Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Tips En Aanwijzingen; Service En Onderhoud; Technische Gegevens - Conrad 75 50 09 Bedienungsanleitung

Elektronischer tresor 20ea
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

b) Toegangscode nieuw instellen
• Open vervolgens de kluisdeur, zoals boven beschre-
ven.
• Achter de kluisdeur (in de buurt van de deuras aan de
binnenkant van de deur) is een drukknop verstopt, zie
cirkel in de afbeelding rechts.
Druk deze toets kort in. De LED „PROCEED" brandt en
er worden 2 geluidssignalen vrijgegeven.
• Voer nu een 3 tot 8 posities tellende code in en druk
aansluitend kort op de toets „A" of „B" (bijvoorbeeld:
123.456A). Als er twee geluidssignalen worden vrijge-
geven, is de nieuwe code opgeslagen.
Indien de LED„PROCEED" knippert en 3 geluidssigna-
len worden vrijgegeven, is de code ongeldig (bijv. als
slechts een 2 posities tellende code wordt ingevoerd).
Start dan de code-invoer opnieuw, zie hierboven.

Tips en aanwijzingen

• Het product is geschikt voor het opbergen van waardevolle voorwerpen resp. ter bescher-
ming tegen onbevoegde toegang.
De inbraakbeveiliging wordt constructief bereikt; d.w.z. door de behuizing uit staalplaat, de
bouwvorm van deur en slot. De onbevoegde toegang tot de in de kluis opgeborgen voorwer-
pen wordt daardoor bemoeilijkt.
• Let er tijdens het openen en sluiten van de kluis op, dat u in deze tijd door niemand wordt
gadegeslagen.
• Door de dikke deur met het daarin opgenomen slotmechaniek is niet de gehele binnenruimte
van de kluis beschikbaar. Sluit de deur voorzichtig, gebruik hierbij geen geweld! Anders
kunnen de voorwerpen in de kluis worden beschadigd.
• Bewaar nooit beide meegeleverde sleutels in de kluis. Als u uw code vergeet, is het niet meer
mogelijk, de kluis te openen!
• Open, als u de toegangscode bent vergeten, de kluis via de meegeleverde sleutel en
programmeer een nieuwe toegangscode.

Service en onderhoud

• Afgezien van het af en toe vervangen van de batterijen is het product voor u onderhoudsvrij.
• Reinig de kluis af en toe met een schone, zachte en droge doek. Gebruik in geen geval
agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze de behuizing
kunnen aantasten (verkleuringen).
Verwijdering
a) Product
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.
Neem de geplaatste batterijen eruit en voer deze gescheiden van het product af.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen
en accu's in te leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Batterijen/accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast af-
gebeelde pictogram, dat op het verbod van verwijdering via gewoon huishoudelijk
afval duidt. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium,
Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding staat op de batterij/accu vermeld, bijvoorbeeld onder
het links afgebeelde vuilnisbakpictogram).
Lege batterijen/accu's kunt u gratis inleveren bij de inzamelplaatsen van uw gemeente, bij onze
fi lialen of bij andere verkooppunten van batterijen en accu's!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het
milieu.

Technische gegevens

Voeding ........................ 4 batterijen van het type AA/Mignon
Afmetingen .................. Behuizing buitenkant: 200 x 310 x 200 mm (h x b x d)
Met sluitgreep: 200 x 310 x 216 mm (h x b x d)
Binnen: 196 x 306 x 137 (h x b x d)
Deurfragment ................ 136 x 204 mm (h x b)
Wanddikte ..................... Behuizing: 1,5 mm; deur: 3 mm
Gewicht ......................... 5,17 kg
Geringe afwijkingen in afmetingen en gewicht kunnen productietechnisch voorko-
men.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V1_0712_01/AB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis