Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Säkerhetsanvisningar; Funktion; Reservdelar - Märklin BR 24 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BR 24 Serie:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Säkerhetsanvisningar
• Loket får endast köras med ett därtill avsett driftsystem
(Märklin Växelström-transformator 6647, Märklin Delta,
Märklin Digital eller Märklin Systems).
Använd endast transformatorer som är avsedda för den
!
nätspänning som tillhandahålls av er elleverantör.
Anslut aldrig en transformator för 220 V nätspänning till
110 V - eller tvärt om.
• Loket får inte samtidigt försörjas av mer än en kraftkälla.
• När motorvagnens lokdel ska köras med konventionell/ana-
log drift måste anlutningsskenan vara avstörd. Till detta
använder man anslutningsgarnityr 74046 med avstörning och
överbelastningsskydd. Avstörningsskyddet får inte användas
vid digital körning.
• Beakta alltid säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen som
hör till respektive driftsystemet.
Varje form av anspråk på garanti och skadestånd är utesluten omdelar
används i Märklin-produkter som inte har godkänts av Märklin och / eller
om Märklin-produkter har modifierats och de inbyggda främmande delarna
resp. modifieringen var upphov till de därefter uppträdande felen och /
eller skadorna. Bevisbördan för att inbyggnaden av främmande delar i eller
ombyggnaden av Märklin-produkter inte är upphovet till de uppträdande
felen och / eller skadorna, bär den person och / eller företag resp. kund
som är ansvarig för in- och / eller ombyggnaden.
All manuals and user guides at all-guides.com

Funktion

• Möjliga driftsystem: Märklin Transformer 6647,
• Driftsättet igenkänns automatiskt.
• Inställbara adresser:
• Adress från tillverkaren: 78
• Acceleration/ bromsfördröjning (simultant) kan ändras.
• Toppfart kan ändras.
• Inställning av lokparametrar (Adress, acceleration/ broms-
• Körriktningsberoende frontbelysning.
• Kan efteråt förses med rökgenerator.
Underhållsarbeten som uppstår vid normal användning beskrivs
som följer. Kontakta din Märklinfackhandlare för reparationer
och reservdelar.
Märklin Delta, Märklin Digital, Märklin Systems.
1-80 (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
1-255 (Central Station 60212/213/214/Mobile Station 60653)
fördröjning, toppfart): Via Control Unit, Mobile Station eller
Central Station.
9

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

26564

Inhaltsverzeichnis