Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 71 00 45 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
UV-insectenzuiger
Bestelnr. 71 00 45
Beoogd gebruik
De UV-insectenzuiger is ervoor bestemd, insecten door de blauwe UV-lamp aan te trekken
en met de ventilator op te zuigen. De opgezogen insecten vallen vervolgens in een vangzeef.
De insecten worden daarbij meestal niet gedood en kunnen daarna te allen tijde weer worden
vrijgelaten.
Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimten, dus niet in de open
lucht.
De UV-insectenzuiger is uitsluitend toegestaan voor werking op 230 V. Gebruik geen andere
energievoorziening.
Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging
van het product. Bovendien kan dit gepaard gaan met gevaren zoals kortsluiting, brand en
dergelijke.
Het product voldoet aan de geldende nationale en Europese wettelijke regels.
Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betref-
fende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Neem altijd de veiligheidsaanwijzingen in acht.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing.
Het „hand"-pictogram vindt u bij bijzondere tips of instructies voor de bedie-
ning.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor
gevolgschade en materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door
onvakkundig gebruik of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften! In
dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Algemene veiligheidsaanwijzingen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan.
• Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, sterke trillingen, of hoge mechani-
sche belastingen.
• Zorg dat bij het opstellen van het product het netsnoer niet afgekneld, gebogen of door
scherpe randen beschadigd wordt.
• Trek het netsnoer niet aan het snoer uit de contactdoos!
• Giet nooit vloeistoffen over elektrische apparatuur en zet er geen met vloeistof gevulde voor-
werpen op.
• Vermijd direct oogcontact met het UV-licht.
• Steek geen vingers of andere voorwerpen in het apparaat.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
• Raadpleeg een vakman als u twijfelt aan de werking of veiligheid van het product
• Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Gebruik het product
uitsluitend buiten bereik van kinderen. Het product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kun-
nen worden.
• Als het product vanuit een koude naar een warme ruimte overgeplaatst wordt, kan condens-
water ontstaan. Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen voordat u het
gebruikt.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos slingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speel-
goed zijn.
• Houd ook rekening met de veiligheidsaanwijzingen in de diverse hoofdstukken van deze
handleiding.
Plaatsen/monteren
www.conrad.com
- Plaats de UV-insectenzuiger op een egale en horizontale plek.
- Plaats het apparaat niet te dicht naast andere lichtbronnen. De donkerste plek in de te
Versie 06/12
beschermen kamer is over het algemeen de meest gunstige plek.
- Plaats de UV-insectenzuiger op enige afstand van mensen en levensmiddelen om deze
tegen insecten te beschermen.
- Plaats het apparaat niet voor een open raam of een open deur. Insecten bevinden zich niet
in de tocht.
Omvang van de levering
- UV-insectenzuiger
- Gebruiksaanwijzing
- UV-lamp
- Reserve UV-lamp
Onderdelen en bedieningselementen
Handvat (1)
Draaiwieltje (4)
UV-lamp (6)
Trechterhouder (8)
Beschrijving van de werking
De UV-insectenzuiger lokt met zijn UV-lamp (6) in het binnenste van de luchtinlaat (5) insecten.
De ventilator (7) zuigt dan de insecten op en transporteert deze via de trechterhouder (8)
naar de insectenopvangbak (9). De insecten worden daarbij meestal niet gedood maar kunnen
daarna op een willekieurige plek weer worden vrijgelaten.
De UV-insectenzuiger werkt zeer milieuvriendelijk, omdat geen chemische producten of pes-
ticiden worden gebruikt.
De UV-insectenzuiger is ontworpen voor kamers tot ca. 60m².
Ingebruikname
- Sluit het 230 V-netsnoer op een contactdoos aan.
- Draai de draaiknop (3) van het draaiwieltje (4) op „on".
- De UV-lamp begint te branden en de ventilator gaat aan.
- Let op, dat het rooster van het draaiwiel en de luchtinlaat elkaar niet snijden.
- Met de fotosensor (2) aan de bovenkant van de UV-insectenzuiger wordt de werking auto-
matisch aangestuurd. Til hiervoor het deksel op en bevestig het op de aangebrachte kunst-
stof stift. Als het gaat schemeren gaan het UV-licht en de ventilator automatisch aan. En
omgekeerd. Zodra de omgeving lichter wordt (daglicht of kunstlicht) gaan de UV-lamp en de
ventilator automatisch uit.
Sluit indien mogelijk bij gebruik van de UV-insectenzuiger ramen en deuren.
Bij veel insecten in een kamer wordt aanbevolen, de fotosensor af te dekken, zodat
de UV-insectenzuiger altijd functioneert.
Fotosensor (2)
Draaiknop (3)
Luchtinlaat (5)
Ventilator (7)
Insectenopvangbak (9)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis