Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 75 23 15 Bedienungsanleitung Seite 7

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Bewakingscamerarecorder
Bestelnr. 75 23 15
Beoogd gebruik
In de camerarecorder zijn een kleurencamera en een microfoon geïntegreerd, er kunnen video-
's in het AVI-formaat (720 x 480, 30 beelden/sec.) worden opgenomen. Voor het opnemen dient
een microSD-/microSDHC-geheugenkaart (niet in de levering inbegrepen) tot max.32GByte. De
voeding vindt plaats via een ingebouwde, niet vervangbare accu, die via USB kan worden opge-
laden. Het product kan ook als webcam worden gebruikt.
Houd er rekening mee, dat het strafbaar is personen zonder hun medeweten en toestemming met
deze camera te observeren. Neem de bepalingen en voorschriften in acht van het land, waarin u
de camerarecorder gebruikt.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Omvang van de levering
• Camerarecorder
• USB-kabel
• Montageclip, rubber beschermingshoes, draaglus
• CD met stuurprogramma/software voor gebruik als webcam
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op vrijwaring/garantie! Wij aanvaarden geen aansprake-
lijkheid voor gevolgschade!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, buiten bereik van kinderen houden.
• Het product mag niet vochtig of nat worden, daardoor zal het onherstelbaar bescha-
digd worden! Niet blootstellen aan extreme temperaturen, trillingen of direct zonlicht.
• Gebruik het product niet onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme
ruimte is gebracht. Het condenswater, dat daarbij ontstaat, kan het product onder
omstandigheden onherstelbaar beschadigen. Wacht tot het product zich heeft
aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur.
• Laat het product uitsluitend door een vakman of gespecialiseerde werkplaats
onderhouden of repareren. Nooit demonteren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
Bedieningselementen
1 Mini USB-connector
2 'POWER'-toets voor het in-/uitschakelen
3 Objectief
4 Toets '
/
' voor het starten/stopzetten
van een opname
5 'MODE'-toets
www.conrad.com
Versie 06/11
°
6 Insteekeenheid voor microSD-
/microSDHC-geheugenkaart
7 Reset-toets (diepliggend aangebracht)
8 Rode LED (opnamefunctie)
9 Blauwe LED (power)
Opladen van de accu
Bij de levering is de accu leeg en moet eerst worden opgeladen.
Let op:
Als de accu zwak is, is het niet mogelijk de camera in te schakelen (resp. hij scha-
kelt zichzelf onmiddellijk weer uit).
Sluit, voor het opladen van de accu, de mini-USB-connector aan via de meegeleverde USB-
kabel, bijv. met een USB-poort van een computer of USB-hub. U kunt ook een stekkeradapter
met USB-connector gebruiken.
De rode (8) en blauwe LED (9) gaan branden, het laadproces bij een volledig ontladen accu
duurt minimaal 3 uur.
Als u, voor het opladen van de camerarecorden, deze op de pc aansluit, wordt de
insteekeenheid voor de microSD-geheugenkaart herkend (als een normale USB-
stick of geheugenkaartenlezer).
Plaatsen of verwijderen van de geheugenkaart
Om het opnemen van een video mogelijk te maken, moet er een microSD-/
microSDHC-geheugenkaart in de insteekeenheid (6) worden geplaatst (max.
32GByte). Let hierbij op de juiste oriëntering en gebruik geen geweld bij het insteken.
• Steek de geheugenkaart in de insteekeenheid, totdat deze vastklikt.
• Voor het uitnemen van de geheugenkaart drukt u deze met een vingernagel een klein stukje
in de insteekeenheid naarbbinnen, zodat het vergrendelmechaniek wordt ontgrendeld.
Aansluitend schuift een veer de geheugenkaart een stukje uit de insteekeenheid, zodat de
geheugenkaart er eenvoudig uit kan worden genomen.
Aan-/uitschakelen
Plaats eerst een geheugenkaart zoals hierboven beschreven.
• Druk eerst kort op de 'POWER'-toets, om de camerarecorder in te schakelen. De blauwe LED
gaat branden; aansluitend knippert een rode LED een paar keer en gaat daarna uit. De came-
rarecorder is nu klaar voor gebruik.
Als u geen video-opname start, schakelt de camerarecorder om stroom te besparen na onge-
veer 30 seconden vanzelf uit.
• Beëindig, voorafgaand aan het uitschakelen, eerst een eventuele lopende opname. Druk dan
de 'POWER'-toets gedurende ongeveer 3 seconden in, laat de toets weer los. De LED's gaan
uit, de camerarecorder is uitgeschakeld.
Video-opname starten/stopzetten
• Schakel de camerarecorden, zoals boven beschreven, in ('POWER'-toets kort indrukken en
wachten tot de rode LED uitgaat).
• Druk kort op de '
/
'-toets , om de video-opname te starten.
• De rode LED begint langzaam te knipperen, de opname loopt.
• Om de opname stop te zetten, drukt u opnieuw kort op de '
opgeslagen, de rode LED stopt met knipperen.
• U kunt nu een nieuwe opname starten of de camerarecorder uitschakelen. Om stroom te
besparen, schakelt de camerarecorder na ca. 30 seconden vanzelf uit, als er geen opname
loopt en er geen toets wordt ingedrukt.
Als de geheugenkaart vol is, wordt de opname automatisch stopgezet.
Geluidsgestuurde video-opname
De camerarecorder kan een video-opname automatisch starten, als er een geluid wordt her-
kend. Hiermee kunnen eenvoudige bewakingsopdrachten worden uitgevoerd.
Ga als volgt te werk:
• Schakel de camerarecorden, zoals boven beschreven, in ('POWER'-toets kort indrukken en
wachten tot de rode LED uitgaat).
• Druk kort op de 'MODE'-toets. De rode LED knippert nu snel. Deze toont, dat het bedrijfstype
voor de geluidsgestuurde opname is geactiveerd.
• Bij een geluid dat harder is dan ca. 60dB start de video-opname automatisch. De rode LED
knippert nu langzaam.
Na 2 minuten wordt de opname automatisch stopgezet en opgeslagen, inzover er geen nieuw
geluid wordt herkend.
De opnametijd van 2 minuten start opnieuw, als tijdens de opnameduur meer gelui-
den worden herkend. De opname loopt in dit geval verder.
• De camerarecorder schakelt zich zelf uit, als er langere tijd geen geluid wordt herkend of de
interne accu leeg raakt.
/
'-toets . De opname wordt

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis