Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Panasonic TY-EW3D3LE Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für TY-EW3D3LE:

Werbung

Operating Instructions
Model No.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
3D Eyewear
TY-EW3D3LE
TY-EW3D3ME
TY-EW3D3SE
ENGLISH
DANSK
NEDERLANDS
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ҚАЗАҚ
PORTUGUÊS
РУССКИЙ
ESPAÑOL
SVENSKA
УКРАЇНСЬКА
GUARANTEE
TQZJ387

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Panasonic TY-EW3D3LE

 • Seite 1 Operating Instructions 3D Eyewear TY-EW3D3LE Model No. TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE ENGLISH DANSK NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ҚАЗАҚ PORTUGUÊS РУССКИЙ ESPAÑOL SVENSKA УКРАЇНСЬКА GUARANTEE ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН TQZJ387...
 • Seite 2 2 - 5). Before operating this product, please read the instructions carefully, and save this manual for future use. This 3D Eyewear can be used for Panasonic HDTVs supporting 3D. For the latest information on applicable models, visit our web site.
 • Seite 3 Caution About 3D Eyewear „ Do not drop, exert pressure on, or step on the „ 3D Eyewear. „ Be careful of the tips of the frame when putting on „ the 3D Eyewear. „ Always keep the 3D Eyewear in a cool, dry place. „...
 • Seite 4 „ Do not use the 3D Eyewear at a distance less than „ the recommended distance. The recommended viewing distance is at least 3 times of image height. „ When the top and bottom area of the screen is „ blackened, such as movies, view the screen at a distance at least 3 times of the height of the actual image.
 • Seite 5 Using Precautions „ Do not drop or bend the 3D Eyewear. „ „ Do not apply pressure to or scratch the surface of „ the liquid crystal shutter of the 3D Eyewear. „ Do not soil the infra-red receiver section or attach „...
 • Seite 6: Identifying Controls

  Identifying Controls Power switch Indicator lamp Infra-red receiver Charging port (DC IN) Power switch ON/OFF Slide the tab to the ON/OFF position to switch the power on/off. 3D/2D Slide the tab once to the 3D/2D position to change the mode between 3D and 2D. •...
 • Seite 7: Storage And Cleaning

  „ Indicator lamp status „ Indicator lamp Status Lights for 2 seconds when turned Suffi cient battery level Flashes 5 times when turned on Low battery level Flashes once every 2 seconds 3D mode is selected. when in use Flashes twice every 4 seconds 2D mode is selected.
 • Seite 8 Disposal A lithium-ion polymer rechargeable battery is built in to the 3D Eyewear. Please discard according to local regulations. When disposing this product, disassemble properly by following the procedure on the next page, and remove the internal rechargeable battery. Do not disassemble this product except when disposing of it.
 • Seite 9 Warning Do not place the removed battery, screws, and other items within reach of infants. Accidental swallowing of such an item may have an adverse effect on the body. In the event that you think such an item has been swallowed, consult a doctor immediately.
 • Seite 10 2. Bend the frame inwards and pull it off from the side cover. If it is difficult to pull off, insert a flat-blade (minus screwdriver and pry open it. 3. Pull off the battery and separate it from the 3D Eyewear by cutting off the wires, one by one, with scissors.
 • Seite 11: Troubleshooting/Q&A

  Troubleshooting/Q&A Check the followings first. If they do not solve the problem, please contact the place of purchase. Images are not 3D. ► Is the 3D Eyewear mode set to 3D? Slide the tab once to the 3D/2D position to change the mode between 3D and 2D.
 • Seite 12 The battery does not charge, or operation time is short when charged. ► Is the charging cable connected properly? Make sure the charging cable is properly connected. ► Is the television power off? Switch the television power on, then charging will start. ►...
 • Seite 13: Specifications

  Specifications Usage temperature range 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Charging power supply DC 5 V ( supplied by USB terminal of a Panasonic TV) Battery Lithium-ion polymer rechargeable battery DC 3,7 V, 40 mAh : Approx. 25 hours...
 • Seite 14 Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 15 3D-briller TY-EW3D3LE Modelnummer TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Tak, fordi du har købt et Panasonic-produkt. Før du bruger produktet, skal du læse ”Sikkerhedsforskrif- ter” og ”Forsigtighedsregler ved brug” ( side 1 - 5). Før du bruger produktet, skal du læse betjeningsvejlednin- gen omhyggeligt og gemme denne manual til senere brug.
 • Seite 16 Om opladning „ Oplades ved at slutte det medfølgende opladnings- „ kabel til USB-terminalen på et Panasonic-tv, der understøtter 3D. Opladning med andre enheder kan resultere i batterilækage, opvarmning eller spræng- ning. „ Anvend ikke det medfølgende opladningskabel til „...
 • Seite 17 Om at se 3D-billeder „ Undlad at bruge 3D-brillerne, hvis du tidligere har „ lidt af overfølsomhed over for lys, hjerteproblemer, eller du har andre eksisterende lidelser. „ Hold med det samme op med at bruge 3D-brillerne, „ hvis du føler dig træt eller utilpas eller på anden vis ikke har det godt.
 • Seite 18 Se 3D-billeder „ 3D-briller bør som hovedregel ikke benyttes af børn „ under 5 - 6 år. „ Alle børn skal være under fuldt opsyn af forældre „ eller værger, der skal sørge for deres sikkerhed og sundhed, mens de bruger 3D-brillerne. „...
 • Seite 19 Forsigtighedsregler ved brug „ Undgå at tabe eller bøje 3D-brillerne. „ „ Undgå at bruge magt på eller at ridse overfladen af „ den flydende krystallukker. „ Undgå, at området omkring den infrarøde modtager „ bliver snavset, og sæt ikke klistermærker osv. på den.
 • Seite 20 Identifi kation af kon- troller Tænd/sluk-kontakt Indikatorlampe Infrarød modtager Opladningsport (DC IN) Tænd/sluk-kontakt ON/OFF Skub tasten til positionen ON/OFF for at tænde eller slukke for strømmen. 3D/2D Skub tasten én gang til positionen 3D/2D for at skifte tilstand mellem 3D og 2D. •...
 • Seite 21 „ Status for indikatorlampe „ Indikatorlampe Status Lyser i 2 sekunder, når de tændes Tilstrækkeligt batterini- veau Blinker 5 gange, når de tændes Lavt batteriniveau Blinker én gang hvert andet 3D-tilstand er valgt. sekund under anvendelse Blinker én gang hvert fjerde 2D-tilstand er valgt.
 • Seite 22 Bortskaffelse Der er bygget et polymerisk genopladeligt litium- ion batteri ind i 3D-brillerne. Bortskaf det i henhold til gældende lokal lovgivning. Ved bortskaffelse af produktet skal du skille det korrekt ad ved at benytte fremgangsmåden på næste side og fjerne det interne genopladelige batteri. Undlad at skille produktet ad undtagen ved bortskaf- felse.
 • Seite 23 Advarsel Placer ikke det fjernede batteri, skruer og andre genstande inden for små børns rækkevidde. Det kan være skadeligt for kroppen, hvis disse genstande sluges ved et uheld. Hvis du har mistanke om, at en sådan genstand er blevet slugt, skal du med det samme søge læge. Hvis der siver væske ud af batteriet, skal du tage følgende forholdsregler og undlade at berøre væsken med hænderne.
 • Seite 24 3. Fjern batteriet og adskil det fra 3D-brillerne ved at sære ledningerne over én efter én med en saks. Isoler ledningsdelene på det fjernede batteri med plastik- tape. Batteri BEMÆRK • Vær forsigtig, når du udfører dette, så du ikke skader dig selv. •...
 • Seite 25 Fejlfinding/Spørgsmål og svar Kontrollér først følgende. Hvis det ikke løser problemet, bedes du kontakte købsstedet. Billeder er ikke i 3D. ► Er 3D-brillernes tilstand indstillet til 3D? Skub tasten én gang til positionen 3D/2D for at skifte tilstand mellem 3D og 2D. ►...
 • Seite 26 Batteriet oplader ikke eller funktionstiden er kort, når det er opladet. ► Er opladningskablet tilsluttet ordentligt? Sørg for, at opladningskablet er korrekt tilsluttet. ► Er strømmen til tv´et slukket? Tænd for strømmen til tv’et. Herefter starter opladningen. ► Batteriet har nået slutningen af dets levetid. Hvis funktionstiden er meget kort, selvom batteriet er opladet, har batteriet nået slutningen af dets levetid.
 • Seite 27 Specifikationer Temperaturområde ved brug 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Strømforsyning til opladning DC 5 V (leveres af USB-terminalen på et Panasonic-tv) Batteri Polymerisk genopladeligt litium-ion batteri DC 3,7 V, 40 mAh Funktionstid* Ca. 25 timer Opladningstid* : Ca. 30 minutters Hurtigopladning ( 2 minutters opladning giver ca.
 • Seite 28 Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet. I hemhold til direktiv 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en afdeling af Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Tyskland Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 29: Bedieningsinstructies

  Bedieningsinstructies 3D-bril TY-EW3D3LE Modelnr. TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Bedankt voor uw aankoop van een Panaso- nic-product. Lees vóór gebruik van dit product de “Veiligheidsmaatrege- len” en “Voorzorgsmaatregelen gebruiken” pagina’s 1 - 5). Lees deze instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
 • Seite 30 Waarschuwing Demontage „ U mag de 3D-bril niet demonteren of wijzigen. „ „ Als u het product gaat weggooien, raadpleegt u „ “Wegwerpen” ( pagina 8) en demonteert u op de juiste manier om de oplaadbare batterij te verwijde- ren. Over het opladen „...
 • Seite 31 Over het weergeven van 3D-beelden „ Gebruik de 3D-bril niet als u een geschiedenis hebt „ van overgevoeligheid voor licht, hartproblemen of een andere bestaande aandoening hebt. „ Stop het gebruik van de 3D-bril onmiddellijk als u „ zich moe of ongemakkelijk voelt of als u zich op een andere manier onprettig voelt.
 • Seite 32 3D-beelden bekijken „ Hanteer als vuistregel dat de 3D-bril beter niet kan „ worden gebruikt door kinderen die jonger zijn dan 5 - 6 jaar. „ Alle kinderen moeten tijdens het gebruik van de 3D- „ bril steeds volledig onder toezicht zijn van ouders of andere volwassenen, die moeten waken voor hun veiligheid en gezondheid.
 • Seite 33 Voorzorgsmaatrege- len gebruiken „ Laat de 3D-bril niet vallen of buig de 3D-bril niet. „ „ Oefen geen druk uit op het oppervlak van de Liquid „ Crystal Shutter of kras het niet. „ Zorg dat het gedeelte van de infraroodontvanger „...
 • Seite 34 De bedieningselemen- ten identifi ceren Voedingsknop Indicatorlamp Infraroodontvanger Oplaadpoort (DC IN) Voedingsknop ON/OFF Schuif het lipje naar de ON/OFF-positie om de bril aan of uit te zetten. 3D/2D Schuif het lipje een keer naar de 3D/2D- positie om de bril in de 3D- of 2D-stand te zetten.
 • Seite 35: Het Opladen

  „ Status van indicatorlamp „ Indicatorlamp Status Brandt gedurende 2 seconden bij Batterij voldoende aanzetten opgeladen Knippert 5 keer bij aanzetten Zwakke batterij Knippert één keer elke 2 seconden 3D-stand is geselec- wanneer in gebruik teerd. Knippert twee keer elke 4 secon- 2D-stand is geselec- den wanneer in gebruik teerd.
 • Seite 36 Wegwerpen Een lithium-ion-polymeer oplaadbare batterij is inge- bouwd in de 3D-bril. Let bij het wegwerpen alstublieft op de lokaal geldende regelgeving. Volg de procedure op de volgende pagina om dit product op de juiste manier te demonteren als u het wilt weggooien.
 • Seite 37 Waarschuwing Houd de verwijderde batterij, schroeven en andere onderdelen uit de buurt van kleine kinderen. Het inslikken van onderdelen kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Als u denkt dat een kind een klein onderdeel heeft ingeslikt, moet u direct medische hulp inroepen. Als er vloeistof uit de batterij lekt, moet u voor- komen dat u de vloeistof met uw blote handen aanraakt.
 • Seite 38 2. Buig het montuur naar binnen en trek het van het afdek- plaatje aan de zijkant. Als dit moeilijk gaat, kunt u het beste een platte schroe- vendraaier ( ) ertussen schuiven om de onderdelen voorzichtig los te wrikken. 3. Verwijder de batterij en knip de draden ervan een voor een met een schaar door om deze helemaal los te maken van de 3D-bril.
 • Seite 39: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen/ V&A Controleer eerst het hiernavolgende. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met de plaats waar u het product heeft gekocht. Beelden zijn niet in 3D. ► Staat de 3D-bril in de 3D-stand? Schuif het lipje een keer naar de 3D/2D-positie om de bril in de 3D- of 2D-stand te zetten.
 • Seite 40 De batterij laadt niet op, of de werkingstijd is kort wanneer de batterij is opgeladen. ► Is de oplaadkabel op de juiste wijze aangesloten? Controleer of de oplaadkabel goed is aangesloten. ► Staat de televisie uit? Het opladen begint wanneer de voeding van de televisie wordt ingeschakeld.
 • Seite 41 Specificaties Gebruikstemperatuurbereik 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Voeding voor het opladen DC 5 V (verschaft door de USB-poort van een Panasonic TV) Batterij Lithium-ion-polymeer oplaadbare batterij DC 3,7 V, 40 mAh Werkingstijd* : Ong. 25 uur Oplaadtijd* Ong.
 • Seite 42 Conform Richtlijn 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, een divisie van Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Duitsland Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 43: Mesures De Sécurité

  Ces lunettes 3D peuvent être utilisées avec les HDTV de Panasonic qui prennent en charge le 3D. Pour les dernières informations sur les modèles concernés, accédez à notre site Web. http://panasonic.net/ Ce produit ne peut pas et ne doit pas être...
 • Seite 44 À propos du chargement „ Chargez en branchant le câble de chargement „ inclus au terminal USB d’une télévision Panasonic supportant la 3D. Le chargement de la pile avec un autre appareil peut causer une fuite de la pile, une surchauffe ou une rupture.
 • Seite 45 À propos du visionnement d’images 3D „ N’utilisez pas les lunettes 3D si vous avez déjà „ éprouvé une sensibilité à la lumière, des problèmes cardiaques ou si vous avez d’autres problèmes médicaux. „ Cessez immédiatement d’utiliser les lunettes 3D si „...
 • Seite 46: Visionnement D'images 3D

  Visionnement d’images 3D „ Comme indication, les lunettes 3D ne doivent pas „ être utilisées par des enfants de moins de 5 à 6 ans. „ Tous les enfants doivent faire l’objet d’une sur- „ veillance totale par leurs parents ou les personnes qui en ont la charge et qui doivent s’assurer de leur sécurité...
 • Seite 47: Précautions D'utilisa- Tion

  Précautions d’utilisa- tion „ Ne laissez pas tomber et ne pliez pas les lunet- „ tes 3D. „ N’exercez pas de pression et ne grattez pas la „ surface du diaphragme à cristaux liquides des lunettes 3D. „ Ne salissez pas la section du récepteur infrarouge, „...
 • Seite 48: Identifi Cation Des Commandes

  Identifi cation des commandes Bouton d’alimentation Témoin d’indication Récepteur infrarouge Port de chargement (DC IN) Bouton d’alimentation ON/OFF Glissez l’onglet sur la position ON/OFF pour mettre sur marche/arrêt. 3D/2D Glissez l’onglet une fois sur la position 3D/2D pour passer entre les modes 3D et •...
 • Seite 49 „ État du témoin lumineux „ Témoin d’indication État S’allume pendant 2 secondes Niveau de la pile lorsque mis sous tension suffi sant Clignote 5 fois lorsque mis sous Niveau de la pile faible tension Clignote une fois toutes les Le mode 3D est 2 secondes pendant l’utilisation sélectionné.
 • Seite 50: Mise Au Rebus

  Mise au rebus Une pile rechargeable lithium-ion polymère est intégrée dans les lunettes 3D. Veuillez vous en débarrasser selon les réglementations locales. Lors de la mise au rebut de ce produit, démontez- le de manière appropriée en suivant la procédure indiquée page suivante, et retirez la batterie interne rechargeable.
 • Seite 51 Avertissement Ne laissez pas la batterie, les vis ou tout autre article retiré à portée des enfants. S’ils les avalaient accidentellement, cela pourrait provoquer des effets nuisibles sur leurs corps. Si vous pensez qu’un tel article a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
 • Seite 52 Si elle est difficile à retirer, insérez un tournevisà lame plate ( ) et essayez de l’ouvrir. 3. Retirez la pile et séparez-la des lunettes 3D en coupant les fils, à l’aide de ciseaux, en procédant un à la fois. Isolez les parties câblées de la batterie que vous avez retirées à...
 • Seite 53 Dépannage/Q&R Vérifiez tout d’abord les éléments suivants. S’ils ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le lieu de l’achat. Les images ne sont pas en 3D. ► Le mode lunettes 3D est-il réglé sur 3D ? Glissez l’onglet une fois sur la position 3D/2D pour passer entre les modes 3D et 2D.
 • Seite 54 La pile ne se recharge pas, ou la durée de fonc- tionnement est courte alors qu’elle est chargée. ► Le câble de chargement est-il branché correctement ? Vérifiez que le câble de chargement soit bien branché. ► La télévision est-elle hors tension ? Mettez la télévision sous tension et le chargement commencera.
 • Seite 55: Caractéristiques

  Jusqu’à 3,2 m de la surface avant (Jusqu’à ± 35° horizontalement, ± 20° verticalement) Matériaux Corps principal : Résine Section des lentilles : Verre à cristaux liquides Dimensions (N’inclut pas d’élément de plaquette nasale) Modèles TY-EW3D3LE TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Largeur 170,6 mm 167,7 mm 160,5 mm Hauteur...
 • Seite 56 à suivre. Conforme à la directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Allemagne Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 57: Sicherheitshinweise

  Gebrauchsanleitung 3D Eyewear TY-EW3D3LE Modell-Nr. TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic- Produkts. Vor der Verwendung dieses Produkts sind unbedingt die „Sicherheitshinweise“ und „Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch“ ( S. 1 - 5) zu lesen. Lesen Sie vor der Benutzung dieses Produkts die Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese für...
 • Seite 58 Laden „ Verbinden Sie zum Aufladen das enthaltene La- „ dekabel mit dem USB-Anschluss eines Panasonic Fernsehgeräts, das 3D unterstützt. Das Laden mit anderen Geräten kann zum Auslaufen der Batterie, Erhitzen oder Bersten führen. „ Benutzen Sie das enthaltene Ladekabel nicht für „...
 • Seite 59: Betrachten Von 3D-Bildern

  Betrachten von 3D-Bildern „ Verwenden Sie die 3D Eyewear nicht, wenn Sie „ eine Krankheitsgeschichte wegen Überempfind- lichkeit gegen Licht, Herzprobleme oder andere gesundheitliche Beschwerden haben. „ Setzen Sie die 3D Eyewear sofort ab, wenn Sie „ sich müde oder unwohl fühlen oder ein sonstiges unangenehmes Gefühl haben.
 • Seite 60 Betrachten von 3D-Bildern „ Als Faustregel gilt: Die 3D Eyewear sollte von „ Kindern unter 5 oder 6 Jahren nicht getragen werden. „ Alle Kinder müssen während der Benutzung „ der 3D Eyewear ständig von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden, um die Sicherheit und Gesundheit der Kinder zu gewährleisten.
 • Seite 61: Vorsichtsmaßnahmen Beim Gebrauch

  Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch „ Lassen Sie die 3D Eyewear nicht fallen und biegen „ Sie sie nicht. „ Üben Sie keinen Druck auf den Flüssigkristall- „ Verschluss aus und zerkratzen Sie nicht die Oberfläche. „ Beschmutzen Sie den Infrarot-Empfängerabschnitt „ nicht und bringen Sie keine Aufkleber darauf auf.
 • Seite 62: Teile Des Geräts

  Teile des Geräts Ein-Aus-Taster Anzeigeleuchte Infrarot-Empfänger Ladeanschluss (DC IN) Ein-Aus-Taster ON/OFF Schieben Sie die Lasche bis zur ON/ OFF-Position, um den Strom ein- bzw. auszuschalten. 3D/2D Schieben Sie die Lasche bis zur 3D/2D- Position, um den Modus zwischen 3D und 2D umzuschalten.
 • Seite 63: Aufbewahrung Und Reinigung

  „ Anzeigeleuchten-Status „ Anzeigeleuchte Status Leuchtet nach dem Einschalten für Ausreichender 2 Sekunden Batteriestand Blinkt nach dem Einschalten 5 Mal Niedriger Batteriestand Blinkt während des Betriebs alle 3D-Modus ist ausge- 2 Sekunden einmal wählt. Blinkt während des Betriebs alle 2D-Modus ist ausge- 4 Sekunden zweimal wählt.
 • Seite 64 Entsorgung In der 3D Eyewear ist ein Lithium-Ionen-Polymer- Akkumulator verbaut. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Nehmen Sie das Produkt zur Entsorgung wie auf der folgenden Seite beschrieben auseinander und entneh- men Sie die eingesetzte wiederaufladbare Batterie. Nehmen Sie das Produkt nur auseinander, wenn Sie es entsorgen möchten.
 • Seite 65 Warnung Legen Sie die entnommene Batterie, Schrauben und andere Gegenstände außerhalb der Reichwei- te von Kindern ab. Ein versehentliches Verschlucken eines solchen Gegenstands kann gesundheitsschädlich sein. Sollte der Verdacht bestehen, dass ein solcher Gegen- stand verschluckt wurde, ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.
 • Seite 66 2. Biegen Sie das Gestell nach innen und ziehen Sie es von der Seitenabdeckung. Falls das Abziehen schwierig sein sollte, führen Sie einen Flachschraubendreher ( ) zum Aufhebeln hinein. 3. Nehmen Sie die Batterie heraus und entfernen Sie diese von der 3D Eyewear, indem Sie die Leiter einen nach dem anderen mit einer Schere durchtrennen.
 • Seite 67: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Versuchen Sie es zunächst mit den Folgenden. Wenn das Problem damit nicht zu beheben ist, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Die Bilder sind nicht dreidimensional. ► Ist der Modus der 3D Eyewear auf 3D gestellt? Schieben Sie die Lasche bis zur 3D/2D-Position, um den Modus zwischen 3D und 2D umzuschalten.
 • Seite 68 Die Batterie lädt nicht, oder die Betriebszeit ist kurz, obwohl sie geladen ist. ► Ist das Ladekabel richtig angesteckt? Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig angeschlossen ist. ► Ist die Stromversorgung des Fernsehgeräts ausge- schaltet? Schalten Sie die Stromversorgung des Fernsehgeräts ein und der Ladevorgang beginnt.
 • Seite 69: Technische Daten

  Technische Daten Betriebstemperaturbereich 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Ladeenergieversorgung 5 V GS (wird über den USB-Anschluss eines Panasonic Fernsehgeräts bereitgestellt) Batterie Lithium-Ionen-Polymer-Akkumulator 3,7 V GS, 40 mAh Betriebszeit* : Ca. 25 Stunden Ladedauer* : Ca. 30 Minuten Schnellladefunktion ( 2 Minuten Ladung ermöglichen ca.
 • Seite 70 Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Gemäß Direktive 2004/108/EC, Artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, eine Abteilung von Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Bundesrepublik Deutschland Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 71: Precauzioni Di Sicurezza

  Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni e conservare il presente manuale per consultazioni future. Questi Occhiali 3D possono essere utilizzati con HDTV Panasonic che supportano la funzione 3D. Per le informazioni più aggiornate sui modelli compatibili, visitare il nostro sito Web.
 • Seite 72: Utilizzo Degli Occhiali 3D

  Caricamento „ Caricare collegando il cavo di caricamento al „ terminale USB di un TV Panasonic che supporta il 3D. Il caricamento con altri dispositivi potrebbe risultare in una perdita, surriscaldamento o rottura della batteria. „ Non utilizzare il cavo di caricamento incluso per „...
 • Seite 73 Visualizzazione di immagini 3D „ Non utilizzare gli Occhiali 3D se si è ricevuta una „ diagnosi di ipersensibilità, problemi cardiaci o altre situazioni patologiche. „ Interrompere immediatamente l’uso degli Occhia- „ li 3D in presenza di sensazioni di stanchezza, disagio o altre condizioni di malessere.
 • Seite 74 Visualizzazione di immagini 3D „ A titolo di raccomandazione generica, gli Occhia- „ li 3D non devono essere utilizzati da bambini di età inferiore a 5 - 6 anni. „ I bambini devono essere adeguatamente controllati „ dai genitori o dai tutori, che ne devono verificare sicurezza e condizioni di benessere per tutto il tempo di utilizzo degli Occhiali 3D.
 • Seite 75 Precauzioni d’uso „ Non lasciare cadere o piegare gli Occhiali 3D. „ „ Non praticare pressione o graffiare la superficie „ dell’otturatore a cristalli liquidi. „ Non sporcare la sezione del ricevitore di infrarossi o „ applicarvi adesivi. „ Non utilizzare dispositivi, come telefoni cellulari o „...
 • Seite 76: Individuazione Dei Comandi

  Individuazione dei comandi Pulsante di alimentazione Spia luminosa Ricevitore di infrarossi Porta di caricamento (DC IN) Pulsante di alimentazione ON/OFF Far scorrere la linguetta in posizione ON/ OFF per accendere/spegnere l’alimenta- zione. 3D/2D Far scorrere la linguetta una volta in posizione 3D/2D per alternare la modalità...
 • Seite 77: Conservazione E Pulizia

  „ Stato spia luminosa „ Indicator lamp status Stato Si illumina per 2 secondi quando Livello di batteria vengono accesi suffi ciente Lampeggia per 5 volte quando Livello di batteria vengono accesi basso Lampeggia una volta ogni È selezionata la 2 secondi quando sono in uso modalità...
 • Seite 78 Smaltimento Una batteria ricaricabile a polimero ioni di litio è alloggiata all’interno degli Occhiali 3D. Smaltire nel rispetto delle leggi locali vigenti. Al momento di smaltire questo prodotto, eseguire correttamente le operazioni di smontaggio riportate nella pagina successiva e rimuovere le pile interne ricaricabili.
 • Seite 79 Attenzione Non lasciare le pile rimosse, le viti e altri oggetti alla portata dei bambini. L’ingestione accidentale di tali oggetti può essere nociva per la salute. In caso di probabile ingestione, consultare immediata- mente il medico. In caso di fuoriuscite di liquidi dalle pile, si prega di prendere le seguenti precauzioni e di non toccare con le mani nude i liquidi.
 • Seite 80 2. Piegare la montatura verso l’interno e rimuoverla dal coperchio laterale. Se l’estrazione risulta difficile, inserire un cacciavite piatto ( ) e fare leva per aprire. 3. Estrarre la batteria e separarla dagli Occhiali 3D tagliando i cavi uno alla volta con le forbici. Isolare i cavi delle pile rimosse con del nastro in vinile.
 • Seite 81 Individuazione dei guasti/Domande e risposte Controllare prima ciò che segue. Nel caso non sia d’aiuto nel risolvere il problema, contattare il rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto. Le immagini non sono in 3D. ► La modalità degli Occhiali 3D è impostata su 3D? Far scorrere la linguetta una volta in posizione 3D/2D per alternare la modalità...
 • Seite 82 La batteria non si ricarica o la durata della batteria è breve, una volta che è stata ricaricata. ► Il cavo di caricamento è collegato correttamente? Controllare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente. ► L’alimentazione del televisore è spenta? Accendere il televisore per fare iniziare la ricarica.
 • Seite 83: Specifiche Tecniche

  Intervallo di temperature per l’uso 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Alimentazione per il caricamento DC 5 V (fornito da un terminale USB di un TV Panasonic) Batteria Batteria ricaricabile a polimero ioni di litio DC 3,7 V, 40 mAh...
 • Seite 84 Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 85: Қауіпсіздік Шаралары

  Жұмыс істеу нұсқауығы 3D көзілдірігі TY-EW3D3LE Модель нөмірі TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Panasonic бұйымын сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз. Бұйымды пайдаланбас бұрын “Қауіпсіздік шаралары” және “Қауіпсіздік шараларын пайдалану” бөлімдерін оқуды ұмытпаңыз ( 1 - 5 беттер). Бұйыммен жұмыс істегенмс бұрын, нұсқаулықты зер салып оқыңыз, және де кейінгі пайдалану үшін сақтап...
 • Seite 86 „ жолдары” ( 8-бет) бөлімін қараңыз және қайта зарядталатын батарея дұрыстап алыңыз. Зарядтау туралы „ 3D қолдайтын Panasonic ТД-ның USB „ терминалына жинаққа кіретін зарядтау кабелін жалғау арқылы зарядтаңыз. Басқа құрылғылармен зарядтау батареяның ағуына, қызуына немесе жарылуына себеп болуы мүмкін.
 • Seite 87 3D кескіндерін қарауға қатысты „ Егер сізде жарыққа сезімталдық, жүрек аурулары „ немесе басқа да медициналық жағдайлар болса, 3D көзілдірігін пайдаланбаңыз. „ Егер сіз шаршап тұрсаңыз, қолайсыздық немесе „ басқа да қолайсыз сезімде болсаңыз, дереу 3D көзілдірігін пайдалануды доғарыңыз. „ 3D фильмін көргеннен кейін тиісінше демалыңыз. „...
 • Seite 88 3D кескіндерін көру „ Нұсқаулық бойынша 3D көзілдірігін 5 - 6 жастан „ кіші балаларға пайдалануға болмайды. „ Барлық балаларды 3D көзілдірігін пайдалану „ кезінде олардың қауіпсіздігі мен денсаулығына жауапты ата-аналары немесе қамқоршылары толығымен бақылауы керек. „ 3D көзілдірігін пайдаланбас бұрын, байқаусызда „...
 • Seite 89 Қауіпсіздік шараларын пайдалану „ 3D көзілдірігін түсіріп алмаңыз және „ майыстырмаңыз. „ Сұйық кристалдың ысырмасының бетіне қысым „ түсірмеңіз немесе сызбаңыз. „ Инфра-қызыл қабылдағыш бөлімін „ бүлдірмеңіз немесе оған жапсырмаларды т.б жабыстырмаңыз. „ 3D көзілдірігінің жанында күшті электр „ магнитті толқындар шығаратын құрылғыларды (мысалы, ұялы...
 • Seite 90 Бақылауларды анықтау Қуат түймесі Индикаторлық шам Инфра-қызыл қабылдағыш Зарядтау порты (DC IN) Қуат түймесі ON/OFF Қуатты қосу/ажырату үшін тілшікті ON/ OFF күйіне жылжытыңыз. 3D/2D Режимді 3D және 2D арасында өзгерту үшін тілшікті 3D/2D күйіне бір рет жылжытыңыз. • 2D: 3D кескінін 2D пішімінде көру. Индикаторлық...
 • Seite 91 „ Индикаторлық шамның күйі „ Индикаторлық шам Күй Қосылған кезде 2 секундтай Батареяның деңгейі жанады жеткілікті Қосылған кезде 5 рет Батарея деңгейі жыпылықтайды төмен Қолданыс кезінде әрбір 2 секунд 3D режимі таңдалған. сайын жыпылықтайды Қолданыс кезінде әрбір 4 секунд 2D режимі таңдалған. сайын...
 • Seite 92 Жою жолдары Қайта зарядталатын литий-иондық полимер батареясы 3D көзілдірігінің ішіне салынған. Жергілікті мекеніңіздегі қалдық заңдарына сәйкес жойыңыз. Бұл өнімді пайдаланыстан алған кезде келесі беттегі әрекет бойынша бөлшектеп қайта зарядталатын батареяны алып тастаңыз. Бұл өнімді пайдаланыстан алудан басқа жағдайда бөлшектемеңіз. Қауіпті Қайта...
 • Seite 93 Ескерту Алынған батареяны, бұрандаларды және тағы басқа заттарды кішкентай балалардың қолы жететін жерде қалдырмаңыз. Мұндай бөлшектерді жұтып қою кері әсер етуі мүмкін. Осында бөлшектерді жұтып қойды деген күдік болған жағдайда тез арада дәрігерге көрініңіз. Батареядағы сұйықтық аққан кезде тиісті шараларды ұстаныңыз, сұйықтықты қолмен ұстамаңыз.
 • Seite 94 3. Батареяны шығарыңыз және сымдарын қайшымен біртіндеп қию арқылы оны 3D көзілдірігінен ажыратыңыз. Алынған батареяның сымдарын изоляциялық таспамен орап тастаңыз. Батарея ЕСКЕРТУ • Осы жұмыстарды жасағанда өзіңізді зақымдап алмау үшін абай болыңыз. • Батареяны зақымдамаңыз немесе ашпаңыз.
 • Seite 95 Ақаулықтарды түзету/Сұрақ-жауап Алдымен келесілерді тексеріңіз. Егер олар да ақаулықты жоймаса, өнімді сатып алған жерге хабарласыңыз. Бейнелер 3D емес. ► 3D көзілдірігінің режимі 3D күйіне орнатылды ма? Режимді 3D және 2D арасында өзгерту үшін тілшікті 3D/2D күйіне бір рет жылжытыңыз. ► Бейне параметрлері 3D бейнелеріне ауысқан ба? Теледидарды...
 • Seite 96 Батарея зарядталмайды немесе зарядталған кезде жұмыс істеу уақыты аз болғаны. ► Зарядтау кабелі дұрыс жалғанған ба? Зарядтау кабелінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз. ► Теледидар қуаты сөнген бе? Теледидар қуатын қосыңыз, сол кезде зарядтау басталады. ► Батареяның жарамдылық мерзімі біткен. Егер зарядталған батареяның жұмыс істеу уақыты тым қысқа болса, онда...
 • Seite 97 Сипаттамалар Пайдалану температура шегі 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Зарядтау қуат көзі Тұрақты ток 5 В (Panasonic ТД-ның USB терминалы арқылы берілген) Батарея Қайта зарядталатын литий-иондық полимер батарея Тұрақты ток 3,7 В, 40 mAh Жұмыс істеу уақыты* : Шамамен...
 • Seite 98 деп көрсетіледі. Өндіру жылының соңғы 1 саны Тіркелген өндіру Өнімнің санаты Panasonic акпараттык орталығы Қазақстан мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін. Для звонков из Казахстана и Центральной Азии: +7 (727) 298-09-09 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2011...
 • Seite 99: Precauções De Segu- Rança

  Antes de operar este produto, leia as instruções cuidado- samente e guarde este manual para uso futuro. Estes óculos 3D podem ser usados apenas com HDTVs da Panasonic com suporte para 3D. Para obter as informações mais recentes sobre os modelos aplicáveis, visite o nosso site na web.
 • Seite 100: Sobre Os Óculos 3D

  „ O carregamento é realizado conectando o cabo „ de carregamento incluso ao terminal USB de uma televisão Panasonic compatível com 3D. O carre- gamento com outros dispositivos pode resultar no vazamento, aquecimento ou ruptura da bateria. „ Não use o cabo de carregamento incluso para outra „...
 • Seite 101 Assistindo a conteúdo em 3D „ Não use os óculos 3D se você possuir histórico de „ muita sensibilidade à luz, problemas cardíacos ou possuir qualquer outra condição médica. „ Pare de usar os óculos 3D imediatamente se você „ sentir cansaço, desconforto ou qualquer outra sensação desconfortável.
 • Seite 102: Uso Dos Óculos 3D

  Uso dos óculos 3D „ Os óculos 3D não devem ser usados por crianças „ menores de 5 - 6 anos de idade. „ Todas as crianças devem ser supervisionadas „ com atenção por pais ou responsáveis que devem garantir sua segurança e saúde durante o uso dos óculos 3D.
 • Seite 103: Precauções De Utiliza- Ção

  Precauções de utiliza- ção „ Não deixe cair ou dobre os óculos 3D. „ „ Não pressione ou arranhe a superfície do obturador „ de cristal líquido. „ Não suje a seção do receptor de infravermelho nem „ cole adesivos, etc. no mesmo. „...
 • Seite 104 Identifi cando contro- Botão de ligar/desligar Lâmpada indicadora Receptor de infraver- melho Porta de carregamento (DC IN) Botão de ligar/desligar ON/OFF Deslize a aba para a posição ON/OFF para ligar/desligar os óculos. 3D/2D Deslize a aba uma vez para a posição 3D/2D para mudar o modo entre 3D e 2D.
 • Seite 105: Armazenamento E Lim- Peza

  „ Status da lâmpada indicadora „ Lâmpada indicadora Status Acende por 2 segundos quando Nível de bateria ligado sufi ciente Pisca 5 vezes quando ligado Nível de bateria baixo Pisca uma vez a cada 2 segundos O modo 3D está quando em uso selecionado.
 • Seite 106 Eliminação Uma bateria recarregável em polímero de lítio-íon está incorporada nos óculos 3D. Elimine de acordo com os regulamentos locais. Ao descartar este produto, desmonte-o apropriadamente seguindo o procedimento na página seguinte e remova a bateria recarregável interna. Não desmonte este produto exceto quando for descartá-lo.
 • Seite 107 Aviso Não coloque a bateria removida, parafusos e outros itens ao alcance de crianças. A ingestão acidental de tais itens poderá ter um efeito adverso no corpo. Caso você acredite que um item tenha sido ingerido, consulte um médico imediatamente. No caso de vazamento de fluidos da bateria, tome a seguinte medida e não toque no fluido com as mãos desprotegidas.
 • Seite 108 2. Dobre a armação para dentro e puxe-a para fora da tampa lateral. Se for difícil de remover, insira uma chave de fenda chata ( ) e force-a para fora. 3. Remova a bateria e separe do óculos 3D cortando os fios um por um com uma tesoura.
 • Seite 109 Solução de proble- mas/P&R Primeiro, verifique o seguinte. Se isto não resolver o proble- ma, entre em contato com o revendedor. Imagens não são 3D. ► O modo do óculos 3D está definido em 3D? Deslize a aba uma vez para a posição 3D/2D para mudar o modo entre 3D e 2D.
 • Seite 110 A bateria não carrega, ou tempo de operação é breve depois de a bateria ser carregada. ► O cabo de carregamento está conectado corretamen- Verifique se o cabo de carregamento está conectado adequada- mente. ► A televisão está desligada? Ligue a televisão e o carregamento inicia. ►...
 • Seite 111 Intervalo de temperatura de utilização 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Fonte de alimentação de carregamento CD 5 V (realizado por meio do terminal USB de uma televisão Panasonic) Bateria Bateria recarregável em polímero de lítio-íon CD 3,7 V, 40 mAh Tempo de operação*...
 • Seite 112 Pursuant to the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 113: Меры Предосторожности

  Перед началом эксплуатации этого изделия вни- мательно прочтите инструкции и сохраните данное руководство для использования в последующем. Эти 3D очки можно использовать вместе с телевизорами высокой четкости Panasonic HDTV с поддержкой трехмерного изображения (3D). Чтобы узнать последнюю информацию о под- ходящих моделях, посетите наш веб-сайт.
 • Seite 114 О зарядке „ Зарядка производится путем подключения вхо- „ дящего в комплект кабеля для зарядки к гнезду USB телевизора Panasonic, поддерживающего функцию 3D. Зарядка другими устройствами может привести к окислению батареи, нагреву или взрыву. „ Не используйте включенный в комплект кабель в...
 • Seite 115 Сведения о предотвращении случайного проглатывания „ Не используйте 3D очки, если у вас наблюда- „ ются повышенная чувствительность к свету, проблемы с сердцем или любые другие заболе- вания. „ Внимательно следите за детьми, когда они „ пользуются этим изделием. „ После просмотра 3D-фильма сделайте необхо- „...
 • Seite 116: Просмотр 3D-Изображений

  Просмотр 3D-изображений „ Не рекомендуется использование данного „ изделия детьми младше 5 - 6 лет. „ Родители или опекуны, ответственные за „ безопасность и здоровье своих детей, должны полностью контролировать использование ими 3D очков. „ Перед тем, как надеть 3D очки, во избежание „...
 • Seite 117: Меры Предосторож- Ности При Эксплуата- Ции

  Меры предосторож- ности при эксплуата- ции „ Не бросайте и не сгибайте 3D очки. „ „ Не сдавливайте и не царапайте поверхность „ оптического затвора на жидких кристаллах. „ Не пачкайте область инфракрасного приемника „ и не наклеивайте на нее наклейки и т.д. „...
 • Seite 118: Расположение Орга- Нов Управления

  Расположение орга- нов управления Кнопка питания Индикаторная лампа Инфракрасный при- емник Гнездо зарядки (DC IN) Кнопка питания ON/OFF Установите переключатель в положение ON/OFF, чтобы включить или отключить питание соответственно. 3D/2D Установите переключатель в положение 3D/2D для переключения режимов 3D и •...
 • Seite 119 „ Состояние индикатора „ Индикаторная лампа Состояние Горит в течение 2 секунд при Достаточный уровень включении заряда Мигает 5 раз при включении Низкий уровень заряда Мигает с периодичностью раз в Выбран режим 3D. 2 секунды во время использова- ния Мигает дважды с периодич- Выбран...
 • Seite 120 Утилизация Литий-ионная полимерная аккумуляторная бата- рея встроена в 3D очки. Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи согласно местным правилам. Перед тем как утилизировать данное изделие, надлежащим образом разберите его, следуя процедуре, приведенной на следующей странице, и извлеките встроенную аккумуляторную батарею. Не разбирайте данное изделие в иных целях, кроме как...
 • Seite 121 Предупреждение Храните снятую батарею, винты и другие принадлежности вне досягаемости детей. Случайное проглатывание такого предмета может оказать негативное воздействие на организм человека. Если у Вас возникли подозрения о возможном проглатывании такого предмета, немедленно обратитесь к врачу. В случае утечки из батареи внутренней жидко- сти, примите...
 • Seite 122 2. Согните оправу вовнутрь и снимите боковую крышку. Если при снятии боковой крышки возникнут труд- ности, вставьте отвертку с плоским концом ( ) и, приложив силу, снимите крышку. 3. Извлеките батарею из 3D очков и поочередно отрежь- те ножницами провода. Заизолируйте...
 • Seite 123 Поиск и устранение неисправностей/Во- просы и ответы Сначала попробуйте устранить неисправность способом, описанным в следующей таблице. Если с помощью предложенных решений устранить неполадку не удалось, обратитесь за помощью к продавцу изделия. Отсутствует 3D-изображение. ► Выбран ли для 3D очков режим 3D? Установите...
 • Seite 124: Технические Характе- Ристики

  Технические характе- ристики Температурный диапазон эксплуатации 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Питание зарядки 5 В пост. тока (питание через гнездо USB телевизора Panasonic) Батарея Литий-ионная полимерная аккумуляторная батарея 3,7 В, 40 мА/ч Время работы* : Πриблиз. 25 часов...
 • Seite 125 Размеры (без носовой фиксирующей накладки) Модели TY-EW3D3LE TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Ширина 170,6 мм 167,7 мм 160,5 мм Высота 42,2 мм 42,2 мм 42,2 мм Габаритная 170,7 мм 170,7 мм 167,6 мм длина Масса Около 27 г Около 26 г Около 26 г...
 • Seite 126: Информация Об Из- Делии

  делии Срок службы 1 (Один) год Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия (только для России). Сделано в Китае Пpоизводитель: Panasonic Corporation Панасоник Корпорэйшн Адрес производителя: Осака, Япония Пример: X X 0 1 XX Y Y Контрольный номер производителя Контрольный номер производителя...
 • Seite 127 собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах властиили у дилера, как следует поступать с отходами такого типа. Информационный центр Panasonic Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65 Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2011...
 • Seite 128: Instrucciones De Seguridad

  Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones y guarde este manual para el futuro. Estas Gafas 3D pueden usarse con modelos HDTV de Panasonic que sean compatibles con 3D. Para obtener la información más reciente en los modelos aplicables, puede visitar nuestro sitio web.
 • Seite 129 Acerca de la carga „ Cargue conectando el cargador incluido al terminal „ USB de un TV Panasonic compatible con 3D. Cargar con otros dispositivos puede resultar en pérdidas en la batería, calentamiento o rotura. „ No use el cable de carga incluido para otros usos „...
 • Seite 130 Acerca de la visualización de imágenes 3D „ No use las Gafas 3D si tiene un historial de hiper- „ sensibilidad a la luz, problemas de corazón u otra condición médica similar. „ Deje de usar las Gafas 3D inmediatamente si se „...
 • Seite 131: Visualización De Imágenes 3D

  Visualización de imágenes 3D „ Como referencia, las Gafas 3D no deberían ser „ usadas por niños menores de 5 - 6 años. „ Todos los niños deben ser estrechamente vigilados „ por los padres o tutores que deben asegurar su seguridad y salud todo el tiempo de uso de las gafas 3D.
 • Seite 132: Precauciones De Uso

  Precauciones de uso „ No deje caer ni doble las Gafas 3D. „ „ No aplique presión ni raye la superfi cie del obtura- „ dor de cristal líquido. „ No ensucie la zona del receptor de infrarrojos, ni „ pegue adhesivos etc.
 • Seite 133 Controles de identifi - cación Botón de encendido Luz indicadora Receptor de infrarrojos Puerto de carga (DC IN) Botón de encendido ON/OFF Mueva el pequeño interruptor entre las posiciones de ON/OFF para encender o apagar la alimentación. 3D/2D Mueva el pequeño interruptor entre las posiciones 3D/2D para cambiar el modo de 3D a 2D o viceversa.
 • Seite 134: Almacenamiento Y Limpieza

  „ Estado de la luz indicadora „ Luz indicadora Estado Se ilumina durante 2 segundos Nivel de batería cuando se enciende suficiente Parpadea 5 veces cuando se Nivel de batería bajo enciende Parpadea una vez cada 2 Seleccionado el modo segundos cuando está...
 • Seite 135 Eliminación En las Gafas 3D hay integrada una batería recargable de polímeros de iones de litio. Deséchela de acuerdo con las regulaciones locales. Cuando vaya a desechar este producto, desmóntelo correctamente siguiendo el procedimiento que se indica en la siguiente página y extraiga la pila recarga- ble interna.
 • Seite 136 Advertencia No deje la pila que ha extraído, los tornillos ni cualquier otro elemento al alcance de los niños. Una ingestión accidental de uno de estos elementos puede producir efectos adversos en el cuerpo. En el caso que piense que uno de tales elementos se haya ingerido, consulte a un doctor inmediatamente.
 • Seite 137 2. Tuerza la montura hacia dentro y sáquela de la cubierta lateral. Si la extracción se presenta difícil, inserte un destornilla- dor plano ( ) y haga palanca. 3. Extraiga la pila y sepárela de las Gafas 3D cortando los cables de uno en uno con unas tijeras.
 • Seite 138 Resolución de pro- blemas/Preguntas y respuestas Compruebe primero lo siguiente. Si no soluciona el problema, por favor contacte con el establecimiento de compra. Las imágenes no son tridimensionales. ► ¿Están las Gafas 3D en el modo 3D? Mueva el pequeño interruptor entre las posiciones 3D/2D para cambiar el modo de 3D a 2D o viceversa.
 • Seite 139 La batería no se carga, o el tiempo de carga ha sido corto. ► ¿Está el cable de carga conectado correctamente? Asegúrese de que el cable de carga está conectado correctamente. ► ¿Está el televisor apagado? Encienda el televisor con lo que comenzará la carga. ►...
 • Seite 140: Especificaciones

  Hasta 3,2 m desde la superficie superior (Hasta ± 35° horizontal, ± 20° vertical) Materiales Cuerpo principal: Resina Zona de las lentes: Cristal líquido Dimensiones (Almohadilla de la nariz no incluida) Modelos TY-EW3D3LE TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Anchura 170,6 mm 167,7 mm 160,5 mm...
 • Seite 141 De conformidad con la directiva 2004/108/EC, artículo 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, una división de Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 142 Användarinstruktioner 3D-glasögon TY-EW3D3LE Modellnr TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Tack för ditt inköp av denna Panasonicpro- dukt. Innan du använder denna produkt, se till att ha läst ”Säker- hetsföreskrifter” och ”Försiktighetsåtgärder vid Användning” sidorna 1 - 5). Innan du använder denna produkt, var god läs instruk- tionerna noggrant, och spara denna manual för framtida...
 • Seite 143 Om uppladdning „ Ladda genom att ansluta den medföljande ladd- „ ningskabeln till USB-kontakten på en Panasonic-TV som stödjer 3D . Uppladdning med andra enheter kan leda till batteriläckage, uppvärmning eller sprickor. „ Använd inte den medföljande laddningskabeln för „...
 • Seite 144 Om att Titta på 3D-bilder „ Använd inte 3D-glasögonen om du tidigare varit „ överkänslig mot ljus, haft hjärtproblem, eller befin- ner dig i något annat sjuktillstånd. „ Sluta använda 3D-glasögonen omedlebart om du „ känner dig trött, känner obehag, eller om nåt annat känns fel.
 • Seite 145 Titta på 3D-bilder „ Som vägledning bör inte 3D-glasögonen användas „ av barn yngre än 5 - 6 år. „ Alla barn måste övervakas av föräldrar eller „ förmyndare som kontrollerar deras säkerhet och hälsotillstånd under användning av 3D-glasögon. „ Innan du använder 3D-glasögon ska du kontrollera „...
 • Seite 146: Försiktighetsåtgärder Vid Användning

  Försiktighetsåtgärder vid Användning „ Tappa eller böj inte heller 3D-glasögonen. „ „ Tillsätt inte tryck på eller repa ytan av slutaren av „ fl ytande kristall. „ Smutsa inte ner den infraröda mottagardelen och „ fäst inte klistermärken etc. på den. „...
 • Seite 147 Identifi era Kontrol- lerna Strömknapp Indikatorlampa Infraröd mottagare Laddningsport (DC IN) Strömknapp ON/OFF Skjut brytaren till ON/OFF-positionen för att slå på/av glasögonen. 3D/2D Skjut brytaren till 3D/2D-positionen för att ändra läge mellan 3D och 2D. • 2D: Visa 3D-bild i 2D. Indikatorlampa Tänds eller blinkar vid användning eller laddning för att visa det uppladdningsbara batteriets status.
 • Seite 148 „ Indikatorlampa status „ Indikatorlampa Status Lyser i 2 sekunder vid påslagning Tillräcklig batterinivå Blinkar 5 gånger vid påslagning Låg batterinivå Blinkar en gång varannan sekund 3D-läget är valt. vid användning Blinkar två gånger var 4:e sekund 2D-läget är valt. vid användning.
 • Seite 149 Kassering Ett litiumjon-polymer uppladdningsbart batteri är inbyggt i 3D-glasögonen . Kassera enligt de lokala bestämmelserna . Innan produkten kasseras ska den demonteras ordentligt enligt proceduren på nästa sida, och det interna laddningsbara batteriet ska avlägsnas. Produkten ska endast demonteras före kassering. Fara Eftersom det laddningsbara batteriet är särskilt utformat för denna produkt, får det inte användas i...
 • Seite 150 Varning Placera inte det avlägsnade batteriet, skruvar eller andra föremål inom räckhåll för barn. Om sådana föremål sväljs oavsiktligt kan det påverka kroppen negativt. Om du tror att någon har svalt ett sådant föremål har svalts ska du omedelbart kontakta en läkare. Om vätska läcker från batteriet ska du vidta följande åtgärder och undvika att röra vätskan med dina bara händer.
 • Seite 151 3. Dra ut batteriet helt från 3D-glasögonen genom att klippa av kablarna, en åt gången, med en sax. Isolera sladdarna på det avlägsnade batteriet med vinyltejp. Batteri NOTERA • Var försiktig att inte skada dig själv när du utför detta arbete. •...
 • Seite 152 Felsökning/Frågor & Svar Kontrollera först följande . Kontakta inköpsstället om det inte löser problemet. Bilderna är inte i 3D. ► Är glasögonens 3D-läge inställt på 3D? Skjut brytaren till 3D/2D-positionen för att ändra läge mellan 3D och ► Är bildinställningarna inställda till 3D-bilder? Se TV:ns användarinstruktioner.
 • Seite 153 Batteriet laddas inte, eller driftstiden är kort när det är laddat. ► Är laddningskabeln ansluten korrekt? Kontrollera att laddningskabeln är ordentligt ansluten. ► Är strömmen till TV:n avstängd? Slå på strömmen till TV:n för att starta laddningen. ► Batteriets livslängd är slut. Om driftstiden är mycket kort även när batteriet är laddat har batteriet nått slutet av sin livslängd .
 • Seite 154 Viewing range* Sändare för 3D-glasögon Inom 3,2 m från frontytan (Inom ± 35° horisontellt, ± 20° vertikalt) Material Huvuddel: Harts Linsdel: Flytande kristallglas Mått (näskuddsdelen inte inkluderad) Modeller TY-EW3D3LE TY-EW3D3ME TY-EW3D3SE Bredd 170,6 mm 167,7 mm 160,5 mm Höjd 42,2 mm...
 • Seite 155 Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod. Enligt direktivet 2004/108/EC, artikel 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, en division av Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/...
 • Seite 156: Заходи Безпеки

  Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для майбутньої довідки. Ці 3D окуляри можна використовувати з теле- візорами Panasonic HDTV з підтримкою 3D. Щоб отримати додаткові відомості про сумісні моделі, завітайте на наш веб-сайт. http://panasonic.net/ Цей...
 • Seite 157 Про зарядження „ Заряджайте акумулятор за допомогою зарядного „ кабелю (йде в комплекті), підключеного до USB- роз’єму телевізора Panasonic, який підтримує 3D зображення. Зарядження акумулятора за допомогою інших пристроїв може призвести до його протікання, перегріву або вибуху. „ Використовуйте зарядний кабель, що йде в...
 • Seite 158 Про перегляд зображень 3D „ Не використовуйте 3D окуляри, якщо Ви „ страждаєте на захворювання серця, надмірну чутливість до світла або маєте будь-які інші протипоказання. „ Негайно припиніть використання 3D окулярів, „ якщо Ви втомилися, відчуваєте дискомфорт або будь-які інші неприємні відчуття. „...
 • Seite 159 Перегляд зображень 3D „ Дітям віком до 5 - 6 років користуватися 3D „ окулярами не рекомендується. „ Усі діти мають знаходитися під наглядом батьків „ або опікунів, які повинні слідкувати за їх без- пекою та станом здоров’я під час використання 3D окулярів.
 • Seite 160 Заходи безпеки під час використання „ Не допускайте падіння 3D окулярів і не згинайте „ їх. „ Не піддавайте рідкокристалічний затвор будь- „ якому тиску та не дряпайте його. „ Не брудніть інфрачервоний приймач та не „ наклеюйте на нього будь-які етикетки та ін. „...
 • Seite 161 Опис та розташування засобів керування Кнопка живлення Індикатор живлення Інфрачервоний при- ймач Роз’єм для зарядження (DC IN) Кнопка живлення ON/OFF Щоб увімкнути чи вимкнути живлення, переведіть перемикач у відповідне положення: ON/OFF. 3D/2D Для переходу між режимами 3D й 2D одним рухом перетягніть перемикач у положення...
 • Seite 162 „ Стан індикаторної лампи „ Індикатор живлення Стан Світиться 2 секунди, коли Достатній рівень увімкнено заряду акумулятора Мигає 5 разів, коли увімкнено Низький рівень заряду акумулятора Мигає 1 раз кожні 2 секунди, Вибрано режим 3D. коли використовується Під час використання двічі Вибрано...
 • Seite 163 Утилізація До складу 3D окулярів входить літій-іонний по- лімерний акумулятор. Коли термін експлуатації акумулятора закінчиться, у його згідно з нормами місцевого законодавства. Перед тим як утилізувати даний виріб, належним чином розберіть його, дотримуючись процедури, наведеної на наступній сторінці, і витягніть вбудо- вану...
 • Seite 164 Попередження Зберігайте зняту батарею, гвинти й інше при- ладдя подалі від дітей. Випадкове проковтування такого предмета може мати негативний вплив на організм людини. Якщо у Вас виникли підозри про можливе проковту- вання такого предмета, негайно зверніться до лікаря. У випадку витоку з батареї внутрішньої рідини, вживіть...
 • Seite 165 2. Зігніть оправу всередину й зніміть бічну кришку. Якщо при зніманні бічної кришки виникнуть труднощі, вставте викрутку із пласким кінцем ( ) і підважте кришку. 3. Витягніть батарею й від’єднайте її від 3D окулярів: по черзі відріжте ножицями дроти. Заізолюйте дроти знятої батареї за допомогою вінілової...
 • Seite 166 Пошук та усунення несправностей / Питання та відповіді Спочатку спробуйте усунути несправність, скориставшись запропонованими далі способами. Якщо перелічені варіанти не вирішили проблему, зверніться за допомогою до місця продажу. Зображення не у форматі 3D. ► Чи налаштовано для 3D окулярів режим 3D? Для...
 • Seite 167 Акумулятор не заряджається або час дії за- рядженого акумулятора швидко закінчується. ► IЧи правильно підключено зарядний кабель? Перевірте належне підключення зарядного кабелю. ► Чи не вимкнуто телевізор? Увімкніть телевізор; далі розпочнеться зарядження. ► Термін експлуатації акумулятора закінчився. Якщо час дії зарядженого акумулятора швидко закінчується, навіть...
 • Seite 168 Специфікації Діапазон робочих температур 0 °C - 40 °C (32°F - 104°F) Енергопостачання для зарядження 5 В постійного струму (живлення через USB-роз’єм телевізора Panasonic) Акумулятор Літій-іонний полімерний акумулятор 3,7 В постійного струму, 40 мА/год Час дії* Прибл. 25 години Час зарядження* : Прибл.
 • Seite 169: Інформація Про Виріб

  як O, N, D. Остання 1 цифра року виробництва Зареєстроване виробництво Категорія виробу Інформаційний центр Panasonic Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98 Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 8-800-309-8-800 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2011...
 • Seite 170 3D Eyewear Communication Camera Caution: Please retain your sales receipt. Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Attention: Veuillez garder soigneusement votre preuve d‘achat (facture ou ticket de caisse) Aandacht: Gelieve uw aankoopbewijs (Factuur of Kasticket) Zorgvuldig te bewaren. Attenzione: Per favore Conservate il vostro scontrino di acquisto Importante: Por favor, conserve siempre el justificante de compra.
 • Seite 171 Un exemplaire des conditions de garantie peut-être obtenu : - Auprès de votre revendeur - Sur le site www.panasonic.fr, à la rubrique “Services“ - En appelant le Service Consommateur Panasonic au 01 46 20 91 09 NEDERLAND De Panasonic Pan Europese Garantie geldt voor uw product...
 • Seite 172 être effectué dans le pays d‘achat. De toestellen PANASONIC zijn gegarandeerd tegen fouten in grondstoffen en onderdelen en tegen constructiefouten gedurende een periode van 12 maand : - op onderdelen en werlkloon.
 • Seite 173 Tel. 070/22 30 11 Fax : 02/481 04 99 URL : www.panasonic.be E-mail : info.pbbrussels@eu.panasonic.com ITALIA Il vostro prodotto è corredato da Garanzia Europea Panasonic. Potrete prendere Visione dei termini di garanzia: Consultando il nostro sito www. panasonic.it o contattando il Servizio clienti/Pronto Panasonic 02 67072556...
 • Seite 174 Panasonic y la puesta a punto del aparato. El teléfono de atención a usuarios es el 902 15 30 60.
 • Seite 175 - Jälleenmyyjältäsi - Meidän kotisivulta www.panasonic.fi - Meidän tukipuhelin numerosta +358 (0)30 6227501 tai sähköpostilla support.fi@eu.panasonic.com. LýDHVELDIDH ÍSLAND Panasonic Pan European ábyrgð gildir fyrir þessa vöru Þú getur fengið afrit af ábyrgðarskírteini hjá þeim söluaðila þar sem varan var keypt.
 • Seite 176 Il vostro prodotto è sommesso alle condizioni della PAN EUROPEAN GUARANTEE. Troverete delle informazioni delle condizioni di garanzia più dettagliate presso il vostro rivenditore oppure su www.panasonic.ch ΕΛΛΑΣ (1) Αυτή η εγγύηση ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU/ΕΕΑ), Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, FYROM και...
 • Seite 177 ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (ΕU/ΕΕΑ) ΕΓΓΥΗΣΗΣ (A) Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωματική, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη εταιρία πωλήσεων ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα εκείνη της Ευρωπαϊκής (ΕU/ ΕΕΑ) Ένωσης (ή στις Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη , FYROM και...
 • Seite 178 Κων. Καραμανλή 11, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο 2310-245840 έως 3, FΑΧ 2310-968083 PORTUGAL A Garantia Europeia da Panasonic aplica-se ao seu produto. Poderá obter uma cópia da garantia através de: - A loja onde adquiriu o equipamento - Site : www.panasonic.pt...
 • Seite 179 Te saate garantiitingimuste koopia: - järelmüüjalt, kellelt soetasite toote - www.panasonic.ee kodulehelt LATVIJA Panasonic Eiropas garantijas noteikumi ir spēkā uz Jūsu iegādāto produktu. Jūs varat saņemt garantijas veidlapu: - pie dīlera, no kura Jūs pirkāt produktu - interneta mājas lapā : www.panasonic.lv LIETUVA Jūsų...
 • Seite 180 pontban és a rendelet mellékletében leírtak szerint). 3. A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. 4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. 5. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél), vagy a hivatalos márkaszerviznél közvetlenül is érvényesítheti.
 • Seite 181 Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem jár el helyesen, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep 1117 Budapest Neumann János u. 1. Hungary Tel.: +36 1 382 6060 Fax: +36 1 382 6077 E-mail: customer.budapest@eu.panasonic.com...
 • Seite 182 Ürünün satın alındığı ülkedeki garanti süresi, kullanıldığı ülkeden daha uzunsa, bu durumda satın alındığı ülkenin garanti süresi geçerli kabul edilir. PANASONIC ELEKTRONIK SATIS A.S. Maslak Mahallesi Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat:16 34398 Sisli Istanbul TURKEY Tel: +90 212 3679400 / Faks: +90 212 2862111 http://www.panasonic.com.tr...
 • Seite 183 SLOVENIJA Panasonic Marketing Europe Gmbh. - South-East Europe Branch Office, 1117 Budapest, Neumann János u.1., Madžarska (v nadaljevanju PSEE) zagotavlja kakovost izdelka in omogoča servisiranje pri pooblaščenih servisih Panasonic, navedenih v tem garancijskem listu, v spodaj predpisanem roku od datuma prvotnega nakupa brez nadomestila za...
 • Seite 184 ROMÂNIA Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs Panasonic şi sperăm că veţi fi satisfăcut de performanţele sale. Acest Certificat este adiţional, nu poate fi utilizat de sine stătător şi nu afectează în nici un fel drepturile consumatorului.
 • Seite 185 You may obtain a copy of the guarantee from : - the dealer where you purchased your product - Website : www.digitalplanet.com.mt - Panasonic Customer Call Center : +356 21 24 1127 or +356 27 24 1127 - Email: support@digitalplanet.com.mt ΚΥΠΡΟΣ...
 • Seite 186 гаранционната карта и оригиналната фактура или друг документ за покупка. Информация за сервизите може да намерите на уеб сайт: www. panasonic.bg Внимание! При закупуването на продукта, моля да се уверите, че гаранционната карта е правилно и изцяло попълнена (модел, сериен номер, дата на продажба, подпис и печат на...
 • Seite 187 (1) Proizvod mora biti dostavljen u servis (ili mjesto primitka) ovlašten od Panasonic Marketing Europe - South-East Europe Branch Office, Neumann János u.1., 1117 Budimpešta, Mađarska, za obavljanje servisa u jamstvenom roku, zajedno s ovim jamstvenim listom i originalnim računom.
 • Seite 188 SRBIJA Panasonic Marketing Europe Gmbh. - South-East Europe Branch Office, Neumann Janos u.1. 1117. Budapest Hungary (u nastavku teksta „PME-SEE“), garantuje kvalitet proizvoda i obezbeduje servisiranje kod ovlašcenih Panasonic servisa navedenih u priloženom popisu u trajanju od dve (2) godine od datuma kupovine, bez nadoknade za rad i delove,...
 • Seite 189 2. Dvije (2) godine za sve proizvode iz domena portfolija bijele tehnike (frižideri i veš mašine), izuzev kompresora za frižidere na koji postoji dodatne 3 godine garancije za sami dio. 3. Garancije za klime daju ovlašteni uvoznici ovih Panasonic proizvoda, dužina garancije može varirati na osnovu ponude i dogovrenih modaliteta održavanja.
 • Seite 190 Neumann János u. 1., 1117 Будимпешта, Унгарија, гарантира дека овој производ нема фабрички дефекти и дека за евентуалното сервисирање во овластените сервисни центри на Panasonic во Македонија, наведени во овој лист, за период од 2 (две) години, сметајќи од датумот на купување, не се наплаќаат работната рака и...
 • Seite 191 (3) Гарантниот рок на ламбите за LCD проекторите е ограничен на 90 дена од датумот на купувањето, или 200 работни часа (зависно од тоа кој услов е достигнат прв). Гаранцијата на производот е надополнување и во никаков случај не ги ограничува правата на купувачите, загарантирани со законите на РМ.
 • Seite 192 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН GNRL № (гарантiйна картка, кепiлдiк талоны, гарантыйны талон, talon de garanţie, zәmanәt kartı, Երաշխիքային կտրոն , sagarantio taloni , kafolat taloni, kepillik talony, баргаи замонат, гарантиялык талон) Номер модели (номер моделi, моделдүң номері, нумар мадэль, model, model, մոդէլ, მოდელი , model raqam, modeliň...
 • Seite 194 Условия гарантии для России Компания Panasonic Corporation предоставляет на весь спектр продукции, поставляемой в Россию, гарантию производителя сроком 1 (один) год. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их.
 • Seite 196 Condiţii de garanţie pentru R. Moldova Compania Panasonic Corporation dă, pentru întregul spectru de producţie care se livrează către ţarile R. Moldova garanţia producătorului pe termen de 1 (un) an. Avertizare: Vă rugăm să vă convingeţi că vânzătorul a completat în întregime, clar şi corect fişa de garanţie dată.
 • Seite 197 Bu zәmanәt üzrә öhdәliklәr Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yerlәşәn servis mәrkәzlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir. Servis Mәrkәzlәrinin siyahısını Panasonic Mәlumat Mәrkәzindәn, aşağıdakı nömrә vә yaxud internet sәhifәsi vasitәsilә әldә edә bilәrsiniz 8-800-200-21-00/http://service.panasonic.ru Aksessuarlar vә sәrfiyyat materialları haqqında mәlumat http:/www.
 • Seite 198 վճարովի ծառայություններից, որոնք կկատարեն անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները ապրանքի կանոնավոր օգտագործման համար։ Տվյալ երաշխիքային պարտականությունները Հայաստանի տարածքում ապահովում են սպասարկման կենտրոնները, որոնց ցանկը դուք կարող եք ստանալ Panasonic-ի ինֆորմացիոն կենտրոնում, հեռ. +38-0-(44)-490- 38-98/զանգը անվճար է/ կամ http://service.panasonic.ua ինտերնետ-էջում Աքսեսուարների և ծախսվող նյութերի վերաբերյալ տեղեկությունը https://www.panasonic-plaza.ua ինտերնետ-էջում...
 • Seite 199 Panasonic Corporation saqarTveloSi miwodebuli produqciis mTel speqtrze aZlevs mwarmoeblis garantias 1 (erTi) wlis vadiT. aRniSnuli garantia gaicema mwarmoeblis mier damatebiT momxmareblis konstituciur da sxva uflebebTan erTad da araviTar SemTxvevaSi ar zRudavs maT. garantia moqmedebs im SemTxvevaSi, Tu saqoneli cnobili...
 • Seite 200 Ushbu kafolat majburiyatlari 1-punktda sanab o’tilgan davlatlar hududida bajariladi, tegishli tashkilotlar va xizmat ko’rsatuvchi markazlar ro’yxatini «Panasonic» Axborot markazining + 7 (727) 298-09-09 telefonidan yoki http://service.panasonic.ru Internet sahifasi orqali olishingiz mumkin. Aksessuarlar va sarflash materiallari haqida ma’lumot: http:// panasoniceplaza.ru...
 • Seite 201 üçin ähli zerur bolan işleri geçirerler. Şu kepillik boýunça borçlar 1-nji bentde agzalan ýurtlaryň çäklerinde ygtyýarly guramalar we hyzmat ediş merkezler tarapyndan ýerine ýetirilýär, olaryň sanawyny Panasonic Maglumat beriş Merkezinden +7 (727) 298-09-09 telefon arkaly ýa-da http://service.panasonic.ru Internet-sahypasyndan alyp boljak.
 • Seite 202 Шарт[ои кафолати барои Тоxикистон Ширкати Panasonic Corporation ба [aмa гуна техника[ои ба Rазокистон , Узбекистон , Rирuизистон , Тоxикистон ва Туркманистон мефиристондагиаш , ба мe[лати 3 (се) сол кафолати исте[солкунанда медихад , ба гаир аз: 1. Мини-АТС; 2. Техникаи нусхабардорb; 3. Ноутбук[о; 4. Кондисионер[ои [аво; 5.
 • Seite 203 Кепилдик шарттуу Кыргызстан үчүн Panasonic Corporation компаниясы Казакстанга, Өзбекстанга, Кыргызстанга, Тажикстанга жана Түркмөнстанга алынып келүүчү техниканын бардык түрүнө өндүрүүчүдөн 3 (үч) жылдык мөөнөткө кепилдик берет, төмөнкүлөргө кепилдик берилбейт: 1. Чакан- АТСтерге; 2. Көчүрүү техникасына; 3. Ноутбуктарга; 4. Аба кондиционерлерине; 5. Видеопроекторлорго; 6. Электр аспаптарына.
 • Seite 204 Умовы гарантыі Беларусі Увага: калі ласка, пераканайцеся, што арганізацыя, якая прадае Вам прадукцыю Panasonic, цалкам, правільна і выразна запоўніла гэты гарантыйны талон. Кампанія Panasonic Corporation дае на ўвесь спектр прадукцыі, што пастаўляюцца ў Беларусь, гарантыю вытворцы тэрмінам на 2 (два) гады, за выключэннем халадзiльнiкаў на якiя даецца...
 • Seite 205 Умови гарантії для України Компанія Panasonic Corporation надає на весь спектр продукції, що постачається в Україну, гарантію виробника строком в 1 (один) рік. Дана гарантія видається виробником на додаток до конституційних та інших прав покупця і ніяким чином не обмежує цих прав.
 • Seite 206 Условия гарантии для Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии Компания Panasonic Corporation предоставляет на весь спектр техники, поставляемой в Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан, гарантию производителя сроком на 3 (три) года, исключение составляют: 1. Мини-АТС; 2. Копировальная техника; 3. Ноутбуки; 4.Кондиционеры воздуха; 5.
 • Seite 207 Қазақстанның кепілдеме шарттары Panasonic Corporation компаниясы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанда сатылатын барлық тауарларына өндірушінің 3 (үш) жылдық кепілдігін береді; төменде көрсетілген тауарлардан басқа: 1. Мини-АТС; 2. Көшірме құрылғылары; 3. Ноутбуктер; 4. Ауа кондиционерлері; 5. Бейне проекторлер; 6. Электр құрал-саймандар.
 • Seite 208 Panasonic Corporation Web Site : http://panasonic.net/ © Panasonic Corporation 2010 Printed in China S0511-2061...

Diese Anleitung auch für:

Ty-ew3d3meTy-ew3d3se

Inhaltsverzeichnis