Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad IPS016.s Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Papiervernietiger IPS016.s
Bestelnr. 88 34 87
Bedoeld gebruik
Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor het vernietigen van papier en betaalkaarten. Versnipper geen andere
materialen. Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht.
Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• Papiervernietiger
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
a) Personen / Product
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte
hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht
die met het product zijn verbonden.
• Stop uw hand niet in de vultrechter.
• Voer geen paperclips, nietjes of andere metalen deeltjes in de vultrechter.
• Houd lang haar uit de buurt van de vultrechter.
• Houd stropdassen, loszittende kleding en lange halskettingen of armbanden uit de buurt van
de vultrechter.
• Trek de netsteker uit de wandcontactdoos voordat het apparaat wordt gereinigd of als het
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Laat het apparaat niet langer dan 120 seconden aan één stuk lopen om oververhitting van de
motor te voorkomen.
• De product mag niet direct worden aangesloten nadat deze van een koude naar een warme
omgeving is overgebracht. Condens kan de adapter beschadigen. Wacht totdat de adapter is
gestabiliseerd en zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur alvorens deze
te gebruiken.
• De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk
toegankelijk zijn.
• Haal de netstekker nooit uit de contactdoos door aan het snoer te trekken, maar pak hem altijd
vast aan de daarvoor bestemde greepvlakken.
• Neem bij onweer de netstekker altijd uit de contactdoos.
• Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd
of op andere wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige thermische belasting van
het netsnoer door te grote hitte of koude. Verander het netsnoer niet. Indien u hier niet op let,
dan kan het netsnoer beschadigd raken. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont. Schakel eerst de betreffende
wandcontactdoos stroomloos (bijv. via de bijbehorende veiligheidsschakelaar) en trek daarna
de netstekker voorzichtig uit de wandcontactdoos. Gebruik het product in geen geval met een
beschadigd netsnoer.
• Een beschadigd netsnoer mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen
werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke
situaties te voorkomen.
• Netstekkers mogen nooit met natte handen in de contactdoos worden gestoken of er uit
worden verwijderd.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of
in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Bedieningselementen
Versie 05/13
Ingebruikname
1. Plaats de papierversnipperaar op een vlakke ondergrond.
2. Steek de netsteker in een daarvoor geschikte wandcontactdoos.
a) Papier versnippperen
Steek niet meer dan 6 vellen papier van het formaat DIN A4 met een maximale dikte van
75 g/m
Versnipper geen zelfklevende etiketten en dergelijke of papier met lijmresten.
1. Schuif de keuzeschakelaar naar rechts in de stand "AUTO".
2. Steek nu voorzichtig het papier in de invoersleuf. Het papier wordt automatisch in het apparaat getrokken
en versnipperd.
3. Schuif na beëindiging de keuzeschakelaar in de stand "OFF".
b) Betaalkaarten versnipperen
Versnipper nooit meer dan één betaalkaart per keer!
1. Schuif de keuzeschakelaar naar rechts in de stand "AUTO".
2. Steek voorzichtig een enkele betaalkaart in de invoersleuf voor betaalkaarten (2). De betaalkaart wordt
naar binnen getrokken en versnipperd.
3. Schuif na beëindiging de keuzeschakelaar in de stand "OFF".
c) Papierblokkade opheffen
1. Schuif de keuzeschakelaar in de stand "REV".
2. Het snijmechanisme loopt nu in tegengestelde richting en schuift het vastzittende papier er weer uit.
3. Schuif na beëindiging de keuzeschakelaar in de stand "OFF".
Storingen verhelpen
Probleem
Het snijmechanisme loopt in de
stand "AUTO" continu door.
Na het versnipperen zitten
er papierresten in het
snijmechanisme.
De automatische invoer stopt,
alhoewel er zich nog papier in de
invoersleuf bevindt.
Het apparaat werkt niet, alhoewel
er zich geen papierresten in het
intrekmechanisme bevinden.
Verwijdering
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
Technische gegevens
Netspanning ................................ 220 – 240 V/AC, 50 Hz
Max. stroomopname .................... 0,9 A
Veiligheidsklasse ......................... 1 (volgens DIN 32757)
Geluidsniveau .............................. <72 dB
Versnippersnelheid ...................... 2,5 m/min
Inhoud afvalbak ........................... 11 liter
Werktemperatuurbereik ............... -10 tot +85 ºC
Snijvelafstand .............................. 7 mm (papier), 7 mm (betaalkaart)
Invoersleufbreedte ....................... 220 mm (papier), 54 mm (betaalkaart)
Afmetingen (B x H x D) ................ 301 x 280 x 145 mm
Gewicht ........................................ 1,3 kg
1 Keuzeschakelaar
2 Invoersleuf voor betaalkaarten
3 Invoersleuf voor papier
4 Opvangbak
gelijktijdig in de invoersleuf.
2
Oorzaak
De papieropvangbak is vol, het
papier uit het snijmechanisme
kan niet in de bak glijden.
De papierresten hebben zich
vastgeklemd tussen de messen.
Het papier werd scheef in de
invoersleuf gestoken.
Het papier is te week, te dun,
vochtig of verkreukeld.
De motor is oververhit.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 bei Conrad Electronic SE.
Oplossing
Trek de netsteker uit de
wandcontactdoos en maak de
papieropvangbak leeg.
Schuif de keuzeschakelaar in
de stand "REV".
Steek het papier recht in de
invoersleuf.
Vouw, droog of strijk het papier
glad.
Laat het apparaat afkoelen
alvorens het opnieuw te
gebruiken.
V3_0513_02-HK

Werbung

loading