Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Veiligheidsaanwijzingen - Conrad Super Nova Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
UV-insectenvanger „Super Nova"
Bestelnr. 55 85 27

Beoogd gebruik

Het product dient ervoor, vliegende insecten door middel van het licht van TL-buizen met hoog
UV-lichtniveau te lokken en door een stroomstoot op het aan de binnenkant liggende rooster
te doden.
Het product mag niet vochtig of nat worden en is enkel geschikt voor montage en gebruik in
droge, gesloten binnenruimtes.
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen en alle andere informatie in deze gebruiksaan-
wijzing op!
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van dit pro-
duct. Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• UV-insectenvanger, incl. lichtbronnen
• Ketting voor het ophangen van de UV-insectenvanger
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van pictogrammen, opschriften
Het pictogram met de bliksemschicht wordt gebruikt als er gevaar bestaat voor uw
gezondheid, bijv. door een elektrische schok.
Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij hanteren, gebruiken en bedienen.
Het „hand"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.
Het product is uitsluitend geschikt voor toepassing en gebruik in droge binnenruim-
tes, het mag niet vochtig of nat worden.
Dek het product nooit af.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing!

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor ingebruikneming de volledige handleiding door; deze bevat belang-
rijke aanwijzingen voor het juiste gebruik.
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade
zijn wij niet aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig ge-
bruik of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aanspra-
kelijk! In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
a) Algemeen
• Uit veiligheids- en toelatingsgronden (CE) is het zelfstandig ombouwen en/of ver-
anderen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen! Kinderen kun-
nen de gevaren niet inschatten die een verkeerd gebruik van elektrische appara-
ten met zich meebrengt. Wees daarom bijzonder voorzichtig als er kinderen in de
buurt zijn! Monteer het product zo dat het buiten bereik van kinderen is. Anders
bestaat er levensgevaar door een elektrische schok!
• Het product mag niet door personen met beperkte lichamelijke, geestelijke of
zintuiglijke vaardigheden, ontbrekende ervaring en opleiding worden gebruikt,
behalve wanneer ze door personen worden opgeleid of geïnstrueerd die verant-
woordelijk zijn voor hun veiligheid.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmid-
delen worden nageleefd!
• Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
neem dan contact met ons of een andere vakman op.
www.conrad.com
Versie 09/13
Monteren
• De ideale montageplaats voor de UV-insectenverdelger is de donkerste plaats in de ruimte,
op een montagehoogte van 2 m (afhankelijk van de hoogte van de ruimte/montageplaats).
Houd voldoende afstand tot andere lichtbronnen, tot ramen, deuren, gordijnen en meubels.
Insecten worden normaalgesproken dan door de UV-insectenverdelger aangetrokken, als er
geen andere lichtbronnen in de ruimte aanwezig zijn.
• De UV-insectenverdelger kan via twee haken aan de bovenkant van de behuizing en de
meegeleverde ketting aan twee haken worden opgehangen aan het plafond.
Afhankelijk van de conditie van het plafond moeten geschikte haken en pluggen worden
gebruikt. Zorg er bij het boren resp. het vastschroeven voor, geen kabels of leidingen te
beschadigen.
Hang de UV-insectenverdelger zo op, dat hij niet scheef hangt en dat de netschakelaar ge-
makkelijk te bereiken is.
b) Montage en werking
• Het product is uitsluitend bedoeld voor montage en gebruik in gesloten, droge
ruimtes binnenshuis. Het product mag niet vochtig of nat worden, levensgevaar
door een elektrische schok!
• Gebruik het product niet in ruimtes of onder ongunstige weersomstandigheden,
waar brandbare gassen, dampen of stofdeeltjes aanwezig zijn of aanwezig kun-
nen zijn! Er bestaat explosiegevaar!
Het product is niet geschikt voor de montage en het gebruik in schuren, stallen,
hooizolders of overeenkomstige ruimtes.
• Monteer het product nooit in gebieden, waar met levensmiddelen wordt gewerkt
(bijv. slagerijen, bakkerijen, keukens enz.). Als insecten aan de hoogspanning
voerende delen in de binnenkant van het apparaat komen, kunnen delen van de
insecten uit de UV-insectenverdelger worden geworpen.
• Gebruik voor de montage altijd de beide ophangopeningen aan de bovenkant van
het apparaat. Hang het product nooit op aan het netsnoer.
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware
mechanische belastingen.
• Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat; niet in een tropisch kli-
maat.
• Dek de UV-insectenverdelger nooit af als hij wordt gebruikt. Er bestaat brandge-
vaar of levensgevaar door een elektrische schok, als er kledingstukken of voor-
werpen in de binnenkant van het apparaat terechtkomen.
• Houd ook rekening met de eventueel in uw land geldende voorschriften bij het
gebruiken of de montage van insectenverdelgers, voordat u het apparaat aansluit
en gebruikt.
• Het product is bedoeld voor aansluiting op een reglementair geaarde contactdoos
van het openbare elektriciteitsnet.
Als er voor het aansluiten geen contactdoos met functionele aarding ter beschik-
king staat, mag het product niet worden aangesloten/gebruikt, bij een defect be-
staat levensgevaar door een elektrische schok!
De contactdoos waarin de netstekker van de UV-insectenvanger wordt gestoken
moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Trek de stekker van het netsnoer nooit aan het snoer uit de contactdoos.
• Gebruik het product niet langer als de behuizing van het product of het netsnoer
beschadigd is! Een beschadigd netsnoer kan alleen door een vakman worden
vervangen.
Schakel de contactdoos waarop het netsnoer is aangesloten met alle polen uit
(bijbehorende zekeringenautomaat uitschakelen resp. zekering eruit draaien, ver-
volgens de FI-aardlekschakelaar uitschakelen). Trek daarna pas de stekker van
het netsnoer uit de contactdoos.
Laat het product aansluiten door een vakman controleren of voer het milieuvrien-
delijk af.
• Stel - als aannemelijk is dat veilig gebruik niet langer mogelijk is - het product
buiten bedrijf en borg het tegen onbedoeld gebruik.
Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont
- het product niet of niet juist werkt
- het product langere tijd onder ongunstige condities werd opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig is geweest
• Grijp niet met lichaamsdelen in de binnenkant van het apparaat, er bestaat levens-
gevaar door een elektrische schok!
• Trek altijd de netstekker uit de contactdoos, voordat u het product schoonmaakt, voor
het vervangen van de lichtbron, reparatie of onderhoudt. Hetzelfde geldt, als het pro-
duct langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij opslag).
Raadpleeg als volgende absoluut het hoofdstuk „Veiligheidsaanwijzingen".

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis