Herunterladen Diese Seite drucken

Sony LIP-8 Lithium Ion Battery Pack Bedienungsanleitung Seite 2

Lithium-ionen-akku

Werbung

Svenska
Försiktighetsåtgärder
• Använd endast Sonys batteriladdare som är
särskilt avsedd för detta LIP-8 litiumjonbatteri.
Andra batteriladdare kan medföra ofullständig
laddning, överhettning eller brandfara.
• Se till att inte halsband, armband eller andra
metallföremål kommer i kontakt med batteriets
poler. Detta kan medföra risk för överhettning,
brand eller explosion. Förvara batteriet i dess
ursprungliga förpackning tills det ska användas.
• Hetta aldrig upp batteriet och utsätt det inte för
eld.
• Plocka inte isär batteriet.
• Se till att småbarn inte kan få tag i batteriet när det
laddas.
• Batteriet kan skadas om det utsätts för
temperaturer över 60°C. Lämna därför inte
batteriet i en solbelyst bil eller i direkt solljus.
• Se till att batteriet inte kommer i konkakt med
vatten. Använd ALDRIG ett vått batteri.
• Se till att du inte tappar batteriet eller utsätter det
för andra mekaniska stötar.
• Kassera ett förbrukat batteri enligt gällande
föreskrifter.
Angående batteriets användning
• Ladda batteriet efter inköp eller efter att det inte
har använts under en längre tid.
• Information om laddningstid och hur du laddar
batteriet finns i bruksanvisningen till
batteriladdaren.
• Se till att det inte samlas skräp vid batteripolerna.
• Batteriet kan laddas upp och laddas ur ungefär
300 gånger vid normal användning. Om batteriets
brukstid blir ovanligt kort kan batteriet vara
utslitet. Byt då ut batteriet mot ett nytt.
• Batteriets brukstid minskar vid kalla temperaturer.
Tekniska data
Batteri: Litiumjonbatteri, laddningsbart
Maximal utspänning: 4,2 volts likström
Genomsnittlig utspänning: 3,7 volts likström
Dimensioner: Ca 15,8 x 67,8 x 18,2 mm (b/h/d)
Vikt: Ca 30 g
Rätt till ändringar förbehålles.
Suomi
Huomautuksia
• Käytä ladattaessa aina vain määritettyä Sony-
merkkistä laitetta. Muun laitteen käyttö saattaa
aiheuttaa akun vajanaisen latautumisen tai tuottaa
liiallista kuumuutta ja johtaa jopa tulipalon
syttymiseen.
• Älä anna kaulakorujen tai -ketjujen tai muiden
metalliesineiden koskettaa akun + ja - liitintä, sillä
akku saattaa kuumentua liikaa, syttyä palamaan
tai räjähtää. Säilytä akku alkuperäisessä
pakkauksessaan siihen saakka, kun se otetaan
käyttöön.
• Älä koskaan kuumenna akkua äläkä saata sitä
alttiiksi tulelle.
• Älä pura akkua tai muuta sen rakennetta.
• Pidä akku poissa lasten ulottuvilta latauksen
aikana.
• Älä jätä akkua kuumaan paikkaan kuten esim.
autoon tai suoraan auringonpaisteeseen, sillä yli
60°C lämpö vaurioittaa sitä.
• Älä anna akun kastua. ÄLÄ KOSKAAN käytä
märkää akkua.
• Älä pudota akkua äläkä kolhi sitä.
• Hävitä käytetty akku oikein.
Akun käyttö
• Lataa akku ostettuasi sen ja pitkän säilössä olon
jälkeen.
• Katso akkulataajan käyttöohjeista tiedot latauksen
toimenpiteistä ja latausajoista.
• Varo että vieraita esineitä ei pääse akkuliittimien
läheisyyteen.
• Akku voidaan ladata kokonaan ja purkaa noin 300
kertaa tavallisissa käyttöolosuhteissa. Jos akun
käyttöikä alkaa olla erittäin lyhyt, sen käyttöikä on
kulunut umpeen. Akku on tällöin vaihdettava
uuteen.
• Akun käyttöikä saattaa olla lyhempi kylmällä
säällä.
Tekniset tiedot
Käytössä oleva akku: Ladattava litiumionakku
Suurin lähtöjännite: 4,2 V tasavirtaa
Keskimääräinen lähtöjännite: 3,7 V tasavirtaa
Mitat: Noin 15,8 x 67,8 x 18,2 mm (lxkxs)
Paino: Noin 30 g
Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Italiano
Precauzioni
• Per la ricarica, usare solo l'apparecchio di marca
Sony specificato. L'uso di altri apparecchi
potrebbe produrre una carica incompleta, il
surriscaldamento della batteria o un rischio di
incendio.
• Per evitare il surriscaldamento della batteria, con
conseguenti rischi di incendio o di esplosione,
evitare che i terminali + e – entrino a contatto con
collane, catene o altri oggetti di metallo. Tenere la
batteria nella confezione originale fino al
momento dell'uso.
• Non riscaldare mai la batteria e non esporla al
fuoco.
• Non cercare di smontare o modificare la batteria.
• Durante la ricarica, tenere la batteria fuori dalla
portata di bambini.
• Non lasciare la batteria in luoghi caldi, ad esempio
all'interno di un'auto o esposta alla luce diretta
del sole, poiché le temperature superiori ai 60°C
potrebbero danneggiarla.
• Evitare che la batteria entri a contatto diretto
conl'acqua. Non usare in alcun caso una batteria
bagnata.
• Non esporre la batteria ad urti o ad altre
sollecitazioni meccaniche.
• Gettare via subito le batterie usate.
Uso della batteria
• Caricare la batteria dopo l'acquisto o dopo un
lungo periodo di inutilizzo.
• Per istruzioni sulla procedura di ricarica e sulla
durata dell'operazione, vedere il manuale di
istruzioni fornito insieme al carica batterie.
• Evitare che i terminali della batteria vengano
contaminati dal deposito di materiali estranei.
• In condizioni normali, la batteria può essere
caricata e scaricata a fondo circa 300 volte. Se la
durata della carica è troppo breve, è possibile che
la batteria sia scaduta. In questo caso, sostituirla
con una batteria nuova.
• La durata della batteria può essere più breve nei
luoghi freddi.
Caratteristiche tecniche
Tipo di batteria: batteria a ioni di litio ricaricabile
Tensione di uscita max: 4,2 V CC
Tensione di uscita media: 3,7 V CC
Dimensioni: circa 15,8 x 67,8 x 18,2 mm (l/a/p)
Peso: circa 30 g
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Português
Precauções
• Ao recarregar a bateria, utilize unicamente o
equipamento da marca Sony especificado. A
utilização de outros equipamentos pode provocar
uma carga incompleta da pilha, produzir calor
excessivo ou mesmo fogo.
• Tenha o cuidado de não deixar que colares,
correntes ou outros objectos em metal, entrem em
contacto com os pólos +/– da bateria, pois se isso
acontecer pode provocar calor excessivo, fogo ou a
explosão da bateria. Mantenha a bateria
recarregável na embalagem original até o
momento de usá-la.
• Nunca aqueça a bateria, nem a exponha ao fogo.
• Não desmonte nem tente fazer alterações na
bateria.
• Durante o recarregamento, não deixe a bateria ao
alcance das crianças.
• Não deixe a bateria em lugares demasiado
quentes como por exemplo, no interior de um
carro ou exposta à luz solar directa, pois
temperaturas superiores a 60°C podem causar
danos.
• Não deixe a bateria em contacto com água
NUNCA utilize uma bateria molhada.
•Não deixe cair a bateria nem a exponha a choques
mecânicos.
Utilização da bateria
• Carregue a bateria imediatamente depois de a
adquirir ou após um longo período de
inactividade.
• Para saber como carregar a bateria e quanto tempo
demora o seu carregamento, consulte o manual de
instruções fornecido com o carregador.
• Verifique se não existem materiais estranhos
alojados na zona dos terminais da bateria.
• Em circunstâncias normais, a bateria pode ser
carregada e descarregada totalmente, cerca de 300
vezes. Se, depois de um período de utilização
demasiado curto, a bateria ficar gasta, é sinal de
que, provavelmente, o período de validade da
bateria terminou. Substitua a bateria por uma
nova.
• O período de duração da pilha pode diminuir em
locais frios.
Especificações
Bateria usada: Bateria recarregável de ião lítio.
Voltagem máxima de saída: CC 4,2 V
Voltagem média de saída: CC 3,7 V
Dimensões: Aprox. 15,8 x 67,8 x 18,2 mm (l/a/p)
Peso: Cerca de 30 gr.
O design e as especificações estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.

Werbung

loading