Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 97 25 14 Bedienungsanleitung Seite 7

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
DVI-splitterkabel 1 op 4
Bestnr. 97 25 14
Beoogd gebruik
Het product dient om een digitaal videosignaal van bijvoorbeeld een pc (met digitale DVI-
uitgang) te verdelen over maximaal vier signaalapparaten (bijvoorbeeld monitoren, bea-
mers).
Het product is alleen geschikt voor de aansluiting aan digitale DVI in- en uitgangen van
overeenkomstige apparaten.
Gebruik als voeding van het apparaat uitsluitend de meegeleverde netadapter. De net-
voedingadapter mag alleen op 100-240V~/50/60Hz wisselspanning aangesloten worden.
Het gebruik is alleen toegestaan in gesloten, droge binnenruimtes; het product mag niet
vochtig of nat worden.
Een ander gebruik dan hier beschreven heeft de beschadiging van het product tot gevolg.
Dit is bovendien met gevaren verbonden zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok-
ken, enz. Het volledige product mag niet aangepast of omgebouwd worden en de behui-
zing mag niet geopend worden. De veiligheidsinstructies dienen zonder voorbehoud te
worden opgevolgd.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Alle
voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betref-
fende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Bij HDMI betreft het een geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing L.L.C.
Omvang van de levering
• DVI-splitterkabel
• Netvoedingadapter
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aan-
vaarden wij geen aansprakelijkheid!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
Geachte klant,
deze veiligheidsvoorschriften hebben niet alleen de bescherming van het pro-
duct, maar ook van uw gezondheid en die van andere personen tot doel. Lees
daarom dit hoofdstuk aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt!
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen
en/of wijzigen van het product niet toegestaan. Open of demonteer het appa-
raat niet! In het product bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden ingesteld of onderhouden.
• De constructie van de netvoedingadapter voldoet aan beschermingsklasse II.
Gebruik als spanningsbron voor de netvoedingadapter enkel een reglementair
stopcontact van het openbare stroomvoorzieningsnetwerk. Raadpleeg voor de
toegestane bedrijfsspanning van de netvoedingadapter het hoofdstuk
„Technische gegevens" aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
• Zorg dat uw handen droog zijn als u de netadapter in het stopcontact steekt of
hem eruit verwijdert!
• Het gehele product mag niet vochtig of nat worden en is enkel geschikt voor
gebruik in droge en gesloten binnenruimtes.
Houd het product uit de zon en bescherm het tegen overmatige hitte (>35°C),
kou (<0°C) stof en vuil, druppel- of spatwater, trillingen of mechanische
belasting.
• Wanneer het product van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht
(bijv. tijdens transport), kan condens ontstaan. Hierdoor kan het product wor-
den beschadigd. Bovendien bestaat er levensgevaar door een elektrische
schok!
Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen voordat u het
gebruikt of de netvoedingadapter op de netspanning aansluit. Dit kan soms
een aantal uren duren.
• Neem het product niet in gebruik wanneer het beschadigd is.
Raak het netsnoer niet aan wanneer dit beschadigingen vertoont. Schakel
eerst het bijbehorende stopcontact stroomloos (bijv. via de bijbehorende zeke-
ringautomaat) en trek pas daarna de netvoedingadapter voorzichtig uit het
stopcontact. Koppel het netsnoer los van het apparaat. Bedien het product in
geen geval met een beschadigde netvoedingadapter! Er bestaat levensgevaar
door een elektrische schok!
• Houd ook rekening met de veiligheidsvoorschriften van de fabrikanten van de
aan te sluiten apparaten. Lees daarom de betreffende gebruiksaanwijzingen
zorgvuldig door.
www.conrad.com
Versie 01/10
°
Aansluiting en plaatsing
• Verbind de ingang („IN") van de DVI-splitterkabel via een DVI-kabel met de DVI-uitgang
van bijvoorbeeld de grafiekkaart van een computer.
• Verbind aansluitend een of meerdere uitgang(en) („Out1" tot „Out4") van de DVI-splitter-
kabel telkens via een passende kabel met het/de signaalapparaat/signaalapparaten
(monitoren, beamer).
• Verbind de DVI-splitterkabel met de laagspanningsstekker van de meegeleverde net-
voedingadapter; steek aansluitend de netvoedingadapter in een passende contactdoos.
De power-LED gaat branden. Naast de power-LED zijn bovendien nog 4 LED's beschik-
baar voor de vier uitgangen.
Schakel de weergaveapparatuur (monitoren, beamer) aan die zijn aangsloten aan de
DVI-splitterkabel, en dan de computer. Bovendien moet het beeld van de computers op
alle aangesloten weergaveapparatuur worden getoond.
• Zet de DVI-splitterkabel op een stevig, egaal en stabiel oppervlak, zodat hij niet naar
beneden kan vallen. Bescherm waardevolle meubeloppervlaktes met een geschikte
onderlegger.
• Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat; niet in een tropisch kli-
maat.
• Zorg dat het product niet in contact komt met vloeistof. Zet geen vloeistof-
bevattende voorwerpen (bijv. vazen) op elektrische apparaten. Dit leidt tot een
grote kans op brand of levensgevaarlijke elektrische schokken!
Schakel in zo´n geval de bijbehorende contactdoos stroomloos (bv. zekering-
automaat uitschakelen) en haal vervolgens de stekkervoeding uit de contact-
doos. Maak alle kabels los van het apparaat. Het product mag daarna niet meer
worden gebruikt, breng het naar een servicewerkplaats.
• Zet geen open brandende voorwerpen, zoals brandende kaarsen, op of in de
buurt van het apparaat.
• Zorg dat de kabels niet geknikt worden en zet geen voorwerpen op de kabels.
• Let tijdens het gebruik op voldoende ventilatie rondom de netadapter en de
schakelaar. Bedek de netvoedingadapter niet met tijdschriften, dekens, gordij-
nen enz. Houd een minimaleafstand van ca. 5 cm aan tot andere voorwerpen.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen. Kinderen
kunnen de gevaren, die bij de omgang van elektrische apparatuur bestaan,
niet inschatten.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• In industriële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van
ongevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen in
acht te worden genomen.
• In scholen, opleidingscentra, hobbyruimten en werkplaatsen dient door
geschoold personeel voldoende toezicht te worden gehouden op de bediening
van het product.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigen.
• Raadpleeg een vakman bij vragen omtrent de werkwijze, veiligheid of aanslui-
ting van het product.
• Als u vragen heeft die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem
dan contact op met onze technische dienst of een andere deskundige.
Verbind de ingang en de uitgangen van de DVI-splitterkabel alleen met appara-
ten met dezelfde aansluitingen. Er kunnen ook grafiekkaarten met HDMI-uitgang
of monitoren met HDMI-ingang worden gebruikt. Hierbij zijn echter eventueel
passende adapters noodzakelijk. Bovendien moet u erop letten dat de DVI-split-
terkabel alleen het digitale videosignaal verder leidt, maar niet het audiosignaal
dat mogelijk is bij HDMI-interfaces.
De DVI-splitterkabel is bij voorkeur geschikt voor de aansluiting van een com-
puter en maximaal vier computermonitoren.
Gebruik voor de bekabeling uitsluitend geschikte aansluitkabels.
Der DVI-splitterkabel kan alleen digitale videosignalen verdelen. Hij is niet
geschikt voor de verdeling van analoge videosignalen of zelfs audiosignalen!
Lees de desbetreffende gebruikershandleidingen van de aan te sluiten toestel-
len voor het schakelen resp. de geschiktheid van de in- en uitgangen.
Schakel de te verbinden apparaten voorafgaand aan de aansluiting op de aan-
sluitbussen van de DVI-splitterkabel uit en neem deze pas weer in gebruik wan-
neer alle benodigde aansluitingen zijn uitgevoerd en nogmaals zijn gecontro-
leerd.
Volg dezelfde procedure bij wijzigingen in de kabelverbindingen.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis