Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux SKS88840F0 Benutzerinformation

Vorschau ausblenden

Werbung

SKS88840F0
NL KOELKAST
FR RÉFRIGÉRATEUR
DE KÜHLSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
22
46

Werbung

loading

  Andere Handbücher für AEG Electrolux SKS88840F0

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux SKS88840F0

 • Seite 1 SKS88840F0 NL KOELKAST GEBRUIKSAANWIJZING FR RÉFRIGÉRATEUR NOTICE D'UTILISATION DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION...
 • Seite 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 7 Bedieningspaneel 10 Het eerste gebruik 10 Dagelijks gebruik 12 Nuttige aanwijzingen en tips 14 Onderhoud en reiniging 16 Problemen oplossen 18 Technische gegevens 18 Montage 19 Geluiden 21 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen...
 • Seite 4: Veiligheidsinformatie

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiks- aanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissin- gen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzienin- gen.
 • Seite 5 Veiligheidsinformatie Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •...
 • Seite 6 Veiligheidsinformatie • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat gecon- sumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- handelingen verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. •...
 • Seite 7: Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel Bescherming van het milieu Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale over- heidsinstanties kunt verkrijgen.
 • Seite 8 Bedieningspaneel Inschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen: Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in demonstratiemodus. Zie 'Problemen oplossen'.
 • Seite 9 Bedieningspaneel Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert. Druk op de OK-knop om te bevestigen. Het Minute Minder -indicatielampje gaat uit. U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
 • Seite 10: Het Eerste Gebruik

  Het eerste gebruik Druk op de OK-toets om te bevestigen. Het FROSTMATIC-lampje gaat aan. Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt: Druk op de Mode-knop tot het FROSTMATIC-lampje knippert. Druk op de OK-toets om te bevestigen. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.
 • Seite 11 Dagelijks gebruik Het bewaren van ingevroren voedsel Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in plaatst.
 • Seite 12: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  Nuttige aanwijzingen en tips Het plaatsen van de deurschappen Om het bewaren van voedselpakketten van ver- schillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden ge- plaatst. Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pij- len totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
 • Seite 13 Nuttige aanwijzingen en tips Nuttige tips voor het koelen Nuttige tips: Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op wille- keurig welk schap gezet worden.
 • Seite 14: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging • Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden inge- vroren. • Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode. ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
 • Seite 15 Onderhoud en reiniging Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regel- matig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale rei- niger, die al in het afvoergaatje zit.
 • Seite 16: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen • ontdooi de koelkast , en maak het apparaat en alle accessoires schoon, • laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen. Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
 • Seite 17 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er loopt water over de Tijdens het automatische ont- Dit is normaal. achterkant van de koel- dooiproces ontdooit de rijp te- kast. gen de achterwand. Er loopt water in de koel- De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
 • Seite 18: Technische Gegevens

  Technische gegevens • Er is een fout opgetreden in de werking van het apparaat. Als het elektronische systeem van het apparaat niet de werkelijke tempera- tuur kan vaststellen dan zal een teken ver- schijnen op het temperatuurdisplay. • Het apparaat zal blijven werken met behulp van een reserveprogramma, totdat de servi- cetechnicus van de servicedienst ter plaatse is gearriveerd om het probleem te verhelpen.
 • Seite 19: Geluiden

  Geluiden Opstelling Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) ge- installeerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
 • Seite 20 Geluiden BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS!
 • Seite 21: Het Milieu

  Het milieu SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! HET MILIEU Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
 • Seite 22 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
 • Seite 23 Sommaire SOMMAIRE 24 Consignes de sécurité 29 Bandeau de commande 32 Première utilisation 32 Utilisation quotidienne 35 Conseils utiles 37 Entretien et nettoyage 39 En cas d'anomalie de fonctionnement 42 Caractéristiques techniques 42 Caractéristiques techniques 43 Bruits 45 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:...
 • Seite 24: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cet- te notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
 • Seite 25 Consignes de sécurité ATTENTION Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'ap- pareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.
 • Seite 26 Consignes de sécurité Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée. Si le circuit frigorifique est endommagé : – évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage – aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil •...
 • Seite 27 Consignes de sécurité • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment con- gélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil. • Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'ap- pareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
 • Seite 28 Consignes de sécurité Respect des règles d'hygiène • Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigéra- teur.
 • Seite 29: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande • Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente, exclusive- ment avec des pièces d'origine. Protection de l'environnement Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri- buant ainsi à...
 • Seite 30 Bandeau de commande Fonction Minute Minder Fonction Sécurité enfants Voyant d'alarme Indicateur de température Fonction FROSTMATIC Mise en fonctionnement Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit : Branchez électriquement l'appareil. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'écran est éteint. Si «...
 • Seite 31 Bandeau de commande L'indicateur Minute Minder s'affiche. La minuterie se met à clignoter (min). À la fin du décompte, l'indicateur Minute Minder clignote et un signal sonore retentit : Retirez les boissons placées dans le compartiment de congélation. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction. Il est possible de désactiver cette fonction à...
 • Seite 32: Première Utilisation

  Première utilisation Fonction FROSTMATIC La fonction FROSTMATIC accélère la congélation des aliments frais et protège en même temps les denrées déjà entreposées d'un réchauffement indésirable. Pour activer la fonction : Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse. L'indicateur FROSTMATIC clignote.
 • Seite 33 Utilisation quotidienne Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen. Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid. Dans ce cas, la température du compartiment réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus chaud.
 • Seite 34 Utilisation quotidienne A chaque modification du dispositif de réglage de température, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau ré- glage. Ne modifiez la position du dispositif de réglage de température que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à...
 • Seite 35: Conseils Utiles

  Conseils utiles Emplacement des balconnets de la porte Selon la taille des emballages des aliments conser- vés, les balconnets de la porte peuvent être posi- tionnés à différentes hauteurs. Pour les ajuster, procédez comme suit : tirez progressivement le balconnet dans le sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon les besoins.
 • Seite 36 Conseils utiles • Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour. Conseils pour la réfrigération Conseils utiles : Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la ta- blette en verre au-dessus du bac à légumes. La période de conservation est de 1 à...
 • Seite 37: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être re- congelés. • respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien. Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la re- charge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
 • Seite 38 Entretien et nettoyage Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler sur les aliments qui se trouvent à l'inté- rieur.
 • Seite 39: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement • laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréa- bles. Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.
 • Seite 40 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause possible Solution Les produits placés à l'intérieur Réagencez les produits, de sorte peuvent empêcher l'eau de qu'ils ne touchent pas directe- s'écouler dans le collecteur ment la plaque arrière De l'eau coule par terre L'eau de dégivrage ne s'écoule Placez le tuyau d'évacuation de pas dans le plateau d'évapora-...
 • Seite 41 En cas d'anomalie de fonctionnement Problème Cause possible Solution DEMO s'affiche sur l'écran L'appareil est en mode démons- Maintenez la touche OK appuyée tration. (dEMo) pendant environ 10 secondes jus- qu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'écran s'éteigne pendant un court instant ;...
 • Seite 42: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions de la niche d'en- castrement Hauteur 880 mm Largeur 560 mm Profondeur 550 mm Tension 230 V Fréquence 50 Hz Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVERTISSEMENT Pour votre sécurité...
 • Seite 43: Bruits

  Bruits gateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse. BRUITS L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit de réfri- gérant).
 • Seite 44 Bruits BLUBB! BLUBB! HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!
 • Seite 45: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).
 • Seite 46 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
 • Seite 47 Inhalt INHALT 48 Sicherheitshinweise 51 Bedienfeld 54 Erste Inbetriebnahme 54 Täglicher Gebrauch 56 Praktische Tipps und Hinweise 58 Reinigung und Pflege 60 Was tun, wenn … 63 Technische Daten 63 Montage 64 Geräusche 65 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur...
 • Seite 48: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Feh- lern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicher- heitsvorschriften vertraut sind.
 • Seite 49 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kompo- nenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Seite 50 Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen. • Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Ver- wenden Sie einen Kunststoffschaber.
 • Seite 51: Bedienfeld

  Bedienfeld BEDIENFELD ON/OFF -Taste Mode-Taste OK -Taste Taste zur Verringerung der Temperatur Einstelltaste „-“ des Timers Taste zur Erhöhung der Temperatur Einstelltaste „+“ des Timers Display Der voreingestellte Tastenton lässt sich durch gleichzeitiges Drücken der Taste Mode und der Taste zur Verringerung der Temperatur für mehrere Sekunden auf einen lauten Ton ein- stellen.
 • Seite 52 Bedienfeld Ausschalten Zum Ausschalten des Gerätes: Halten Sie die Taste ON/OFF 5 Sekunden gedrückt. Das Display wird ausgeschaltet. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen. Temperaturregelung Die Temperatur des Kühlschranks lässt sich durch Drücken des Temperaturreglers einstellen. Stellen Sie die Standardtemperatur ein: •...
 • Seite 53 Bedienfeld Zum Einschalten der Funktion: Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird. Die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet. Zum Ausschalten der Funktion: Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
 • Seite 54: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet. Alarm „Tür offen“ Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür of- fen“ wird wie folgt angezeigt: • blinkende Alarmanzeige • akustisches Signal Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm ausge- schaltet.
 • Seite 55 Täglicher Gebrauch Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Ab- tauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort ge- kocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
 • Seite 56: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Positionierung der Türeinsätze Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe po- sitioniert werden, um Lebensmittelpackungen un- terschiedlicher Größe zu lagern. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Ziehen Sie den Einsatz langsam in Pfeilrichtung, bis er sich herausheben lässt, und setzen Sie ihn dann nach Wunsch wieder ein.
 • Seite 57 Praktische Tipps und Hinweise • Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen. • Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann. Hinweise für die Kühlung Tipps: Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
 • Seite 58: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachge- recht gelagert wurden. • Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen. • Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
 • Seite 59 Reinigung und Pflege Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöff- nung des Tauwassers in der Mitte des Kühl- schrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Be- nutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reini- gungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföff- nung befindet.
 • Seite 60: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … • tauen Sie das Gerät ab , Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile • lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu ver- meiden. Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem mög- lichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
 • Seite 61 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur der Lebensmittel Lassen Sie die Lebensmittel auf ist zu hoch. Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen. Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemperatur. hoch. Wasser fließt an der Rück- Beim automatischen Abtauen Das ist normal.
 • Seite 62 Was tun, wenn … Problem Mögliche Ursache Abhilfe DEMO erscheint auf dem Das Gerät befindet sich im De- Halten Sie die OK-Taste ca. 10 Se- Display. mo-Modus. (dEMo) kunden lang gedrückt, bis ein lan- ger Signalton zu hören ist und das Display für kurze Zeit ausge- schaltet wird.
 • Seite 63: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Abmessungen der Einbaunische Höhe 880 mm Breite 560 mm Tiefe 550 mm Spannung 230 V Frequenz 50 Hz Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät so- wie auf der Energieplakette. MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise"...
 • Seite 64: Geräusche

  Geräusche GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühl- kreislauf). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!
 • Seite 65: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
 • Seite 68 www.aeg.com/shop 211621350-A-072011...

Diese Anleitung auch für:

93302051503