Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Omvang Van De Levering; Veiligheidsvoorschriften - Conrad 1369186 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
1,3 MPx Draai-kantelcamera
met zoom
Bestelnr. 1369186

Beoogd gebruik

Het product dient ter bewaking door middel van de geïntegreerde camera. Het gebruik kan
of direct via een kabelverbonden 10/100MBit-netwerk (RJ45-bus) of draadloos via WLAN
(802.11b/g/n) plaatsvinden.
Het product mag niet vochtig of nat worden en is enkel geschikt voor gebruik in droge en
gesloten binnenruimtes.
De stroomvoorziening geschiedt via de meegeleverde netvoedingadapter.
Houd er rekening mee dat het strafbaar is om onbekende personen zonder hun medeweten
en toestemming met deze camera te observeren. Neem de bepalingen en voorschriften in acht
van het land waarin u de camera gebruikt.
Neem beslist de veiligheidsaanwijzingen en technische gegevens in acht!
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het
samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!
Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rech-
ten voorbehouden.

Omvang van de levering

• Camera
• WLAN-antenne
• Netwerkkabel
• Montagehouder met montagemateriaal
• Netvoedingsadapter
• CD (met software en gebruiksaanwijzing van de fabrikant)
• Korte gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij
niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
a) Algemeen
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
veranderen van het product niet toegestaan. Demonteer het daarom nooit.
• Laat het product uitsluitend door een vakman onderhouden of repareren.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmid-
delen worden nageleefd.
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vra-
gen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
b) Netvoedingsadapter
• De opbouw van de netvoedingadapter voldoet aan beschermingsklasse II. Ge-
bruik als spanningsbron voor de netvoedingsadapter uitsluitend een reglemen-
taire contactdoos.
• De contactdoos waarin de netvoedingsadapter wordt gestoken, moet gemakkelijk
toegankelijk zijn.
• Gebruik voor de voeding van de camera uitsluitend de meegeleverde netvoe-
dingadapter.
• Trek de netvoedingsadapter nooit aan het snoer uit de contactdoos. Pak deze aan
de zijkant van de behuizing vast en trek deze vervolgens uit de contactdoos.
• Raak de netvoedingsadapter niet aan wanneer deze beschadigingen vertoont; er
bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
www.conrad.com
Versie 08/15
Ingebruikname, aansluiting via RJ45
• Controleer of de rotorkop van de camera bijv. met een paar plakbanden op het onderste deel
is vastgemaakt. Als dit het geval is, verwijder dan de plakbanden, omdat deze slechts als
transportbescherming dienen.
• Monteer de WLAN-antenne aan de betreffende bus aan de achterzijde van de camera.
• Verbind de RJ45-stekker van de camera met een 1:1 verbonden netwerkkabel met uw net-
werk, bijv. een netwerkschakelaar.
• Sluit op de ronde laagspanningsbus van de camera de betreffende stekker van de meegele-
verde netvoedingadapter aan, verbind de netvoedingadapter met een wandcontactdoos.
Na enkele seconden start de camera een kort kalibratieproces, hierbij draait de camerakop
naar links en rechts en de camera draait omhoog en omlaag.
• Plaats de meegeleverde CD in het betreffende station van uw computer.
Indien het installatieprogramma niet automatisch start, open dan de inhoudsopgave van de
CD bijv. met de Verkenner van Windows.
Start het programma „autorun.exe".
Voor het vaststellen van het IP-adres van de camera, moet u aansluitend het programma
„IP Camera Search Tool" starten.
Schakel eerst de netspanning uit van de contactdoos waaraan de netvoedings-
adapter is aangesloten (door de bijbehorende zekeringautomaat uit te schakelen
resp. de zekering eruit te draaien en aansluitend de FI-aardlekschakelaar uit te
schakelen, zodat de contactdoos van alle polen ontkoppeld is).
Trek daarna pas de stekker van de netvoedingsadapter uit de contactdoos. Zorg
ervoor dat de beschadigde netvoedingsadapter op milieuvriendelijke wijze wordt
verwijderd, gebruik deze niet langer. Vervang de netvoedingsadapter door een
identiek exemplaar.
c) Gebruik
• Het product is geen speelgoed. Houd apparaten die op netspanning werken uit de
buurt van kinderen. Wees daarom extra voorzichtig als er kinderen aanwezig zijn.
Gebruik het product op een zodanige manier dat het buiten bereik van kinderen
ligt.
• Het gebruik van deze camera vervangt niet het persoonlijk toezicht op kinderen of
mensen die speciale zorg vereisen, maar dient uitsluitend ter ondersteuning van
dit toezicht.
• Het product is alleen bedoeld voor de montage en het gebruik in droge gesloten
binnenruimtes, het mag niet vochtig of nat worden! U loopt de kans op een levens-
gevaarlijke elektrische schok!
• Gebruik het product nooit direct nadat u het van een koude naar een warme kamer
hebt gebracht. De condens die hierbij ontstaat, kan het product onherstelbaar
beschadigen. Bovendien bestaat er bij de netvoedingsadapter levensgevaar door
een elektrische schok!
Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en
gebruikt. Dit kan onder omstandigheden meerdere uren duren.
• Vermijd de volgende ongunstige omgevingscondities op de plaats van opstelling
of tijdens het transport:
- stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen,
- sterke trillingen, schokken, stoten,
- sterke magneetvelden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers.
• Zorg ervoor dat de kabels bij het opstellen resp. de montage van het product niet
worden geknakt of afgekneld.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
• Als de camera in combinatie met andere apparaten wordt gebruikt (bijv. een mo-
nitor), dan moeten de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsaanwijzingen van deze
apparaten eveneens in acht worden genomen.
• Koppel de camera los van de stroomvoorziening wanneer u hem langere tijd niet
gebruikt (bijv. opslag). Trek de netvoedingadapter uit de wandcontactdoos.
• Ga ervan uit dat veilige werking niet meer mogelijk is indien:
- het apparaat zichtbaar beschadigd is,
- het apparaat niet meer functioneert,
- het apparaat gedurende een langere tijd onder ongunstige omstandigheden is
opgeslagen,
- het product aan zware transportbelasting is blootgesteld.
Test de camera voordat u deze via de meegeleverde houder permanent op de ge-
wenste plek monteert/vastschroeft.
De camera moet altijd eerst via RJ45 op de computer worden aangesloten om alle
instellingen eenvoudig uit te kunnen voeren. Pas nadat de camera hier correct func-
tioneert, dient de WLAN-werking ingesteld te worden.
Het wordt ten zeerste aangeraden voor een eenvoudige installatie over een actieve
DHCP-server (bijv. bij elke router inbegrepen) in uw netwerk te beschikken.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis