Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 55 25 42 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Bewegingssensor voor TLC200
Bestelnr. 55 25 42
Beoogd gebruik
De bewegingssensor voor de time-lapse-camera TLC200 schakelt de camera bij beweging automatisch in,
om opnames te maken. Na het inschakelen van de camera worden tien opnames gemaakt en in AVI-formaat
opgeslagen. Hierdoor kunnen de opnames gemakkelijk worden bekeken. Vang alle momenten, zonder zelf
aanwezig te zijn. De camera kan thuis als bewakingscamera worden gebruikt of observeer bijv. de schuwe
dierenwereld. De opname wordt door beweging geactiveerd.
Elk ander gebruik dan hiervoor beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het pro-
duct.
Het product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese wettelijke regels.
Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigena-
ren. Alle rechten voorbehouden.
Neem altijd de veiligheidsaanwijzingen in acht.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwij-
zing.
Het „hand"-symbool vindt u als er bijzondere tips of instructies voor de bediening worden
gegeven.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaan-
wijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade en materiële schade
en persoonlijk letsel, veroorzaakt door onvakkundig gebruik of het niet naleven van de
veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid! In dergelijke gevallen
vervalt de waarborg/garantie.
Algemene veiligheidsaanwijzingen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het
product niet toegestaan.
• Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, sterke trillingen of hoge mechanische
belastingen.
• Behandel het product voorzichtig; door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte - kan het
beschadigd raken.
• Raadpleeg een vakman als u twijfelt aan de werking of veiligheid van het product.
• Dit product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Gebruik het product uitsluitend buiten
bereik van kinderen. Het product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
• Als het product vanuit een koude naar een warme ruimte overgeplaatst wordt, kan er condenswater ont-
staan. Laat het product daarom eerst op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Neem ook de veiligheidsaanwijzingen in de verschillende hoofdstukken van deze handleiding in acht.
Beschrijving
(1) Magneethouder
(2) Bewegingssensor
(3) Stekker
Installatie aan de time-lapse-camera TLC200
• Verwijder de beschermfolie op de achterkant van de meegeleverde metalen ring (afb. 1)
• Maak het objectief van de time-lapse-camera schoon en verzeker u ervan, dat er geen stof meer op het
lensoppervlak aanwezig is.
• Plaats dan de metalen ring op de objectiefrand en druk deze voorzichtig vast (afb. 2)
• De bewegingssensor heeft een magneet (1). De bewegingssensor kan nu op de metalen ring aan het
objectief van de time-lapse-camera worden bevestigd (afb. 3)
• Steek de stekker (3) van de bewegingsmelder aan de time-lapse-camera TLC200 in het buitenste vak
„Extension Port" (afb. 4)
Afb. 1
Afb. 2
Werking
• Schakel de time-lapse-camera TLC200 aan de draaiknop „OK / START" in
• In de display van de time-lapse-camera TLC200 verschijnt „o.k" (afb. 5)
• Druk op de toets „OK/Start" om naar de voorbeeldweergave te gaan (afb.6)
www.conrad.com
Versie 09/13
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
• Druk nogmaals op de toets „OK/Start" gedurende 1 seconde
• Het LCD-beeldscherm schakelt uit en de time-lapse-camera neemt bij een beweging beelden op
Tijdens de opnametijd schakelt het LCD-beeldscherm aan de time-lapse-camera uit, om energie
te besparen.
• Een groen LED-lampje aan de time-lapse-camera TLC200 geeft weer dat de beeldopname loopt. Als de
groene LED knippert wordt aangegeven, dat de bewegingsmelder is geactiveerd en de camera beelden
opneemt.
Indien het LED-lampje aan de time-lapse-camera rood knippert, betekent
dit, dat de geheugenkaart mogelijk vol is, of de batterijen leeg zijn. Als de
SD-geheugenkaart vol is, stopt de time-lapse-camera de opname. Plaats
een nieuwe lege SD-geheugenkaart om verder te gaan met de opname.
Installatie aan de weerbestendige behuizing
• Schakel de time-lapse-camera TLC200 aan de draaiknop „OK / START" in
• Open de rubberen afdekking „Extension Port" aan de time-lapse-camera en plaats deze in de daarvoor
bedoelde bewaarplek
• Leg de time-lapse-camera in de weerbestendige behuizing en controleer, of de waterdichte rubberen
afdichting er naar behoren is ingelegd
• Sluit de klep van de weerbestendige behuizing en vergrendel de sluitingen boven en onder, door de
draadbeugel aan de haak van de klep te haken en daarna de sluitingen naar beneden te drukken
• Trek de bewegingssensor naar beneden toe van de magneethouder (afb. 7)
• Schuif de bewegingssensor aan de bovenkant van de weerbestendige behuizing in de daarvoor aange-
brachte houder (afb. 8)
• Steek de stekker (3) van de bewegingsmelder via de opening van de weerbestendige behuizing aan de
time-lapse-camera TLC200 in het buitenste vak „Extension Port" (afb. 9)
Afb. 7
Afb. 8
Werking
Ga verder met de opsommingspunten 2 tot 5 zoals boven beschreven bij de werking.
Let er op, dat fel zonlicht, onweer en snel overtrekkende wolken de bewegingssensor onjuist
kunnen activeren. Ook ventilators, auto-uitlaatgassen, luchtafvoeren of refl ecterende oppervlak-
ken zoals spiegels of glas kunnen tot een onjuiste activering van de camera leiden. Vermijd met
de time-lapse-camera met bewegingssensor deze omgeving.
Onderhoud en service
Het apparaat is onderhoudsvrij. Maak de buitenzijde uitsluitend schoon met behulp van een zachte, droge
doek of kwast.
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze het op-
pervlak van de behuizing kunnen beschadigen.
Verwijdering
Apparaat
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalin-
gen.
Technische gegevens
Sensorreikwijdte ..........................5 meter
Registratiehoek ............................90°
Waterdichtheid .............................IPX 4
Afmetingen ..................................34 x 56 x 23 mm
Gewicht ........................................15 g
Verklaring van conformiteit
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in over-
eenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG.
De verklaring van conformiteit voor dit product vindt u op www.conrad.com.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.
Voorbeeldweergave beeldscherm
Afb. 6
Afb. 9
V3_0913_01/IV

Werbung

loading