Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad P7835 Bedienungsanleitung

Solar-vogelvertreiber
Inhaltsverzeichnis

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Vogelverschrikker op zonne-
energie P7835
Bestelnr. 1168853
Beoogd gebruik
Met de vogelverschrikker op zonne-energie kunt u vogels uit uw tuin, jonge beplanting, fruitbo-
men enz. verjagen. De voeding geschiedt met een ingebouwde accu, die via een zonnecel bij
voldoende zonlicht wordt geladen.
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Neem
te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in acht!
Verklaring van de symbolen
Het symbool met de bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar
bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.
Dit symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst op bijzondere gevaren bij
hantering, gebruik of bediening.
Het „hand"-pictogram vindt u bij bijzondere tips of instructies voor de bediening.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing vervalt het recht op garantie/vrijwaring! Voor gevolgschade zijn wij niet
aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig ge-
bruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aanspra-
kelijk! In dergelijke gevallen vervalt de garantie/vrijwaring.
• Het product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd, anders vervalt niet alleen de toelating
(CE), maar ook het recht op garantie/waarborg.
• Het product niet blootstellen aan extreme temperaturen, sterke trillingen of sterke mechani-
sche belastingen.
• De behuizing van de vogelverschrikker is uitgevoerd in beschermingsklasse IP44.
• Een beschadigd apparaat mag niet meer worden gebruikt en moet worden afgevoerd.
• Het product is geen speelgoed, houd het daarom uit de buurt van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Kunststoffolie en dergelijke kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn. Er bestaat verstikkingsgevaar.
• Mocht het juiste gebruik van het product met betrekking tot de veiligheid u niet duidelijk zijn
of hebt u vragen die niet in de gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem dan contact op
met onze technische helpdesk of een andere vakman.
Beschrijving van de werking
Door de weergave van het gekrijs van een roofvogel verjaagt het apparaat vogels uit het wer-
kingsgebied. Het activeren van de weergave geschiedt naar keuze via de geïntegreerde PIR-
sensor of via de AUTO-functie met instelbare tijdsinterval.
Werking van de PIR-bewegingsmelder
De PIR-sensor reageert op infraroodstraling (warmtestraling) van bewegende objecten zoals
mensen en dieren die in het registratiebereik komen.
De sensor reageert het beste op bewegingen dwars door het registratiebereik. Let hierop wan-
neer u het product monteert.
Het bereik voor de herkenning door de PIR-sensor bedraagt max. 10 m. Hoe groter de afstand
ten opzichte van het te bewaken bereik, hoe groter het object ook moet zijn om de verschillen
in zijn warmtestraling te kunnen herkennen.
Bovendien geldt: Bij hogere omgevingstemperaturen (bijv. op een warme zomerdag) neemt het
bereik af, omdat hier het temperatuursverschil kleiner wordt.
Plaats de PIR-bewegingsmelder niet boven warmtebronnen of vlak boven de grond. Regen-
druppels op de PIR-lens kunnen detectieproblemen veroorzaken.
Richt de PIR-bewegingsmelder niet op warmtebronnen. Dat verhindert het herkennen van die-
ren die binnen het registratiebereik vliegen.
Monteren
www.conrad.com
Versie 05/14
Het apparaat dient in de directe nabijheid van het te beschermen gebied te worden opgesteld,
Om het maximale bereik van de PIR-bewegingsmelder van ca. 10 m te bereiken, dient de
vogelverschrikker op een hoogte van 1,5 m - 2,5 m te worden gemonteerd. Mochten de mee-
geleverde schroeven en pluggen niet geschikt zijn voor uw wand, gebruik dan a.u.b. andere.
Kies de montageplek zodanig, dat de bewegingsmelder naar die kant wordt gericht, die moet
worden bewaakt.
Bevestig de basiseenheid aan de wand. Schroef de zonnemodule op de vogelverschrikker. Lijn
de zonnemodule overeenkomstig uit, voordat u de kunststof wartelmoer vastdraait. Steek het
snoer van de zonnemodule aan de zijkant in de vogelverschrikker.
Gebruik
1. Zonnepaneel
2. Luidspreker
3. Volumedraaiknop „VOLUME": Met deze draaiknop stelt u het volume voor de weergave
4. PIR-bewegingsmelder
5. Schuifschakelaar aan/uit: Met deze schuifschakelaar kunt u tussen de functies OFF (uit),
Monteer het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke ondergrond, bijv.
metselwerk.
Let er bij de montage aan de wand op dat u tijdens het boren geen stroom-
gas- of waterleiding beschadigt! Levensgevaar!
Let op een correcte montage en een veilige stevigheid van de vogelverschrik-
ker, bij het eraf vallen bestaat verwondingsgevaar.
Het product mag alleen zo worden gemonteerd en worden gebruikt dat er vol-
doende vluchtmogelijkheden voor de dieren zijn. Gebruik het daarom niet in
de nabijheid van kooien, stallen of in huizen.
Het product is voldoende beschermd tegen vocht en regen. Het mag echter
niet aan een sterke waterstraal blootgesteld worden.
Denk bij de keuze van een montageplek ook eraan dat deze bescherming moet
bieden tegen diefstal en vandalisme.
Als u het apparaat bv. in een tuin wilt monteren, moet u rekening houden met uw
buren. Kies een passende plek en een overeenkomstig volume, zodat de buren
door het gebruik geen last ondervinden.
Richt het apparaat niet op gebieden waar mensen lopen of waar auto's rijden.
Het is ook mogelijk dat er een gewenningseffect optreedt bij de dieren. Verander in
dat geval de plaats van de vogelverschrikker.
Met het oog op een langdurige storingsvrije werking wordt aangeraden de vogelver-
schrikker 's winters (of bij langer niet-gebruik) in een droge, warme ruimte weg te
leggen. Hiertoe schakelt u het apparaat uit ("OFF"-stand).
Om de accu voldoende op te laden, moet het apparaat zo worden geplaatst dat de
zonnecel zo lang mogelijk aan direct zonlicht blootgesteld wordt. De zonnecel van
het apparaat kan daarom aanvullend nog iets worden uitgelijnd.
Let erop dat de zonnecel niet door andere objecten in de loop van de dag wordt be-
dekt of overschaduwd. De zonnecel dient de langste tijd van de dag direct zonlicht
moeten kunnen ontvangen. De bedrijfsduur van het apparaat varieert bovendien
afhankelijk van jaargetijde en het weer, afhankelijk van de duur en de intensiteit
van het opgevangen zonlicht. Zonder voldoende zoninstraling kan het gebeuren dat
de laadtoestand van de batterij te gering is om gedurende een langere periode te
werken.
Houd de zonnecel schoon. Stof en vuil verminderen het prestatievermogen van de
zonnecel, de laadstroom van de accu wordt minder.
Het volstaat om de kunststof wartelmoer met de hand vast te draaien. Gebruik bij
het vastdraaien geen geweld! Gebruik geen gereedschap, hierdoor wordt het pro-
duct beschadigd!
van de stem van de roofvogel in. We adviseren u als basisinstelling de draaiknop ongeveer
in het midden te zetten.
PIR en AUTO kiezen.
PIR: De simulator van de roofvogelstem wordt geactiveerd zodra de PIR-bewegingsmelder
een object waarneemt in het registratiebereik. De LED-indicator knippert tijdens de weer-
gave van de roofvogelstem. De weergave duurt ca. 20 seconden resp. zo lang een object in
het registratiebereik wordt herkend. Gebruik deze bedrijfsmodus wanneer het te bewaken
gebied zich direct voor de vogelverschrikker bevindt. Anders volgt er bij kleinere vogels die
zich op meer afstand bevinden, geen activering.
AUTO: De PIR-bewegingsmelder is niet in bedrijf. De simulator van de roofvogelstem
wordt afhankelijk van de ingestelde tijdsinterval automatisch gedurende 20 seconden ge-
activeerd. De LED-indicator knippert regelmatig. Deze bedrijfsmodus is ideaal voor het
beschermen van grotere gebieden.
OFF: Het apparaat is uitgeschakeld.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis