Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad KE-3 Bedienungsanleitung Seite 4

Mini-gitarrenverstärker

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Minigitaarversterker KE-3
Bestnr. 30 53 09
Dit product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke eisen.
Beoogd gebruik
De minigitaarversterker KE-3 dient voor het versterken van de audiosignalen van elektrische
gitaren.
Op de ingang mogen alleen muziekinstrumenten worden aangesloten.
Het apparaat mag alleen van stroom worden voorzien via een batterij (zie "Technische gege-
vens" voor het type).
Het gebruik is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimtes, dus niet in de open lucht. Contact met
vocht, bijv. in vochtige ruimtes en dergelijke, dient beslist te worden vermeden.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van het apparaat en
kan bijv. kortsluiting of brand tot gevolg hebben.
De veiligheidsinstructies moeten absoluut in acht worden genomen.
Veiligheidsinstructies
Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing vervalt het recht op waarborg/garantie. Voor gevolg-
schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen zijn wij
niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in de
gebruiksaanwijzing. Gelieve deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname
volledig te lezen. Ze bevat belangrijke aanwijzingen over de juiste werking.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan.
• Wij raden af om gedurende een langere periode naar muziek met een te hoog volume te luiste-
ren. Dit geldt met name voor het gebruik met hoofd- of oortelefoon. Hierdoor kan het gehoor
beschadigd raken.
• Giet nooit vloeistof over elektrische apparaten en plaats nooit met vloeistof gevulde voorwer-
pen (bijv. vazen) erop of in de buurt ervan. Er bestaat groot gevaar voor brand of levensge-
vaarlijke elektrische schokken. Zou dit echter toch het geval zijn, verwijder de batterij dan
onmiddellijk en raadpleeg een erkend vakman.
• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, druip- of spatwater, sterke trillingen en
hoge mechanische belastingen.
• Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op of direct naast het apparaat.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht aanstaan.
• Gebruik het apparaat niet in een tropisch klimaat.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• Neem contact op met onze technische helpdesk of raadpleeg een andere vakman als de juiste
manier van aansluiten u niet duidelijk is of bij vragen, die niet in de gebruiksaanwijzing worden
beantwoord.
• Neem ook de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de afzonderlijke hoofdstukken van deze
gebruiksaanwijzing in acht.
Kenmerken
• Ingebouwde luidspreker
• Klankregeling
• Hoofdtelefoonaansluiting
• Overdrive-schakelaar (vervormer)
• Clip voor het bevestigen aan riemen e.d.
De batterij plaatsen/vervangen
De minigitaarversterker moet uitgeschakeld zijn tijdens het vervangen van
de batterij.
Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
Verwijder de batterij indien het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid brand-
wonden veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshand-
schoenen.
Let erop dat de batterij niet wordt kortgesloten of in vuur wordt geworpen.
De batterij mag bovendien niet worden opgeladen. Er bestaat explosiege-
vaar.
• Open het batterijvak aan de achterzijde van het apparaat.
www.conrad.com
• Trek de batterijclip een stukje uit het huis en verwijder evt. de ontladen batterij.
• Plaats een nieuwe blokbatterij van 9V op de batterijclip.
Versie 10/10
• Plaats de batterij in de behuizing en sluit het deksel van het batterijvak weer af.
°
• Wanneer het apparaat niet meer werkt of de aan-/uitindicator zwakker wordt of niet meer
brandt, is de batterij leeg en dient hij vervangen te worden zoals hierboven beschreven.
• Verwijder de batterij als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, om lekkage of voortijdig
leegraken van de batterij te voorkomen.
• Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen. Deze gaan aanzienlijk langer mee dan gewone batterijen.
Aansluiting en bediening
• De minigitaarversterker kan met de clip aan de achterzijde van de behuizing aan riemen e.d.
worden bevestigd.
• Draai de regelaar VOLUME tegen de klok in op minimum (stand 0).
• Steek de aansluitsteker van uw gitaar in de aansluiting INPUT.
• Schuif de schakelaar aan de zijkant van de behuizing in de stand ON om de minigitaarverster-
ker in te schakelen.
• Bespeel uw gitaar en stel met de regelaar VOLUME de gewenste geluidssterkte in.
• Met de regelaar TONE kunt u de klank aanpassen.
• Schuif de schakelaar aan de zijkant in de stand DRIVE, om de overdrive-functie (vervorming)
te activeren.
• Op de aansluiting PHONE kan een hoofd- of oortelefoon worden aangesloten. Wanneer een
hoofd- of oortelefoon is aangesloten wordt de interne luidspreker uitgeschakeld.
• Schakel de minigitaarversterker na het gebruik weer uit, door de schakelaar aan de zijkant in
de stand OFF te zetten.
Afvoer
Verwijdering van lege batterijen/accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen en
accu's in te leveren; verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!
Technische gegevens
Bedrijfspanning
Batterij
Levensduur batterij
Uitgangsvermogen
Afmetingen
Gewicht
© Copyright 2010 by Conrad Electronic SE.
Gebruik voor het aansluiten van de gitaar uitsluitend een hiervoor geschikte
en afgeschermde instrumentenkabel. Bij gebruik van andere kabels kunnen
zich storingen voordoen.
Om vervormingen of onjuiste aanpassingen te voorkomen die tot bescha-
diging van de versterker kunnen leiden, mag op de aansluiting INPUT uit-
sluitend een elektrische gitaar met een jackplug-aansluiting worden aange-
sloten.
Schakel de minigitaarversterker altijd uit voor u uw gitaar aansluit of los-
koppelt.
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wette-
lijke bepalingen.
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door de
hiernaast vermelde symbolen, die erop wijzen dat deze niet via het huishoudelijk
afval mogen worden verwijderd. De aanduidingen voor de betreffende zware
metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
Lege batterijen/accu's kunnen gratis worden ingeleverd bij de gemeentelijke
inzamelpunten of bij verkooppunten van batterijen en accu's.
9 V=
9V-blokbatterij (6F22)
Bestelnr. Conrad: 65 25 09
ca. 3 uur (bij gemiddeld volume)
1,3W
139 x 81 x 42mm
160g
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
01_1010_01/IB

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

30 53 09