Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 17
BSS18MTF12BL
Original instructions
Übersetzung der originalanleitung
Traduction de la notice originale
Traduzione delle istruzioni originali
Traducción del manual original
Tradução do manual original
Vertaling van de originele instructies
Oversættelse af den originale brugsanvisning
Oversettelse av de originale instruksjonene
Översättning av originalinstruktionerna
Alkuperäisten ohjeiden käännös
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών
Orijinal talimatların çevirileri
Překlad původního návodu k obsluze
Preklad originálu pokynov
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
Az eredeti útmutató fordítása
Prevod originalnih navodil
Prijevod originalnih uputa
Oriģinālo instrukciju tulkojums
Originalių instrukcijų vertimas
Originaaljuhendi tõlge
Перевод оригинальных инструкций
Превод на оригиналните инструкции
Traducerea instrucţiunilor originale
Преводи на оригиналните упатства
Переклад оригінальних інструкцій
‫ترجمة تعليمات النسخة األصلية‬

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für AEG BSS18MTF12BL

 • Seite 1 BSS18MTF12BL Original instructions Preklad originálu pokynov Übersetzung der originalanleitung Tłumaczenie oryginalnej instrukcji Traduction de la notice originale Az eredeti útmutató fordítása Traduzione delle istruzioni originali Prevod originalnih navodil Traducción del manual original Prijevod originalnih uputa Tradução do manual original Oriģinālo instrukciju tulkojums Vertaling van de originele instructies Originalių...
 • Seite 2 ENGLISH Picture section Page with operating description and functional description DEUTSCH Bildteil Seite mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen FRANÇAIS Partie imagée Page avec description des applications et des fonctions ITALIANO Sezione illustrata Pagina con descrizione dell’applicazione e delle funzioni ESPAÑOL Sección de ilustraciones Página con descripción de aplicación y descripción funcional PORTUGUÊS...
 • Seite 3 Text section with technical data, important safety and working hints Page and description of symbols Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen Seite und Erklärung der Symbole. Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que Page l’explication des pictogrammes.
 • Seite 4 START STOP...
 • Seite 5 1 2 3 A...
 • Seite 6 Remove the battery pack before starting any work on the product. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Retirez le bloc-batterie avant d’effectuer la moindre intervention sur le produit. Rimuovere il pacco batteria prima di iniziare a lavorare sul prodotto.
 • Seite 7 75-100 % 50-75 % 25-50 % 0-25 %...
 • Seite 8 click...
 • Seite 9 LOCK...
 • Seite 10 START STOP...
 • Seite 11 Handle (insulated gripping surface) Χειρολαβή (μονωμένη επιφάνεια λαβής) Рукоятка (изолированная поверхность ручки) Handgriff (isolierte Grifffläche) El kulpu (izolasyonlu tutma yüzeyi) Ръкохватка (изолирана повърхност за хващане) Poignée (surface de prise isolée) Rukojeť (izolovaná uchopovací plocha) Mâner (suprafaţă de prindere izolată) Impugnatura (superficie di presa isolata) Rukoväť...
 • Seite 13 1 2 3 A 1 2 3 A 1 = 0-1300 min 2 = 0-1900 min 3 = 0-2800 min A = 0-2000 min The “A” function is designed to give the user greater A-funktionen är avsedd att ge användaren bättre zatezaču ili radnoj površini automatskim isključivanjem control in application and reduce damage to the kontroll vid tillämpning och minska skador på...
 • Seite 15: Technical Data

  Fasteners contacting a “live” wire may make exposed metal protect our environment. parts of the power tool “live” and could give the operator an electric Use only AEG chargers for charging AEG battery packs. Do not use shock. battery packs from other systems.
 • Seite 16: Transporting Lithium Batteries

  Use only AEG accessories and spare parts. Should components that have not been described need to be replaced, contact one of our AEG service agents (see our list of guarantee/service addresses). If needed, an exploded view of the product can be ordered. State...
 • Seite 17: Technische Daten

  Schutz unserer Umwelt wieder herzustellen. Sie das Gerät nicht erneut ein, während es blockiert ist, um einen Nutzen Sie zum Laden von AEG-Akkus ausschließlich AEG- plötzlichen Rückstoß mit einer hohen Reaktionskraft zu verhindern. Bestimmen Sie die Ursache der Blockierung des Produkts und Ladegeräte.
 • Seite 18: Transport Von Lithium-Ionen-Akkus

  • Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden. WARTUNG UND PFLEGE Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile von AEG. Sollten Komponenten ersetzt werden müssen, die noch nicht beschrieben wurden, wenden Sie sich bitte an einen unserer AEG- Kundendienstmitarbeiter (siehe unsere Liste der Garantie-/Service- Adressen).
 • Seite 19: Données Techniques

  DONNÉES TECHNIQUES BSS18MTF12BL Type Code de production 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ Vitesse de rotation à vide 0-2800 min Fréquence d'impact (haute vitesse) 3800 min Couple maximal 785 Nm Diamètre max. vis/écrou Tension de batterie 18 V Poids sans la batterie 1,67 kg Poids selon la procédure EPTA 01/2014 (2,0 Ah ...
 • Seite 20: Transport Des Batteries Au Lithium

  Utiliser uniquement des accessoires AEG et des pièces de rechange AEG. Si vous devez remplacer des composants qui n’ont pas été décrits, veuillez contacter un de nos agents de service AEG (consultez notre liste de contact pour les services et la garantie).
 • Seite 21 Determinare la causa dello stallo e correggerla, prestando attenzione alle Utilizzare solo i caricatori AEG per la carica dei pacchi batteria AEG. Non usare le batterie di altri sistemi. istruzioni di sicurezza.
 • Seite 22: Trasporto Batterie Al Litio

  Rivolgersi alla ditta distributrice per ulteriori consigli. MANUTENZIONE Usare solo accessori e parti di ricambio AEG. In caso di sostituzione di componenti che non sono stati descritti, rivolgersi a uno degli agenti di assistenza AEG (consultare la lista degli indirizzi per garanzia/assistenza).
 • Seite 23: Datos Técnicos

  El producto se reiniciará automáticamente si se atasca. Apague domésticos ni quemarse. Los distribuidores de AEG se ofrecen a el producto inmediatamente si se atasca. No vuelva a encender el repentino con una elevada fuerza reactiva. Analice por qué se...
 • Seite 24 Utilice exclusivamente accesorios AEG y piezas de recambio AEG. Si es necesario sustituir algún componente que no se haya descrito, póngase en contacto con nuestro agente de servicio de AEG (ver Si fuera necesario, se puede solicitar una vista ampliada del producto.
 • Seite 25 Utilize apenas carregadores AEG para carregar unidades de bateria uma grande força de reação. Descubra o problema que fez o Nunca force a abertura das unidades de baterias nem de de que cumpre todas as instruções de segurança.
 • Seite 26: Manutenção

  • Não transporte baterias com fissuras ou fugas. Contacte a empresa transitária para mais aconselhamento. MANUTENÇÃO Utilize apenas acessórios AEG e sobresselentes AEG. Se for necessário substituir componentes que não foram descritos, entre garantia). Se necessário, pode ser encomendado um diagrama mostrando o produto em perspetiva ampliada.
 • Seite 27 Het product wordt automatisch opnieuw gestart als het tot stilstand verbrand ze niet. AEG-distributeurs nemen oude accu’s terug ter bescherming van ons milieu. om tot stilstand te komen, aangezien dit een plotselinge terugslag Gebruik uitsluitend AEG-opladers voor het opladen van AEG-accu’s.
 • Seite 28 • Zorg ervoor dat de accu niet kan verschuiven binnen de verpakking. • Geen gekraakte of lekkende accu’s vervoeren. ONDERHOUD Gebruik alleen accessoires en reserveonderdelen van AEG. Als er onderdelen vervangen moeten worden die niet omschreven serviceonderhoudsadressen). Eventueel kunt u een onderdelenoverzicht van het apparaat bestellen.
 • Seite 29: Tiltænkt Anvendelsesformål

  AEG’s forhandlere tilbyder at modtage gamle batterier Emnet skal fastspændes med en fastspændingsanordning. Ikke- spændte emner kan forårsage alvorlige (person)skader. Brug kun AEG ladere til opladning af AEG batteripakker. Brug ikke batteripakker fra andre systemer. Produktet genstarter automatisk, hvis det er gået i stå. Sluk strakts for produktet, hvis det går i stå.
 • Seite 30: Transport Af Lithium-Batterier

  Rådfør dig desuden hos speditøren. VEDLIGEHOLDELSE Brug kun AEG-tilbehør og AEG-reservedele. Hvis komponenter, der ikke er blevet beskrevet, skal udskiftes, så kontakt et af vores AEG servicecentre (se vores liste over garanti-/serviceadresser). Om nødvendigt kan der bestilles en eksploderet visning af produktet.
 • Seite 31 Ikke brenn kast brukte batterier sammen med husholdningsavfall. elektroverktøyet blir strømførende slik at operatøren blir utsatt for Skal ikke brennes. Utladede batterier kan leveres til AEG- elektrisk støt. distributører. Bruk kun AEG-ladere for å lade AEG-batteripakker. Ikke bruk EKSTRA SIKKERHETS- OG ARBEIDSANVISNINGER batteripakker fra andre systemer.
 • Seite 32 • Se til at batteripakken er sikret mot bevegelse inni pakningen. • Ikke transportert batterier som har sprekker eller lekker. VEDLIKEHOLD Bruk bare tilbehør og reservedeler fra AEG. Kontakt en av AEG- serviceagentene våre hvis du må erstatte deler som ikke er omtalt her (se listen over garanti/serviceadresser).
 • Seite 33 Fästelement som nuddar en strömförande ledning kan göra att elverktygets exponerade metalldelar blir strömförande och Använd endast AEG-laddare för att ladda AEG-batteripaket. Använd användaren drabbas av en elstöt. inte batteripaket från andra system.
 • Seite 34: Transportera Litiumbatterier

  UNDERHÅLL Använd endast tillbehör och reservdelar från AEG. Om komponenter som inte har beskrivits här behöver ersättas, var vänlig kontakta ett av våra AEG serviceombud (se vår förteckning över garanti-/ serviceadresser). Vid behov kan en sprängskiss av produkten beställas. Ange och beställ ritningen från ditt lokala serviceombud eller direkt...
 • Seite 35 TURVALLISUUTTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun. Kiinnitä työkappale paikoilleen puristimella. Kiinnittämätön Lataa akkupakkaukset ainoastaan AEG-laturilla. Älä käytä muiden oksasahaa uudelleen päälle, kun se on vielä pysähdyksissä, sillä seurauksena voi olla äkillinen, voimakas takapotku. Määritä, miksi Laitteen käytön tuloksena syntyvä pöly voi olla terveydelle Jos akkupakkauksia ei ole käytetty vähään aikaan, ne on ladattava...
 • Seite 36: Litiumakkujen Kuljettaminen

  Akkupakkausten käyttöiän optimoimiseksi ne on ladattava täyteen, Pidentääksesi akkupakettien elinikää poista akkupaketti laturista heti, kun se on täyteen ladattu. toimitettava niille tarkoitettuun ympäristövaatimukset Jos akkupakkaus on varastoituna yli 30 päivää: • keräyspiste. lämpötila on alle 27 °C. • Säilytä akkupakkauksia 30 %:n - 50 %:n varaustilassa. Nopeus ilman kuormaa •...
 • Seite 37 BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K =3 dB(A) =16,7 m/s...
 • Seite 38 • • • • • • • • Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
 • Seite 39: Teknik Veriler

  TEKNIK VERILER BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min Maks. tork 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K...
 • Seite 40 • • • Volt • • • • • SEMBOLLER TÜRKÇE...
 • Seite 41: Technické Údaje

  TECHNICKÉ ÚDAJE BSS18MTF12BL Akumulátorový rázový utahovák 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V Hmotnost (bez baterie) 1,67 kg Hmotnost podle postupu EPTA 01/2014 (2,0 Ah ... 9,0 Ah Li-lon) 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18...
 • Seite 42 • • • OCHRANA BATERIE • • • zabránilo zkratu. • • 71364 Winnenden, Germany. SYMBOLY pokyny. Noste ochranné brýle. se kontaktu s horkými povrchy.
 • Seite 43 TECHNICKÉ ÚDAJE BSS18MTF12BL Výrobný kód 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min Maximálny krútiaci moment 785 Nm Max. priemer skrutky/matice Napätie akumulátora 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... náradia sú: Hladina akustického tlaku / Odchýlka...
 • Seite 44 horúcim povrchom. • ktoré vykonáva ekologické recyklovanie. Pokyny • • OCHRANA AKUMULÁTORA Napätie Jednosmerný prúd Nabite akumulátor. náklady. • • • • • zoznam adries pre potreby uplatnenia záruky alebo vykonania servisu). adrese: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. SYMBOLY prác na výrobku.
 • Seite 45: Dane Techniczne

  DANE TECHNICZNE BSS18MTF12BL Akumulatorowy klucz udarowy 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min Maks. moment obrotowy 785 Nm 18 V Masa (bez akumulatora) 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC Zalecany typ akumulatora L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K...
 • Seite 46: Transportowanie Akumulatorów Litowych

  ZABEZPIECZENIE AKUMULATORA TRANSPORTOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH produktów niebezpiecznych. • • osoby trzecie podlega przepisom o towarach niebezpiecznych. nadzorowany przez odpowiednich ekspertów. • • • akumulatorów. KONSERWACJA z naszych agentów serwisowych AEG (prosimy o zapoznanie serwisowe). Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. SYMBOLE POLSKI...
 • Seite 47 FIGYELMEZTETÉS! rövidzárlat miatti kockázatának csökkentése érdekében soha ne Ha feszültség alatti vezetékkel okozhatnak. akkumulátorokat. Környezetünk védelme érdekében az AEG viszonteladói átveszik a régi akkumulátorokat. munkadarabok súlyos sérüléseket és károkat okozhatnak. szárazon. A termék használata során termelt por az egészségre káros lehet.
 • Seite 48: Lítium Akkumulátorok Szállítása

  Feszültség akkumulátorcsomagot. Egyenáram LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA hatálya alá tartozik. • Az akkumulátorokat további követelmények nélkül lehet közúton • • • • céggel. KARBANTARTÁS egy AEG szervizpartnerhez (lásd a garanciális helyek és szervizek 71364 Winnenden, Germany. SZIMBÓLUMOK az akkumulátort MAGYAR...
 • Seite 49: Dodatna Varnostna Opozorila Za Baterijo

  BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ Hitrost brez obremenitve 0-2800 min Hitrost udarcev (visoka hitrost) 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K...
 • Seite 50 • Napetost Enosmerni tok dobe. Evropski znak skladnosti EurAsian oznaka o skladnosti • • • • • servisov). Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. SIMBOLI POZOR! OPOZORILO! NEVARNOST! Hitrost brez obremenitve...
 • Seite 51: Dodatna Sigurnosna Upozorenja Za Bateriju

  BSS18MTF12BL Vrsta Proizvodni kod 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min Brzina udara (Velika brzina) 3800 min Maks. okretni moment 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... razine buke iznose: =99,0 dB (A) / K...
 • Seite 52: Transportiranje Litijumskih Baterija

  napuniti. • • • Napon Europska oznaka sukladnosti TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA • • EurAsian znak konformnosti Goods Regulations, DGR). Priprema transporta i transport • • • servisnih adresa). ili izravno na: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. SIMBOLI OPREZ! UPOZORENJE! OPASNOST! na proizvodu.
 • Seite 53: Tehniskie Dati

  TEHNISKIE DATI BSS18MTF12BL Veids 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm Akumulatora spriegums 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC Ieteicamais akumulatora veids L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A)
 • Seite 54 • • Greitis be apkrovimo pilna. • Spriegums • • • • • APKOPE Winnenden, Germany. produktu. LATVISKI...
 • Seite 55: Techniniai Duomenys

  TECHNINIAI DUOMENYS BSS18MTF12BL Tipas Gamybos kodas 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ Greitis be apkrovimo 0-2800 min 3800 min Maks. sukimo momentas 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K...
 • Seite 56 • • • AKUMULIATORIAUS APSAUGA Greitis be apkrovimo Voltai • reikalavimai. • • • • Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. LIETUVIŠKAI...
 • Seite 57: Tehnilised Andmed

  HOIATUS! ning lühisest tulenevat toote vigastamist, ärge kunagi kastke seadet, tulevikus vaatamiseks alles. LÖÖKMUTRIKEERAJA OHUTUSJUHISED püüdke neid põletada. AEG müügiesindused võtavad vastu vanu akusid, et kaitsta keskkonda. ühtegi teist akut. TÄIENDAVAD OHUTUS- JA TÖÖJUHISED Kui akut ei ole mõnda ECHOa kasutatud, tuleb see enne kasutamist Kui toode kiilub kinni, taaskäivitub see automaatselt.
 • Seite 58: Liitiumakude Teisaldamine

  • Iga kuue kuu hoiustamise möödudes laadige akut tavalisel moel. Alalisvool AKU KAITSE Euroopa vastavusmärgis aitab tagada seadme pikka kasutusiga. Äärmusliku pinge korral lülitab aku elektroonika toote automaatselt Ukraina vastavusmärgis Laadige aku. LIITIUMAKUDE TEISALDAMINE Euraasia vastavusmärk Liitiumioonakule kehtib ohtlike kaupade seadusandlus. rahvusvahelisi sätteid ning määruseid.
 • Seite 59 BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K =3 dB(A) 62841.
 • Seite 60 Winnenden, Germany. • • • • • • • •...
 • Seite 61 BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg 9,0 Ah) -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K =3 dB(A)
 • Seite 62 Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. • • 50%. • • • • • •...
 • Seite 63 BSS18MTF12BL Cod produs 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min Cuplu max. 785 Nm Tensiune baterie 18 V 1,67 kg Greutate în conformitate cu Procedura EPTA 01/2014 (2.0 Ah ... 9,0 Ah Li-lon) 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC Tipul de acumulator recomandat L18...
 • Seite 64 Pentru a reduce riscurile de accidentare sau de 30 de zile: • • • Tensiune Curent continuu TRANSPORTAREA ACUMULATORILOR PE LITIU periculoase. • • • izolate pentru a preveni scurtcircuitarea lor. • • sau direct la: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
 • Seite 65 BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K =3 dB(A) EN 62841.
 • Seite 66 • • • • • • • • Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
 • Seite 67 BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K =3 dB(A) =16,7 m/s...
 • Seite 68 • • • • • • • • Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
 • Seite 69 • • • .Winnenden, Germany...
 • Seite 70 BSS18MTF12BL 4759 06 01 000001-999999 MJJJJ 0-2800 min 3800 min 785 Nm 18 V 1,67 kg 01/2014 EPTA 2,1 ... 2,8 kg -18...+50 ºC L18... AL18G, BL1... EN 62841 =99,0 dB (A) / K =3 dB(A) =110,0 dB (A) / K =3 dB(A) .EN 62841...
 • Seite 71: Δηλωση Συμμορφωσησ Εε

  EC-DECLARATION OF CONFORMITY ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the Δηλώνουμε, με την ιδιότητα του κατασκευαστή και με αποκλειστικά product described under Technical Data fulfills all the relevant provisions of δική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα Τεχνικά στοιχεία the following European Directives, European Regulations and harmonised πληρεί...
 • Seite 72: Декларація Відповідності Єс

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕЭС Со всей ответственностью как производитель заявляем, что изделие, указанное в «Технических характеристиках», отвечает всем соответствующим положениям следующих европейских директив, европейских регламентов, а также гармонизированных стандартов. Лицо, ответственное за подготовку технической документации. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Като...
 • Seite 76 Techtronic Industries GmbH Max-Eyth-Straße 10 71364 Winnenden Germany (12.21) AEG is a registered trade mark used under 961096814-01B license from AB Electrolux (publ).

Inhaltsverzeichnis