Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 31
VTLAN 7
NE TW O RK CA BLE ( LA N) TES TER
LA N TE S TER
TE S TEUR LA N
CO MP RO BA D O R D E CA BLE LA N
LA N- TES TE R
TE S TA D O R D E CA BO S LA N
TE S TER SI ECI LA N
USER MANUAL
GEBRUI KERSHANDLEI DI NG
MO DE D' EMPLOI
MANUAL DEL USUARI O
BEDI ENUNGSA NLEI TUNG
MANUAL DO UTI LI ZADOR
INSTR UKC JA O BSŁUGI
f o r - voo r - p ou r - pa ra - fü r – d o:
3
1 0
1 7
2 4
3 1
3 8
4 5
4 P4C (RJ10 )
6 P2C (RJ11 )
6 P6C (RJ12 )
8 P8C (RJ45 )
BNC
USB A/ Min i- B

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman VTLAN7

 • Seite 1 VTLAN 7 NE TW O RK CA BLE ( LA N) TES TER LA N TE S TER TE S TEUR LA N CO MP RO BA D O R D E CA BLE LA N LA N- TES TE R TE S TA D O R D E CA BO S LA N TE S TER SI ECI LA N f o r - voo r - p ou r - pa ra - fü...
 • Seite 2 V TLA N7 V. 0 1 – 3 0 / 1 0 / 2 0 13 © Ve llem a n n v...
 • Seite 3 V TLA N7 U SER M AN U AL I nt r oduct io n To a l l r e si de nt s of t he E ur ope a n Un ion I m por t a nt e nv i r onm e nt a l inf or m a t i on a bout t hi s p r odu ct Th is sym b ol o n th e de vice o r th e pa ckag e ind ica tes t ha t d isp osa l o f t he de vice a f te r it s life cycle cou ld ha rm t he e n vironm en t .
 • Seite 4 V TLA N7 • O n ly u se t he d e vice fo r its in ten de d pu rp ose . Usin g t he de vice in a n u na u th o rised wa y will v o id the wa rra n t y. •...
 • Seite 5 V TLA N7 Te st con dit i ons To a vo id te st e rro rs : • Do no t test nea r s t ron g m ag ne t ic f ie ld s (m a g ne ts, lo uds pea ke rs, t ra n sf o rm e rs, m o t o rs, co ils, re la ys, co n ta ct o rs, e le ct rom a gne t s, e t c.
 • Seite 6 V TLA N7 Good con ne ct io n V isi ble LED s Be e ps Not e • CO NNECTED 2 : lo w- h ig h The n um be red LEDs do n o t • All n um b e re d LEDs in d ica t e t ha t a goo d co n ne ct ion ex is ts, o n ly t h a t a co n ne ct ion ex ist s .
 • Seite 7 V TLA N7 Cr osse d co nne ct i ons V isi ble LED s Be e ps Not e • NO N- PARALLEL • Cab le s a re crosse d. 2 bee ps • All n um b e re d LEDS •...
 • Seite 8 V TLA N7 5 . 6 Te st ing a USB ca b le Con ne ct t he Min i- B en d t o t he so ck e t on t he m ast e r a nd th e USB A en d t o t he rem o te .
 • Seite 9 V TLA N7 Te c hn ica l Spe cif ica t i ons 5 - in -1 cab le test e r USB, RJ4 5, 10 BASE- T, tok en ring , RJ11 / 12 cab le s, BNC cab le s p o we r s up p ly 9 V ba t te ry 6 LR61 C ( no t in cl.
 • Seite 10 V TLA N7 GEBRU I KERSH AN D LEI D I N G I nle id in g A a n a lle i nge ze t e ne n v a n de Eur o pe se Un ie Be la ngr ij k e m i lie u- i nf or m a t ie be t r e f f e nde d it p r odu ct Dit sym bo ol o p he t t oeste l o f de ve rp akk in g gee f t aa n da t , a ls he t n a z ijn le ve nscyclu s wo rd t we g ge wo rp e n, dit t oest el...
 • Seite 11 V TLA N7 • Om ve ilig he idsrede ne n m ag u gee n wijzig in ge n aa nb ren ge n . Sch a de d oo r wijzig in ge n d ie de g eb ru ike r hee f t aa ng eb ra ch t aa n h e t toe ste l va lt n ie t o nd e r de ga ra n t ie .
 • Seite 12 V TLA N7 • He t toe ste l test k abe ls m e t re ch te a an slu it in ge n , gee n om gek ee rde o f v e rwisse lde aa nslu it in gen (b ijv. be paa ld e cro sso ve r- ne t we rkk abe ls of om geke e rde be d ra de te le foo nka be ls) .
 • Seite 13 V TLA N7 5 . 3 Te st r e s ult a a t Raad p lee g de on de rsta an de tab e llen vo o r ee n be sch rijvin g v an d e t e st result a te n ( le ds d ie o p lich t en e n aa n ta l s ig naa lt one n ) voo r ve rs ch ille nde fo u t t yp es.
 • Seite 14 V TLA N7 Kor t slu it i ng Zicht ba r e le ds Sig na a lt one n O pm e r k in g • SHORT 3 s ig naa lto ne n • Er is ee n k o rt slu it ing in •...
 • Seite 15 V TLA N7 Pla a ts ee n ge sch ik te te rm ina t o r o p he t a nde re u it eind e van de ka be l. Dru k o p de test kn op . De led die m e t de f ou t o ve reenk om t , lich t o p .
 • Seite 16 V TLA N7 Re in igi ng e n on de r ho ud • De te ste r is ee n p re cisie- t est inst rum en t e n , hee f t b ij geb ru ik zoa ls b esch re ve n in de ze ha n dleid in g , gee n on de rho u d no d ig .
 • Seite 17 V TLA N7 M OD E D' EM PLOI I nt r oduct io n A ux r é side nt s de l 'U nio n e ur opé e nne I nf or m a t ions e nv ir o nne m e nt a le s im p or t a nt e s c once r na nt ce pr odu it Ce s ym b o le su r l'a pp a re il o u l'em ba lla ge ind iqu e que l' é...
 • Seite 18 V TLA N7 • Se fam ilia rise r a ve c le fo n ct ion nem e n t de l'a ppa re il a va n t de l' u t ilise r. • I l e st in te rd it de m o d if ie r l' ap pa re il p ou r de s ra iso n s de sé cu rit é . Les dom m a ge s o ccasio nn és p a r de s m od if ica t ion s pa r le clie n t n e t o m be n t pa s so us la ga ra n t ie .
 • Seite 19 V TLA N7 • I l p eu t te s te r à la fo is de s câ b les in s ta llé s e t des co rdo ns de p a t ch a ve c co n ne ct eu rs USB- A v e rs Min i- B, BNC, RJ45 (8 P8 C) , RJ1 2 ( 6 P6 C) , RJ1 1 ( 6P2C) , RJ1 0 ( 4P4C).
 • Seite 20 V TLA N7 Con ne ct e r l'au t re ex t rém ité d u câ b le de te st à la con nex ion a pp ro p riée l'ap pa re il rem o t e. Ap p u ye r e t re lâ...
 • Seite 21 V TLA N7 Cour t - c ir cu it LED s v i si ble s Bips Re m a r que • SHORT • Le câ b le est e n co u rt - 3 b ip s •...
 • Seite 22 V TLA N7 Ap p u ye r su r le bou t on de test . La LED co rrespon da n te à l' e rreu r s 'a llum e. Ré sult a t s • SHORT: co u rt - circu it •...
 • Seite 23 V TLA N7 Ne t t oy a ge e t e nt r e t ie n • Le tes t eu r est u n ap pa re il de test de p ré cision e t , ne né ce ssite a u cun e n t re t ien lo rsque l'a ppa re il est u t ilisé...
 • Seite 24 V TLA N7 M AN U AL DEL U SU ARI O I nt r oducc ión A los c iu da da nos de la U nió n Eur o pe a I m por t a nt e s i nf or m a cio ne s sobr e e l m e d io a m bie nt e conce r n ie nt e a e st e pr od uct o Est e s ím bo lo e n este a pa ra to o e l em ba la je ind ica q ue , si t ira la s m ue st ras in se rv ib les, p od rían d añ...
 • Seite 25 V TLA N7 • Po r ra zo nes de se gu rida d , la s m od if ica cio nes no au t o rizad as de l a pa ra to es t án p ro h ib idas . Los d añ os ca us ad os po r m od if ica cio nes n o au t o rizad as, no e stá...
 • Seite 26 V TLA N7 t ra n sp ue sta . Po r e jem p lo : alg uno s ca b les LAN de co nex ió n cru za da ( cro ss o ve r) o cab le s t elef ón icos d e co nex ió n in ve rt ida . Cond ic ione s de pr ue ba p a ra e vit a r e rro res: •...
 • Seite 27 V TLA N7 5 . 3 Re sult a do s de la pr ue ba Las sig uien te s lis ta s des crib en lo s res u lta dos ( Los LEDs q ue se ilum ina n y e l núm e ro d e t on os de a viso ) pa ra d ife ren te s tipo s de e rro re s Bue na c one x i ón LED s v i si ble s...
 • Seite 28 V TLA N7 Shor t cir c uit LED s v i si ble s To nos de O bse r v a ción a v iso • SHORT • Cab le con co rto circu it o . 3 t on os de •...
 • Seite 29 V TLA N7 5 . 5 Com pr o ba r un ca b le coa x ia l ( BN C) El a pa ra to p ue de com p roba r ca b les d e 2 5 Ω, 50 Ω y 75 Ω. Cone ct e u n ex t rem o d el cab le a la co nex ión BNC.
 • Seite 30 V TLA N7 Ab ra la ta pa de l com pa rt im ie n to de pilas de la p a rte t rase ra y re em p laza la p ila a go ta da p o r u na d el m ism o t ipo ( véa se « Esp e cif ica cion es ») .
 • Seite 31 V TLA N7 BED I EN U N GSAN LEI TU NG Einf üh r un g A n a lle Ei n w o hne r de r Eur o pä is che n U nio n W icht ige Um w e lt i nf or m a t ione n übe r d ie se s P r o duk t Die ses Sym bo l au f de m Pro du k t ode r de r Ve rpa ck u ng ze ig t a n , dass d ie En t so rgu ng diese s Pro d uk tes na ch se inem Leb en szyklus de r Um we lt Scha de n zu f üge n k a nn .
 • Seite 32 V TLA N7 • Ne h m e n Sie das Ge rä t e rst in Be t rieb , na ch dem Sie sich m it seine n Fu nk t io ne n ve rt rau t gem a ch t hab en . •...
 • Seite 33 V TLA N7 • Da s Ge rä t te ste t in sta llie rt e Kab el o de r Pa t chka be l m it USB- A-a uf - Min i- B-, BNC- , RJ4 5 - ( 8P8 C) , RJ12 - ( 6P6C) , RJ11 - (6 P2C) , RJ1 0 - ( 4 P4 C) Ans ch lüssen .
 • Seite 34 V TLA N7 Drü ck en Sie a uf d ie Tes t t ast e [ 1] un d lassen Sie los. Die St rom ve rso rg u ng s- LED le u ch te t m inde ste ns 5 Se ku nde n u nd ze ig t a n, dass da s Ge rä...
 • Seite 35 V TLA N7 Kur zsc hl uss sicht ba r e LED s Sig na lt ö ne Be m e r k ung • SHORT • Ku rzsch luss 3 Sign alt ön e • Sch le ch t e •...
 • Seite 36 V TLA N7 Be fe st ige n Sie eine n gee ign e te n Absch lusswid e rstan d an de r a nd e re n Se ite de s Kab els. Drü ck en Sie d ie Tes t - Tast e. Die LED m it dem e n tsp re chen de n Feh le r le u ch te t .
 • Seite 37 V TLA N7 Re in igu ng un d W a r t u ng • De r Kab elt este r ist e in Präzision sg e rä t un d ist wa rt u n g sf re i, we nn e s k o rrek t ve rwe n d e t wird .
 • Seite 38 V TLA N7 M AN U AL D O UTI LI ZAD OR I nt r oduçã o A os cida dã o s da U niã o E ur ope ia I m por t a nt e s i nf or m a çõe s sobr e o m e io a m b ie nt e no que r e spe it a a e st e p r odut o Est e s ím bo lo no ap a re lho o u na em ba la gem in dica q ue , e nq ua n to d esp e rdícios, p ode rão cau sa r da nos no m e io...
 • Seite 39 V TLA N7 • Po r ra zõe s de seg u ra n ça, e stão p ro íb ida s qu a isq ue r m od if ica çõe s d o apa re lho de sde que não a u to riza das. Os dan os p ro vo ca do s po r m o d if ica ções não a u to riza das, n ão est ão co be rt os pe la ga ra n t ia .
 • Seite 40 V TLA N7 • É s u po sto test a r cabo s com liga çõe s em linh a re ct a , e não cabo s co m liga ções in ve rt idas o u t ran spo sta s com p o r exem p lo a lg u ns ca b os LAN o u ca bos te lef ón icos in ve rt idos .
 • Seite 41 V TLA N7 5 . 3 Re sult a do do t e st e O s qu ad ros a ba ixo des cre vem os re su lt ad os de te s te ( LEDs q ue a cen dem e n úm e ro d e bee ps ) pa ra os vá...
 • Seite 42 V TLA N7 Liga çõe s cr uza da s LED s v i siv e i s Be e ps Not a • NÃO PARALELO • O s cab os e stão b eep s • Tod os os LEDs cru za dos.
 • Seite 43 V TLA N7 • SEM CO NEXÃO : o cabo não tem te rm in al o u est á da n if icad o 5 . 6 Te st a r um ca bo U SB Lig ue a ex t rem ida de Min i- B à f icha à u n id ade p rin cipa l e a ex t rem idad e USB A à...
 • Seite 44 V TLA N7 Espe cif ica ç õe s t e sta do r de ca bos 5 e m 1 ca b os USB, RJ45 , 1 0 BASE- T, Tok en Ring , RJ1 1 / 1 2 , BNC a lim e n ta ção p ilha de 9 V 6 LR6 1C (n ão in cl.
 • Seite 45 Proszę zapoznać się z informacjam i w czę ści Usługi i g waranc ja jakości Velleman® na końcu ninie jsze j instruk cji. • Wyłącznie do użytku we wnątrz pom ieszcze ń. C hronić urządze nie przed deszczem , wilgocią, rozprysk am i i ściekającym i cie czam i.
 • Seite 46 V TLA N7 • Prze d rozpoczę ciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z je g o f unk cja m i. • W p ro wa dzan ie z m ian w urządze niu jest zabronione ze względów bezpie czeństwa.
 • Seite 47 V TLA N7 • Pozwala na te stowanie kabli (równie ż k rosowych) ze złączam i USB- A- t o -Min i- B, BNC, RJ4 5 ( 8P8C) , RJ1 2 ( 6P6C), RJ11 (6 P2C) , RJ10 (4 P4C) . •...
 • Seite 48 V TLA N7 Nacisnąć, a nastę pnie zwolnić przycisk testu [1]. Dioda zasilania zaświe ci się na przynajmnie j 5 sekund, co oznacza, że urządzenie te stuje kabe l. Je że li dioda zasilania się nie zaświe ci, należy wym ie nić bate rię . 5 .
 • Seite 49 V TLA N7 Krótkie s pięc ie Świecące s ię d iody Sygnały U w a ga 3 sygnały • W kablu wystę puje • SHORT • Nie prawidłowe k rótk ie spię cie . połącze nia • Dio da z n um e rem o zn a cza um ie jsco wie n ie spię...
 • Seite 50 V TLA N7 Nacisnąć przycisk te stu. Zapali się dioda odpowiadająca wyk ryte j uste rce . W y nik i • SHOR T: k rótk ie spię cie • CO NNECTED: k abe l jest d ob ry • NO N- PAR ALLEL: prze wody sk rzyżowane •...
 • Seite 51 . © I NFO R MA CJA O P RA W A CH A UTO R SKI CH Niniejsza instrukcja jest włas nośc ią fir my Velleman NV i je st chroniona pra wami autorsk imi. Wszystkie pra wa są...
 • Seite 52 • Repairs occurring after warranty expiration • Velleman® can decide to replace an article are subject to shipping costs. with an equivalent article, or to refund the retail • The above conditions are without prejudice value totally or partially when the complaint is to all commercial warranties.
 • Seite 53 Garantie de service et de qualité inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor Velleman® eventuele winstderving. Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste - verbruiksgoederen, onderdelen of expérience dans le secteur de l’électronique et hulpstukken die onderhevig zijn aan est actuellement distributeur dans plus de 85 veroudering door normaal gebruik zoals bv.
 • Seite 54 Velleman® explicite de SA Velleman® ; - frais de autoriza reemplazar el artículo por un artículo transport de et vers Velleman® si l’appareil equivalente o reembolsar la totalidad o una n’est plus couvert sous la garantie.
 • Seite 55 Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten - se calcula gastos de transporte de y a dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® si el aparato ya no está cubierto Velleman® sich darüber entscheiden, dieses por la garantía. Produkt durch ein gleiches Produkt zu •...
 • Seite 56 Gewinnausfall. - Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur Velleman ® usługi i gwarancja jakości aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen, Od czasu założenia w 1972, Velleman®...
 • Seite 57 Garantia de serviço e de qualidade upadku lub klęski żywiołowej, itp.; Velleman® - usterka wynika z zaniedbań Desde a sua fundação em 1972 Velleman® eksploatacyjnych tj. umyślne bądź nieumyślne tem adquirido uma amplia experiencia no zaniechanie czyszczenia, konserwacji, sector da eletrónica com uma distribuição em wymiany materiałów ekspolatacyjnych,...
 • Seite 58 - todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®; - despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia. • qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e...