Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 1359877 Bedienungsanleitung Seite 7

Inhaltsverzeichnis

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Digitale AHD-recorder met 4 kanalen
Bestelnr. 1359877
Beoogd gebruik
De digitale recorder is bestemd om beelden van maximaal vier aangesloten camera's (niet
bij de levering inbegrepen, apart te bestellen) vast te leggen en te bewaken. De bediening
geschiedt via USB-muis of IR-afstandsbediening en een eenvoudig te besturen OSD-menu.
De digitale recorder is in het bijzonder geschikt voor AHD-camera's.
De opname van de beelden geschiedt op een SATA-harde schijf (niet bij de levering inbegre-
pen, apart te bestellen).
Volg de veiligheidsvoorschriften te allen tijde op!
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het
samengestelde product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!
Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rech-
ten voorbehouden.
HDMI is een geregistreerd handelsmerk van de HDMI Licensing L.L.C.
Omvang van de levering
• Digitale recorder
• USB-muis
• Netvoedingadapter
• Euro-netsnoer
• 2-polige schroefklem voor RS485-connector (evtl. al achterin de digitale recorder gestoken)
• Bevestigingsschroeven voor harde schijf
• CD (met software en Engelstalige gebruiksaanwijzing van de fabrikant)
• Korte handleiding
Veiligheidsvoorschriften
Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt de waarborg/garantie! Voor gevolgschade aanvaar-
den wij geen enkele aansprakelijkheid!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
a) Algemeen
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
veranderen van het product niet toegestaan.
• Als de digitale recorder in combinatie met andere apparaten wordt gebruikt (bijv.
een monitor of bewakingscamera's), dan moeten de gebruiksaanwijzingen en vei-
ligheidsaanwijzingen van deze apparaten eveneens in acht worden genomen.
• Laat het product uitsluitend door een vakman onderhouden of repareren.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmid-
delen worden nageleefd.
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vra-
gen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
b) Netvoedingadapter
• De opbouw van de netvoedingadapter/het netsnoer komt overeen met bescherm-
klasse II. Als stroombron voor de netvoeding mag alleen een geschikt en goedge-
keurd stopcontact worden gebruikt.
• De contactdoos waarin het netsnoer wordt gestoken moet gemakkelijk toeganke-
lijk zijn.
• Gebruik voor de voeding van de digitale recorder uitsluitend de meegeleverde
netvoedingadapter.
• Trek de stekker van het netsnoer nooit aan het snoer uit de contactdoos.
www.conrad.com
Versie 06/15
Inbouwen van een SATA-harde schijf
• Verwijder vervolgens de behuizingsdeksel van de digitale recorder, door de borgschroeven
eruit te draaien (elk een schroef links en rechts en 3 schroeven aan de achterkant).
• Voor de inbouw is een 8,89 cm-/3,5"-SATA-harde schijf geschikt. Voor gebruik bij bewakings-
doeleinden moet een harde schijf worden gebruikt, die continu kan worden ingezet. Deze zijn
over het algemeen duurder dan „normale" harde schijven.
Sommige leveranciers van harde schijven bieden ook harde schijven aan die speciaal voor
het gebruik in bewakingssystemen werden geconstrueerd.
Plaats geen conventionele harde schijven voor de desktop in de digitale recorder, omdat
deze bij continu gebruik sneller verslijten resp. schrijf-/leesfouten kunnen optreden.
Let er bovendien op, dat de gebruikte harde schijf geen grote hoeveelheid warmte ontwikkelt.
• Bevestig de harde schijf met 4 schroeven op de daarvoor aanwezige montagegaten in de
digitale recorder.
• Sluit de stroomkabel en de SATA-kabel tussen de harde schijf en de besturingsprintplaat van
de digitale recorder aan.
• Plaats het deksel van de behuizing van de digitale recorder erop, bevestig deze met de aan
het begin verwijderde schroeven.
• Raak de netvoedingadapter resp. het netsnoer niet aan wanneer deze/dit bescha-
digingen vertoont; levensgevaar door een elektrische schok!
Schakel eerst de netspanning uit van de contactdoos waaraan de/het netvoe-
dingadapter/netkabel is aangesloten (door de bijbehorende zekeringautomaat uit
te schakelen resp. de zekering eruit te draaien en de aangesloten FI-aardlekscha-
kelaar uit te schakelen, zodat de contactdoos alpolig ontkoppeld is).
Trek daarna pas de stekker van het netsnoer uit de contactdoos. Zorg ervoor dat
de beschadigde netvoedingadapter/het beschadigde netsnoer milieuvriendelijk
wordt afgevoerd, niet meer gebruiken. Vervang deze door een identieke netvoe-
ding/een identiek netsnoer.
c) Gebruik
• Het product is geen speelgoed. Houd apparaten die op netspanning werken, uit de
buurt van kinderen. Wees daarom extra voorzichtig als er kinderen aanwezig zijn.
Gebruik het product op een zodanige manier dat het buiten bereik van kinderen ligt.
• Het product mag uitsluitend in droge, gesloten ruimtes binnenshuis worden ge-
plaatst en gebruikt en het mag niet vochtig of nat worden, nooit met vochtige of
natte handen aanraken! Bij de netvoedingadapter/het netsnoer bestaat levensge-
vaar door een elektrische schok!
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke tril-
lingen of sterke mechanische belastingen. Bescherm het tegen stof en vuil.
• Gebruik het product nooit direct nadat u het van een koude naar een warme kamer
hebt gebracht. De condens die hierbij ontstaat, kan het product onherstelbaar
beschadigen. Bovendien bestaat er bij de netvoedingadapter levensgevaar door
een elektrische schok!
Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en
gebruikt. Dit kan onder omstandigheden meerdere uren duren.
• Vermijd de volgende ongunstige omgevingscondities op de plaats van opstelling
of tijdens het transport:
- stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- sterke trillingen, schokken, stoten
- sterke magneetvelden, zoals in de buurt van machines of luidsprekers
• Ga ervan uit dat veilige werking niet meer mogelijk is indien:
- het apparaat zichtbaar beschadigd is
- het apparaat niet meer functioneert
- het apparaat gedurende een langere tijd onder ongunstige omstandigheden is
opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig is geweest
• Let er bij het opstellen van het product op, dat u de netspanningkabel niet knikt of
plet.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd rakent.
• Koppel het product los van de stroomvoorziening wanneer u het langere tijd niet
gebruikt (bijv. opslag). Trek de netstekker uit de contactdoos.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis