Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik - Conrad G-S350UN Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
G-S350UN 3,5" SATA Netwerk-
behuizing HDD USB2.0
Bestelnr. 41 76 19

Beoogd gebruik

Het product is ervoor bedoeld, uw gegevens centraal op te slaan. De toegang geschiedt hierbij via een
aanwezig netwerk. De gegevens worden op de door u ingebouwde 3,5" harde schijf (niet meegeleverd)
opgeslagen.
De stroomvoorziening geschiedt via de meegeleverde netvoedingadapter.
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze gebruiksaanwijzing op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• 3,5" netwerkbehuizing
• Netvoedingadapter
• Netwerkkabel
• USB-kabel
• Aluminium voet
• 2 Kunststof voetjes
• 2 Rubberen voetjes
• Schroevenset
• Software op cd
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• RJ45 netwerkaansluiting 10/100/1000 Mbit
• USB-aansluiting
• USB-hostaansluiting
• Inbouw van een 3,5" harde schijf, niet meegeleverd
• Stroomtoevoer via de meegeleverde netvoedingadapter
Veiligheidsaanwijzingen
Gelieve deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname volledig te lezen, ze bevat belang-
rijke aanwijzingen voor een juiste werking.
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten ruimten binnenshuis. Laat
het product in zijn geheel niet vochtig of nat worden, raak het nooit met natte handen aan!
Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• De constructie van de netvoedingadapter voldoet aan veiligheidsklasse II. Gebruik als span-
ningsbron voor de netvoedingadapter uitsluitend een reglementaire wandcontactdoos van het
openbare energienet.
• Gebruik voor de stroomtoevoer uitsluitend de meegeleverde netvoedingadapter.
• Het product is geen speelgoed. Apparaten die onder netspanning werken behoren niet in
kinderhanden. Wees dus extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn.
• Houd het product uit de zon en bescherm het tegen overmatige hitte (>35 °C), kou (<0°C),
stof en vuil, druppel- of spatwater, trillingen of mechanische belasting.
• Als het product van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht (bijvoorbeeld tijdens
transport), kan condens ontstaan. Daardoor kan het product worden beschadigd. Bovendien
bestaat er levensgevaar door een elektrische schok!
Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen, voordat u het gebruikt. Dit kan
enkele uren duren.
• Laat verpakkingmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Ga voorzichtig met het product om. Door schokken, slagen of een val, ook van geringe hoog-
te, wordt het beschadigd.
• Neem - als u vragen hebt die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord - contact op
met onze technische dienst of een andere deskundige.
Inbouw van de harde schijf
www.conrad.com
Versie 10/12
• Draai, om uw 3,5" harde schijf in te bouwen (niet meegeleverd) in het apparaat, als eerste de beide
schroeven aan de achterkant los. Trek aansluitend de kleine deksel samen met de schroeven naar achte-
ren toe weg.
• Schuif nu het binnenste van de behuizing er naar voren toe uit.
• Neem vervolgens uw harde schijf en plaats deze voorzichtig, lichtjes schuin in de behuizing. Voer eerst de
zijkant van de harde schijf, waar zich de aansluiting bevindt, in de behuizing. Zodra de aansluitingen van
de harde schijf en de printplaat in de behuizing mechanisch contact hebben, legt u het voorste deel van de
harde schijf in de behuizing en schuif het naar achteren tot de stekers volledig zijn verbonden.
• Draai het apparaat nu voorzichtig om en bevestig de harde schijf met behulp van vier dikkere schroeven
die zijn meegeleverd.
• Schuif vervolgens het binnenste deel weer in de behuizing. Let erop, dat de beide openingen op de behui-
zing zich onderaan bevinden en de langere kant van de geleiderails zich achter bevindt. Oriënteer u hierbij
op de aan-/uit-knop.
• Bevestig nu het deksel met de beide schroeven op de achterkant.
• Monteer ter afsluiting nog de voetjes.
Bevestig de beide kunststof voetjes, met behulp van de beide kleine schroeven uit de leveringsomvang,
aan de onderkant van de behuizingsvoetjes. Plak hier nog de beide rubberen delen onder aan de voetjes.
Plaats als laatste de harde schijf in de aluminium voet.
Aansluiting en ingebruikneming
• Om het besturingssysteem op de harde schijf te kunnen installeren, moet eerst de behuizing op uw com-
puter worden aangesloten. Verbind hiervoor de meegeleverde USB-kabel met een vrije USB-poort van uw
pc en de USB-hostaansluiting op de behuizing.
• Sluit nu de netvoedingadapter op het apparaat aan en verbind deze vervolgens met een netstopcontact.
Indien de harde schijf niet automatisch start, druk dan op de aan-/uitknop op de voorkant van de behuizing.
• Zet uw computer aan als dat nog niet het geval is en wacht totdat het besturingssysteem volledig is gela-
den.
Als het opstarten is voltooid, dient de harde schijf, net als elke andere externe USB-harde schijf, door het
systeem te worden herkend. Het installeren van een stuurprogramma is niet nodig.
• Plaats de meegeleverde cd in het betreffende station van de computer, waaraan u de netwerkbehuizing
via USB op hebt aangesloten.
• Navigeer in Windowsexplorer naar het station, waarin zich de cd bevindt en open de map „fi rmware".
Hierin bevinden zich twee bestanden. Een die eindigt op „exe". Hierbij betreft het de installatietoepassing.
Het andere bestand eindigt op „bin". Dit is het fi rmwarebestand.
• Start nu het bestand „1.0.6.3-POWER7_ONE_BAY_NAS Device_Upgrade.exe".
• Zodra de software is geopend, wordt de harde schijf reeds in de lijst weergegeven. Indien dit niet het geval
is, kies dan handmatig „POWER7 One-Bay NAS USB Device" of klik op „Refresh".
Klik op „NEXT".
• Nu moet u het fi rmwarebestand kiezen. Klik hiervoor op de toets „Browse"en navigeer naar de map
„fi rmware"op de cd.
Kies het bestand „POWER7_ONE_BAY_NAS_Device_Upgrade_V2.000.292.bin" en bevestig met een
klik op Openen.
• Klik, om het proces te starten, op „Upgrade"en bevestig nog twee keer met „OK".
• Klik, zodra het proces is afgesloten, op „OK"en sluit de software weer.
• Verwijder de harde schijf veilig via het USB-symbool in de taakbalk en schakel aansluitend de netwerkbe-
huizing uit.
• Verwijder de USB-kabel en verbind de netwerkpoort van het apparaat met een vrije netwerkaansluiting van
uw router of netwerkswitch. Gebruik hiervoor bij voorkeur de 1:1-verbonden netwerkkabel die is meegele-
verd.
Opdat de installatie probleemloos verloopt, moet in uw netwerk een DHCP-server actief zijn.
• Schakel dan de behuizing weer in en wacht ca. 2 minuten tot het startproces is afgesloten.
De uitvoerige Engelse handleiding van de fabrikant vindt u als PDF op de cd. Daar is de inbouw
van de harde schijf met afbeeldingen beschreven.
Indien u over onvoldoende vakkennis beschikt om zelf in te bouwen, laat het inbouwen dan over
aan een vakman of een deskundige werkplaats.
Het beste werkt dit door de harde schijf met uw vingers iets naar boven te drukken. Op deze
wijze kunnen de schroeven gemakkelijker worden bevestigd.
Het product is zodanig ontworpen, dat het besturingssysteem en de gegevens volledig op de
harde schijf zijn opgeslagen.
Het is derhalve noodzakelijk eerst het systeemimage op de harde schijf te installeren, voordat u
het apparaat in het netwerk kunt gebruiken.
Het is mogelijk, dat bij toekomstige leveringen de bestandsnamen een iets andere naam hebben
dan hier beschreven. Dit reden hiervoor is dat eventuele nieuwere versies op de cd worden
opgeslagen. De oorspronkelijke bestandsnamen dienen echter ongewijzigd te blijven
Afhankelijk van het besturingssysteem kan het voorkomen, dat het gebruikersaccountbeheer
van Windows u opdraagt de start van de toepassing te bevestigen. Klik hier in ieder geval op Ja.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis