Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 19 93 10 Bedienungsanleitung Seite 4

Gps für gsm fernschalt modul

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
GPS voor GSM
Afstandsbedieningmodule GX107
Bestnr. 19 93 10
Beoogd gebruik
Het product is een uitbreiding op „GX107" (bestelnr. 199000) voor de GPS-functie: het product
mag alleen in combinatie met dit model worden gebruikt.
Uitgebreidere informatie met betrekking tot het gebruik kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing
van het hoofdtoestel „GX107". Indien deze GPS-module als accessoire in een ander model van
de GX-serie wordt genoemd, dan verruimt zich het beoogd gebruik automatisch van dat desbe-
treffende toestel.
Het samengestelde product niet aanpassen resp. ombouwen!
Een ander gebruik dan hier beschreven is niet toegelaten en leidt tot beschadiging van het pro-
duct. Bovendien bestaat er gevaar voor kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle voorkomende
bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Volg absoluut de veiligheidsinstructies op!
Omvang van de levering
• GPS-module voor „GX107"
• 1 klittebandstrip
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk
letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de vei-
ligheidsaanwijzingen! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van
het product niet toegestaan, demonteer het niet.
• Het product is beschermd conform IP66, de GPS-module zelf is voorzien voor onbeschermd
buitengebruik. De GPS-module mag echter niet in of onder water worden gebruikt.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speel-
goed zijn!
• Volg de gebruiksaanwijzing van de „GX107" op. Daarin vindt u uitgebreidere informatie bij het
gebruik met de GPS-module.
Aansluiting op de „GX107".
• Verwijder a.u.b., voor het aansluiten op het hoofdtoestel „GX107", de stroomvoorziening hier-
van en de accu.
• Verzeker u ervan, door middel van de handleiding van de „GX107", dat u de GPS-ontvanger
op de daarvoor voorziene connector aansluit.
• De stekker van de GPS-module en de connector in de „GX107" beschikken over een
verpolingsbescherming. Gebruik geen geweld bij het aansluiten van de GPS-module op de
„GX107".
• De GPS-module is pas na een normale reset gebruiksklaar (geen stroomvoorziening of reset-
knop).
Bevestiging van de GPS-module
• Er staat een vast ingebouwde magneet een een klittebandafsluiting ter beschikking voor de
bevestiging van de GPS-module.
• Bij de bevestiging op metalen oppervlakken via de magneet, wordt een aanvullende bevesti-
ging via bijv. kabelbinders geadviseerd. Dit slaat in het bijzonder op het gebruik bij beweeg-
lijke objecten.
• Bij de bevestiging op andere oppervlakken staat een meegeleverde klittenbandafsluiting ter
beschikking.
• Let a.u.b. op een correcte uitlijning van de ontvanger. Het GPS-opschrift op de behuizing van
de GPS-module moet visueel contact hebben naar de GPS-satelliet.
Des te groter de ruimte boven de GPS-module is, des te meer GPS-satellieten kunnen wor-
den ontvangen, waardoor de nauwkeurigheid wordt vergroot.
Een GPS-ontvangst in gebouwen is normaalgesproken niet mogelijk. Probeert u hier de GPS-
www.conrad.com
module in de nabijheid van een raam te krijgen (het mag echter geen gemetalliseerd isolatie-
glas zijn, dit verhindert de ontvangst). De kabel kan ook naar buiten worden gelegd, let er hier-
bij echter absoluut op dat het niet wordt bekneld en daardoor wordt beschadigd.
Versie 11/09
Er kunnen nog steeds beperkingen bij de GPS-ontvangst voorkomen bij het gebruik in de
°
nabijheid van gebouwen, bergen, bomen/bossen enz.
Bij het gebruik in auto's dient u de GPS-module in de nabijheid van een raam te leggen; de
draden van een voorruit- of achterruitverwarming zou de feilloze ontvangst kunnen belem-
meren.
Verwijdering
Verklaring van overeenstemming (DOC)
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit pro-
duct in overeenstemming is met de algemene eisen en andere relevante voorschriften van de
richtlijn 1999/5/EG.
Technische gegevens
Beschermingsgraad: ............................IP 66
Afmeting (L x B x H) ............................37 x 34 x 14 mm (zonder kabel)
Kabellengte:..........................................ca. 300 cm
Gewicht:................................................ca. 80 g
Bedrijfstemperatuur: ............................-40 °C tot +85 °C
© Copyright 2009 by Conrad Electronic SE.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende, wet-
telijke voorschriften: lever het bijv. af bij een hiervoor bestemd verzamelpunt.
De bij dit product behorende verklaring van overeenstemming kunt u vinden op
www.conrad.com.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
01_1109_01/HK

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Gx107