Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Panasonic TY-ER3D4ME Bedienungsanleitung

Panasonic TY-ER3D4ME Bedienungsanleitung

Werbung

Operating Instructions
Model No.
This product cannot and must not be used
as sunglasses.
TY-ER3D4ME
TY-ER3D4SE
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
УКРАЇНСЬКА
GUARANTEE
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
3D Eyewear
ENGLISH
DANSK
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ҚАЗАҚ
РУССКИЙ
ESPAÑOL
SVENSKA
TÜRKÇE
TQZJ404

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Panasonic TY-ER3D4ME

 • Seite 1 Operating Instructions 3D Eyewear TY-ER3D4ME Model No. TY-ER3D4SE This product cannot and must not be used as sunglasses. ENGLISH DANSK NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ҚАЗАҚ PORTUGUÊS РУССКИЙ ESPAÑOL SVENSKA TÜRKÇE УКРАЇНСЬКА GUARANTEE ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН TQZJ404...
 • Seite 2: Safety Precautions

  Precautions” and “Using Precautions” ( pages 2 - 6).  Before operating this product, please read the instructions carefully, and save this manual for future use. This 3D Eyewear can be used for Panasonic ® HDTVs supporting 3D and the Bluetooth Wireless technology, that have the logo as shown below.
 • Seite 3 About Charging  Charge by connecting the included charging cable  to the USB terminal of a Panasonic TV supporting 3D. Charging with other devices may result in battery leakage, heating or rupture.  Do not use the included charging cable for uses ...
 • Seite 4  Take a break of between 30 - 60 minutes after  viewing 3D content on interactive devices such as 3D games or computers.  Be careful not to strike the television screen or other  people unintentionally. When using the 3D Eyewear the distance between the user and screen can be misjudged.
 • Seite 5  Before using the 3D Eyewear, ensure no breakable  objects surrounding the user to avoid any accidental damage or injury.  Remove the 3D Eyewear before moving around to  avoid falling or accidental injury.  Use the 3D Eyewear only for the intended purpose ...
 • Seite 6  Using radio waves  This unit uses the 2.4 GHz radio frequency ® ISM band (Bluetooth ). However other wireless equipment may use the same frequency. Be sure to take note of the following to prevent radio wave interference from other equipment. ●...
 • Seite 7: Identifying Controls

  Identifying Controls  Power switch  Indicator lamp  Charging port (DC IN)  Power switch ON/OFF Slide the tab to the ON/OFF position to switch the power on/off. MODE Slide the tab once to the MODE position to change the mode between 3D and 2D. •...
 • Seite 8  Indicator lamp status  Indicator lamp Status Lights red for 2 seconds Suffi cient battery level when turned on Flashes red 5 times when Low battery level turned on Flashes red and green Under registration alternately Flashes green once every 2 Under reconnecting to the seconds Lights green for 3 seconds...
 • Seite 9 Registration  First Registration  Perform the First Registration when the 3D Eyewear is used for the fi rst time. 1. Turn on the TV to see. 2. Slide the tab from the OFF position to the ON position. The 3D Eyewear will power on and start registration. Place the 3D Eyewear within 50 cm from the TV while registration in progress.
 • Seite 10: Storage And Cleaning

  Storage and Cleaning  Clean using a soft, dry cloth.  Wiping the 3D Eyewear with a soft cloth that is covered in dust or dirt may scratch the eyewear. Shake off any dust from the cloth before use.  Do not use benzene, thinner, or wax on the 3D Eyewear, as doing so may cause the paint to peel off.
 • Seite 11 Warning Do not place the removed battery, screws, and other items within reach of infants. Accidental swallowing of such an item may have an adverse effect on the body.  In the event that you think such an item has been swallowed, consult a doctor immediately.
 • Seite 12 2. Bend the frame inwards and pull it off from the side cover.  If it is diffi cult to pull off, insert a fl at-blade (minus screwdriver and pry open it. 3. Pull off the battery and separate it from the 3D Eyewear by cutting off the wires, one by one, with scissors.
 • Seite 13: Troubleshooting/Q&A

  Troubleshooting/Q&A Check the followings fi rst. If they do not solve the problem, please contact the place of purchase. Cannot register a 3D Eyewear to TV. ► Does the TV support on this 3D Eyewear? Use the 3D Eyewear with compatible TVs. ( page 2) ►...
 • Seite 14 Liquid Crystal Shutter Usage temperature range 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Charging power supply DC 5 V ( supplied by USB terminal of a Panasonic TV) Battery Lithium-ion polymer rechargeable battery DC 3,7 V, 40 mAh Operation time* : Approx.
 • Seite 15 3D image which should be depend on the quality of TV products. Declaration of Conformity (DoC) “Hereby, Panasonic Corporation declares that this 3D Eyewear is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, 2006/95/EC and 2004/108/EC.”...
 • Seite 16 Full HD 3D Glasses Initiative. ® The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 • Seite 17 Betjeningsvejledning 3D-briller TY-ER3D4ME Modelnummer TY-ER3D4SE Tak, fordi du har købt et Panasonic-produkt.  Før du bruger produktet, skal du læse ”Sikkerhedsforskrif- ter” og ”Forsigtighedsregler ved brug” ( side 1 - 5).  Før du bruger produktet, skal du læse betjeningsvejlednin- gen omhyggeligt og gemme denne manual til senere brug.
 • Seite 18 Om opladning  Oplades ved at slutte det medfølgende opladnings-  kabel til USB-terminalen på et Panasonic-tv, der understøtter 3D. Opladning med andre enheder kan resultere i batterilækage, opvarmning eller spræng- ning.  Anvend ikke det medfølgende opladningskabel til ...
 • Seite 19  Vær særligt opmærksom, når børn benytter produk-  tet. Om at se 3D-billeder  Undlad at bruge 3D-brillerne, hvis du tidligere har  lidt af overfølsomhed over for lys, hjerteproblemer, eller du har andre eksisterende lidelser.  Hold med det samme op med at bruge 3D-brillerne, ...
 • Seite 20 Se 3D-billeder  3D-briller bør som hovedregel ikke benyttes af børn  under 5 - 6 år.  Alle børn skal være under fuldt opsyn af forældre  eller værger, der skal sørge for deres sikkerhed og sundhed, mens de bruger 3D-brillerne. ...
 • Seite 21  3D-indhold vises ikke korrekt, hvis du bærer 3D-  brillerne med bunden i vejret eller omvendt.  Brug ikke 3D-brillerne, når du ser andet end 3D-  billeder. Det kan være svært at andre slags display (f.eks. computerskærme, digitalure eller lommereg- nere osv.), når du bruger 3D-brillerne.
 • Seite 22 Identifi kation af kon- troller  Tænd/sluk-kontakt  Indikatorlampe  Opladningsport (DC IN)  Tænd/sluk-kontakt ON/OFF Skub tasten til positionen ON/OFF for at tænde eller slukke for strømmen. MODE Skub tappen en gang i MODE-positionen for at skifte mellem 3D og 2D. •...
 • Seite 23  Status for indikatorlampe  Indikatorlampe Status Lyser rødt i 2 sekunder, når Tilstrækkeligt batteriniveau den tændes Blinker rødt 5 gange, når Lavt batteriniveau den tændes Blinker skiftevis rødt og Tv-brille-forbindelse oprettes grønt Blinker grønt én gang hvert Genetablerer forbindelse til 2.
 • Seite 24 Registrering  Første registrering (First  Pairing) Udfør den første registrering, når 3D-brillen bruges første gang. 1. Tænd for tv’et for at se. 2. Skub tappen fra pos. OFF (=SLUKKET) til pos. ON (=TÆNDT). 3D-brillen tændes og begynder registreringen. Anbring 3D-brillen maksimalt 50 cm fra tv’et, mens registreringen foregår.
 • Seite 25: Opbevaring Og Rengø- Ring

  * Hvis registreringen mislykkedes, vil 3D-brillen automatisk slukke. * I dette tilfælde skal du slukke for TV’et og udføre proceduren fra trin 1. * Undlad at tilslutte opladningskablet under Registrering på ny (Pairing Again). * Slip tappen, når Registrering på ny starter. Opbevaring og rengø- ring ...
 • Seite 26 Fare Det genopladelige batteri er kun beregnet til dette produkt. Undlad at bruge det sammen med andre enheder. Undlad at oplade det fjernede batteri.  Undlad at kaste batteriet i åben ild eller at udsætte det for varme.  Undlad at gennembore batteriet med søm, udsætte det for stød eller at skille det ad eller ændre det.
 • Seite 27 1. Fjern skruerne på 3D-brillerne med en præcisionsstjerne- skruetrækker ( 2. Bøj stellet indad, og træk det af sidedækslet.  Hvis det er svært at fjerne det, skal du indsætte en fl ad ) skruetrækker og tvinge det af. 3. Fjern batteriet og adskil det fra 3D-brillerne ved at sære ledningerne over én efter én med en saks.
 • Seite 28 Kan ikke registrere en 3D-brille til tv. ► Understøtter tv’et denne 3D-brille? Brug 3D-brillen med et kompatibelt tv. ( side 1) ► Ventede du mere end 1 minut efter indstilling af apparatet til enheds-registreringsmodus? Registrerings-indstillingen udløses automatisk, hvis du venter i mere end 1 minut.
 • Seite 29 Linsetype Flydende krystallukker Temperaturområde ved brug 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Strømforsyning til opladning DC 5 V (leveres af USB-terminalen på et Panasonic-tv) Batteri Polymerisk genopladeligt litium-ion batteri DC 3,7 V, 40 mAh Funktionstid* Ca. 30 timer Opladningstid* : Ca.
 • Seite 30 Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet. ® Bluetooth -ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker i Panasonic Corporation’s regi sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne indehaves af de respektive ejere.
 • Seite 31 Overensstemmelseserklæring ”Panasonic Corporation erklærer hermed, at disse 3D-briller lever op til kravene og andre relevante bestemmelser i direktiverne 1999/5/EF, 2006/95/EF og 2004/108/EF.” Hvis du vil læse en kopi af den oprindelige overensstemmel- seserklæring for disse 3D-briller, kan du gøre det på følgende hjemmeside: http://www.doc.panasonic.de...
 • Seite 32: Bedieningsinstructies

  1 - 6).  Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Deze 3D-bril kan worden gebruikt voor Panasonic ® HDTV’s die 3D en de draadloze Bluetooth technologie waarvan u de logo’s hieronder ziet, ondersteunen.
 • Seite 33  De 3D-bril bevat een lithium-ion-polymeer oplaad-  bare batterij. Verhitting kan daarom resulteren in verbranding of breuk, wat brandwonden of brand kan veroorzaken. Waarschuwing Over verboden plaatsen  Gebruik de 3D-bril niet in een ziekenhuis of andere  medische instellingen. Radiogolven van de 3D-bril kunnen storingen veroorzaken in medische apparatuur.
 • Seite 34 Waarschuwingen Over de 3D-bril  Zorg dat u de 3D-bril niet laat vallen, oefen geen  druk uit of trap er niet op.  Let op de hoeken van de montuur wanneer u de  3D-bril opzet.  Bewaar de 3D-bril altijd op een koele, droge plaats. ...
 • Seite 35  Stop het gebruik van de 3D-bril als u duidelijk  dubbele beelden ziet wanneer u 3D-beeldmateriaal bekijkt.  Gebruik de 3D-bril niet op minder dan de aanbevo-  len afstand. De aanbevolen kijkafstand is 3 maal de beeld- hoogte. bijv.
 • Seite 36 Voorzorgsmaatrege- len gebruiken  Laat de 3D-bril niet vallen of buig de 3D-bril niet.   Oefen geen druk uit op het oppervlak van de Liquid  Crystal Shutter of kras het niet.  Gebruik geen apparatuur (zoals mobiele telefoons ...
 • Seite 37 ● Storing van andere apparatuur Door radiostoring, kunnen storingen optreden als het apparaat te dicht bij andere apparatuur wordt geplaatst. Wij raden u aan het apparaat zo ver mogelijk van de volgende apparaten te houden: ® Andere Bluetooth -apparaten dan dit apparaat, draadloos LAN, microgolven, apparaten voor kan- toorautomatisering, digitale draadloze telefoons en andere elektronische apparaten.
 • Seite 38 De bedieningselemen- ten identifi ceren  Voedingsknop  Indicatorlamp  Oplaadpoort (DC IN)  Voedingsknop ON/OFF Schuif het lipje naar de ON/OFF-positie om de bril aan of uit te zetten. MODE Schuif het lipje eenmaal naar de MODE- positie om de modus te wijzigen tussen 2D en 3D.
 • Seite 39: Het Opladen

   Status van indicatorlamp  Indicatorlamp Status Licht rood op gedurende 2 Voldoende batterijvermogen seconden bij het inschakelen Knippert 5 keer rood bij het Laag batterijvermogen inschakelen Knippert afwisselend rood Tijdens het registreren en groen Knippert elke 2 seconden Tijdens het opnieuw groen verbinden met de tv Licht groen op gedurende 3...
 • Seite 40 Registreren  Eerst registratie  Voer de eerste registratie uit wanneer de 3D-bril de eerste keer wordt gebruikt. 1. Schakel de tv in om dit te zien. 2. Schuif het lipje van de UIT-positie naar de AAN-positie. De 3D-bril wordt ingeschakeld en het registreren wordt gestart.
 • Seite 41 Opslag en reiniging  Maak de bril schoon met een zachte, droge doek.  Wanneer u de 3D-bril afveegt met een zachte doek die met stof of vuil is bedekt, kunt u krassen op de bril maken. Schud het stof van de doek voordat u deze gebruikt. ...
 • Seite 42  Gebruik of bewaar de batterij niet op een warme locatie, zoals in de buurt van open vuur of in de directe zon. Het is evenmin toegestaan de batterij op zo’n locatie op te laden. Als u dat toch doet, kan dit tot gevolg hebben dat de batterij warmte afgeeft, ontbrandt of breekt.
 • Seite 43 2. Buig het montuur naar binnen en trek het van het afdek- plaatje aan de zijkant.  Als dit moeilijk gaat, kunt u het beste een platte schroe- vendraaier ( ) ertussen schuiven om de onderdelen voorzichtig los te wrikken. 3.
 • Seite 44: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen/ V&A Controleer eerst het hiernavolgende. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met de plaats waar u het product heeft gekocht. Kan geen 3D-bril registreren op de tv. ► Ondersteunt de tv deze 3D-bril? Gebruik de 3D-bril met compatibele tv’s. ( pagina 1) ►...
 • Seite 45 Lenstype Liquid Crystal Shutter Gebruikstemperatuurbereik 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Voeding voor het opladen DC 5 V (verschaft door de USB-poort van een Panasonic TV) Batterij Lithium-ion-polymeer oplaadbare batterij DC 3,7 V, 40 mAh Werkingstijd* : Ong. 30 uur Oplaadtijd* Ong.
 • Seite 46 Het logo “Full HD 3D Glasses™” en het woord “Full HD 3D Glasses™” zijn handelsmerken van Full HD 3D Glasses Initiative. Verklaring van conformiteit “Panasonic Corporation verklaart hierbij dat deze 3D-bril voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijnen 1999/5/EG, 2006/95/EG en 2004/108/EG.”...
 • Seite 47 Overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Conform Richtlijn 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Duitsland Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 48: Mesures De Sécurité

   Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire soigneusement les instructions et conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure. Cette lunettes 3D peuvent être utilisées pour les HDTV Panasonic compatibles 3D et avec la tech- ® nologie sans fi l Bluetooth , portant le logo comme montré...
 • Seite 49 À propos du chargement  Chargez en branchant le câble de chargement  inclus au terminal USB d’une télévision Panasonic supportant la 3D. Le chargement de la pile avec un autre appareil peut causer une fuite de la pile, une surchauffe ou une rupture.
 • Seite 50 Attention À propos des lunettes 3D  Ne laissez pas tomber, n’exercez pas de pression  et ne marchez pas sur les lunettes 3D.  Prenez garde aux extrémités de la monture lorsque  vous mettez les lunettes 3D.  Laissez toujours la lunettes 3D dans un endroit frais ...
 • Seite 51  Cessez d’utiliser les lunettes 3D si vous voyez  nettement les images en double lors du visionne- ment de contenu 3D.  N’utilisez pas les lunettes 3D à une distance  inférieure à celle recommandée. La distance de visionnement recommandée équi- vaut à...
 • Seite 52: Précautions D'utilisa- Tion

  Précautions d’utilisa- tion  Ne laissez pas tomber et ne pliez pas les lunet-  tes 3D.  N’exercez pas de pression et ne grattez pas la  surface du diaphragme à cristaux liquides des lunettes 3D.  N’utilisez pas d’appareils (tels que des téléphones ...
 • Seite 53 obstacles comme des murs en béton armé et des portes en métal, en particulier, bloquent les signaux de l’émetteur. ● Interférence d’un autre équipement A cause des interférences radio, des défaillances pourraient se produire si l’unité est placée trop près d’un autre équipement. Nous recomman- dons de garder l’unité...
 • Seite 54: Identifi Cation Des Commandes

  Identifi cation des commandes  Bouton d’alimentation  Témoin d’indication  Port de chargement (DC IN)  Bouton d’alimentation ON/OFF Glissez l’onglet sur la position ON/OFF pour mettre sur marche/arrêt. MODE Glissez l’onglet une fois sur la position MODE pour passer entre le mode 3D et •...
 • Seite 55  État du témoin lumineux  Voyant Statut S’allume en rouge pendant Niveau de batterie suffi sant 2 secondes lors de la mise sous tension Clignote en rouge 5 fois lors Niveau de batterie faible de la mise en marche Clignote en rouge puis en Enregistrement en cours vert...
 • Seite 56 Enregistrement  Premier enregistrement  Exécutez le Premier enregistrement lorsque les Lunettes 3D sont utilisées pour la première fois. 1. Mettez le téléviseur sous tension pour voir. 2. Glissez l’onglet de la position OFF à la position ON. Les Lunettes 3D se mettront sous tension et commence- ront l’enregistrement.
 • Seite 57: Mise Au Rebus

  * Si l’enregistrement a échoué, les Lunettes 3D s’éteignent. * Dans ce cas, mettez le téléviseur hors tension et recommencez depuis l’étape 1. * Ne connectez pas le câble de chargement pendant le Nouvel Enregistrement. * Relâchez l’onglet lorsque le Nouvel Enregistrement démarre. Stockage et nettoyage ...
 • Seite 58 Danger Comme la batterie rechargeable est conçue spécifi quement pour ce produit, ne l’utilisez pas dans un autre appareil. Ne chargez pas la batterie retirée.  Ne jetez pas la batterie au feu et ne la soumettez pas à de la chaleur. ...
 • Seite 59  Comment retirer la batterie  Démontez le produit une fois la batterie épuisée. Les fi gures suivantes sont destinées à expliquer la mise au rebut du produit et non sa réparation. Le produit ne peut pas être réparé une fois qu’il a été démonté.
 • Seite 60 Dépannage/Q&R Vérifi ez tout d’abord les éléments suivants. S’ils ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le lieu de l’achat. Enregistrement d’une Lunette 3D au téléviseur impossible. ► Le téléviseur prend-il en charge ces Lunettes 3D ? Utilisez les Lunettes 3D avec des téléviseurs compatibles. page 1) ►...
 • Seite 61: Caractéristiques

  Obturateur à cristaux liquides Plage de température d’utilisation 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Charger l’alimentation DC 5 V (fourni par le terminal USB d’une télévision Panasonic) Pile Pile rechargeable Lithium-ion polymère DC 3,7 V, 40 mAh Durée de fonctionnement* : Environ 30 heures Durée de chargement*...
 • Seite 62 Dimensions (N’inclut pas d’élément de plaquette nasale) Modèles TY-ER3D4ME TY-ER3D4SE Largeur 167,7 mm 160,5 mm Hauteur 42,2 mm 42,2 mm Longueur totale 170,7 mm 167,6 mm Poids environ 27 g environ 27 g Durée de fonctionnement / chargement • La pile se détériore après des utilisations répétées et la durée de fonctionnement se raccourcit à...
 • Seite 63 Glasses Initiative. ® La marque et les logo Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques déposées et dénominations commer- ciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  Gebrauchsanleitung 3D Eyewear TY-ER3D4ME Modell-Nr. TY-ER3D4SE Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic- Produkts.  Vor der Verwendung dieses Produkts sind unbedingt die „Sicherheitshinweise“ und „Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch“ ( S. 1 - 6) zu lesen.  Lesen Sie vor der Benutzung dieses Produkts die Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese für...
 • Seite 65 Laden  Verbinden Sie zum Aufl aden das enthaltene La-  dekabel mit dem USB-Anschluss eines Panasonic Fernsehgeräts, das 3D unterstützt. Das Laden mit anderen Geräten kann zum Auslaufen der Batterie, Erhitzen oder Bersten führen.  Benutzen Sie das enthaltene Ladekabel nicht für ...
 • Seite 66 Vorsicht Informationen zu 3D Eyewear  Lassen Sie die 3D Eyewear nicht fallen, üben Sie  keine übermäßige Kraft auf sie aus und treten Sie nicht auf sie.  Achten Sie beim Aufsetzen der 3D Eyewear auf die  Spitzen an den Enden des Gestells. ...
 • Seite 67  Wenn Sie an einer Sehschwäche leidern (Kurz-  bzw. Weitsichtigkeit, Astigmatismus, Sehkraftun- terschiede zwischen linkem und rechtem Auge), korrigieren Sie unbedingt Ihre Sehkraft, bevor Sie die 3D Eyewear aufsetzen.  Verwenden Sie die 3D Eyewear nicht weiter, wenn  Sie beim Betrachten von 3D-Inhalten deutlich Doppelbilder sehen.
 • Seite 68: Vorsichtsmaßnahmen Beim Gebrauch

   Setzen Sie die 3D Eyewear sofort ab, wenn eine  Fehlfunktion oder ein Problem auftritt.  Setzen Sie die 3D Eyewear sofort ab, wenn Sie  Rötungen, Schmerzen oder Hautreizungen auf der Nase oder an den Schläfen bemerken.  In seltenen Fällen können die Werkstoffe der ...
 • Seite 69 ● Anwendungsbeschränkungen Nur zum Gebrauch in Ihrem Land. ● Anwendungsbereich Der Anwendungsbereich beträgt bis zu etwa 3,2 m. Der Bereich kann, abhängig vom Gebäude, der Umgebung und Hindernissen zwischen Sender und Empfänger, kleiner sein. Hindernisse wie Stahlbetonwände und Metalltüren stören das Signal des Senders besonders.
 • Seite 70: Teile Des Geräts

  Teile des Geräts  Ein-Aus-Taster  Anzeigeleuchte  Ladeanschluss (DC IN)  Ein-Aus-Taster ON/OFF Schieben Sie die Lasche bis zur ON/ OFF-Position, um den Strom ein- bzw. auszuschalten. MODE Schieben Sie die Lasche auf die MODE- Position, um zwischen 3D und 2D zu wechseln.
 • Seite 71  Anzeigeleuchten-Status  Anzeigeleuchte Status Leuchtet nach dem Einschal- Ausreichender Batteriestand ten für 2 Sekunden rot Blinkt nach dem Einschalten Niedriger Batteriestand 5 Mal rot Blinkt abwechselnd rot und Abstimmung grün auf Blinkt alle 2 Sekunden ein Verbindet sich erneut mit Mal grün dem Fernseher Leuchtet für 3 Sekunden...
 • Seite 72 Abstimmung  Erste Abstimmung  Führen Sie die erste Abstimmung durch, wenn die 3D Eyewear zum ersten Mal verwendet wird. 1. Schalten Sie den Fernseher ein, um zu sehen. 2. Schieben Sie die Lasche von der OFF-Position auf die ON-Position. Die 3D Eyewear schaltet sich ein und startet die Abstim- mung.
 • Seite 73: Aufbewahrung Und Reinigung

  * Wenn die Abstimmung fehlschlägt, schaltet sich die 3D Eyewear aus. * Schalten Sie in diesem Fall den Fernseher aus und beginnen Sie bei Schritt 1. * Schließen Sie das Ladekabel nicht an, während die Abstim- mung erneut durchgeführt wird. * Lassen Sie die Lasche los, wenn die Abstimmung erneut beginnt.
 • Seite 74 Nehmen Sie das Produkt nur auseinander, wenn Sie es entsorgen möchten. Gefahr Da die wiederaufl adbare Batterie speziell für dieses Produkt vorgesehen ist, darf sie nicht für andere Geräte verwendet werden. Laden Sie die entnommene Batterie nicht auf.  Die Batterie darf nicht ins Feuer geworfen oder erwärmt werden.
 • Seite 75  Entfernen der Batterie  Nehmen Sie das Produkt auseinander, wenn die Batterie leer ist. Die folgenden Abbildungen sollen Ihnen zeigen, wie Sie das Produkt entsorgen können, und dienen nicht als Reparaturanleitung. Das Produkt kann nach dem Auseinandernehmen nicht mehr repariert werden. 1.
 • Seite 76: Fehlerbehebung

  HINWEIS • Gehen Sie bei dieser Arbeit sorgfältig vor, damit Sie sich nicht verletzen. • Die Batterie darf nicht beschädigt oder auseinandergenommen werden. Fehlerbehebung Versuchen Sie es zunächst mit den Folgenden. Wenn das Problem damit nicht zu beheben ist, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
 • Seite 77: Technische Daten

  Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Technische Daten Linsentyp Flüssigkristall-Verschluss Betriebstemperaturbereich 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Ladeenergieversorgung 5 V GS (wird über den USB-Anschluss eines Panasonic Fernsehgeräts bereitgestellt) Batterie Lithium-Ionen-Polymer-Akkumulator 3,7 V GS, 40 mAh Betriebszeit* : Ca. 30 Stunden Ladedauer* : Ca.
 • Seite 78 Kommunikationssystem 2,4 GHz-Band FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Maße (ausgenommen Nasenpolster) Modelle TY-ER3D4ME TY-ER3D4SE Breite 167,7 mm 160,5 mm Höhe 42,2 mm 42,2 mm Gesamtlänge 170,7 mm 167,6 mm Gewicht Ca. 27 g Ca. 27 g Betriebszeit/Ladedauer • Die Batterie lässt bei wiederholtem Gebrauch nach und die Betriebszeit wird mit der Zeit kürzer.
 • Seite 79 Konformitätserklärung „Hiermit erklärt Panasonic Corporation, dass diese 3D Eyewear den notwendigen Anforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC, 2006/95/EC und 2004/108/EC entspricht.“ Wenn Sie eine Kopie der originalen Konformitätserklärung dieser 3D Eyewear anfordern möchten, besuchen Sie bitte die folgende Website: http://www.doc.panasonic.de...
 • Seite 80 ® Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jeglicher Gebrauch dieser Marken durch die Panasonic Corporation geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Gemäß Direktive 2004/108/EC, Artikel 9(2) Panasonic Testing Centre...
 • Seite 81: Precauzioni Di Sicurezza

  1 - 6).  Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni e conservare il presente manuale per consultazioni future. Questi Occhiali 3D possono essere utilizzati per HDTV Panasonic che supportano la funzione 3D e ® la tecnologia Bluetooth Wireless, contrassegnati dal logo come illustrato sotto.
 • Seite 82 Caricamento  Caricare collegando il cavo di caricamento al  terminale USB di un TV Panasonic che supporta il 3D. Il caricamento con altri dispositivi potrebbe risultare in una perdita, surriscaldamento o rottura della batteria.  Non utilizzare il cavo di caricamento incluso per ...
 • Seite 83 Avvertenze Utilizzo degli Occhiali 3D  Non lasciare cadere, esercitare pressione o calpe-  stare gli Occhiali 3D.  Prestare attenzione alle punte della montatura  quando si indossano gli Occhiali 3D.  Tenere sempre la Occhiali 3D in un luogo asciutto e ...
 • Seite 84  Interrompere l’uso degli Occhiali 3D se si percepi-  scono chiaramente immagini raddoppiate durante la visione di contenuti 3D.  Non utilizzare gli Occhiali 3D a una distanza  inferiore a quella raccomandata. La distanza di visione consigliata è pari a tre volte l’altezza dell’immagine.
 • Seite 85 Precauzioni d’uso  Non lasciare cadere o piegare gli Occhiali 3D.   Non praticare pressione o graffi are la superfi cie  dell’otturatore a cristalli liquidi.  Non utilizzare dispositivi, come telefoni cellulari o  unità ricetrasmittenti, che emettono onde elettroma- gnetiche in prossimità...
 • Seite 86 ● Interferenze con altre apparecchiature A causa delle interferenze radio, possono verifi carsi malfunzionamenti se l’apparecchio è posizionato troppo vicino ad altre apparecchiatu- re. Si consiglia di mantenere l’unità il più lontano possibile dai seguenti dispositivi: ® Dispositivi Bluetooth diversi da questa unità, LAN wireless, forni a microonde, dispositivi di automazione d’uffi...
 • Seite 87: Individuazione Dei Comandi

  Individuazione dei comandi  Pulsante di alimentazione  Spia luminosa  Porta di caricamento (DC IN)  Pulsante di alimentazione ON/OFF Far scorrere la linguetta in posizione ON/ OFF per accendere/spegnere l’alimenta- zione. MODE Far scorrere la linguetta una volta in posizione MODE per alternare la modalità...
 • Seite 88  Stato spia luminosa  Spia luminosa Stato Si illumina di rosso per 2 Livello di batteria suffi ciente secondi quando vengono accesi Lampeggia di rosso per 5 Livello di batteria basso volte quando vengono accesi Lampeggia di rosso e verde Registrazione in corso alternatamente Lampeggia di verde una...
 • Seite 89 Registrazione  Prima registrazione  Eseguire la prima registrazione quando si utilizzano gli Occhiali 3D per la prima volta. 1. Accendere il televisore. 2. Far scorrere la linguetta dalla posizione OFF alla posizione Gli Occhiali 3D si accenderanno e avvieranno il processo di registrazione.
 • Seite 90: Conservazione E Pulizia

  * Se la registrazione non riesce, gli Occhiali 3D si spegneranno. * In questo caso, spegnere il televisore e procedere con il punto 1. * Non connettere il cavo di ricarica durante la nuova registrazione. * Rilasciare la linguetta quando inizia la nuova registrazione. Conservazione e pulizia ...
 • Seite 91 Pericolo Essendo le pile ricaricabili specifi che per questo prodotto, non usarle con altri dispositivi. Non caricare le pile rimosse.  Non gettare le pile nel fuoco né surriscaldarle.  Non perforare con le unghie, colpire, smontare o modifi care le pile. ...
 • Seite 92 1. Rimuovere le viti degli Occhiali 3D con un cacciavite di precisione Phillips ( 2. Piegare la montatura verso l’interno e rimuoverla dal coperchio laterale.  Se l’estrazione risulta diffi cile, inserire un cacciavite piatto ( ) e fare leva per aprire. 3.
 • Seite 93 Individuazione dei guasti/Domande e risposte Controllare prima ciò che segue. Nel caso non sia d’aiuto nel risolvere il problema, contattare il rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto. Impossibile associare gli Occhiali 3D al televisore. ► Il televisore supporta questo tipo di Occhiali 3D? Utilizzare gli Occhiali 3D con televisori compatibili.
 • Seite 94: Specifiche Tecniche

  Intervallo di temperature per l’uso 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Alimentazione per il caricamento DC 5 V (fornito da un terminale USB di un TV Panasonic) Batteria Batteria ricaricabile a polimero ioni di litio DC 3,7 V, 40 mAh...
 • Seite 95 Il logo “Full HD 3D Glasses™” e la dicitura “Full HD 3D Glasses™” sono marchi di Full HD 3D Glasses Initiative. Dichiarazione di Conformità (DoC) “Con la presente, Panasonic Corporation dichiara che gli Occhiali 3D sono conformi ai requisiti fondamentali e ad altre disposizioni corrispondenti della Direttiva 1999/5/EC, 2006/95/ EC e 2004/108/EC.”...
 • Seite 96 ® Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation avviene dietro licenza. Altri marchi e nomi di marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
 • Seite 97: Қауіпсіздік Шаралары

  салып оқыңыз, жəне де кейінгі пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Бұл 3D көзілдірігін логотипі төменде көрсетілген ® 3D жəне Bluetooth сымсыз технологиясын қолдайтын Panasonic HDTV теледидарлары үшін пайдалануға болады. ( 15-бет) Қолданылатын үлгілерге қатысты ең соңғы мəліметтерді алу үшін веб-сайтымызға кіріңіз. http://panasonic.net/ Бұл...
 • Seite 98  жолдары” ( 10-бет) бөлімін қараңыз жəне қайта зарядталатын батарея дұрыстап алыңыз. Зарядтау туралы  3D қолдайтын Panasonic ТД-ның USB  терминалына жинаққа кіретін зарядтау кабелін жалғау арқылы зарядтаңыз. Басқа құрылғылармен зарядтау батареяның ағуына, қызуына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін.
 • Seite 99 Сақ болыңыз 3D көзілдірігіне қатысты  3D көзілдірігін құлатпаңыз, қысым жасамаңыз  немесе оған баспаңыз.  3D көзілдірігін кигенде жақтауының ұшынан абай  болыңыз.  3D көзілдірігін əрдайым салқын, құрғақ жерде  ұстаңыз.  Саусағыңызды 3D көзілдірігінің топса бөлігіне  тығып...
 • Seite 100  Егер 3D мазмұнын көргенде екі еселенген  бейнелерді анық көретін болсаңыз, 3D көзілдірігін пайдалануды тоқтатыңыз.  3D көзілдірігін ұсынылған қашықтықтан жақын  жерде пайдаланбаңыз. Ұсынылған көру қашықтығы бейнекескін биіктігінен үш есе көп. мысалы 50 дюймдік теледидар үшін 1,9 м немесе одан үлкенірек...
 • Seite 101 Қауіпсіздік шараларын пайдалану  3D көзілдірігін түсіріп алмаңыз жəне  майыстырмаңыз.  Сұйық кристалдың ысырмасының бетіне қысым  түсірмеңіз немесе сызбаңыз.  3D көзілдірігінің жанында күшті электр  магнитті толқындар шығаратын құрылғыларды (мысалы, ұялы телефондарды немесе жеке радиоқабылдағыштар) пайдаланбаңыз, себебі ол...
 • Seite 102 ● Пайдалану қашықтығы Пайдалану қашықтығы шамамен 3,2 м. Ғимараттың құрылымына, қоршаған ортаға жəне қабылдағыш пен трансмиттер арасындағы кедергілерге байланысты қашықтық азырақ болуы мүмкін. Атап айтқанда, темір бетонды қабырғалар мен металдан жасалған есіктер сияқты кедергілер трансмиттердің сигналдарына кедергі жасайды. ● Басқа құрылғының кедергі жасауы Егер...
 • Seite 103 Бақылауларды анықтау  Қуат түймесі  Индикаторлық шам  Зарядтау порты (DC IN)  Қуат түймесі ON/OFF Қуатты қосу/ажырату үшін тілшікті ON/ OFF күйіне жылжытыңыз. MODE Режимді 3D жəне 2D арасында өзгерту үшін тілшікті MODE күйіне бір рет жылжытыңыз. • 2D: 3D кескінін 2D пішімінде көру. Ол...
 • Seite 104  Индикаторлық шамның күйі  Индикаторлық шам Күй Қосылған кезде 2 секунд Батарея заряды жеткілікті бойы қызыл түспен жанады Қосылған кезде 5 Батарея заряды аз рет қызыл түспен жыпылықтайды Қызыл мен жасыл түстер Үйлестіру орнатылуда кезектесіп жыпылықтайды 2 секунд сайын бір Теледидарға...
 • Seite 105 Үйлестіру  Бірінші үйлестіру  3D көзілдірігі алғаш рет пайдаланылғанда бірінші үйлестіруді орындаңыз. 1. Көру үшін теледидарды іске қосыңыз. 2. Тілшікті OFF күйінен ON күйіне жылжытыңыз. 3D көзілдірігі іске қосылады жəне үйлесуді басталады. Үйлестіру кезінде 3D көзілдірігі мен теледидардың ара қашықтығы...
 • Seite 106 Сақтау жəне Тазалау  Жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланып тазартыңыз.  3D көзілдірігін шаңды не кір шүберекпен сүрту көзілдірікті тырнауы мүмкін. Пайдаланбас бұрын шүберектен бар шаңды қағыңыз.  3D көзілдірігіне бензол, еріткіш немесе балауызды пайдаланбыңыз, олай істеу бояудың алынып қалуына əкелуі мүмкін. ...
 • Seite 107 Алып тасталған батареяны зарядтамаңыз.  Батареяны отқа тастамаңыз немесе қыздырмаңыз.  Батареяны шегемен теспеңіз, сырттан əсер етпеңіз, ашпаңыз немесе қайта жинамаңыз.  Сымдардың басқа метал жəне бір-біріне тиюіне жол бермеңіз.  Батареяны зергерлік бұйымдармен, шаш түйреуішімен немесе соған ұқсас басқа заттармен бірге...
 • Seite 108 2. Жақтауды ішке қарай иіп оны қабығынан алып тастаңыз.  Егер оны алу қиын болса, басы жалпақ ( бұрағышты салу арқылы ашыңыз. 3. Батареяны шығарыңыз жəне сымдарын қайшымен біртіндеп қию арқылы оны 3D көзілдірігінен ажыратыңыз.  Алынған батареяның сымдарын изоляциялық таспамен...
 • Seite 109 Ақаулықтарды түзету/Сұрақ-жауап Алдымен келесілерді тексеріңіз. Егер олар да ақаулықты жоймаса, өнімді сатып алған жерге хабарласыңыз. 3D көзілдірігін теледидарда тіркеу мүмкін емес. ► Теледидар бұл 3D көзілдірігін қолдай ма? 3D көзілдірігін үйлесімді теледидарлармен пайдаланыңыз. 1-бет) ► Құрылғыны тіркеу режиміне орнатқаннан кейін 1 секундтан...
 • Seite 110 Линза түрі Сұйық кристалдық ысырма Пайдалану температура шегі 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Зарядтау қуат көзі Тұрақты ток 5 В (Panasonic ТД-ның USB терминалы арқылы берілген) Батарея Қайта зарядталатын литий-иондық полимер батарея Тұрақты ток 3,7 В, 40 mAh Жұмыс...
 • Seite 111 Өлшемдері (мұрын төсемінің бөлшегі жоқ) Модельдер TY-ER3D4ME TY-ER3D4SE Ені 167,7 мм 160,5 мм Биіктігі 42,2 мм 42,2 мм Жалпы ұзындығы 170,7 мм 167,6 мм Салмағы Шамамен 27 г Шамамен 27 г Жұмыс істеу уақыты/зарядтау уақыты • Үздіксіз қолданудан кейін батарея нашарлайды, жұмыс істеу...
 • Seite 112 сұраңыз. ® ® Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі жəне бұл белгілерді Panasonic корпорациясы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары өздерінің тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Өнімнің мəліметтері Қызмет көрсету мерзімі 1 (бір) жыл...
 • Seite 113: Precauções De Segu- Rança

   Antes de operar este produto, leia as instruções cuidado- samente e guarde este manual para uso futuro. Estes Óculos 3D podem ser usados para HDTV da Panasonic com tecnologia 3D e tecnologia sem ® fi os Bluetooth , que possuem o logótipo tal como apresentado abaixo.
 • Seite 114  O carregamento é realizado conectando o cabo  de carregamento incluso ao terminal USB de uma televisão Panasonic compatível com 3D. O carre- gamento com outros dispositivos pode resultar no vazamento, aquecimento ou ruptura da bateria.  Não use o cabo de carregamento incluso para outra ...
 • Seite 115 Cuidado Sobre os óculos 3D  Não deixe cair, faça pressão ou pise nos óculos 3D.   Cuidado com as pontas da armação quando colocar  os óculos 3D.  Mantenha sempre a óculos 3D em um local fresco ...
 • Seite 116  Não use os óculos 3D a uma distância menor do  que a recomendada. A distância recomendada é 3 vezes maior que a altura da imagem. Por exemplo, televisor de 50 polegadas 1,9 m ou mais televisor de 65 polegadas 2,4 m ou mais ...
 • Seite 117: Precauções De Utiliza- Ção

  Precauções de utiliza- ção  Não deixe cair ou dobre os óculos 3D.   Não pressione ou arranhe a superfície do obturador  de cristal líquido.  Não use dispositivos (como telefones celulares ou  transceptores pessoais) que emitam fortes ondas eletromagnéticas perto dos óculos 3D pois isso pode causar mal funcionamento dos óculos 3D.
 • Seite 118 ● Limite de utilização O limite de utilização é até aproximadamente os 3,2 m. O limite pode ser inferior dependendo da estrutura do edifício, o ambiente e os obstáculos existentes entre o receptor e transmissor. Esses obstáculos, por exemplo paredes em betão arma- do e, em especial, portas metálicas obstruem os sinais do transmissor.
 • Seite 119 Identifi cando contro-  Botão de ligar/desligar  Lâmpada indicadora  Porta de carregamento (DC IN)  Botão de ligar/desligar ON/OFF Deslize a aba para a posição ON/OFF para ligar/desligar os óculos. MODE Deslize o separador uma vez na posição do MODE para modifi...
 • Seite 120  Status da lâmpada indicadora  Lâmpada indicadora Estado Acende-se a vermelho Nível de bateria sufi ciente durante 2 segundos quando ligado Fica intermitente vermelho 5 Nível de bateria baixo vezes quando ligado Fica intermitente vermelho e Ao registrar verde alternadamente Fica intermitente verde uma Ao voltar a ligar ao televisor vez a cada 2 segundos...
 • Seite 121 Registo  Primeiro registo  Efectue o primeiro registo quando os Óculos 3D forem usados pela primeira vez. 1. Ligue o televisor para ver. 2. Deslize o cursos da posição OFF para a ON. Os Óculos 3D ligar-se-ão e iniciarão o registo. Coloque os Óculos 3D a uma distância de 50 cm do televisor enquanto o registo ocorre.
 • Seite 122: Armazenamento E Lim- Peza

  Armazenamento e lim- peza  Limpe usando um pano seco e macio.  Limpar os óculos 3D com um pano macio que esteja coberto de poeira ou sujeira poderá arranhar os óculos. Remova qualquer poeira do pano antes de usar. ...
 • Seite 123  Não deixe que os fi os toquem qualquer outro metal ou a si mesmos.  Não carregue ou armazene a bateria com um colar, prendedor de cabelo ou similares.  Não carregue, use ou deixe a bateria em um local quente, como próximo ao fogo ou sob o sol.
 • Seite 124 2. Dobre a armação para dentro e puxe-a para fora da tampa lateral.  Se for difícil de remover, insira uma chave de fenda chata ( ) e force-a para fora. 3. Remova a bateria e separe do óculos 3D cortando os fi os um por um com uma tesoura.
 • Seite 125 Solução de proble- mas/P&R Primeiro, verifi que o seguinte. Se isto não resolver o proble- ma, entre em contato com o revendedor. Não foi possível registar uns Óculos 3D no televi- sor. ► O televisor suporta estes Óculos 3D? Use os Óculos 3D com televisores compatíveis. ( página 1) ►...
 • Seite 126: Especifi Cações

  Intervalo de temperatura de utilização 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Fonte de alimentação de carregamento CD 5 V (realizado por meio do terminal USB de uma televisão Panasonic) Bateria Bateria recarregável em polímero de lítio-íon CD 3,7 V, 40 mAh Tempo de operação*...
 • Seite 127 O logótipo “Full HD 3D Glasses™” e “Full HD 3D Glasses™” são marcas registadas da Full HD 3D Glasses Initiative. Declaração de conformidade (DoC) “A Panasonic Corporation declara pelo presente que os seus Óculos 3D são compatíveis com os requisitos essenciais e outras disposições importantes da Norma 1999/5/EC, 2006/95/EC e 2004/108/EC.”...
 • Seite 128 Outras marcas comerciais ou marcas registadas pertencem aos respectivos proprietários. Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 129  Перед началом эксплуатации этого изделия вни- мательно прочтите инструкции и сохраните данное руководство для использования в последующем. Эти 3D-очки можно использовать вместе с телевизорами высокой четкости Panasonic HDTV с поддержкой 3D и беспроводной технологии ® Bluetooth , на которых есть логотип, показанный...
 • Seite 130 Меры предосторожности Опасность Опасность нагревания  Не помещайте 3D очки в огонь, тепло или не  оставляйте в тех местах, где они могут нагреться.  3D очки снабжены литий-ионной полимерной  аккумуляторной батареей, поэтому нагревание может привести к воспламенению или взрыву, что...
 • Seite 131 О зарядке  Зарядка производится путем подключения вхо-  дящего в комплект кабеля для зарядки к гнезду USB телевизора Panasonic, поддерживающего функцию 3D. Зарядка другими устройствами может привести к окислению батареи, нагреву или взрыву.  Не используйте включенный в комплект кабель в...
 • Seite 132  3D очки следует надевать только для просмотра  3D-изображений.  Не наклоняйте голову и/или 3D очки при про-  смотре 3D-изображения. Глаза и 3D очки при просмотре должны находиться на уровне экрана телевизора.  Если у вас есть проблемы со зрением (близору- ...
 • Seite 133: Меры Предосторож- Ности При Эксплуата- Ции

   Не используйте 3D очки, если они имеют меха-  нические повреждения.  Немедленно прекратите использование 3D оч-  ков в случае обнаружения неисправности или дефекта.  Немедленно прекратите использование 3D оч-  ков, если у вас появились покраснения, боль или раздражение...
 • Seite 134 помех от другого оборудования. ● Ограничение использования Предназначено для использования только в Вашей стране. ● Рабочее расстояние Рабочее расстояние составляет примерно до 3,2 м. Расстояние может быть меньше в зависимости от конструкции здания, окружающих условий и наличия препятствий между приемником и передатчиком.
 • Seite 135: Расположение Орга- Нов Управления

  Расположение орга- нов управления  Кнопка питания  Индикаторная лампа  Гнездо зарядки (DC IN)  Кнопка питания ON/OFF Установите переключатель в положение ON/OFF, чтобы включить или отключить питание соответственно. MODE Установите переключатель в положение MODE для переключения режимов 3D и •...
 • Seite 136  Состояние индикатора  Индикаторная лампа Состояние Горит красным в течение 2 Достаточный уровень секунд при включении заряда Мигает красным 5 раз при Низкий уровень заряда включении Поочередно мигает Идет регистрация красным и зеленым Мигает зеленым с перио- Выполняется повторное дичностью...
 • Seite 137 ПРИМЕЧАНИЕ • Зарядите 3D очки перед использованием в первый раз после покупки или после длительного перерыва в эксплуатации • Не забудьте включить питание телевизора во время зарядки. Батарея не будет заряжаться, если питание телевизора отключено. Регистрация  Перваярегистрация  Выполните первую регистрацию при первом использо- вании...
 • Seite 138 * Если регистрация завершится неудачей, питание 3D-очков отключится. * В этом случае выключите телевизор и повторите действия, начиная с пункта 1. * Во время повторной регистрации не подключайте кабель для зарядки. * Отпустите переключатель после начала повторной регистрации. Хранение и чистка ...
 • Seite 139 Опасность Поскольку данная аккумуляторная батарея предназначена специально для данного изделия, не используйте ее с другими устрой- ствами. Не заряжайте снятую батарею.  Не бросайте батарею в огонь и не подвергайте ее воздействию высоких температур.  Не прокалывайте батарею гвоздем, не подвергайте ее...
 • Seite 140  Как извлечь батарею  Когда батарея израсходует свой ресурс, разберите данное изделие. Данные рисунки приведены для того, чтобы объяснить, как утилизировать изделие, а не описывают процедуру ремонта. После того как изделие было разобрано, оно не подлежит ремонту. 1. Выкрутите винты с помощью крестообразной ( отвертки.
 • Seite 141 ПРИМЕЧАНИЕ • Будьте особенно осторожны, выполняя данную процедуру, чтобы не получить травму. • Не повреждайте и не разбирайте батарею. Поиск и устранение неисправностей/Во- просы и ответы Сначала попробуйте устранить неисправность способом, описанным в следующей таблице. Если с помощью предложенных решений устранить неполадку не удалось, обратитесь...
 • Seite 142: Технические Характе- Ристики

  Оптический затвор на жидких кристаллах Температурный диапазон эксплуатации 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Питание зарядки 5 В пост. тока (питание через гнездо USB телевизора Panasonic) Батарея Литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея 3,7 В, 40 мА/ч Время работы* : Πриблиз. 30 часов...
 • Seite 143 В пределах 3,2 м от передней панели телевизора. Материалы Оправа: Полимер Линзы: жидкокристаллическое стекло Система связи 2,4 ГГц, технология FHSS (расширение спектра скачкообразной сменой частоты) Размеры (без носовой фиксирующей накладки) Модели TY-ER3D4ME TY-ER3D4SE Ширина 167,7 mm 160,5 mm Высота 42,2 mm 42,2 mm Габаритная длина...
 • Seite 144: Информация Об Из- Делии

  делии Срок службы 1 (Один) год Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия (только для России). Сделано в Китае Пpоизводитель: Panasonic Corporation Панасоник Корпорэйшн Адрес производителя: Осака, Япония Пример: X X 0 1 XX Y Y Контрольный номер производителя Контрольный номер производителя...
 • Seite 145 дилера, как следует поступать с отходами такого типа. ® Словесный товарный знак и логотип Bluetooth являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., и компания Panasonic Corporation использует их согласно лицензии. Другие товарные знаки и товарные названия являются собственностью их владельцев. Этот логотип указывает на изделия, совместимые со...
 • Seite 146 Информационный центр Panasonic Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65 Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2012...
 • Seite 147: Instrucciones De Seguridad

   Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones y guarde este manual para el futuro. Estas Gafas 3D pueden utilizarse con los modelos Panasonic HDTV compatibles con 3D y con apa- ® ratos con tecnología inalámbrica Bluetooth , en los que aparezca el siguiente logotipo.
 • Seite 148 Acerca de la carga  Cargue conectando el cargador incluido al terminal  USB de un TV Panasonic compatible con 3D. Cargar con otros dispositivos puede resultar en pérdidas en la batería, calentamiento o rotura.  No use el cable de carga incluido para otros usos ...
 • Seite 149 Precauciones Acerca de las Gafas 3D  Deje de usar las Gafas 3D inmediatamente si se  siente cansado, tiene malestar u otra situación incómoda.  Tenga cuidado con los extremos de la montura al  colocarse las Gafas 3D. ...
 • Seite 150  Deje de usar las Gafas 3D si puede ver claramente  imágenes dobles al observar contenido en 3D.  No utilice las gafas 3D a una distancia menor de la  recomendada. La distancia de visualización recomendada es 3 veces la altura de la imagen.
 • Seite 151: Precauciones De Uso

  Precauciones de uso  No deje caer ni doble las Gafas 3D.   No aplique presión ni raye la superfi cie del obtura-  dor de cristal líquido.  No use dispositivos (como teléfonos móviles o  transceptores personales) que emiten ondas electromagnéticas potentes cerca de las gafas 3D ya que esto puede provocar que no funcionen correctamente las gafas 3D.
 • Seite 152 ● Interferencias originadas por otros aparatos Debido a las interferencias de radio, si la unidad se coloca demasiado cerca de otros aparatos se podrían producir problemas en el funcionamiento. Recomendamos mantener la unidad lo más alejada posible de los siguientes dispositivos: ®...
 • Seite 153 Controles de identifi - cación  Botón de encendido  Luz indicadora  Puerto de carga (DC IN)  Botón de encendido ON/OFF Mueva el pequeño interruptor entre las posiciones de ON/OFF para encender o apagar la alimentación. MODE Deslice el botón una posición para ponerlo en la posición MODE y poder cambiar entre 3D y 2D.
 • Seite 154  Estado de la luz indicadora  Luz indicadora Estado Se ilumina en rojo durante Nivel de batería sufi ciente 2 segundos cuando se enciende Parpadea 5 veces cuando Nivel bajo de batería se enciende Parpadea alternativamente Realizando el registro rojo y verde Parpadea verde una vez Realizando la reconexión...
 • Seite 155 Registro  Primer registro  Realice el primer registro cuando utilice las Gafas 3D por primera vez. 1. Encienda el televisor para ver. 2. Deslice el botón desde la posición OFF a la posición ON. Las Gafas 3D se encenderán e iniciarán el registro. Coloque las Gafas 3D dentro de una distancia de 50 cm del televisor mientras se esté...
 • Seite 156: Almacenamiento Y Limpieza

  Almacenamiento y limpieza  Límpielas usando un paño suave y seco.  Si limpia las Gafas 3D con un paño suave que esté cubierto de polvo o suciedad, puede que las gafas se rayen. Quite todo el polvo que pueda haber en el paño antes de usarlo. ...
 • Seite 157  No atraviese la pila con un clavo, la someta a un impacto, la desmonte o la modifi que.  No deje que los cables toquen cualquier metal o se toquen entre ellos.  No lleve o guarde la pila con un collar, horquilla de pelo o algo similar.
 • Seite 158 2. Tuerza la montura hacia dentro y sáquela de la cubierta lateral.  Si la extracción se presenta difícil, inserte un destornilla- dor plano ( ) y haga palanca. 3. Extraiga la pila y sepárela de las Gafas 3D cortando los cables de uno en uno con unas tijeras.
 • Seite 159 Resolución de problemas/Preguntas y respuestas Compruebe primero lo siguiente. Si no soluciona el problema, por favor contacte con el establecimiento de compra. No es posible registrar unas Gafas 3D en un televisor. ► ¿Es compatible el televisor con estas Gafas 3D? Use las Gafas 3D con televisores compatibles.
 • Seite 160: Especificaciones

  Rango de visualización 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Cargar fuente de alimentación CD 5 V (provisto con un terminal USB de un televisor Panasonic) Batería Batería recargable de polímeros de iones de litio CD 3,7 V, 40 mAh Tiempo de autonomía*...
 • Seite 161 Glasses™” son marcas comerciales de Full HD 3D Glasses Initiative. Declaración de conformidad (DdC) “Por la presente, Panasonic Corporation declara que sus gafas de 3D cumplen con los requisitos esenciales y con otras disposiciones pertinentes de las Directivas 1999/5/CE, 2006/95/CE y 2004/108/CE.”...
 • Seite 162 La marca gráfi ca y los logotipos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y denominaciones comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
 • Seite 163: Säkerhetsföreskrifter

  1 - 5).  Innan du använder denna produkt, var god läs instruk- tionerna noggrant, och spara denna manual för framtida användning. Dessa 3D-glasögon kan användas med Panasonic ® HDTV:apparater som stöder 3D och Bluetooth teknologi, som har logon nedan. ( sidan 14) Gå...
 • Seite 164 Om uppladdning  Ladda genom att ansluta den medföljande ladd-  ningskabeln till USB-kontakten på en Panasonic-TV som stödjer 3D . Uppladdning med andra enheter kan leda till batteriläckage, uppvärmning eller sprickor.  Använd inte den medföljande laddningskabeln för ...
 • Seite 165  Var försiktig så du inte fastnar med ett fi nger i  gångjärnsdelen på 3D-glasögonen.  Var extra uppmärksam när barn använder denna  produkt. Om att Titta på 3D-bilder  Använd inte 3D-glasögonen om du tidigare varit  överkänslig mot ljus, haft hjärtproblem, eller befi...
 • Seite 166: Försiktighetsåtgärder Vid Användning

  Titta på 3D-bilder  Som vägledning bör inte 3D-glasögonen användas  av barn yngre än 5 - 6 år.  Alla barn måste övervakas av föräldrar eller  förmyndare som kontrollerar deras säkerhet och hälsotillstånd under användning av 3D-glasögon.  Innan du använder 3D-glasögon ska du kontrollera ...
 • Seite 167  Ha inte på dig 3D-glasögonen då du tittar på något  annan än 3D-bilder. Andra typer av skärmar (som datorskärmar, digitala klockor, eller miniräknare etc.) kan vara svåra att se då du har på dig 3D- glasögonen .  Använda radiovågor ...
 • Seite 168 Identifi era Kontrol- lerna  Strömknapp  Indikatorlampa  Laddningsport (DC IN)  Power switch ON/OFF Skjut brytaren till ON/OFF-positionen för att slå på/av glasögonen. MODE Skjut brytaren en gång till MODE- positionen för att skifta mellan 3D- och 2D-läge. •...
 • Seite 169  Indikatorlampa status  Indikatorlampa Status Lyser röd i 2 sekunder när Tillräcklig batterinivå den slås på Blinkar röd 5 gånger vid Låg batterinivå påslagning Blinkar alternerande röd och Under registering grön Blinkar grön varannan Under återanslutning till TV:n sekund Lyser grön 3 sekunder Registrering eller återanslut- ning har slutförts korrekt.
 • Seite 170 Registrering  Första registreringen  Utför den första registreringen när 3D-glasögonen används för första gången. 1. Slå på TV:n ni ska titta på. 2. Skjut strömbrytaren från OFF-läget till ON-läget. 3D-glasögonen kommer att slås på och påbörja registre- ring. Placera 3D-glasögonen inom 50 cm från TV:n under registrering.
 • Seite 171: Förvaring Och Rengö- Ring

  Förvaring och Rengö- ring  Rengör med en mjuk, torr trasa.  Om du torkar av 3D-glasögonen med en mjuk trasa som är täckt av damm eller smuts kan glasögonen skrapas . Skaka av allt damm från trasan före användning. ...
 • Seite 172 Fara Eftersom det laddningsbara batteriet är särskilt utformat för denna produkt, får det inte användas i någon annan enhet. Ladda inte batteriet om det har avlägsnats från produkten.  Kasta inte batteriet i en eld och utsätt det inte för hetta. ...
 • Seite 173 1. Avlägsna 3D-glasögonens skruvar med en stjärnmejsel 2. Böj ramen inåt och dra loss den från sidoskyddet.  Om det är svårt att avlägsna en skruv, ska du föra in en platt skruvmejsel ( ) och bända loss den. 3. Dra ut batteriet helt från 3D-glasögonen genom att klippa av kablarna, en åt gången, med en sax.
 • Seite 174 Kan inte registrera 3D-glasögon till TV:n. ► Stöder TV:n dessa 3D-glasögon? Använd 3D-glasögonen med en kompatibel TV. ( sidan 1) ► Dröjde ni mer än 1 minut efter det att ni ställde enheten i registreringsläge? Registreringsinställningen återställs automatiskt efter 1 minut. Ställ in registrering med TV:n och de anslutna 3D-glasögonen placerade så...
 • Seite 175 Inom 3,2 m från fronten på TV:n. Material Huvuddel: Harts Linsdel: Flytande kristallglas Kommunikationssystem 2,4 GHz-band FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Mått (näskuddsdelen inte inkluderad) Modeller TY-ER3D4ME TY-ER3D4SE Bredd 167,7 mm 160,5 mm Höjd 42,2 mm 42,2 mm Sammanlagd längd...
 • Seite 176 är ett varumärke för Full HD 3D Glasses Initiative. ® Benämningen och logon Bluetooth ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av Panasonic Corporation av dessa sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Information om kassering för användare av elektrisk &...
 • Seite 177 Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland Enligt direktivet 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en division av Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 178: Güvenlik Önlemleri

  Kullanım Kılavuzu 3D Gözlük TY-ER3D4ME Model No. TY-ER3D4SE Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.  Bu ürünü kullanmadan önce, “Güvenlik Önlemleri” ve “Kullanım Önlemleri” ( sayfa 1 - 5) bölümlerini okuduğunuzdan emin olun.  Bu ürünü çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve bu kılavuzu gelecekte başvuru amacıyla...
 • Seite 179 şekilde demonte edin. Şarj Hakkında  Ürünle birlikte verilen şarj kablosunu 3D destekli  Panasonic TV'nin USB terminaline bağlayarak şarj edin. Diğer cihazlarla şarj etme pil sızıntısı, ısınma veya parçalanmaya yol açabilir.  Ürünle birlikte verilen şarj kablosunu 3D Gözlük ...
 • Seite 180  3D Gözlüğün menteşe kısmına parmağınızı  sıkıştırmamaya dikkat edin.  Çocuklar bu ürünü kullanırken özel dikkat gösterin.  3D İçeriğin Görüntülenmesi  Işığa karşı aşırı hassasiyet, kalp sorunları veya  diğer tıbbi durumlara sahipseniz 3D Gözlüğü kullanmayın.  Yorgunsanız, rahatsızsanız veya diğer rahat ...
 • Seite 181: Kullanım Önlemleri

  3D Gözlük Kullanımı  3D Gözlük prensip olarak 5 - 6 yaşından küçük  çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.  Tüm çocuklar 3D Gözlüğü kullanırken güvenlik  ve sağlıklarından sorumlu ebeveyn veya bakıcılar tarafından gözetim altında tutulmalıdır.  3D Gözlüğü kullanmadan önce, kazara oluşacak ...
 • Seite 182  3D Gözlüğü 3D dışındaki görüntüleri izlerken  kullanmayın. 3D Gözlüğü takarken diğer ekran türlerine (bilgisayar ekranları, dijital saatler veya hesap makineleri vb.) bakmak zor olabilir.  Radyo dalgalarının kullanımı  Bu cihaz 2.4 GHz radyo frekansı ISM bandını ® kullanır (Bluetooth ).
 • Seite 183 Denetimlerin Tanımlanması  Açma/Kapama düğmesi  Gösterge lambası  Şarj bağlantı noktası (DC IN)  Açma/Kapama düğmesi ON/OFF Gözlüğü açmak/kapatmak için düğmeyi ON/OFF (AÇIK/KAPALI) konumuna getirin. MODE Modu 3D ve 2D arasında değiştirmek için düğmeyi bir kez MODE (Mod) konumuna getirin.
 • Seite 184  Gösterge lambası durumu  Gösterge lambası Durum Açıldığında 2 saniye süreyle Yeterli pil düzeyi kırmızı yanıyor Açıldığında 5 kez kırmızı Düşük pil düzeyi yanıp sönüyor Dönüşümlü olarak kırmızı ve Eşleştiriliyor yeşil yanıp sönüyor Her 2 saniyede bir yeşil TV'ye yeniden bağlanıyor yanıp sönüyor 3 saniye süreyle yeşil Eşleştirme veya yeniden...
 • Seite 185 Eşleştirme  İlk Eşleştirme  3D Gözlük ilk kez kullanıldığında İlk Eşleştirme işlemini gerçekleştirin. 1. İzlenecek TV’yi açın. 2. Düğmeyi OFF (KAPALI) konumundan ON (AÇIK) konumuna getirin. 3D Gözlük açılır ve eşleştirme işlemi başlar. Eşleştirme işlemi sırasında 3D Gözlüğü TV'den 50 cm mesafe içine yerleştirin.
 • Seite 186 Saklama ve Temizleme  Yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.  Toz ve kir içeren yumuşak bir bezle 3D Gözlüğün silinmesi gözlüğü çizebilir. Kullanmadan önce bezdeki tozları silkeleyin.  3D Gözlüğün boyasını soyabileceğinden gözlük üzerinde benzin, tiner veya cila kullanmayın.  3D Gözlüğü temizlerken su vb. sıvılara batırmayın. ...
 • Seite 187  Pili kolye, saç tokası veya benzer şeylerle taşımayın veya saklamayın.  Pili ateş civarı veya güneş ışığı gibi sıcak yerlerde şarj etmeyin, kullanmayın veya bırakmayın. Aksi takdirde pilin ısınmasına, alev almasına veya parçalanmasına yol açabilirsiniz. Uyarı Sökülen pili, vidaları ve diğer nesneleri çocukların ulaşamayacağı...
 • Seite 188  3. Pili çekerek çıkarın ve makasla kabloları tek tek keserek 3D Gözlükten ayırın.  Çıkan pilin kablolu kısımlarını izole bant ile yalıtın. • Bu işlemi gerçekleştirirken yaralanmamaya dikkat edin. • Pile zarar vermeyin veya içini açmayın. Sorun Giderme/Soru- Cevap Öncelikle aşağıdaki hususları...
 • Seite 189: Teknik Özellikler

  Görüntüler 3D değil. ► TV 3D Gözlük ile eşleştirildi mi? İzlenecek TV ile eşleştirme yapın.( sayfa 8) ► 3D Gözlük modu 3D olarak mı ayarlı? Modu 3D ve 2D arasında değiştirmek için düğmeyi bir kez MODE (Mod) konumuna getirin. ► Görüntü ayarları 3D görüntüye değiştirildi mi? Televizyonun kullanım kılavuzuna bakın.
 • Seite 190 Şarj güç kaynağı DC 5 V ( Panasonic TV'nin USB terminali üzerinden sağlanır) Lityum iyon polimer şarj edilebilir pil DC 3,7 V, 40 mAh Operation time* : Yak. 30 saat Şarj süresi* Yak. 30 dakika Hızlı şarj ( 2 dakikalık şarj yaklaşık 3 saatlik kullanım sağlar) İzleme aralığı*...
 • Seite 191 Full HD 3D Glasses Initiative’in ticari markasıdır. ® Bluetooth işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir ve Panasonic Corporation tarafından bu işaretlerin kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adların her biri kendi sahiplerine aittir. Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Kullanıcıları için Bertaraf Etme Bilgileri (ev içi özel kullanım)
 • Seite 192 Uygunluk Beyanı (DoC) “İşbu vesile ile, Panasonic Corporation bu 3D Gözlüğün, 1999/5/EC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili yükümlülükleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.” Bu 3D Gözlüğün orijinal DoC belgesinin bir kopyasını almak isterseniz, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz: http://www.doc.panasonic.de...
 • Seite 193: Заходи Безпеки

   Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для майбутньої довідки. Ці 3D-окуляри можна використовувати із теле- візорами Panasonic HDTV із підтримкою 3D і ® бездротової технології Bluetooth , на яких є логотип, показаний нижче. ( стор.
 • Seite 194 Про зарядження  Заряджайте акумулятор за допомогою зарядного  кабелю (йде в комплекті), підключеного до USB- роз’єму телевізора Panasonic, який підтримує 3D зображення. Зарядження акумулятора за допомогою інших пристроїв може призвести до його протікання, перегріву або вибуху.  Використовуйте зарядний кабель, що йде в...
 • Seite 195 Застереження Про 3D окуляри  Не допускайте падіння 3D окулярів, не піддавай-  те їх надмірному тиску та не наступайте на них.  Надіваючи 3D окуляри, будьте обережні з  дужками оправи.  Завжди тримайте 3D окуляри в сухому й про- ...
 • Seite 196  Припиніть використання 3D окулярів, якщо Ви  чітко бачите подвійне зображення, переглядаючи контент у форматі 3D.  Не використовуйте 3D окуляри на відстані, яка  менша за рекомендовану. Рекомендована відстань для перегляду втричі більша за висоту зображення. Наприклад: Для телевізора з діагоналлю 50 дюймів 1,9 м...
 • Seite 197 Заходи безпеки під час використання  Не допускайте падіння 3D окулярів і не згинайте  їх.  Не піддавайте рідкокристалічний затвор будь-  якому тиску та не дряпайте його.  Поблизу 3D окулярів не використовуйте пристрої,  які випромінюють потужні електромагнітні хвилі (наприклад, мобільні...
 • Seite 198 ● Перешкоди від іншого устаткування Цей пристрій може несправно працювати через радіоперешкоди, якщо він розташований занадто близько від іншого устаткування. Ми рекомендуємо тримати пристрій якнайдалі від такого устаткування: інших пристроїв, що використовують ® Bluetooth , бездротових локальних мереж, мікрохвильових печей, офісного устаткування, цифрових...
 • Seite 199 Опис та розташування засобів керування  Кнопка живлення  Індикатор живлення  Роз’єм для зарядження (DC IN)  Кнопка живлення ON/OFF Щоб увімкнути чи вимкнути живлення, переведіть перемикач у відповідне положення: ON/OFF. MODE Установіть перемикач у положення MODE для перемикання режимів 3D та •...
 • Seite 200  Стан індикаторної лампи  Індикаторна лампа Стан Світиться червоним 2 Достатній рівень заряду секунди при увімкненні акумулятора Мигає червоним 5 разів Низький рівень заряду при увімкненні акумулятора По черзі мигає червоним Йде розпізнавання та зеленим Мигає зеленим з періо- Виконується...
 • Seite 201 ПРИМІТКА • Зарядіть 3D окуляри перед першим використанням після придбання або після довготривалої перерви в використанні. • Обов’язково увімкніть телевізор під час зарядження. Акумулятор не буде заряджатися, якщо телевізор вимкнено. Розпізнавання  Перше Розпізнавання  Виконайте перше розпізнавання при першому викорис- танні...
 • Seite 202 * Якщо розпізнавання завершиться невдачею, живлення 3D-окулярів відключиться. * У цьому випадку вимкніть телевізор і повторіть дії, починаючи з пункту 1. * Під час повторного розпізнавання не підключайте зарядний кабель. * Відпустіть перемикач після початку повторного розпізна- вання. Зберігання та чистка ...
 • Seite 203 Небезпека Оскільки ця акумуляторна батарея призначена спеціально для даного виробу, не використо- вуйте її з іншими пристроями. Не заряджайте зняту батарею.  Не кидайте батарею у вогонь і не піддавайте її впливу високих температур.  Не проколюйте батарею цвяхом, не піддавайте її ударам, не...
 • Seite 204 Дані малюнки наведені для того, щоб пояснити, як утилізувати виріб, а не описують процедуру ремонту. Після того як виріб був розібраний, він не підлягає ремонту. 1. Викрутіть із 3D окулярів гвинти за допомогою хресто- подібної викрутки Phillips ( 2. Зігніть оправу всередину й зніміть бічну кришку. ...
 • Seite 205 Пошук та усунення несправностей / Питання та відповіді Спочатку спробуйте усунути несправність, скориставшись запропонованими далі способами. Якщо перелічені варіанти не вирішили проблему, зверніться за допомогою до місця продажу. Відсутнє підключення 3D-окулярів до телевізора. ► Чи підтримує телевізор використання цих 3D-окулярів? Використовуйте...
 • Seite 206 Рідкокристалічний затвор Діапазон робочих температур 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Енергопостачання для зарядження 5 В постійного струму (живлення через USB-роз’єм телевізора Panasonic) Акумулятор Літій-іонний полімерний акумулятор 3,7 В постійного струму, 40 мА/год Час дії* Прибл. 30 години...
 • Seite 207 Glasses™” є торговельною маркою Full HD 3D Glasses Initiative. ® Словесний торговий знак та логотип Bluetooth є влас- ністю Bluetooth SIG, Inc., і компанія Panasonic Corporation використовує їх за ліцензією. Інші торгові знаки й торгові назви є власністю їхніх власників.
 • Seite 208: Інформація Про Виріб

  як O, N, D. Остання 1 цифра року виробництва Зареєстроване виробництво Категорія виробу Інформаційний центр Panasonic Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98 Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 8-800-309-8-800 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2012...
 • Seite 209 3D Eyewear Communication Camera Caution: Please retain your sales receipt. Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Attention: Veuillez garder soigneusement votre preuve d‘achat (facture ou ticket de caisse) Aandacht: Gelieve uw aankoopbewijs (Factuur of Kasticket) Zorgvuldig te bewaren. Attenzione: Per favore Conservate il vostro scontrino di acquisto Importante: Por favor, conserve siempre el justifi...
 • Seite 210 Un exemplaire des conditions de garantie peut-être obtenu : - Auprès de votre revendeur - Sur le site www.panasonic.fr, à la rubrique “Services“ - En appelant le Service Consommateur Panasonic au 01 46 20 91 09 NEDERLAND De Panasonic Pan Europese Garantie geldt voor uw product...
 • Seite 211 être effectué dans le pays d‘achat. De toestellen PANASONIC zijn gegarandeerd tegen fouten in grondstoffen en onderdelen en tegen constructiefouten gedurende een periode van 12 maand : - op onderdelen en werlkloon.
 • Seite 212 Tel. 070/22 30 11 Fax : 02/481 04 99 URL : www.panasonic.be E-mail : info.pbbrussels@eu.panasonic.com ITALIA Il vostro prodotto è corredato da Garanzia Europea Panasonic. Potrete prendere Visione dei termini di garanzia: Consultando il nostro sito www. panasonic.it o contattando il Servizio clienti/Pronto Panasonic 02 67072556...
 • Seite 213 Panasonic y la puesta a punto del aparato. El teléfono de atención a usuarios es el 902 15 30 60.
 • Seite 214 - Jälleenmyyjältäsi - Meidän kotisivulta www.panasonic.fi - Meidän tukipuhelin numerosta +358 (0)30 6227501 tai sähköpostilla support.fi @eu.panasonic.com. LÝDHVELDIDH ÍSLAND Panasonic Pan European ábyrgð gildir fyrir þessa vöru Þú getur fengið afrit af ábyrgðarskírteini hjá þeim söluaðila þar sem varan var keypt.
 • Seite 215 Il vostro prodotto è sommesso alle condizioni della PAN EUROPEAN GUARANTEE. Troverete delle informazioni delle condizioni di garanzia più dettagliate presso il vostro rivenditore oppure su www.panasonic.ch ΕΛΛΑΣ (1) Αυτή η εγγύηση ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU/ΕΕΑ), Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, FYROM και...
 • Seite 216 ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (ΕU/ΕΕΑ) ΕΓΓΥΗΣΗΣ (A) Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωματική, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εταιρία πωλήσεων ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα εκείνη της Ευρωπαϊκής (ΕU/ ΕΕΑ) Ένωσης (ή στις Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη , FYROM και...
 • Seite 217 Κων. Καραμανλή 11, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο 2310-245840 έως 3, FΑΧ 2310-968083 PORTUGAL A Garantia Europeia da Panasonic aplica-se ao seu produto. Poderá obter uma cópia da garantia através de: - A loja onde adquiriu o equipamento - Site : www.panasonic.pt...
 • Seite 218 Te saate garantiitingimuste koopia: - järelmüüjalt, kellelt soetasite toote - www.panasonic.ee kodulehelt LATVIJA Panasonic Eiropas garantijas noteikumi ir spēkā uz Jūsu iegādāto produktu. Jūs varat saņemt garantijas veidlapu: - pie dīlera, no kura Jūs pirkāt produktu - interneta mājas lapā : www.panasonic.lv LIETUVA Jūsų...
 • Seite 219 pontban és a rendelet mellékletében leírtak szerint). 3. A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. 4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. 5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél), vagy a hivatalos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.
 • Seite 220 Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem jár el helyesen, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep 1117 Budapest Neumann János u. 1. Hungary Tel.: +36 1 382 6060 Fax: +36 1 382 6077 E-mail: customer.budapest@eu.panasonic.com...
 • Seite 221 Ürünün satın alındığı ülkedeki garanti süresi, kullanıldığı ülkeden daha uzunsa, bu durumda satın alındığı ülkenin garanti süresi geçerli kabul edilir. PANASONIC ELEKTRONIK SATIS A.S. Maslak Mahallesi Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat:16 34398 Sisli Istanbul TURKEY Tel: +90 212 3679400 / Faks: +90 212 2862111 http://www.panasonic.com.tr...
 • Seite 222 SLOVENIJA Panasonic Marketing Europe Gmbh. - South-East Europe Branch Offi ce, 1117 Budapest, Neumann János u.1., Madžarska (v nadaljevanju PSEE) zagotavlja kakovost izdelka in omogoča servisiranje pri pooblaščenih servisih Panasonic, navedenih v tem garancijskem listu, v spodaj predpisanem roku od datuma prvotnega nakupa brez nadomestila za...
 • Seite 223 ROMÂNIA Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs Panasonic şi sperăm că veţi fi satisfăcut de performanţele sale. Acest Certifi cat este adiţional, nu poate fi utilizat de sine stătător şi nu afectează în nici un fel drepturile consumatorului.
 • Seite 224 You may obtain a copy of the guarantee from : - the dealer where you purchased your product - Website : www.digitalplanet.com.mt - Panasonic Customer Call Center : +356 21 24 1127 or +356 27 24 1127 - Email: support@digitalplanet.com.mt ΚΥΠΡΟΣ...
 • Seite 225 гаранционната карта и оригиналната фактура или друг документ за покупка. Информация за сервизите може да намерите на уеб сайт: www. panasonic.bg Внимание! При закупуването на продукта, моля да се уверите, че гаранционната карта е правилно и изцяло попълнена (модел, сериен номер, дата на продажба, подпис и печат на...
 • Seite 226 (1) Proizvod mora biti dostavljen u servis (ili mjesto primitka) ovlašten od Panasonic Marketing Europe - South-East Europe Branch Offi ce, Neumann János u.1., 1117 Budimpešta, Mađarska, za obavljanje servisa u jamstvenom roku, zajedno s ovim jamstvenim listom i originalnim računom.
 • Seite 227 SRBIJA Panasonic Marketing Europe Gmbh. - South-East Europe Branch Offi ce, Neumann Janos u.1. 1117. Budapest Hungary (u nastavku teksta „PME-SEE“), garantuje kvalitet proizvoda i obezbeduje servisiranje kod ovlašcenih Panasonic servisa navedenih u priloženom popisu u trajanju od dve (2) godine od datuma kupovine, bez nadoknade za rad i delove,...
 • Seite 228 2. Dvije (2) godine za sve proizvode iz domena portfolija bijele tehnike (frižideri i veš mašine), izuzev kompresora za frižidere na koji postoji dodatne 3 godine garancije za sami dio. 3. Garancije za klime daju ovlašteni uvoznici ovih Panasonic proizvoda, dužina garancije može varirati na osnovu ponude i dogovrenih modaliteta održavanja.
 • Seite 229 Neumann János u. 1., 1117 Будимпешта, Унгарија, гарантира дека овој производ нема фабрички дефекти и дека за евентуалното сервисирање во овластените сервисни центри на Panasonic во Македонија, наведени во овој лист, за период од 2 (две) години, сметајќи од датумот на купување, не се наплаќаат работната рака и...
 • Seite 230 (3) Гарантниот рок на ламбите за LCD проекторите е ограничен на 90 дена од датумот на купувањето, или 200 работни часа (зависно од тоа кој услов е достигнат прв). Гаранцијата на производот е надополнување и во никаков случај не ги ограничува правата на купувачите, загарантирани со законите на РМ.
 • Seite 231 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН GNRL № (гарантiйна картка, кепiлдiк талоны, гарантыйны талон, talon de garanţie, zəmanət kartı, Երաշխիքային կտրոն Երաշխիքային կտրոն , sagarantio taloni , kafolat taloni, kepillik talony, баргаи замонат, гарантиялык талон) Номер модели (номер моделi, моделдүң номері, нумар мадэль, model, model, մոդէլ, მოდელი , model raqam, modeliň...
 • Seite 233 Условия гарантии для России Компания Panasonic Corporation предоставляет на весь спектр продукции, поставляемой в Россию, гарантию производителя сроком 1 (один) год. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их.
 • Seite 235 Condiţii de garanţie pentru R. Moldova Compania Panasonic Corporation dă, pentru întregul spectru de producţie care se livrează către ţarile R. Moldova garanţia producătorului pe termen de 1 (un) an. Avertizare: Vă rugăm să vă convingeţi că vânzătorul a completat în întregime, clar şi corect fi...
 • Seite 236 Bu zəmanət üzrə öhdəliklər Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən servis mərkəzləri tərəfi ndən həyata keçirilir. Servis Mərkəzlərinin siyahısını Panasonic Məlumat Mərkəzindən, aşağıdakı nömrə və yaxud internet səhifəsi vasitəsilə əldə edə bilərsiniz 8-800-200-21-00/http://service.panasonic.ru Aksessuarlar və sərfi yyat materialları haqqında məlumat http:/www.
 • Seite 237 ապահովու մ են սպասարկման կենտրոնները, որոնց ցանկը դու ք կարող ապահովու մ են սպասարկման կենտրոնները, որոնց ցանկը դու ք կարող եք ստանալ Panasonic-ի ինֆորմացիոն կենտրոնու մ, հեռ. +38-0-(44)-490- եք ստանալ Panasonic-ի ինֆորմացիոն կենտրոնու մ, հեռ. +38-0-(44)-490- 38-98/զանգը անվճար է/ կամ http://service.panasonic.ua ինտերնետ-էջու մ...
 • Seite 238 Panasonic Corporation saqarTveloSi miwodebuli produqciis mTel speqtrze aZlevs mwarmoeblis garantias 1 (erTi) wlis vadiT. aRniSnuli garantia gaicema mwarmoeblis mier damatebiT momxmareblis konstituciur da sxva uflebebTan erTad da araviTar SemTxvevaSi ar zRudavs maT. garantia moqmedebs im SemTxvevaSi, Tu saqoneli cnobili...
 • Seite 239 Ushbu kafolat majburiyatlari 1-punktda sanab o’tilgan davlatlar hududida bajariladi, tegishli tashkilotlar va xizmat ko’rsatuvchi markazlar ro’yxatini «Panasonic» Axborot markazining + 7 (727) 298-09-09 telefonidan yoki http://service.panasonic.ru Internet sahifasi orqali olishingiz mumkin. Aksessuarlar va sarfl ash materiallari haqida ma’lumot: http:// panasoniceplaza.ru...
 • Seite 240 üçin ähli zerur bolan işleri geçirerler. Şu kepillik boýunça borçlar 1-nji bentde agzalan ýurtlaryň çäklerinde ygtyýarly guramalar we hyzmat ediş merkezler tarapyndan ýerine ýetirilýär, olaryň sanawyny Panasonic Maglumat beriş Merkezinden +7 (727) 298-09-09 telefon arkaly ýa-da http://service.panasonic.ru Internet-sahypasyndan alyp boljak.
 • Seite 241 Шарт[ои кафолати барои Тоxикистон Ширкати Panasonic Corporation ба [aмa гуна техника[ои ба Rазокистон , Узбекистон , Rирuизистон , Тоxикистон ва Туркманистон мефиристондагиаш , ба мe[лати 3 (се) сол кафолати исте[солкунанда медихад , ба гаир аз: 1. Мини-АТС; 2. Техникаи нусхабардорb; 3. Ноутбук[о; 4. Кондисионер[ои [аво; 5.
 • Seite 242 Кепилдик шарттуу Кыргызстан үчүн Panasonic Corporation компаниясы Казакстанга, Өзбекстанга, Кыргызстанга, Тажикстанга жана Түркмөнстанга алынып келүүчү техниканын бардык түрүнө өндүрүүчүдөн 3 (үч) жылдык мөөнөткө кепилдик берет, төмөнкүлөргө кепилдик берилбейт: 1. Чакан- АТСтерге; 2. Көчүрүү техникасына; 3. Ноутбуктарга; 4. Аба кондиционерлерине; 5. Видеопроекторлорго; 6. Электр аспаптарына.
 • Seite 243 Умовы гарантыі Беларусі Увага: калі ласка, пераканайцеся, што арганізацыя, якая прадае Вам прадукцыю Panasonic, цалкам, правільна і выразна запоўніла гэты гарантыйны талон. Кампанія Panasonic Corporation дае на ўвесь спектр прадукцыі, што пастаўляюцца ў Беларусь, гарантыю вытворцы тэрмінам на 2 (два) гады, за выключэннем халадзiльнiкаў на якiя даецца...
 • Seite 244 Умови гарантії для України Компанія Panasonic Corporation надає на весь спектр продукції, що постачається в Україну, гарантію виробника строком в 1 (один) рік. Дана гарантія видається виробником на додаток до конституційних та інших прав покупця і ніяким чином не обмежує цих прав.
 • Seite 245 Условия гарантии для Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии Компания Panasonic Corporation предоставляет на весь спектр техники, поставляемой в Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан, гарантию производителя сроком на 3 (три) года, исключение составляют: 1. Мини-АТС; 2. Копировальная техника; 3. Ноутбуки; 4.Кондиционеры воздуха; 5.
 • Seite 246 Қазақстанның кепілдеме шарттары Panasonic Corporation компаниясы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тəжікстан жəне Түркменстанда сатылатын барлық тауарларына өндірушінің 3 (үш) жылдық кепілдігін береді; төменде көрсетілген тауарлардан басқа: 1. Мини-АТС; 2. Көшірме құрылғылары; 3. Ноутбуктер; 4. Ауа кондиционерлері; 5. Бейне проекторлер; 6. Электр құрал-саймандар.
 • Seite 248 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2012 Printed in China S1111-1121...

Diese Anleitung auch für:

Ty-er3d4se

Inhaltsverzeichnis