Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Säkerhetsanvisningar; Allmänna Informationer; Funktioner; Reservdelar - Märklin BR 24 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BR 24 Serie:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Säkerhetsanvisningar
• Loket får endast köras med ett därtill avsett driftsystem
(Märklin AC, Märklin Delta, Märklin Digital eller
Märklin Systems).
• Använd endast nätadaptrar och transformatorer anpas-
sade för det lokala elnätet.
• Loket får inte samtidigt försörjas av mer än en kraftkälla.
• Beakta alltid säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen
som hör till respektive driftsystemet.
• Modellen får inte utsättas för direkt solljus, häftiga tem-
peraturväxlingar eller hög luftfuktighet.
• När motorvagnens lokdel ska köras med konventionell/
analog drift måste anlutningsskenan vara avstörd. Till
detta använder man anslutningsgarnityr 74046 med av-
störning och överbelastningsskydd. Avstörningsskyddet
får inte användas vid digital körning.
Allmänna informationer
• Bruksanvisningen och förpackningen är en del av
produkten och måste därför sparas och alltid medfölja
produkten.
• Kontakta din Märklinfackhandlare för reparationer och

reservdelar.

• http://www.maerklin.com/en/imprint.html
Varje form av anspråk på garanti och skadestånd är utesluten omdelar
används i Märklin-produkter som inte har godkänts av Märklin och / eller
om Märklin-produkter har modifierats och de inbyggda främmande delarna
resp. modifieringen var upphov till de därefter uppträdande felen och /
eller skadorna. Bevisbördan för att inbyggnaden av främmande delar i eller
ombyggnaden av Märklin-produkter inte är upphovet till de uppträdande
felen och / eller skadorna, bär den person och / eller företag resp. kund
som är ansvarig för in- och / eller ombyggnaden.
10
All manuals and user guides at all-guides.com

Funktioner

• Driftsättet igenkänns automatiskt.
• Inställbara adresser:
• Adress från tillverkaren: 78
• Acceleration/ bromsfördröjning (simultant) kan ändras.
• Toppfart kan ändras.
• Inställning av lokparametrar (Adress, acceleration/
• Körriktningsberoende frontbelysning.
• Vid analog körning är endast den automatiska ljusväx-
1-80 (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
1-255 (Central Station 60212/213/214/Mobile Station 60653)
bromsfördröjning, toppfart): Via Control Unit,
Mobile Station eller Central Station.
lingsfunktionen tillgänglig.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

36241H0 36241Br 24-serie

Inhaltsverzeichnis