Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Sony DEV-3 Kurzanleitung
Sony DEV-3 Kurzanleitung

Sony DEV-3 Kurzanleitung

Digital recording binoculars
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DEV-3:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 18
Digital Recording Binoculars
Quick Start Guide
DEV-3/5/5K
4-410-133-01(1)
クイックスター トガイ ド
Quick Start Guide
Guide de démarrage
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Beknopte handleiding NL
Guia de início rápido
Guida rapida
Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης GR
Skrócona instrukcja
Průvodce pro rychlý start CZ
Sprievodca rýchlym spustením SK
Ghid de pornire rapidă RO
Руководство по быстрому запуску RU
Посібник для швидкого початку роботи UA
快速⼊门指南
快速⼊⾨指南
빠른 시작 설명서
JP
ENG
FR
ES
DE
PT
IT
PL
CS
CT
KR
TH

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sony DEV-3

 • Seite 1 4-410-133-01(1) Digital Recording Binoculars クイックスター トガイ ド Quick Start Guide Quick Start Guide Guide de démarrage Guía de inicio rápido Kurzanleitung Beknopte handleiding NL Guia de início rápido Guida rapida Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης GR Skrócona instrukcja Průvodce pro rychlý start CZ Sprievodca rýchlym spustením SK Ghid de pornire rapidă RO Руководство по быстрому запуску RU Посібник для швидкого початку роботи UA 快速⼊门指南 快速⼊⾨指南 빠른 시작 설명서 TH DEV-3/5/5K...
 • Seite 2 クイックスタートガイド バッテリーを取り付ける  バッテリーカバーロックを回し、 にあわせて、 バッテリーカ OPEN バーを開ける。  バッテリーをスライド溝に合わせ て (  ) 、 「カチッ」 と音がするまで バッテリーを押し込む (  ) 。  バッテリーカバーを閉じて、 ロック する。 溝に合わせる バッテリーはあらかじめ充電してお使いください。  電源を入れる 緑のボタンを押しながら、 POWER スイッチを にする。 視度を調整する 視度調整ダイヤルを回して左右の眼そ れぞれで画像がはっきり見えるように 合わせる。 使用者が変わる場合は、 使用のたびに視度 ...
 • Seite 3 眼幅を調整する ダイヤルを引き出す。 IPD ADJ   ファインダーの画像を見ながら ダイヤルを回して、 左右のファ インダーの間隔を自分の眼幅に合 わせる。 左右のファインダーの画像が見やすく  重なる位置に合わせてください。 映像が二重に見えていないことを確認  してください。 使用者が変わる場合は、 使用のたびに  眼幅調整を行ってください。 ダイヤルを押し込む。 IPD ADJ  初期設定を行う ボタンを使って、 /Enter      ボタン Enter 言語設定、 エリア設定、 サマータイ ム設定、 日付表示設定、 日付設定を 行い、...
 • Seite 4  ファインダーの表示位置を確認す る。 横線が縦線と重なって見えること を確認します。 横線と縦線が重なって見えない場 合は、 で横線と縦線が重 なるように画像を調整して、 を選んでください。 実行 を選び、 レンズを調整する。  被写体を画面に表示して、 インジ ケーターの目盛りが  を超えたとき に、 を選ぶ。 屋外の明るい場所や、 さまざまな色や  インジケーター 形などがある被写体を映すと目盛りが 上がりやすいです。 操作方法の詳細については、 取扱説明書、 デジタル録画双眼鏡ハンドブックをご覧くだ  さい。 使ってみる 本機を両手で持ち、 被写体に向ける。 ボタン START/STOP 本機のズームレバーで倍率を調整できます。  本機はオートフォーカス機能により、 ピン ...
 • Seite 5 使用上のご注意 防水 防滴について 本機は防水 防滴仕様ではありません。 映像の視聴について 映像の視聴中に目の疲労、 疲れ、 気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがありま す。 映像を視聴するときは、 定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長 さや頻度は個人によって異なりますので、 ご自身でご判断ください。 不快な症状が出たときは、 回復するまで 映像の視聴をやめ、 必要に応じて医師にご相談 ください。 本機に接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください。 なお、 お子さま 特に 歳未満の子 の視覚は発達段階にあります。お子さまが 映像を視 聴する前に、 小児科や眼科などの医師にご相談いただくことをおすすめします。 大人のかたは、 お子さまが上記注意点を守るよう監督してください。 テレビで見るには 本機で撮影した動画をテレビで見るには、 あらかじめ [ 切換] をご覧になる国や地 60i/50i 域で採用されているテレビ方式に合わせて設定して撮影してください。 、 に設定するそれぞれの国と地域は下記の通りです。 60i(NTSC) 50i(PAL) 切換...
 • Seite 6 Quick Start Guide 1 Installing the battery pack  Turn the battery cover lock to OPEN and open the battery cover.  Align the battery with the groove in the battery compartment (), and slide the battery until it clicks ().  Close the battery cover and turn the battery cover lock to LOCK.
 • Seite 7 4 Adjusting the eyepiece position  Pull out the IPD ADJ dial.  Adjust the width between the left and right viewfinder to fit your eyes using the IPD ADJ dial. Adjust the width so that left and right  images overlap. Make sure that the image in the ...
 • Seite 8  Adjust the relative vertical position of the right and left viewfinder. Make sure that the horizontal line overlaps the vertical lines. If the horizontal line and the vertical lines do not overlap, adjust the position of the horizontal line by selecting until the lines overlap, then select...
 • Seite 9: Notes On Use

  Some people may experience discomfort (such as eye strain, fatigue, or nausea) while watching 3D video images. Sony recommends that all viewers take regular breaks while watching 3D video images. The length and frequency of necessary breaks will vary from person to person. You must decide what works best.
 • Seite 10: Guide De Démarrage

  Guide de démarrage 1 Installation de la batterie  Tournez le verrou du cache de protection de la batterie sur OPEN, puis ouvrez-le.  Alignez la batterie sur la rainure qui se trouve dans le compartiment de la batterie (), puis faites-la glisser jusqu’à...
 • Seite 11 4 Réglage de la position de l’oculaire  Sortez la molette IPD ADJ.  Réglez la largeur entre le viseur gauche et le viseur droit de façon à l’adapter à l’écartement de vos yeux à l’aide de la molette IPD ADJ. ...
 • Seite 12  Réglez la position verticale relative du viseur droit et du viseur gauche. La ligne horizontale et les lignes verticales doivent se chevaucher. Si la ligne horizontale et les lignes verticales ne se chevauchent pas, réglez la position de la ligne horizontale en sélectionnant jusqu’à...
 • Seite 13: Remarques Sur L'utilisation

  Certaines personnes peuvent être incommodées (sensation de fatigue, nausée ou fatigue visuelle) lors de la visualisation d’images vidéo 3D. Sony recommande de faire des pauses régulières lors de la visualisation d’images vidéo 3D. La durée et la fréquence des pauses varient d’une personne à l’autre. Il vous appartient de décider ce qui vous convient le mieux.
 • Seite 14: Guía De Inicio Rápido

  Guía de inicio rápido 1 Instalación de la batería  Ponga el cierre de la tapa de la batería en la posición OPEN y abra la tapa.  Alinee la batería con la ranura del compartimento () y deslice la batería hasta que encaje con un clic ().
 • Seite 15 4 Ajuste de la posición del ocular  Tire hacia fuera del dial IPD ADJ.  Con el dial IPD ADJ, ajuste la distancia entre el visor izquierdo y el derecho para adaptarse a la separación de sus ojos.  Ajuste la separación de manera que se superpongan las imágenes izquierda y derecha.
 • Seite 16  Ajuste la posición vertical relativa de los visores izquierdo y derecho. Asegúrese de que la línea horizontal se superponga a las líneas verticales. Si la línea horizontal y las líneas verticales no están superpuestas, ajuste la posición de la línea horizontal, seleccionando hasta que se superpongan y después seleccione...
 • Seite 17 Algunas personas puede que experimenten cierto malestar (como dolor de ojos, náuseas o sensación de cansancio) al ver imágenes de vídeo 3D. Sony recomienda que todos los espectadores tomen descansos regulares al ver imágenes de vídeo 3D. La duración y la frecuencia de los descansos varía en función de la persona. Usted tiene que decidir lo que más le conviene.
 • Seite 18 Kurzanleitung 1 Einsetzen des Akkus  Drehen Sie die Verriegelung des Akkudeckels in die Stellung OPEN und öffnen Sie den Akkudeckel.  Richten Sie den Akku an der Führung im Akkufach aus () und schieben Sie den Akku, bis ein Klicken zu hören ist ().
 • Seite 19 4 Einstellung der Okularposition  Ziehen Sie das Rad IPD ADJ heraus.  Stellen Sie den Weitenabstand zwischen dem linken und rechten Sucher mit dem Rad IPD ADJ auf Ihre Augen ein.  Stellen Sie die Weite so ein, dass die linken und rechten Bilder überlappen.
 • Seite 20  Stellen Sie die relative vertikale Position des rechten und linken Suchers ein. Vergewissern Sie sich, dass sich die horizontale Linie mit den vertikalen Linien überschneidet. Wenn sich die horizontale Linie und die vertikalen Linien nicht überschneiden, stellen Sie die Position der horizontalen Linie durch die Auswahl von ein, bis...
 • Seite 21: Verwendungshinweise

  Beim Betrachten von 3D-Videos können gelegentlich körperliche Beschwerden (z. B. Augenschmerzen, Müdigkeit oder Übelkeit) auftreten. Sony empfiehlt allen Benutzern, beim Betrachten von 3D-Videos in regelmäßigen Abständen eine Pause einzulegen. Die erforderliche Dauer und Häufigkeit der Pause variiert je nach Person. Verlassen Sie sich dabei auf Ihr Gefühl.
 • Seite 22: Beknopte Handleiding

  Beknopte handleiding 1 De accu installeren  Draai de accudekselvergrendeling naar OPEN en open het accudeksel.  Leg de accu gelijk met de groef in het accucompartiment () en schuif de batterij erin totdat deze vastklikt ().  Sluit het accudeksel en draai de vergrendeling van het accudeksel naar LOCK.
 • Seite 23 4 De positie van de oogschelp aanpassen  Trek het IPD ADJ-instelwiel naar buiten.  Pas de breedte tussen de linker- en rechterbeeldzoeker aan uw ogen aan met het IPD ADJ-instelwiel.  Pas de breedte zo aan dat de beelden links en rechts overlappen.
 • Seite 24  Pas de relatieve verticale positie van de rechter- en linkerbeeldzoeker aan. Zorg dat de horizontale lijn met de verticale lijnen overlapt. Als de horizontale lijn en de verticale lijnen niet overlappen, past u de positie van de horizontale lijn aan door te selecteren tot de lijnen overlappen en kiest u...
 • Seite 25: Opmerkingen Bij Het Gebruik

  Sommige mensen kunnen ongemakken ervaren (zoals vermoeide ogen, vermoeidheid of misselijkheid) bij het kijken naar 3D-videobeelden. Sony beveelt altijd aan regelmatig pauzes te nemen als u naar 3D-videbeelden kijkt. De lengte en de frequentie van de benodigde pauzes zullen van persoon tot persoon verschillen.
 • Seite 26: Guia De Início Rápido

  Guia de início rápido 1 Instalar a bateria  Rode o fecho da tampa da bateria para a posição OPEN e abra a tampa da bateria.  Alinhe a bateria com a ranhura existente no compartimento da bateria (), e faça deslizar a bateria até...
 • Seite 27 4 Ajustar a posição do protector da ocular  Puxe para fora o botão rotativo IPD ADJ.  Regule a largura entre o visor electrónico direito e esquerdo para se ajustar aos seus olhos (distância interpupilar) usando o botão rotativo IPD ADJ. ...
 • Seite 28  Ajuste a posição relativa vertical do visor eléctrico direito e esquerdo. Assegure-se de que a linha horizontal se sobrepõe às linhas verticais. Se a linha horizontal e as linhas verticais não se sobrepõem, ajuste a posição da linha horizontal seleccionando até...
 • Seite 29: Notas Sobre A Utilização

  Algumas pessoas podem sentir desconforto (tal como cansaço visual, fadiga, ou enjoo) durante a visualização de imagens de vídeo 3D. A Sony recomenda que todos os espectadores façam intervalos com regularidade durante a visualização de imagens de vídeo 3D. A duração e a frequência desses intervalos considerados necessários, variam de pessoa para pessoa.
 • Seite 30: Guida Rapida

  Guida rapida 1 Installazione della batteria  Ruotare il fermo dello sportellino della batteria su OPEN e aprire lo sportellino della batteria.  Allineare la batteria con la scanalatura nello scomparto batteria (), quindi inserire la batteria facendola scorrere finché si blocca con uno scatto ().
 • Seite 31 4 Regolazione della posizione dell’oculare  Estrarre la manopola IPD ADJ.  Regolare la larghezza tra il mirino sinistro e quello destro per adattarla agli occhi, utilizzando la manopola IPD ADJ.  Regolare la larghezza in modo che le immagini sinistra e destra si sovrappongano.
 • Seite 32  Regolare la posizione verticale relativa del mirino destro e di quello sinistro. Assicurarsi che la linea orizzontale si sovrapponga alle linee verticali. Qualora la linea orizzontale e le linee verticali non si sovrappongano, regolare la posizione della linea orizzontale selezionando fino a far sovrapporre le linee, quindi selezionare ...
 • Seite 33: Note Sull'uso

  3D. Sony consiglia a tutti gli utenti del prodotto di fare delle pause a intervalli regolari durante la visione di immagini dei video in 3D. La lunghezza e la frequenza delle pause necessarie variano da una persona all’altra.
 • Seite 34 Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης 1 Τοποθέτηση της μπαταρίας  Στρέψτε το κλείδωμα καλύμματος μπαταρίας στη θέση OPEN και ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.  Ευθυγραμμίστε τη μπαταρία με την εγκοπή στο χώρο μπαταρίας () και σύρετε τη μπαταρία μέχρι να κουμπώσει (). ...
 • Seite 35 4 Ρύθμιση θέσης προσοφθάλμιου  Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί IPD ADJ.  Ρυθμίστε το πλάτος μεταξύ του αριστερού και του δεξιού σκοπεύτρου σύμφωνα με τα μάτια σας χρησιμοποιώντας το κουμπί IPD ADJ.  Ρυθμίστε το πλάτος έτσι ώστε να επικαλύπτονται...
 • Seite 36  Ρυθμίστε τη σχετική κάθετη θέση του αριστερού και δεξιού σκοπεύτρου. Βεβαιωθείτε ότι η οριζόντια γραμμή επικαλύπτει τις κάθετες γραμμές. Εάν δεν επικαλύπτονται η οριζόντια γραμμή και οι κάθετες γραμμές, ρυθμίστε τη θέση της οριζόντιας γραμμής επιλέγοντας μέχρι να επικαλυφθούν οι γραμμές και...
 • Seite 37 Κάποια άτομα ενδέχεται να νιώσουν δυσάρεστα (για παράδειγμα, κούραση στα μάτια, κόπωση ή ναυτία) ενώ παρακολουθούν ταινίες 3D. Η Sony συνιστά σε όλους τους θεατές να κάνουν τακτικά διαλείμματα ενώ παρακολουθούν ταινίες 3D. Η διάρκεια και η συχνότητα των απαραίτητων διαλειμμάτων διαφέρουν από...
 • Seite 38: Skrócona Instrukcja

  Skrócona instrukcja 1 Instalowanie akumulatora  Obrócić blokadę pokrywy akumulatora do pozycji OPEN i otworzyć pokrywę.  Wyrównać akumulator z rowkiem we wnęce akumulatora () i wsunąć akumulator do oporu, co sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem ().  Zamknąć pokrywę akumulatora i obrócić...
 • Seite 39 4 Regulacja położenia okularu  Wysunąć pokrętło IPD ADJ.  Używając pokrętła IPD ADJ, dopasować do oczu szerokość między lewym i prawym wizjerem.  Szerokość należy regulować w taki sposób, aby lewy i prawy obraz nachodziły na siebie.  Należy sprawdzić, czy obraz w wizjerze nie jest podwójny.
 • Seite 40  Wyregulować względne położenie w pionie prawego i lewego wizjera. Upewnić się, że linia pozioma nachodzi na linie pionowe. Jeżeli linia pozioma i linie pionowe nie nachodzą na siebie, należy regulować pozycję linii poziomej za pomocą do momentu, aż linie będą zachodzić na siebie, po czym wybrać...
 • Seite 41: Uwagi Dotyczące Eksploatacji

  W trakcie oglądania obrazów wideo 3D niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort (zmęczenie oczu, ogólne zmęczenie lub nudności). Sony zaleca robienie regularnych przerw w oglądaniu obrazów wideo 3D. Długość i częstotliwość niezbędnych przerw zależy od predyspozycji danej osoby. Należy więc samemu dojść do optymalnego rozwiązania.
 • Seite 42 Průvodce pro rychlý start 1 Instalace modulu akumulátoru  Otočte zámek krytu baterie do polohy OPEN a otevřete kryt baterie.  Zarovnejte baterii s drážkou v prostoru baterie () a zasuňte baterii do aretované polohy ().  Zavřete kryt baterie a otočte zámek krytu baterie do polohy LOCK.
 • Seite 43 4 Nastavení polohy hledáčku  Vytáhněte otočný ovladač IPD ADJ.  Pomocí otočného ovladače IPD ADJ nastavte šířku mezi pravým a levým hledáčkem podle vašich očí.  Nastavte šířku tak, aby se levý a pravý obraz překrývaly.  Zajistěte, aby obraz ve hledáčku nevypadal jako dvojitý.
 • Seite 44  Nastavte relativní vertikální polohu pravého a levého hledáčku. Zajistěte, aby horizontální čára překrývala vertikální čáry. Pokud se horizontální čára a vertikální čáry nepřekrývají, nastavte polohu horizontální čáry opakovaným výběrem , až se čáry překryjí, a vyberte  Vyberte [Spustit] a nastavte objektiv Zobrazte objekt na obrazovce.
 • Seite 45: Poznámky K Použití

  Někteří lidé mohou při sledování videosnímků 3D pociťovat nepříjemné symptomy (jako je přepínání očí, únava či nevolnost). Společnost Sony doporučuje, aby všichni diváci při sledování videosnímků 3D dělali pravidelné přestávky. Délka a četnost potřebných přestávek je velmi individuální. Musíte určit, co vyhovuje nejlépe.
 • Seite 46 Sprievodca rýchlym spustením 1 Vloženie batérie  Otočte zámok krytu batérie do polohy OPEN a otvorte kryt batérie.  Zarovnajte batériu s drážkou v priehradke pre batérie (), a zasúvajte ju do priehradky, pokým zacvaknutím zapadne na svoje miesto (). ...
 • Seite 47 4 Nastavenie polohy okulárov  Vytiahnite ovládacie koliesko IPD ADJ.  Pomocou ovládacieho kolieska IPD ADJ nastavte šírku medzi ľavým a pravým hľadáčikom tak, aby bola prispôsobená vašim očiam.  Šírku nastavte tak, aby sa ľavý a pravý obraz prekrývali. ...
 • Seite 48  Nastavte relatívnu zvislú polohu pravého a ľavého hľadáčika. Zabezpečte, aby vodorovná čiara pretínala zvislé čiary. Ak vodorovná čiara nepretína zvislé čiary, nastavujte polohu vodorovnej čiary stláčaním tlačidiel kým sa čiary nebudú pretínať, a potom vyberte možnosť  Vyberte možnosť [Run] a nastavte trojrozmerný...
 • Seite 49 Niektorí ľudia môžu počas prezerania trojrozmerných obrazových záznamov pociťovať mierne ťažkosti (celková únava, únava očí, nevoľnosť). Spoločnosť Sony všetkým používateľom odporúča robiť si počas sledovania trojrozmerných obrazových záznamov pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia nutných prestávok je v závislosti od osoby individuálna. Sami zistíte, aký postup je pre vás najvhodnejší.
 • Seite 50: Ghid De Pornire Rapidă

  Ghid de pornire rapidă 1 Montarea acumulatorului  Răsuciţi butonul de închidere a capacului acumulatorului pe poziţia OPEN şi deschideţi capacul acumulatorului.  Aliniaţi acumulatorul cu nişa din compartimentul pentru acumulator () şi glisaţi acumulatorul până când se fixează cu un clic (). ...
 • Seite 51 4 Ajustarea distanţei oculare  Scoateţi butonul rotativ IPD ADJ.  Reglaţi distanţa dintre vizorul stâng şi drept cu ajutorul butonului rotativ IPD ADJ.  Reglaţi distanţa până când imaginile din stânga şi din dreapta se suprapun.  Verificaţi ca imaginea din vizor să nu apară...
 • Seite 52  Reglaţi poziţia verticală relativă a vizorului drept şi stâng. Asiguraţi-vă că linia orizontală se suprapune peste liniile verticale. Dacă linia orizontală şi liniile verticale nu se suprapun, reglaţi poziţia liniei orizontale, selectând până când liniile se suprapun, apoi selectaţi ...
 • Seite 53 în timpul vizionării imaginilor video în 3D. Sony recomandă ca toţi privitorii să facă pauze regulate în timpul vizionării imaginilor video în 3D. Durata şi frecvenţa pauzelor necesare variază de la o persoană la alta. Dvs. trebuie să...
 • Seite 54 Руководство по быстрому запуску 1 Установка аккумуляторной батареи  Поверните фиксатор крышки батареи в положение OPEN и откройте крышку отделения батареи.  Совместите батарею с пазом в отделении для батареи () и сдвиньте батарею до щелчка ().  Закройте крышку отделения для батареи...
 • Seite 55 4 Настройка положения окуляра  Выдвиньте диск IPD ADJ.  Отрегулируйте расстояние между левым и правым видоискателем для соответствия расстоянию между вашими глазами, используя диск IPD ADJ.  Отрегулируйте расстояние таким образом, чтобы левое и правое изображения накладывались друг на друга.
 • Seite 56  Отрегулируйте относительное вертикальное положение правого и левого видоискателя. Убедитесь, что горизонтальная линия накладывается на вертикальные линии. Если горизонтальная линия и вертикальные линия не накладываются друг на друга, отрегулируйте положение горизонтальной линии, выбирая до тех пор, пока линии не будут накладываться, затем выберите...
 • Seite 57: Примечания По Использованию

  Некоторые люди могут испытывать чувство дискомфорта (такое как напряжение зрения, усталость или тошноту) во время просмотра видеоизображений в формате 3D. Компания Sony рекомендует всем пользователям делать регулярные перерывы при просмотре изображений в формате 3D. Длительность и частота необходимых перерывов зависит от индивидуальных особенностей человека. Вы должны определить...
 • Seite 58 Посібник для швидкого початку роботи 1 Установлення акумуляторного блока  Поверніть замок на кришці акумуляторного блока в положення OPEN і відкрийте кришку.  Зіставте акумулятор із виїмками у відсіку акумуляторного блока () і вставляйте акумулятор, доки почуєте клацання ().  Закрийте кришку акумуляторного відсіку...
 • Seite 59 4 Налаштування положення окулярів  Витягніть регулятор IPD ADJ.  Налаштуйте зручну для своїх очей відстань між лівим і правим видошукачем за допомогою регулятора IPD ADJ.  Налаштуйте відстань так, щоб ліве й праве зображення злились в одне.  Переконайтеся, що зображення у видошукачі...
 • Seite 60  Налаштуйте відносне вертикальне положення лівого й правого видошукача. Упевніться, що горизонтальна лінія перетинає вертикальні. Якщо горизонтальна лінія не перетинає вертикальні, відрегулюйте її положення, натискаючи , доки лінії не перетнуться, а далі виберіть  Виберіть [Run] і налаштуйте 3D- об’єктив. Відобразіть...
 • Seite 61 Перегляд 3D-відео Деякі люди відчувають дискомфорт (наприклад, напруження очей, утому або нудоту) під час перегляду 3D-відео. Sony рекомендує всім глядачам регулярно робити перерви під час перегляду 3D-відео. Необхідна тривалість і частота перерв обираються індивідуально. Визначте, що найкраще підходить для вас.
 • Seite 62 快速入门指南 1 安装电池组  转动电池盖锁至OPEN以打开电 池盖。  将电池与电池盒中的槽口校准 () ,然后滑动电池直至其发 出咔嗒声到位() 。  盖上电池盖,然后转动电池盖 锁至LOCK。 将电池与槽口校准。 使用之前请务必对电池组充电。  2 打开电源 按绿色按钮,将POWER开关设为 ON。 3 调节屈光度 转动屈光度拨盘以调节屈光度, 直到每只眼睛都可以看到清晰的 图像。 如果本产品由多人使用,每次更  换用户时都要调节屈光度。 应单独为每只眼睛调节屈光度。 ...
 • Seite 63 4 调节目镜位置  向外拉IPD ADJ拨盘。  用IPD ADJ拨盘来调节左、右 取景器之间的宽度,以适合您 的眼睛。 调节宽度使左、右图像重叠。  确保取景器中的图像不会重影。  如果本产品由多人使用,每次  更换用户时都要调节宽度。  将IPD ADJ拨盘推回本产品内。 5 设置本产品  用////Enter按钮设定 Enter按钮 语言、地区、夏令时、日期和 时间格式、日期和时间,然后 确认每个设置。  选择[60i(NTSC) ]或[50i (PAL) ] ,以适合您所在国家/ 地区使用的彩电制式,然后按 Enter。 选择60i/50i完成后,本产品 将重新启动以更新系统。 请参阅第5页,了解您所在国  家/地区的彩电制式详情。...
 • Seite 64  调节左、右的取景器的相对垂 直位置。 确保水平线横跨各条垂直线。 如果水平线未横跨各条垂直 线,应选择 以调节水 平线的位置,直到横跨各条线, 然后选择 。  选择[运行]并调节3D镜头。 画面上显示被摄体。尺度显 示高于标记的等级时,选择 。 诸如室外日光下的物体或带有  多种颜色和形状的被摄体等明 尺度 亮的被摄体显示在[自动3D镜 头调整]画面上时,尺度显示 较高的等级。 详细信息请参阅操作指南或摄录望远镜手册。  使用本产品 用双手握住本产品,然后对准对 START/STOP按钮 象。 可以使用本产品的电动变焦控制  电动变焦控制杆 杆放大图像。 本产品使用自动对焦功能来自动  调焦(默认设置) 。也可以手动调 节对焦。 可以通过按START/STOP录制动画。  详细信息请参阅操作指南或摄录 ...
 • Seite 65 关于使用的说明 关于防水/防滴性能 本产品不防水也不防滴。 观看3D视频图像 有些人在观看3D视频图像时可能会感到不适(如眼睛疲劳、乏力或恶 心等) 。 因此,Sony建议所有观看者在观看3D视频图像时,应定时稍事休息。 必要休息的时间长度和频率因人而异。您必须确定哪种效果最好。 如果您感到任何不适,则应该停止观看3D视频图像,直到不适症状消 失为止;如有必要,则应向医生咨询。 您还应查阅本产品的其他有关设备或媒体的使用说明书。 幼儿的视力(尤其是六岁以下的儿童)仍处在发育阶段。在让幼儿观 看3D视频图像之前,请向医生(如小儿科医师或眼科医师等)咨询。 成人应监督幼儿,确保其遵循上述建议。 在电视机上观看录制的动画 若要在电视机上观看录制的动画,应针对使用本产品的国家/地区的彩 电制式,选择合适的[60i/50i选择]设置,然后录制动画。 以下是需要设置60i(NTSC)或50i(PAL)的国家和地区。 需要将[60i/50i选择]设为[60i(NTSC) ]的国家/地区 巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多 尔、圭亚那、牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、 菲律宾群岛、美国、委内瑞拉等 需要将[60i/50i选择]设为[50i(PAL) ]的国家/地区 阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、巴西、中国、捷克 共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、圭亚那、荷兰、香港、匈牙利、 伊朗、伊拉克、意大利、科威特、马来西亚、摩纳哥、新西兰、挪威、 巴拉圭、波兰、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、斯洛伐克共和国、西班牙、 瑞典、瑞士、泰国、乌克兰、英国、乌拉圭等...
 • Seite 66 快速入門指南 1 安裝電池組  將電池蓋鎖轉動至OPEN,接著打開 電池蓋。  將電池與電池匣的凹槽對齊() , 接著滑入電池直到卡入定位() 。  關上電池蓋,並將電池蓋鎖轉動至 LOCK。 將電池與凹槽對齊。 使用之前請務必對電池組充電。  2 開啟電源 按下綠色按鈕,將POWER開關設為ON。 3 調整屈光度 透過轉動屈光調整轉盤來調整屈光 度,直到您雙眼皆可見到清楚影像為 止。 若有多人使用本產品,則請在每次換人  使用時調整屈光度。 請個別針對每隻眼睛調整屈光度。 ...
 • Seite 67 4 調整目鏡位置  拉出IPD ADJ轉盤。  使用IPD ADJ轉盤調整左右取景器 間的距離,以和您雙眼的距離相 符。 調整寬度,讓左右影像重疊。  確認取景器中的影像未具雙重影像。  若有多人使用本產品,則請在每次換  人使用時調整寬度。  將IPD ADJ轉盤推回本產品。 5 設置本產品  使用////Enter按鈕設定語 Enter按鈕 言、區域、夏令時間、日期時間格 式和日期時間,然後確認每項設 定。  選擇[60i(NTSC) ]或[50i (PAL) ]以符合貴國/地區所使用的 電視機彩色系統,然後按Enter。 完成選擇60i/50i後,本產品會重 新開機以更新系統。  有關貴國/地區電視機彩色系統的詳 細資料,請參閱第5頁。...
 • Seite 68  調整左右取景器的相對垂直位置。 確認水平線和垂直線有交錯。 如果水平線和垂直線沒有交錯,則 請透過選擇 來調整水平 線的位置,然後選擇 。  選擇[執行]並調整3D鏡頭。 畫面上顯示被攝體。級別指示高於 標誌的級別時,選擇 。  例如室外日光下的物體或具有多種顏 色和形狀的被攝體等明亮的被攝體顯 示在[自動3D鏡頭調整]畫面上時, 級別指示較高的級別。 級別  詳細說明請參閱操作指南或數位攝錄影雙筒望遠鏡手冊。 使用本產品 以雙手握持本產品,並對準被攝體。 START/STOP按鈕  您可使用本產品的電動變焦桿放大影像。  本產品會使用自動對焦功能自動調整對 電動變焦桿 焦 (預設設定) 。您還可以手動調整對焦。 您可以透過按START/STOP錄製動畫。  詳細說明請參閱操作指南或數位攝錄影  雙筒望遠鏡手冊。...
 • Seite 69 使用的注意事項 關於防水/防滴性能 本產品不防水或防滴。 觀賞3D視訊影像 有些人在觀賞3D視訊影像時,可能會感到不適(如眼睛疲勞、疲累或噁心) 。 Sony建議所有觀賞者在觀看3D視訊影像時定時休息片刻。每個人所需的休息時間和次 數各有不同。您必須自行決定休息的時間和次數。 若感到任何不適,則應停止觀賞3D視訊影像,直到不適感消失為止;若有需要,請向 醫師諮詢。 您也應詳讀與本產品搭配使用之任何裝置或媒體的操作手冊。 幼童的視力(尤其是六歲以下的幼童)仍處於發展階段。允許幼童觀看3D視訊影像 前,請先諮詢醫師(如小兒科醫師或眼科醫師) 。 成人應在一旁監督幼童,以確保幼童有遵照以上建議的指示。 在電視機上觀看錄製的動畫 若要在電視機上觀看錄製的動畫,請在錄製動畫前針對您使用本產品所在地點的國 家/地區,選擇用於電視機彩色系統的適當[60i/50i選擇]設定。 下列是需要設置60i(NTSC)或50i(PAL)的國家和地區。 您需要將[60i/50i選擇]設定為[60i(NTSC) ]的國家/地區 巴哈馬群島、玻利維亞、加拿大、中美洲、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、蓋亞那、牙 買加、日本、韓國、墨西哥、秘魯、蘇里南、台灣、菲律賓、美國、委內瑞拉等 您需要將[60i/50i選擇]設定為[50i(PAL) ]的國家/地區 阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、巴西、中國、捷克共和國、丹麥、芬 蘭、法國、德國、圭亞那、荷蘭、香港、匈牙利、伊朗、伊拉克、義大利、科威特、 馬來西亞、摩納哥、紐西蘭、挪威、巴拉圭、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、斯洛 伐克共和國、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、烏克蘭、英國、烏拉圭等...
 • Seite 70 빠른 시작 설명서 1 배터리 팩 설치하기  배터리 커버 잠금을 OPEN 쪽으로 돌려서 배터리 커버를 여십시오.  배터리실 홈에 배터리를 맞추고() 고정되는 소리가 날 때까지 배터리를 넣으십시오().  배터리 커버를 닫고 배터리 커버 잠금을 LOCK 쪽으로 돌리십시오. 배터리를 홈에 맞추십시오.  배터리 팩은 충전한 후에 사용하십시오. 2 전원 켜기...
 • Seite 71 4 아이피스 위치 조절하기  IPD ADJ 다이얼을 잡아 당기십시오.  IPD ADJ 다이얼을 사용해서 양쪽 눈 간격에 맞추어 좌우의 뷰파인더 간격을 조절하십시오.  간격은 좌우 영상이 겹치지 않도록 조절하십시오.  뷰파인더의 영상이 이중으로 보이지 않는지 확인하십시오.  여러 사람이 사용할 때에는 사용자가 바뀔...
 • Seite 72  좌우의 뷰파인더 높이를 조절하십시오. 수평선이 수직선과 겹치도록 조절하십시오. 수평선과 수직선이 겹쳐지지 않을 때에는 선이 겹쳐질 때까지 를 선택해서 수평선 위치를 조절한 다음에 를 선택하십시오.  [실행] 항목을 선택하고 3D 렌즈를 조절하십시오. 피사체를 화면에 표시하십시오. 눈금 상에서  표시보다 레벨이 높을...
 • Seite 73 사용에 대한 주의 방수/방적 성능에 대하여 본 제품에는 방수성이나 방적성이 없습니다. 3D 영상 보기 3D 영상을 보는 동안에 불쾌감(눈의 피로감이나 피로감, 구역질 등)을 느끼는 경우가 있습니다. 3D 영상을 볼 때에는 정기적으로 휴식을 취하시길 권장합니다. 필요한 휴식 시간이나 횟수는 사람에 따라 다릅니다. 스스로 판단하십시오. 불쾌한...
 • Seite 74 คำแนะนำเพื ่ อ การใช้ ง านทั น ที 1 ติ ด ตั ้ ง ก้ อ นแบตเตอรี ่ หมุ น ที ่ ล ็ อ คฝาครอบแบตเตอรี ่ ไ ปที ่  OPEN แล้ ว เปิ ด ฝาครอบแบตเตอรี ่ ออก จั ด วางให้ แ บตเตอรี ่ ต รงกั บ ร่ อ งของ ...
 • Seite 75 4 ปรั บ ตำแหน่ ง เลนส์ ต า ดึ ง ปุ ่ ม หมุ น IPD ADJ ออกมา  ปรั บ ความกว้ า งระหว่ า งช่ อ งมองภาพ  ซ้ า ยและขวาให้ พ อดี ก ั บ ตาของท่ า นโดย ใช้...
 • Seite 76 ปรั บ ตำแหน่ ง สั ม พั ท ธ์ แ นวตั ้ ง ของช่ อ ง  มองภาพด้ า นซ้ า ยและขวา โดยต้ อ งปรั บ ให้ เ ส้ น แนวนอนซ้ อ นทั บ กั บ เส้ น แนวตั ้ ง หากเส้...
 • Seite 77 ขณะรั บ ชมภาพเคลื ่ อ นไหว 3D Sony ขอแนะนำให้ ท ่ า นหยุ ด พั ก เป็ น ระยะๆ อย่ า งสม่ ำ เสมอระหว่ า งรั บ ชมภาพเคลื ่ อ นไหว 3D ระยะเวลาและความถี ่ ท ี ่ ค วรหยุ ด พั ก มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปสำหรั บ แต่ ล ะบุ ค คล ซึ ่ ง ท่ า นต้ อ งจั ด ให้...
 • Seite 80 .‫یا حالت تهوع) شوند‬ .‫3 به طور منظم اس رت احت کنند‬D ‫ توصیه می کند که متام مشاهده کنندگان، در حین متاشای تصاویر ویدئویی‬Sony ‫طول و تناوب اس رت احت های رضوری از فردی به فرد دیگر متفاوت است. شام باید آنچه ر ا که بهرتین تأثیر ر ا دارد‬...
 • Seite 81 ‫موقعیت عمودی نسبی صحنه یاب سمت چپ‬  .‫و ر است ر ا تنظیم کنید‬ ‫مطمنئ شوید که خط افقی روی خط های‬ .‫عمودی بیفتد‬ ‫اگر خط افقی و خط های عمودی بر هم منی‬ ‫موقعیت تصویر‬ ‫افتند، با انتخاب‬ ‫ر...
 • Seite 82 ‫تنظیم موقعیت چشمی‬ .‫ ر ا به بیرون بکشید‬IPD ADJ ‫درجه‬  ‫، عرض بین‬IPD ADJ ‫با استفاده از درجه‬  ‫صحنه یاب چپ و ر است ر ا ب ر ای تطبیق با‬ .‫چشامنتان تنظیم کنید‬ ‫عرض ر ا طوری تنظیم کنید که تصاویر چپ و‬ ...
 • Seite 83 ‫ر اهنامی رشوع رسیع‬ ‫نصب درباره باطری‬ ‫ بچرخانید و‬OPEN ‫قفل پوشش باطری ر ا به‬  .‫پوشش باطری ر ا باز کنید‬ ( ‫باطری ر ا با شیار درون قسمت باطری‬   ‫ت ر از کنید و باطری ر ا بلغ ز انید تا صدای کلیک‬ ( ‫دهد‬...
 • Seite 84 .3D ‫مجسمة‬ ‫ جميع املشاهدين بأخذ قسط من ال ر احة يف ف رت ات منتظمة اثناء مشاهدة صور متحركة مجسمة‬Sony ‫تويص سوين‬ ‫3. ستختلف املدة املطلوبة وعدد امل ر ات الرضورية ألخذ قسط من ال ر احة من شخص آلخر. يجب أن تقرر بنفسك ما‬D .‫هو...
 • Seite 85 ‫اضبط املوضع العمودي النسبي ملنظار الرؤية‬  .‫االمين وااليرس‬ ‫تأكد من تقاطع الخط االفقي مع الخطوط‬ .‫العمودية‬ ‫إذا مل يتقاطع الخط االفقي مع الخطوط‬ ‫العمودية، اضبط موضع الصورة يف منظار الرؤية‬ ‫إىل أن‬ ‫االمين بواسطة اختيار‬ ‫تتقاطع الخطوط، ثم اخرت‬ .3D ‫اخرت...
 • Seite 86 ‫4 ضبط موضع عينية املجهر‬ .‫ للخارج‬IPD ADJ ‫اسحب القرص‬  ‫اضبط العرض بني منظار الرؤية االمين وااليرس‬  .IPD ADJ ‫ليتالئم مع عينيك باستخدام القرص‬ ‫اضبط العرض بحيث تتداخل الصور اليمنى‬  .‫واليرسى‬ ‫تأكد من أن الصورة يف منظار الرؤية ال تبدو كأنها‬ ...
 • Seite 87 ‫دليل البدء الرسيع‬ ‫1 تركيب مجموعة البطارية‬ ‫ وافتح‬OPEN ‫ اسحب قفل غطاء البطارية إىل‬  .‫غطاء البطارية‬ ‫قم مبحاذاة البطارية مع األخدود يف حجرية‬  ‫)، واسحب البطارية إىل أن تستقر‬ ( ‫البطارية‬  ( ‫يف مكانها وتصدر منها طقة‬ ...
 • Seite 88 4-410-133-01(1) Digital Recording Binoculars Quick Start Guide Printed in Japan ©2011 Sony Corporation DEV-3/5/5K...

Diese Anleitung auch für:

Dev-5kDev-5

Inhaltsverzeichnis