DC и к розетке. 2. Подключите один конец кабеля RJ-11 к порту DSL роутера, а другой конец к порту DSL Wall power outlet сплиттера. E-WAN Wi-Fi on/off 3. С помощью сетевого кабеля подключите...
 • Seite 81 ПРИМЕЧАНИЕ: Если QIS не запускается автоматически, для доступа к странице QIS выполните следующие инструкции: • Введите http://192.168.1.1 или http://asus.router.com для запуска мастера быстрой настройки Интернет снова. • Отключите использование прокси-сервера, подключение удаленного доступа, а также настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. Подробную информацию...
 • Seite 82 3. Если QIS не может определить тип подключения к Интернет, сконфигурируйте тип подключения вручную. 4. Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений. Когда закончите, нажмите Применить. 5. Итоговая страница отобразит текущие настройки вашей сети. Нажмите Далее для сохранения...
 • Seite 83: Sadržaj Paketa

  Sadržaj paketa VDSL/ADSL bežični modem ruter Adapter za struju Mrežni kabl (kabl RJ-45) Vodič za brzo korišćenje CD za podršku (Uputstvo za DSL/telefonski kabl (RJ-11 kabl) korišćenje, pomoćni program) Razdvajač (razlikuje se od regiona Papiri sa garancijom do regiona) NAPOMENA: Ukoliko bilo koja od dole navedenih stavki nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog prodavca.
 • Seite 84 Podešavanje Ubacite adapter za napajanje svog xDSL modem rutera u ulaz za jednosmernu struju (DC ulaz) i priključite ga za Wall power outlet priključak za struju. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Povežite jedan kraj RJ-11 kabla za DSL ulaz vašeg xDSL Power modem rutera i povežite drugi kraj za DSL ulaz vašeg...
 • Seite 85 čarobnjak za brzo pokretanje interneta. • Deaktivirajte proksi podešavanja, dial-up vezu i podesite svoja TCP/IP podešavanja da automatski pribavi IP adresu. Za više detalja, pogledajte ASUS internet prezentaciju za podršku. 2. Vaš xDSL modem ruter automatski konfiguriše režim za DSL Annex (dodatak), tip internet veze, VPI/VCI vrednost i režime za hermetizaciju. Unesite informacije o internet nalogu koje ste dobili od svog provajdera internet usluga (ISP).
 • Seite 86 3. Ukoliko QIS (brzo internet podešavanje) ne uspe da detektuje vaš tip internet veze, ručno konfigurišite vaša podešavanja veze. 4. Dodelite ime (SSID) i bezbednosni ključ za vašu bežičnu vezu. Kliknite na Apply (Promeni) kada završite. 5. Stranica sa kratkim pregledom se pojavljuje da pokaže trenutna podešavanja za vašu mrežu.
 • Seite 87: Obsah Balenia

  Obsah balenia Smerovač bezdrôtovej siete s VDSL/ADSL Sieťový adaptér modemom Nätverkskabel (kábel RJ-45) Snabbstartguide Support-CD (návod, nástroje, softvér) DSL/telefónny kábel (kábel RJ-11) Rozdeľovač (regionálne sa líši) Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. Krátky prehľad E-WAN Wi-Fi on/off 1.
 • Seite 88 Inštalácia 1. Sieťový adaptér svojho smerovača s xDSL modemom zastrčte od vstupného portu na napájanie jedn- Wall power outlet osmerným prúdom (DC-IN) a zapojte E-WAN Wi-Fi on/off do elektrickej zásuvky. Power 2. Jeden koniec kábla RJ-11 zapojte do portu DSL na svojom smerovači s xDSL modemom a druhý...
 • Seite 89 DÔLEŽITÉ! Na konfiguráciu internetového pripojenia získajte potrebné údaje od svojho ISP. POZNÁMKY: • Automatické zistenie typu vášho ISP pripojenia sa uskutoční pri prvej konfigurácii vášho modemu s xDSL modemom alebo po obnovení jeho výrobných nastavení. • V rámci predvoľby slúži sprievodca QIS na nastavenie pripojenia DSL. Ak chcete zariadenie DSL-AC52U nakonfigurovať ako smerovač bezdrôtovej siete, pozrite si časť Internetové pripojenie v tomto návode na obsluhu. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 89 2015-11-26 10:13:13...
 • Seite 90 3. Ak sa QIS nepodarilo zistiť typ vášho internetového pripojenia, nastavenia pripojenia nakonfigurujte manuálne. 4. Priraďte názov bezdrôtovej siete (identifikátor SSID) a kód zabezpečenia pre svoje bezdrôtové pripojenie. Po dokončení kliknite na Apply (Použiť). 5. Zobrazí sa strana so zhrnutím aktuálnych nastavení vašej siete. Kliknutím na Next (Ďalej) uložíte nastavenia svojej siete a prejdete na stranu Mapa siete.
 • Seite 91: Vsebina Paketa

  Vsebina paketa Brezžični VDSL/ADSL modemski Napajalnik usmerjevalnik Omrežni kabel (kabel RJ-45) Vodnik za hitri zagon CD za podporo (Priročnik, programska DSL/telefonski kabel (kabel oprema pripomočkov) RJ-11) Razdelilnik (odvisno od regije) Garancijski list OPOMBA: Če je kateri koli predmet poškodovan ali manjka, obvestite vašega proda- jalca.
 • Seite 92 Namestitev 1. Napajalnik modemskega usmerjevalnika xDSL vstavite v vrata DC-IN in ga priključite v električno vtičnico. Wall power outlet 2. Priključite en konec kabla RJ- 11 v vrata DSL na modemskem E-WAN Wi-Fi on/off usmerjevalniku xDSL, drugi konec pa priključite v vrata Power DSL na razdelilniku.
 • Seite 93 OPOMBA: Če se čarovnik za hitro namestitev interneta ne zažene samodejno, sledite temu postopku, da ga zaženete ročno: Vnesite http://192.168.1.1 ali http://asus.router.com in ponovno zaženite • čarovnik za hitro namestitev interneta. • Onemogočite nastavitve strežnika proxy ter klicno povezavo in nastavite nastavitve TCP/IP, da samodejno pridobite naslov IP. Več informacij poiščite na spletni strani za podporo ASUS.
 • Seite 94 3. Če funkcija hitre namestitve interneta ne zazna vrste vaše internetne povezave, nastavitve za povezavo konfigurirajte ročno. 4. Dodelite ime brezžičnega omrežja (SSID) in varnostni ključ za brezžično povezavo. Ko končate, kliknite Apply (Uporabi). 5. Prikaže se stran s povzetkom, na kateri so prikazane trenutne nastavitve omrežja. Kliknite Next (Naprej), da shranite nastavitve omrežja in se premaknete na stran Network Map (Zemljevid omrežja).
 • Seite 95 Contenido del paquete Router/Módem inalámbrico VDSL/ADSL Adaptador de alimentación Cable de red (cable RJ-45) Guía de inicio rápido CD de soporte (Manual, software de Cable telefónico/DSL utilidad) (cable RJ-11) Divisor (varía en función de la región) Tarjeta de garantía NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.
 • Seite 96: Procedimientos Iniciales

  Configuración 1. Inserte el adaptador de alimentación del router/ módem xDSL en el puerto Wall power outlet ENTRADA-CC y enchúfelo E-WAN Wi-Fi on/off a una toma de corriente eléctrica. Power 2. Conecte un extremo del cable RJ-11 al puerto DSL Splitter del router/módem xDSL y el Phone...
 • Seite 97 • De forma predeterminada, el asistente QIS establece la configuración DSL- AC56U. Si desea configurar DSL-AC52U como router inalámbrico, consulte la sección Conexión a Internet del manual del usuario. u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 97 2015-11-26 10:13:15...
 • Seite 98 3. Si el proceso QIS no puede detectar el tipo de conexión a Internet, defina man- ualmente la configuración de la conexión. 4. Asigne el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalámbrica. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado. 5.
 • Seite 99: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Trådlös VDSL/ADSL-modemrouter Eladapter Nätverkskabel (kabel RJ-45) Snabbstartguide Support-CD (Bruksanvisning, DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel) hjälpprogramvara) Splitter (varierar med region) Garantikort Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt E-WAN Wi-Fi on/off Strömlampa 5GHz Wi-Fi-LED 13. USB 2.0 Portar DSL-LED USB-LED 14.
 • Seite 100: Komma Igång

  Installation 1. Sätt i din xDSL-modemrouters strömadapter i DC-IN-porten och anslut den till ett eluttag. 2. Anslut ena änden av RJ-11- Wall power outlet kabeln till DSL-porten på E-WAN Wi-Fi on/off xDSL-modemroutern och anslut den andra änden till Power DSL-porten på din splitter. 3.
 • Seite 101 • (Guiden Snabb internetinställning) på nytt. • Inaktivera proxyinställningar, uppringd anslutning och ställ in dina TCP/IP- inställningar för att automatiskt erhålla IP-adress. Mer information finns på ASUS supportwebbplats. 2. Din xDSL-modemrouter konfigurerar automatiskt läget DSL Annex, typ av intern- etanslutning samt VPI/VCI-värde och inkapslingslägen. Skriv in den internetkon- toinformation som du fått från din internetleverantör (ISP).
 • Seite 102 3. Om QIS inte kunde detektera din typ av internetanslutning ska du konfigurera anslutningsinställningarna manuellt. 4. Tilldela ett trådlöst nätverksnamn (SSID) och en säkerhetsnyckel för din trådlösa anslutning. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar. 5. En översikt visar de aktuella inställningarna för nätverket. Klicka på Next (Nästa) för att spara nätverksinställningarna och gå...
 • Seite 103: Paket Içeriği

  DSL/telefon kablosu (RJ-11 kablosu) yazılım) Bölücü (bölgeye göre türü değişir) Garanti kartı NOT: Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin. DSL-AC52U cihazınıza hızlı bir bakış Wi-Fi on/off E-WAN Güç LED 5GHz Wi-Fi LED'i 13. USB 2.0 bağlantı...
 • Seite 104 Kurulum 1. xDSL modem yönlendiriciniz- in güç adaptörünü DC Giriş bağlantı noktasına ve bir prize takın. Wall power outlet 2. RJ-11 kablosunun bir ucunu E-WAN Wi-Fi on/off xDSL modem yönlendiricinizin DSL bağlantı noktasına, diğer Power ucunu da ayırıcınızın DSL bağlantı noktasına bağlayın. Splitter Phone 3.
 • Seite 105 NOT: QIS otomatik olarak başlamazsa, QIS’i manüel olarak başlatmak için şu adımları izleyin: http://192.168.1.1 ya da http://asus.router.com yazıp, Quick Internet Setup (QIS) • Wizard'ı (Hızlı Internet Ayarı Sihirbazı) tekrar çalıştırın. • Vekil sunucu ayarlarını, çevirmeli bağlantıyı devre dışı bırakın ve TCP/IP ayarlarını, bir IP adresi otomatik olarak alınacak şekilde yapın. Daha fazla ayrıntı için lütfen ASUS Destek sitesine başvurun.
 • Seite 106 3. QIS, Internet bağlantı türünüzü algılayamazsa, bağlantı ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın. 4. Kablosuz bağlantınız için kablosuz ağ adını (SSID) ve güvenlik anahtarını atayın. Tamamlandığında Apply (Uygula) öğesine tıklayın. 5. Ağınıza yönelik geçerli ayarları göstermek için bir özet sayfası görünür. Ağ ayarlarınızı kaydetmek ve Network Map (Ağ Haritası) sayfasına gitmek için Next (İleri) öğesine tıklayın.
 • Seite 107 До комплекту входять Бездротовий маршрутизатор Адаптер живлення модему VDSL/ADSL Мережевий кабель (кабель RJ-45) Керівництво для початку експлуатації Компакт-диск підтримки (Вручну, DSL/телефонний кабель (кабель ПЗ утиліти) RJ-11) Розподільник (модель залежить Підставка від регіону) ПРИМІТКА Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора.
 • Seite 108: Початок Роботи

  Налагодження 1. Підключіть адаптер живлення маршрутизатора модема xDSL до порту входу постійного струму і до Wall power outlet розетки електромережі. E-WAN Wi-Fi on/off 2. Підключіть один кінець кабелю RJ-11 до порту DSL Power на маршрутизаторі модема хDSL, а інший - до порту DSL на...
 • Seite 109 ПРИМІТКА: Якщо Швидке налаштування з Інтернет не запускається автоматично, виконайте ці кроки, щоб вручну запустити Швидке налаштування з Інтернет. Введіть http://192.168.1.1 або http://asus.router.com і знову запустіть • Помічника Швидкого налаштування з Інтернет. • Вимкніть налаштування проксі, підключення діал-ап і встановіть налаштування ТСР/ІР, щоб автоматично отримати ІР-адресу. Детальніше про...
 • Seite 110 3. Якщо Швидке налаштування по Інтернет не визначило тип підключення до Інтернет, вручну конфігуруйте налаштування підключення.. 4. Призначте назву мережі (SSID) і ключ безпеки для бездротового підключення. На завершення операції натисніть кнопку Apply (Застосувати). 5. З’являється підсумкова сторінка з поточними налаштуваннями вашої мережі. Клацніть...
 • Seite 111: Safety Information

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Seite 112: Networks Global Hotline Information

  Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-1442265548 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri u11065_dsl-ac52u_qsg.indb 112 2015-11-26 10:13:19...
 • Seite 113 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com ASUSTeK Computer Inc. Üretici: Tel: +886-2-2894-3447 Adres: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS Computer GmbH...
 • Seite 114 4. Kullanıcılar ürünün montaj ve bağlantılarını kendileri yapabilir. 5. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır. 6. ASUS iletişim bilgileri ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL Telefon: +90 216 524 30 00 Faks: +90 216 481 83 80 E-Posta: destek@asus.com...
 • Seite 115 ITHALATCI: KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY +90 216 528 8888 Yetkili distribütör türkiye: BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Adres: AYAZAGA MAH.
 • Seite 116 çalıştırılmalı, cihazın etrafına hava akımını önleyici maddeler konul- mamalıdır. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler • ASUS Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti. (Türkiye) • ASUS Teknik Destek Merkezi - İSTANBUL • Adres: Alemdağ Caddesi. Masaldan İş Merkezi. No: 60 C Blok D1 Kısıklı Çamlıca Üsküdar İstanbul • Telefon: +90 216 524 30 00 • Faks: +90 216 481 83 80...
 • Seite 117 ithalatçı bilgileri KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIR- KETI EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL, 34785, TURKEY Telefon : +90 216 528 8888 BOGAZICI BILGISAYAR SAN. VE TIC. A.S. AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL /TURKİYE Telefon : +90 212 3311000 CIZGI EL.SAN.
 • Seite 118 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü...

Inhaltsverzeichnis