Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsvoorschriften - Conrad Alatech Cyclaid 10 BLE Bedienungsanleitung

Fahrrad-computer
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Fietscomputer
„Alatech Cyclaid 10 BLE"
Bestelnr. 1295628
Beoogd gebruik
Het product is bestemd voor weergeven van bepaalde gegevens op de fiets (bijv. snelheid,
afgelegd traject, pedaalrotaties) of de hartslagwaarde via een borstband.
De gegevensoverdracht vindt plaats via Bluetooth
Geschikte sensoren zijn niet in de levering inbegrepen, maar als toebehoren leverbaar.
De fietscomputer en zijn toebehoren zijn alleen geschikt voor installatie en gebruik met een
commerciële fiets. Het product niet op een ander voertuig monteren of met een ander voertuig
(bijv. een motorfiets) gebruiken!
De voeding van de fietscomputer geschiedt via een batterij van het type CR2032.
Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften en alle andere informatie in deze gebruiksaan-
wijzing op.
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok.
Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rech-
ten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Fietscomputer
• 1x batterij CR2032
• Houder
• 4x kabelbinder
• Rubberen strip
• Korte handleiding
• Korte instructies van de fabrikant in het Engels
• Gebruiksaanwijzing van de fabrikant in het Engels
De gedetailleerde instructies in het Engels, kunt u terecht op de fabrikant website
www.alatech.com download.
Pictogramverklaringen
Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en de bedie-
ning.
Het „hand"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsinstructies.

Veiligheidsvoorschriften

Bij schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor
gevolgschade!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of
veranderen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderhanden!
• Zorg er bij de installatie voor dat de fietscomputer u niet belemmert bij de bedie-
ning van de fiets (remmen, schakelen...).
• Zorg ervoor dat u tijdens het fietsen altijd op de weg let m.a.w. het verkeer. Laat
u tijdens de bediening van de fietscomputer en met name tijdens het lezen van
de gegevens niet afleiden. Bij een val bestaat levensgevaar! Stop indien nodig op
een geschikte plaats wanneer u instellingen op de fietscomputer wil veranderen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
neem dan contact op met ons of een andere vakman.
www.conrad.com
Versie 04/15
.
®
Batterijvoorschriften
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
• Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslik-
ken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorza-
ken, draag daarom in dat geval geschikte beschermende handschoenen.
• Uit batterijen lekkende vloeistoffen zijn chemisch uiterst agressief. Voorwerpen of oppervlak-
ken die hiermee in aanraking komen, kunnen zwaar beschadigd raken. Bewaar batterijen
daarom op een geschikte plek.
• Als u de fietscomputer langere tijd niet gebruikt (bijv. bij opslag), verwijdert u de batterij uit de
fietscomputer. Een verouderde batterij kan lekken en de fietscomputer beschadigen, verlies
van waarborg/garantie!
• Sluit batterijen niet kort, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur. Er bestaat explosiegevaar!
• Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosie-
gevaar!
• Let bij het plaatsen van de batterij in de fietscomputer op de juiste polariteit (let op plus/+
en min/- ).
Bedieningselementen van de fietscomputer
1
2
3
9
4
5
10
6
7
8
1 Pictogram voor gegevensoverdracht/upload (bv.naar een smartphone met een bijbeho-
rende app)
2 Pictogram voor „batterij bijna leeg/leeg"
3 Pictogram voor Bluetooth
-verbinding
®
4 Pictogram voor verbinding met een smartphone
5 Snelheid
6 Polsslag
7 Informatielijn (weergave is afhankelijk van de actuele bedrijfstoestand/menu/submenu)
8 „Enter"-toets „
"
9 Tijd
10 Pedaalrotaties (indien dergelijke sensor op de fiets gemonteerd is en gegevens levert)
11 Pictogram „
" voor geopend deksel van het batterijvak (pijl op het deksel van het bat-
terijvak moet wijzen naar dit pictogram)
12 Rechterbedieningsknop „
" (gezien vanaf de voorkant van het scherm)
13 Pictogram „
" voor gesloten deksel van het batterijvak (pijl op het deksel van het bat-
terijvak moet wijzen naar dit pictogram)
14 „Return"-toets„
"
15 Deksel van het batterijvak
Batterij plaatsen/vervangen
• Draai het deksel van het batterijvak met een muntstuk een klein beetje naar links tegen de
klok in, zodat de pijl op het deksel van het batterijvak in de richting van het pictogram „
(11) wijst. Verwijder het deksel van het batterijvak.
• Plaats een batterij van het type „CR2032" met de juiste polariteit in het batterijvak. De plus-
pool moet naar buiten in uw richting wijzen.
• Plaats het deksel van het batterijvak weer terug, let er daarbij wel op dat de dichtingsring
goed zit.
11
12
13
14
15
"

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis