Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 1500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Toy hammer drill PP 1500 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen
a high quality product. The operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and disposal. Before us-
ing the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions.
If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on
all the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
TOY HAMMER DRILL PP 1500 A1
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
TOY HAMMER DRILL
MŁOT UDAROWO-OBROTOWY
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Notes for parents
Wskazówki dla rodziców
Scope of delivery
FÚRÓKALAPÁCS
VRTACÍ KLADIVO
Kezelési és biztonsági útmutatások
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
1 Toy
Tudnivalók szülők részére
Upozornění pro rodiče
1 Set of operating instructions
2 Batteries 1,5 V
, R6, AA (Mignon)
VŔTACIE KLADIVO
BOHRHAMMER
Ovládacie a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny pre rodičov
Hinweise für die Eltern
IAN 100071
Technical Data
Toy hammer drill: PP 1500 A1
For batteries
2 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (included)
We recommend using only batteries and not accumulators.
3
9
Features and fittings / play function
klick klick
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
1
2
4
LED: lights up
1
L / R
Selection switch; creates "rattling noises"
2
klack
1–2 gear switch: changes the rotation speed
ON / OFF
3
klack
Anticlockwise / clockwise: changes the direction of rotation
4
ON / Off switch switches the device on
5
Battery compartment
6
Battery compartment release
7
8
5
Handle
8
Bit: creates drilling noises
9
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
may no longer be used.
7
6
Safety Instructions for batteries
Młot udarowo-obrotowy PP 1500 A1
Never charge non-rechargeable batteries.
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re-
charged.
Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
zakup produktu najwyższej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu.
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utyli-
Empty batteries must be removed from the toy.
zacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi
Do not allow the connection terminals to short circuit.
wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu
produktu osobom trzecim, należy załączyć również całą przynależną doku-
mentację.
Removing and inserting the batteries
ATTENTION! An adult must replace the batteries.
Press the battery compartment release
7
and remove the battery com-
partment
6
.
Loosen the screw using a screwdriver.
Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover
screwed on.
Hello! My
name is Peter
Cleaning
Parkside!
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
1 zabawka
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of clean-
1 instrukcja obsługi
ing agent.
2 baterie 1,5 V
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
R6, AA (Mignon)
GB
GB
Disposal
Młot udarowo-obrotowy: PP 1500 A1
Return the packaging to a local recycling facility.
Na baterie
2 x 1,5 V
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
at the end of product life.
Niniejszy artykuł jest wzorowaną na prawdziwym narzędziu
zabawką z odpowiednimi dla dziecka funkcjami.
Never dispose of batteries in
your household waste!
1
2
They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regu-
3
lations. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg =
4
mercury, Pb = lead. Therefore dispose of used batteries through your municipal
5
collection site.
6
7
8
9
GB
GB
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
w zakresie baterii
Instrukcja
Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie.
Ładowalne baterie mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.
Ładowalne baterie należy wyjąć z zabawki przed ich ładowaniem.
Nie można razem stosować różnych typów baterii lub nowych ze zużytymi.
Baterie muszą zostać włożone zgodnie z prawidłową biegunowością.
Puste baterie muszą zostać wyjęte z zabawki.
Nie można zwierać zacisków przyłączeniowych.
Wyjąć i włożyć baterie
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
UWAGA! Wymiana baterii powinna być przeprowadzana przez osobę
dorosłą.
UWAGA! NIEPRZEZNACZONE DLA DZIECIE PONIŻEJ
Należy nacisnąć odblokowywanie komory na baterie
3 ROKU ŻYCIA, PONIEWAŻ MAŁE ELEMENTY MOGĄ
komorę
.
6
ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDU-
Poluzować przy pomocy śrubokręta śrubę.
SZENIA!
Należy zdjąć pokrywę komory na baterie i włożyć nowe baterie.
UWAGA! Sznury / druty / elementy styropianowe / folie / taśmy / klamry /
Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwą biegunowość. Jest ona po-
przywieszki, szlufki, przy pomocy których jest przymocowana zabawka
kazana w komorze na baterie.
dla bezpieczeństwa podczas transportu, nie są elementami zabawki i mu-
Przykręcić pokrywę komory na baterie.
szą zostać usunięte przed oddaniem zabawki dziecku.
UWAGA! Używać urządzenia wyłącznie z zakręconą pokrywą komory na
baterie.
Część!
Nazywam się
Zawartość
Peter Parkside!
Czyszczenie
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
,
Przed czyszczeniem należy usunąć baterie z urządzenia.
PL
Dane techniczne
Czyść urządzenie lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środ-
ków czyszczących.
Wnętrze komory na baterie czyścić wyłącznie suchą szmatką.
, R6, AA (mignon) (dołączone do zestawu)
Utylizacja
Nie zalecamy stosowania akumulatorów, jedynie baterii.
Wyposażenie / funkcje do zabawy
Opakowanie zwracać przez dostępne składowiska.
Urządzenie zwracać przez
dostępne składowiska.
LED: świeci się
Przełącznik: wytwarza „terkotanie"
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu
1–2-biegowy przełącznik: zmienia prędkość obrotów
udziela urząd gminy.
Bieg w lewo / prawo: zmienia kierunek obrotów
WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK: włącza urządzenie
Baterii nie należy wyrzucać razem z
Komora na baterie
odpadami domowymi.
Odblokowanie komory na baterie
Uchwyt
Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jako odpady
Bit: wytwarza dźwięki wiercenia
specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazywać do komu-
nalnych punktów gromadzenia odpadów.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Zabawkę należy regularnie sprawdzać czy nie posiada uszkodzeń (na
kontaktach lub obudowie, wylane baterie itd.). W razie wykrycia uszko-
dzeń, nie można dalej korzystać z zabawki.
PL
Fúrókalapács PP 1500 A1
Bevezető
Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék
mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a haszná-
latára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék
használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A
termék harmadik fél számára történő továbbadása esetén mellékelje a teljes
dokumentációt is.
Rendeltetésszerű használat
FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM
i zdjąć
ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK!
7
FULLADÁSVESZÉLY!
FIGYELEM! A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kam-
pók / medálok, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve,
nem részei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyer-
meknek átadnánk.
Helló!
A csomagolás tartalma
A nevem Peter
Parkside!
1 db játék
1 db használati utasítás
2 elemekhez 1,5 V
,
R6, AA (Mignon)
PL
HU
Műszaki adatok
Fúrókalapács: PP 1500 A1
Az elemekhez
2 db 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (a csomagolás tartalmazza)
Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.
Felszereltség / játékfunkciók
Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfe-
lelő funkciókkal.
LED: világít
1
Választó- kapcsoló: „Racsnizó hangot ad"
2
1–2-menetes kapcsoló: változtatja a forgás sebességét
3
Bal- / jobbmenet: a fordulat irányát változtatja
4
BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
5
Elemtartó rekesz
6
Elemtartó rekesz retesze
7
Markolat
8
Bit: fúró hangot ad
9
Általános biztonsági utasítások
Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében
(mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Ameny-
nyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.
PL
HU

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 1500 A1

  • Seite 1 Toy hammer drill PP 1500 A1 Safety Instructions for batteries Młot udarowo-obrotowy PP 1500 A1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Fúrókalapács PP 1500 A1 w zakresie baterii Never charge non-rechargeable batteries. Introduction Instrukcja Bevezető Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
  • Seite 2 Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók Vrtací kladivo PP 1500 A1 Bezpečnostní pokyny k bateriím Vŕtacie kladivo PP 1500 A1 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií Bohrhammer PP 1500 A1 Sicherheitshinweise zu Batterien Soha ne töltse fel a nem feltölthető elemeket. Nenabíjitelné baterie nikdy znovu nenabíjejte.