Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Lenovo K6 NOTE Benutzerhandbuch

Werbung

Obsah
Bezpečnostné pokyny ............................................2
Označenia na produkte ..........................................2
Funkcie ...................................................................3
Dodávané Príslušenstvo.........................................4
Pohotovostný režim ................................................4
Pripojiť Napájanie ..................................................4
Pripojenie Antény....................................................5
Oznámenie .............................................................5
Diaľkový Ovládač ...................................................6
Pripojenia................................................................7
Zapnutie/Vypnutie ...................................................8
Prvá Inštalácia ........................................................8
Prehrávanie Médií cez USB vstup ..........................8
Nahrávanie Programu ............................................9
Nahrávanie Časového posunu ...............................9
Okamžité Nahrávanie .............................................9
Pozeranie nahratých programov ...........................9
Nastavenie Nahrávania ........................................10
Ponuka Prehliadač Médií......................................10
CEC a CEC RC Passthrough ...............................10
E-manuál .............................................................. 11
Všeobecné Ovládanie TV .....................................16
Použitie Zoznamu Staníc......................................16
Konfigurácia Rodičovskej Ochrany.......................16
Teletextové Služby................................................17
Aktualizácia Softvéru ............................................17
Riešenie problémov a Tipy ...................................17
USB ......................................................................20
Režime USB .........................................................20
Režime USB .........................................................21
Režime USB .........................................................22
Podporované Rozlíšenia DVI ...............................23
Smart Center ........................................................29
Slovenčina - 1 -

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Lenovo K6 NOTE

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  Obsah Bezpečnostné pokyny ..........2 Označenia na produkte ..........2 Informácie o Ochrane Životného Prostredia ...3 Funkcie ..............3 Dodávané Príslušenstvo.........4 Pohotovostný režim ..........4 Tlačidlá Ovládania a Prevádzka Televízora ....4 Vloženie Batérií do Diaľkového Ovládača ....4 Pripojiť Napájanie ..........4 Pripojenie Antény............5 Oznámenie .............5 Diaľkový...
 • Seite 2: Bezpečnostné Pokyny

  predtým, než ho začnete opäť používať, ho nechajte Bezpečnostné pokyny skontrolovať odborníkom. • Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiare- UPOZORNENIE niu, otvorenému ohňu ani ho neumiestňujte v blízkosti intenzívnych zdrojov tepla ako sú NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM elektrické ohrievače. NEOTVÁRAJTE • Počúvanie slúchadiel nadmernou hlasitos- UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ŠOKU ťou môže spôsobiť...
 • Seite 3: Informácie O Ochrane Životného Prostredia

  Pozor, pozri návod na obsluhu: V označe- Informácie o Ochrane Životného Prostredia nom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové Tento TV prijímač bol navrhnutý aby bol šetrný k alebo gombíkové batérie vymeniteľné užíva- životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie teľom. postupujte podľa nasledujúcich krokov: Laserový...
 • Seite 4: Dodávané Príslušenstvo

  • Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti) Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol • Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie) Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte stred tlačidla dvakrát • Vstup pre PC (po druhý krát úplne), na obrazovke sa objaví zoznam •...
 • Seite 5: Pripojenie Antény

  Pripojenie Antény Technické Parametre Pripojenie terestriálnej alebo káblovej televízie pripojte PAL BG/DK/II’ do VSTUPU ANTÉNY ( ANT.) umiestnenej na zadnej TV vysielanie strane televízora SECAM BG/DK VHF (BAND I/III) - UHF Prijímanie kanálov (BAND U) - HYPERBAND Plne integrovaná podpora Digitálny príjem digitálnej terestriálnej- Oznámenie...
 • Seite 6: Diaľkový Ovládač

  Diaľkový Ovládač Pohotovostný režim: Zapnutie / vypnutie televízora Číselné tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke. .,/@ TV: Zobrazí zoznam kanálov / prepínanie medzi typmi vysielania Stlmiť: Úplne vypne zvuk televízora Hlasitosť +/- Ponuka MENU: Zobrazí ponuku TV Smerové...
 • Seite 7: Pripojenia

  Pripojenia Prípojka Káble Zariadenie POZNÁMKA: Pri pripájaní Scart zariadenia cez YPbPr alebo Pripojenie bočný AV vstup, k vytvoreniu (zadné) s p o j e n i a m u s í t e p o u ž i ť zobrazené káble. Viď ilustrácie Pripojenie na ľavej strane.
 • Seite 8: Zapnutie/Vypnutie

  Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje Zapnutie/Vypnutie obľúbené. Počas vyhľadávania bude mať prednosť Zapnutie Televízora na zvolenom type vysielania a kanály v ňom budú Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, uvedené v hornej časti Zoznamu kanálov. Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie OK.
 • Seite 9: Nahrávanie Programu

  Pri formátovaní USB pevných diskoch, ktoré majú Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrať kvôli viac ako 1 TB (Tera Byte) úložného priestoru môže problémom so signálom, z tohto dôvodu môže video dôjsť k určitým problémom v procese formátovania. niekedy počas prehrávania zmrznúť. Keď...
 • Seite 10: Nastavenie Nahrávania

  Poznámka: Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so Nastavenie Nahrávania všetkými mobilnými prístrojmi. HD kanály nie sú podporované Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu a obe zariadenia musia byť pripojený do rovnakej siete. Mediálny Prehrávač>Nastavenia vyberte položku CEC a CEC RC Passthrough Nastavenie Nahrávania.
 • Seite 11: E-Manuál

  E-manuál V elektronickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora. Ak chcete používať e-Manual, stlačte tlačidlo Info, zobrazené na obrazovke v hlavnom menu, alebo stlačte tlačidlo RýchleMenu, zvoľte Informačnú brožúrku a stlačte tlačidlo OK. Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokynov stlačte OK.
 • Seite 12 Obsah TV Menu Nastavenia obrazu Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Režim Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino, Hry, Športy, Dynamické a Prirodzené. Kontrast Nastaví hodnoty kontrastu obrazu. Nastaví hodnotu jasu obrazovky. Ostrosť...
 • Seite 13 Nastavenia zvuku Hlasitosť Nastaví úroveň hlasitosti. Zvolí režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v Režim Ekvalizéra Užívateľskom režime. Stereováha Nastavuje, či zvuk prichádza z pravého alebo z ľavého reproduktora. Nastaví hlasitosť slúchadiel. Slúchadlá Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
 • Seite 14: Nastavenia Funkcií

  Nastavenia funkcií Podmienený Prístup Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné. Jazyk Môžete nastaviť iný jazyk v závislosti na vysielaní a krajine. Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky, Zámok podľa veku a Detský zámok alebo Pokyny.
 • Seite 15: Prvá Inštalácia

  Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Režim Zapnutia Pohotovostný režim. Virtuálne Diaľkové Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie. Ovládanie S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidiel Vľavo alebo Vpravo aktivujte alebo deaktivujte vybranú možnosť. Táto funkcia umožňuje pripojené...
 • Seite 16: Všeobecné Ovládanie Tv

  vysielaných relácií a ak je táto veková hranica Všeobecné Ovládanie TV deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje. Použitie Zoznamu Staníc Poznámka: Ak je voľba krajiny, v Prvej Inštalácii nastavená ako Francúzsko, Taliansko alebo Rakúsko, hodnota Zámku Televízor uloží všetky načítané stanice do Zoznamu podľa veku bude ako predvolené...
 • Seite 17: Teletextové Služby

  DÔLEŽITÉ: Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je časovač pre Udalosť a stlačte tlačidlo OK. Môžete TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nastaviť časovač pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete nahrávania. zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite danú uda- Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas nahrá- losť...
 • Seite 18 • Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali ručné ladenie. • Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení. Žiadny obraz • To znamená, že televízor neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý...
 • Seite 19: Typické Režimy Zobrazenia Pc Vstupu

  Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu Kompatibilita s AV a HDMI signálom Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické Zdroj Podporované Signály Dostupnosť režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia. SECAM Index Rozlíšenie Frekvencia NTSC4.43 (SCART) 640x350 85Hz NTSC3.58 640x400 70Hz RGB 50/60 640x480 60Hz 640x480...
 • Seite 20: Podporované Formáty Video Súborov V Režime Usb

  Podporované Formáty Video Súborov v Režime USB Rozšírenie Video kodek SPEC (Rozlíšenie) a Prenosová rýchlosť .dat, vob MPEG1/2 1080P@30fps - 40 Mbps MPEG1/2, .mpg, .mpeg MPEG4 MPEG1/2, H.264, H.264: 1080Px2@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps MVC: .ts, .trp, .tp AVS, MVC 1080P@30fps - 62.5 Mbps Iné: 1080P@30fps - 40Mbps .mp4, .mov,...
 • Seite 21: Podporované Formáty Zvukových Súborov V Režime Usb

  Podporované Formáty Zvukových Súborov v Režime USB Rozšírenie Zvukový kodek Prenosová rýchlosť Vzorkovacia frekvencia MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps .mp3, MPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps 16KHz ~ 48KHz MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps MPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps 16KHz ~ 48KHz MPEG1/2 Layer3...
 • Seite 22: Podporované Formáty Titulkových Súborov V Režime Usb

  Rozšírenie Zvukový kodek Prenosová rýchlosť Vzorkovacia frekvencia MPEG1/2 Layer1 32Kbps ~ 448Kbps MPEG1/2 Layer2 8Kbps ~ 384Kbps 16KHz ~ 48KHz MPEG1/2 Layer3 8Kbps ~ 320Kbps .wav LPCM 64Kbps ~ 1.5Mbps 8KHz ~ 48KHz IMA-ADPCM, 384Kbps 8KHz ~ 48KHz MS-ADPCM G711 A/mu-law 64Kbps ~ 128Kbps 8KHz MPEG1/2 Layer3...
 • Seite 23: Podporované Rozlíšenia Dvi

  Podporované Rozlíšenia DVI Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach. 72Hz 75Hz 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ...
 • Seite 24 Pripojenie k internetu sieťová zásuvka Káblové pripojenie Pripojenie ku Káblovej sieti • Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopásmovému pripojeniu. • Uistite sa, že softvér Nero Media Home je nainštalovaný vo Vašom počítači. (pre funkciu Zdieľanie Audia a Videa). Pozri časť...
 • Seite 25: Ďalšie Informácie

  TV automaticky prehľadá bezdrôtovej siete. Zobrazí Širokopásmové sa zoznam dostupných sietí.. Prosím, vyberte svoju pripojenie k ISP požadovanú sieť zo zoznamu. Poznámka: Ak modem podporuje N režim, môžete nastaviť nastavenie režimu N. Bezdrôtový Ak je vybraná sieť je chránená heslom, zadajte správny LAN adaptér kľúč...
 • Seite 26 Neplatná doména DVD-Riešenie problémov Uistite sa, že už ste prihlásený k počítaču cez autorizované Nie je dostupná bezdrôtová sieť užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša • Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na pripojenie TV.
 • Seite 27 Súbory s titulkami nefungujú, ak sledujete video zo siete Internetový Portál pomocou možnosti Zdieľania Audia a Videa. P o k y n : P r e k v a l i t n é z o b r a z e n i e j e n u t n é Môžete pripojiť...
 • Seite 28 Internetový Prehliadač Ak chcete použiť internetový prehliadač, v časti portálu zvoľte logo internetového prehliadač. (*) Vzhľad loga prehliadača môže byť zmenený Aktualizovať Domovská stránka Vyhľadávací riadok Pridať História Záložky Zväčšenie (Zoom) Predchádzajúci Nasledovný Nastavenia Rýchly prístup Skratky diaľkového ovládania (Priblíženie-vzdialenie / Späť / Domov) •...
 • Seite 29: Smart Center

  EPG: Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť Smart Center vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov. Môžete tiež Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na platformách prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na iOS a Android. Prostredníctvom vášho tabletu alebo telefónu mriežke EPG.
 • Seite 30 Funkcia FollowMe TV (Ak je k dispozícii) Stránka Klávesnice Pre zmenu rozvrhnutia pre funkciu FollowMe kliknite na Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, widget FOLLOW ME TV, nachádzajúci sa v ľavom dolnom stlačením widgetu Klávesnice( ) na obrazovke aplikácie rohu obrazovky Vášho mobilného zariadenia.

Inhaltsverzeichnis