Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Tips En Adviezen; Service En Onderhoud; Technische Gegevens - Conrad 75 50 06 Bedienungsanleitung

Elektronischer tresor 25 lcd
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Code-aanduiding bij de invoer verstoppen
Als u handelt zoals boven bij "Kluis met code-invoer openen", wordt de master- resp. gebruikerscode tijdens
de invoer in de display weergegeven.
Dit kan worden voorkomen, door deze na begin van de invoer van de code met de "#START"-toets
(er verschijnen nu 8 streepjes in de display) kort op de „CLEAN"-toets te drukken.
Bij de hierop volgende invoer van een master- of gebruikerscode verschijnt in plaats van het codegetal alleen
een 'o' in de display.
Mastercode of gebruikerscode nieuw instellen
De wijziging van de mastercode en de gebruikerscode verloopt in dezelfde volgorde. Let er op,
dat u telkens een andere code programmeert. Onthoud deze code zorgvuldig. Als u deze codes
vergeet, kan de kluis alleen nog via de meegeleverde sleutel worden geopend.
• Druk kort op de "#START"-toets, in de LC-display verschijnen 8 streepjes ("- - - - - - - -").
• Voer uw voorgaande oude code in (of de mastercode of de gebruikerscode). Corrigeer een foutieve invoer
met de „CLEAN"-toets.
Bij de levering is als mastercode '123456' en als gebruikerscode '1234' vooraf ingesteld.
• Druk op de "#START"-toets.
• In de display verschijnt bij de juiste code de aanduiding 'OPEN'.
• Druk binnen 7 seconden op de „CLEAN"-toets, zodat in de LC-display 8 streepjes („- - - - - - - -") verschijnen.
Voer nu een nieuwe code in (1....8 posities). Corrigeer een foutieve invoer met de „CLEAN"-toets. Wij
adviseren u, minimaal een 4 posities tellende code te programmeren.
• Bevestig de nieuwe code met de „#START"-toets. In de display verschijnt de aanduiding ‚INTO', de nieuwe
master- of gebruikerscode is opgeslagen.
Alarmgeluid bij beweging
Bij heftige bewegingen van de kluis (bijv. bij het met geweld openen of bij demontage uit de wand) geeft de
kluis een alarmgeluid uit. Deze kan door invoer van de juiste master- of gebruikerscode worden beëindigd.
Druk de toets "0" in, om de functie in te schakelen.
Om veiligheidsredenen kan de functie niet meer via het indrukken van de toets worden uitge-
schakeld.
Als u de functie wilt uitschakelen, moet u de batterijen gedurende een paar seconden verwijde-
ren en opnieuw plaatsen. Echter, gaan hierbij de instellingen voor de datum, tijd, weekdag en de
gegevensrecords voor de openingsprocessen verloren.
Datum, tijd en weekdag instellen
• Druk in de normale weergave (dus niet tijdens een code-invoer) op de „CLEAN"-toets. De aanduiding voor
het jaar knippert.
• Stel het jaar met de toets "0" (omlaag) of "8" (omhoog) in.
• Wissel met de „#START"-toets naar de invoer van de maand, de datum, de uren en de minuten van de tijd,
alsook van de weekdag en stel ook daar met de „0"-toets (omlaag) of „8" (omhoog) de gewenste waarde
in.
Bovenste regel: YY-MM-DD = jaar-maand-datum
Onderste regel: HH-MM = uren-minuten; bovendien de weekdag (maandag...zondag).
• De invoermodus wordt automatisch beëindigd, als gedurende ongeveer 3 seconden geen toets wordt
ingedrukt. De voorafgaande instellingen worden daarbij overgenomen.
Gegevensrecords voor de openingsprocessen weergeven
De kluis slaat de laatste 14 geslaagde openingsprocessen in een willekeurige gegevensrecord met datum
en tijd op, alsook de gebruikte code. Deze kunt u alsvolgt bekijken:
• Druk kort op de „#START"-toets, in de LC-display verschijnen 8 streepjes („- - - - - - - -"). Gelijktijdig wordt
de displayverlichting geactiveerd.
• Voer of de mastercode of de gebruikerscode in. Corrigeer een foutieve invoer met de „CLEAN"-toets.
Bevestig de code met de "#START"-toets.
• Als de code juist is, wordt in de display 'OPEN' weergegeven en wordt een geluidssignaal vrijgegeven.
• Als de aanduiding ‚OPEN' verdwijnt, maar de displayverlichting nog actief is, druk dan onmiddellijk op de
„0"-toets.
Nu wordt de datum (YY-MM-DD = jaar-maand-datum) en aansluitend de tijd (HH-MM = uren-minuten)
weergegeven, als het laatste openingsproces heeft plaatsgevonden.
Bovendien wordt 'PASS1' voor de gebruikerscode en 'PASS2' voor de mastercode weergegeven.
Het eerste weergegeven gegevensrecord komt daarbij overeen met de actuele datum/tijd en het
zojuist ingevoerde codetype.
• Druk, om het volgende gegevensrecord weer te geven, precies op dat moment op de „0"-toets, als ‚PASS1'
of ‚PASS2' wordt weergegeven. Anders wordt de weergavemodus automatisch beëindigd.
Mastercode en gebruikerscode terugzetten naar fabrieksinstelling
• Open vervolgens de kluisdeur, zoals boven beschreven.
• Achter de kluisdeur (in de nabijheid van de deuras aan de binnenkant van de
deur) is een toets aangebracht, zie de cirkel in de rechter afbeelding.
• Druk kort op de toets, in de display verschijnt 'CLEAR'.
De master- en gebruikerscode zijn nu weer naar de fabrieksinstelling terug-
gezet.
Mastercode = 123456
Gebruikerscode = 1234

Tips en adviezen

• Het product is geschikt voor het bewaren van waardevolle voorwerpen resp. bescherming tegen onbe-
voegde toegang.
De inbraakbeveiliging wordt constructief bereikt; d.w.z. door de staalplaat behuizing en de deurconstructie
alsook de gebruikte elektronica met toegangscode. De onbevoegde toegang tot de in de kluis bewaarde
voorwerpen wordt hierdoor bemoeilijkt.
• Als u de kluis opent/sluit, let er dan op, dat u gedurende deze tijd door niemand wordt bekeken.
• Door de dikke deur met het hierin opgenomen slotmechaniek, staat niet de volledige binnenruimte van de
kluis ter beschikking. Sluit de deur voorzichtig, gebruik geen geweld! Anders kunnen de voorwerpen in de
kluis beschadigd worden.
• Bewaar nooit de beide meegeleverde sleutels in de kluis. Als u uw gebruikers- of mastercode vergeet, is
het anders niet meer mogelijk, de kluis te openen!
• Open, als u de master- of gebruikerscode bent vergeten, de kluis via de meegeleverde sleutel en program-
meer een nieuwe master- of gebruikerscode.

Service en onderhoud

• Afgezien van het af en toe vervangen van de batterijen is het product voor u onderhoudsvrij.
• Reinig de kluis af en toe met een schone, zachte en droge doek. Gebruik in geen geval agressieve
schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze de behuizing aantasten (verkleuringen).
Afvoer
a) Product
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de geldende
wettelijke bepalingen.
Neem de geplaatste batterijen eruit en voer deze gescheiden van het product af.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's in te
leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Batterijen/accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast afgebeelde
symbool, dat op het verbod van afvoeren met gewoon huisvuil duidt. De aanduidingen voor
de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding wordt op de
batterij/accu vermeld, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).
Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij al onze vesti-
gingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Stroomtoevoer ......................... 4 batterijen van het type AA/Mignon
Afmetingen ............................. Buitenkant: 250 x 350 x 250 mm (h x b x d)
Buitenkant, met draaiknop: 250 x 350 x 270 mm (h x b x d)
Binnenkant: 245 x 345 x 190 mm (h x b x d)
Deuropening ............................ 183 x 240 mm (h x b)
Wanddikte ................................ Behuizing: 1,5 mm; deur: 4 mm
Gewicht .................................... 7,5 kg
Geringe afwijkingen in afmetingen en gewicht kunnen productie-technisch voorkomen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
V2_0212_01/AB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis