Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux Create 4 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Create 4:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 39
Create 4 Toaster
User Manual

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux Create 4

 • Seite 1 Create 4 Toaster User Manual...
 • Seite 2: How To Use

  How to use...
 • Seite 3 Button Function Cancel Defrost Reheat Warning! Cleaning...
 • Seite 4 Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Seite 5 COMPONENTS Toasting slot Thermally insulated outer housing Crumb drawer Defrost button with indicator lamp Reheat button with indicator lamp Stop button with indicator lamp Browning control Start lever Cord storage (on the underside of the toaster)
 • Seite 6: Getting Started

  Unplug the toaster and allow it to cool down. Empty the crumb drawer. Wipe the outer surfaces with a slightly moist cloth. Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid! Enjoy your new Electrolux product!
 • Seite 7: Safety Advice

  SAFETY ADVICE This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Seite 8: Troubleshooting

  To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and...
 • Seite 9 Zahvaljujemo vam što ste odabrali Electrolux proizvod. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate upotrebljavajte isključivo originalni ElectroIux pribor i rezervne dijelove. Oni su izrađeni posebno za vaš proizvod. Ovaj proizvod izrađen je vodeći računa o okolišu. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.
 • Seite 10 KOMPONENTE Utor za tostiranje Termički izolirano vanjsko kućište Ladica za mrvice Tipka za odmrzavanje s indikatorskim svjetlom Tipka za ponovno zagrijavanje s indikatorskim svjetlom Tipka za zaustavljanje s indikatorskim svjetlom Regulacija zapečenosti Ručica za pokretanje Pohrana kabela (s donje strane tostera)
 • Seite 11: Čišćenje I Održavanje

  Isključite toster iz napajanja i pustite ga da se ohladi. Ispraznite ladicu za mrvice. Obrišite vanjske površine lagano navlaženom krpom. Nikad ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje i uređaj nikad ne uranjajte u tekućinu! Uživajte u novom Electrolux proizvodu!
 • Seite 12: Sigurnosne Napomene

  SIGURNOSNE NAPOMENE Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
 • Seite 13: Otklanjanje Poteškoća

  Pridržavajte se propisa svoje zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija. Electrolux zadržava pravo na promjenu proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA Simptomi Mogući uzroci...
 • Seite 14 Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního příslušenství a náhradních dílů společnosti Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro Váš výrobek. Tento spotřebič je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové...
 • Seite 15 SOUČÁSTI Otvor toustovače Tepelně odizolovaný vnější kryt Zásuvka na drobky Tlačítko rozmrazování s kontrolkou Tlačítko opakovaného ohřevu s kontrolkou Tlačítko stop s kontrolkou Řízení zhnědnutí Spouštěcí páčka Prostor k uložení kabelu (na spodní straně toustovače)
 • Seite 16: Čištění A Péče

  ČIŠTĚNÍ A PÉČE Vypojte toustovač ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Vyprázdněte zásuvku na drobky. Otřete vnější plochy lehce navlhčenou utěrkou. Nikdy nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky a nikdy neponořujte spotřebič do kapaliny! Užívejte si váš nový výrobek značky Electrolux!
 • Seite 17: Bezpečnostní Doporučení

  BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
 • Seite 18: Odstraňování Závad

  Chcete-li spotřebič recyklovat, odevzdejte ho v oficiálním sběrném místě nebo v servisním středisku Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. Při samostatném sběru elektrických spotřebičů a dobíjecích baterií se řiďte pravidly platnými ve vaší zemi.
 • Seite 19 Tak, fordi du valgte dette produkt fra Electrolux. Brug altid originalt tilbehør og reservedele fra Electrolux, så er du sikker på at få de bedste resultater. Det er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er udviklet med tanke på miljøet.
 • Seite 20 KOMPONENTER Risteåbning Termisk isoleret yderhus Krummebakke Afrimningsknap med kontrollampe Genopvarmningsknap med kontrollampe Stopknap med kontrollampe Bruningsfunktion Starthåndtag Ledningsopbevaring (under brødristeren)
 • Seite 21: Rengøring Og Pleje

  Forsigtig! Rør IKKE ved stativet, da det bliver meget varmt under brug! RENGØRING OG PLEJE Afbryd brødristeren og lad det køle af. Tøm krummebakken. Tør ydersiden af med en fugtig klud. Der må ikke bruges ridsende rengøringsmiddel og maskinen må ikke nedsænkes i væske! Nyd dit nye Electrolux-produkt!
 • Seite 22 Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år. Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af en autoriseret Electrolux-servicetekniker. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent med et tænd-sluk-ur eller en særskilt ernbetjening. Da brødet kan risikere at brænde, skal brødristeren ikke bruges tæt på...
 • Seite 23 Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier. Electrolux forbeholder sig ret til ændre produkter, information og specifikationer uden varsel. FEJLFINDING Symptomer Mulige årsager...
 • Seite 24 Electroluxi originaaltarvikuid ja -varuosi. Need on loodud just teie toote jaoks. See toode on disainitud keskkonnasõbralikkust silmas pidades. Taasringluse eesmärgil on kõik plastikosad tähistatud. Külastage meie veebisaiti: Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo: www.electrolux.com Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration Ostke oma seadmele tarvikuid ja kuluosasid: www.electrolux.com/shop KLIENDITEENINDUS Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
 • Seite 25 OSAD Röstimisava Termoisolatsiooniga väline korpus Purukandik Sulatusnupp ja indikaatortuli Soojendamisnupp ja indikaatortuli Stopp-nupp ja indikaatortuli Pruunistustase Käivitushoob Juhtmehoidik (rösteri allosas)
 • Seite 26: Puhastus Ja Hooldus

  ALUSTAMINE Enne rösteri esimest kasutamist tuleks see asetada avatud akna alla ja käivitada mõned korrad kõrgeimal pruunistustasemel, kuid ilma saia/leivata. Rösteri kasutamine: Ühendage pistik vooluvõrku, pange leivaviilud rösterisse ja valige pruunistustase (1-7). Vajutage käivitushoob alla. Kui leib saavutab soovitud pruunistustaseme, lülitub röster automaatselt välja ja leivaviilud kerkivad üles.
 • Seite 27 OHUTUSSOOVITUSED Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Vanemad kui 8-aastased lapsed võivad seadet puhastada ja kasutajale lubatud hooldamist teha ainult järelvalve all.
 • Seite 28 Toote taaskäitlemiseks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi hoolduskeskusse, kus patarei eemaldatakse ja taaskäideldakse ohutul ja professionaalsel viisil. Järgige oma riigis kehtivaid elektriseadmete ja akude lahuskogumist puudutavaid õigusakte. Electrolux jätab endale õiguse ilma ette teatamata tooteid, teavet ja spetsifikatsioone muuta. TÕRKEOTSING Probleemid Lahendused Võimalikud põhjused...
 • Seite 29: Asiakaspalvelu Ja Huolto

  Ne on suunniteltu erityisesti tuotteeseesi. Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: www.electrolux.com Tuotteen rekisteröinti parempaa huoltoa varten: www.electrolux.com/productregistration Hankkiaksesi laitteeseesi lisävarusteita ja tarvikkeita: www.electrolux.com/shop ASIAKASPALVELU JA HUOLTO Pidä...
 • Seite 30 OSAT Paahdin Lämpöeristetty ulkokuori Murualusta Sulatuspainike merkkivalolla Lämmityspainike merkkivalolla Pysäytyspainike merkkivalolla Ruskeutumisen hallinta Käynnistysvipu Johdon säiliö (paahtopaikan alapuolella)
 • Seite 31: Puhdistus Ja Hoito

  Huomio – ÄLÄ kosketa telineeseen, sillä se kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana! PUHDISTUS JA HOITO Irrota paahdin virtalähteestä ja anna sen jäähtyä. Tyhjennä murualusta. Pyyhi ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, äläkä koskaan upota konetta nesteeseen! Nauti uudesta Electrolux-tuotteestasi!
 • Seite 32 TURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä...
 • Seite 33 Electrolux-huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköiset osat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata maasi sääntöjä sähkölaitteiden ja ladattavien paristojen erillisestä keräämisestä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. VIANMÄÄRITYS Oireet Mogući uzroci Rješenja...
 • Seite 34 Merci d'avoir choisi un produit Electrolux. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours des accessoires et pièces de rechange d'origine Electrolux. Ils ont été conçus spécialement pour votre produit. Ce produit a été conçu dans le respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d'un symbole de recyclage.
 • Seite 35 COMPOSANTS Fente de grillage Boîtier extérieur isolé thermiquement Tiroir à miettes Bouton de dégivrage avec témoin lumineux Bouton de réchauffage avec témoin lumineux Bouton d’arrêt avec témoin lumineux Contrôle du brunissement Levier de démarrage Rangement du cordon (sur la face inférieure du grille-pain)
 • Seite 36: Pour Commencer

  Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. Videz le tiroir à miettes. Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de détergents corrosifs ou abrasifs et ne plongez jamais la machine dans un liquide! Profitez de votre nouveau produit Electrolux!
 • Seite 37: Conseils De Sécurité

  CONSEILS DE SÉCURITÉ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition d'être surveillées, d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité...
 • Seite 38: Mise Au Rebut

  électriques de façon sûre et professionnelle. Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et des batteries rechargeables. Electrolux se réserve le droit de modifier les produits, les informations et les caractéristiques sans préavis. DÉPANNAGE Problèmes...
 • Seite 39: Reparatur- Und Kundendienst

  Danke, dass Sie sich für dieses Electrolux-Produkt entschieden haben. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile von Electrolux verwenden, die speziell für Ihr Produkt entwickelt wurden. Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke markiert.
 • Seite 40 BAUTEILE Toastschlitz Thermisch isoliertes Außengehäuse Brösellade Auftautaste mit Kontrolllampe Aufwärmtaste mit Kontrolllampe Stopptaste mit Kontrolllampe Bräunungsregler Starthebel Kabelaufbewahrung (auf der Unterseite des Toasters)
 • Seite 41: Die Ersten Schritte

  Stecken Sie den Toaster ab und lassen sie ihn abkühlen. Leeren Sie die Brösellade. Wischen Sie die Außenflächen mit einem leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals ätzende oder reibende Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt von Electrolux!
 • Seite 42: Sicherheitshinweis

  SICHERHEITSHINWEIS Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
 • Seite 43: Problembehebung

  Electrolux Kundendienst, bei dem Batterie sowie elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und wiederaufladbaren Batterie. Electrolux behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Produkte, Informationen und Spezifikationen zu verändern. PROBLEMBEHEBUNG Symptome Mögliche Ursachen...
 • Seite 44 Zahvaljujemo vam što ste odabrali Electrolux proizvod. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate upotrebljavajte isključivo originalni ElectroIux pribor i rezervne dijelove. Oni su izrađeni posebno za vaš proizvod. Ovaj proizvod izrađen je vodeći računa o okolišu. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.
 • Seite 45 KOMPONENTE Utor za tostiranje Termički izolirano vanjsko kućište Ladica za mrvice Tipka za odmrzavanje s indikatorskim svjetlom Tipka za ponovno zagrijavanje s indikatorskim svjetlom Tipka za zaustavljanje s indikatorskim svjetlom Regulacija zapečenosti Ručica za pokretanje Pohrana kabela (s donje strane tostera)
 • Seite 46 Isključite toster iz napajanja i pustite ga da se ohladi. Ispraznite ladicu za mrvice. Obrišite vanjske površine lagano navlaženom krpom. Nikad ne upotrebljavajte nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje i uređaj nikad ne uranjajte u tekućinu! Uživajte u novom Electrolux proizvodu!
 • Seite 47 SIGURNOSNE NAPOMENE Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
 • Seite 48 Pridržavajte se propisa svoje zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija. Electrolux zadržava pravo na promjenu proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA Simptomi Mogući uzroci...
 • Seite 49 Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto Electrolux. Per ottenere sempre i migliori risultati, utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Electrolux, progettati specificamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato nel rispetto dell'ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate per consentirne il riciclaggio.
 • Seite 50 COMPONENTI Inserto per tostatura Alloggiamento esterno a isolamento termico Cassetto raccoglibriciole Tasto di scongelamento con spia Tasto di riscaldamento con spia Tasto di arresto con spia Controllo doratura Leva di accensione Avvolgicavo (sotto la base del tostapane)
 • Seite 51: Per Iniziare

  Scollegare il tostapane e attendere che raffreddi. Svuotare il cassetto raccoglibriciole. Pulire le superfici esterne con un panno leggermente umido. Non utilizzare mai sostanze caustiche o detergenti abrasivi né immergere l'elettrodomestico in sostanze liquide. Buon divertimento con il vostro nuovo prodotto Electrolux!
 • Seite 52: Avvertenze Di Sicurezza

  AVVERTENZE DI SICUREZZA Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solo se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno capito i rischi coinvolti.
 • Seite 53: Risoluzione Dei Problemi

  Per riciclare il prodotto, portarlo presso un punto di raccolta ufficiale o presso un centro assistenza Electrolux che possa estrarre e riciclare la batteria e i componenti elettrici in maniera sicura e professionale.
 • Seite 54 Pateicamies, ka izvēlējāties Electrolux produktu. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, vienmēr izmantojiet Electrolux oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Tie paredzēti tieši jūsu produktam. Šis izstrādājums izstrādāts, domājot par vidi. Visas plastmasas detaļas ir marķētas atkārtotās pārstrādes mērķiem. Apmeklējiet mūsu vietni, lai: saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un...
 • Seite 55 SASTĀVDAĻAS Tostera atvēxxrums Karstumizolēts ārējais korpuss Drupatu uztvērējs Atkausēšanas taustiņš ar indikatora gaismu Atkārtotas uzsildīšanas taustiņš ar indikatoru Apstādināšanas taustiņš ar indikatoru Apbrūnināšanas kontrole Ieslēgšanas svira Vada uzglabāšana (tostera ārpusē)
 • Seite 56: Darba Uzsākšana

  TĪRĪŠANA UN KOPŠANA Atvienojiet tosteri no strāvas padeves un ļaujiet tam atdzist. Iztukšojiet drumstalu uztvērēju. Noslaukiet ārējās virsmas ar nedaudz samitrinātu drānu. Nekad neizmantojiet skābes vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, kā arī nekad neiemērciet ierīci šķidrumā! Izbaudiet savu jauno Electrolux izstrādājumu!
 • Seite 57 DROŠĪBAS PADOMI Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, izņemot gadījumus, kad tie ir sasnieguši astoņu gadu vecumu un viņus pieskata.
 • Seite 58 Lai izstrādājumu pārstrādātu, lūdzu, nogādājiet to oficiālajā savākšanas vietā vai Electrolux servisa centrā, kas drošā un profesionālā veidā var izņemt un pārstrādāt akumulatoru un elektriskās daļas. Ievērojiet savas valsts noteikumus attiecībā uz atsevišķu elektrisko izstrādājumu un uzlādējamo bateriju savākšanu.
 • Seite 59 Ačiū, kad pasirinkite „Electrolux“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, visada naudokite tik originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie pagaminti specialiai šiam gaminiui. Šis gaminys sukurtas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos kaip tinkamos perdirbti. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių...
 • Seite 60 KOMPONENTAI Skrudinimo angos Šilumai nelaidus išorinis korpusas Trupinių surinkimo stalčius Atšildymo mygtukas su indikatoriaus lempute Pašildymo mygtukas su indikatoriaus lempute Sustabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute Skrudinimo valdiklis Įjungimo svirtelė Laido dėklė (skrudintuvės apačioje)
 • Seite 61: Valymas Ir Priežiūra

  Atsargiai! – NELIESKITE grotelių, nes naudojamos jos labai įkaista! VALYMAS IR PRIEŽIŪRA Atjunkite skrudintuvės kištuką ir palaukite, kol ji atvės. Ištuštinkite trupinių surinkimo stalčių. Nušluostykite išorinius paviršius vos drėgna šluoste. Niekada nenaudokite ėsdinančių ar šveičiamųjų valiklių ir niekada nepanardinkite aparato į skystį! Mėgaukitės savo nauju „Electrolux“ gaminiu!
 • Seite 62 PATARIMAS DĖL SAUGOS Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
 • Seite 63: Sutrikimų Šalinimas

  „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, kuriame galėtų saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti bateriją ir elektrines dalis. Laikykitės savo šalies taisyklių dėl atskiro elektrinių gaminių ir įkraunamų baterijų surinkimo. Bendrovė „Electrolux“ pasilieka teisę keisti gaminius, informaciją ir techninius duomenis apie tai nepranešusi. SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS Simptomai Sprendimai Galimos priežastys...
 • Seite 64 Takk for at du har valgt et Electrolux-produkt. For å sikre best resultat, må du alltid bruke originalt Electrolux-tilbehør og originale reservedeler. De er designet spesielt for produktet ditt. Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering.
 • Seite 65 KOMPONENTER Brødristingsspor Varmeisolert ytterhus Smuleskuff Tineknapp med indikatorlampe Knapp med indikatorlampe for oppvarming på nytt Stoppknapp med indikatorlampe Bruningskontroll Startspak Lagringsrom til strømledning (på undersiden av brødristeren)
 • Seite 66: Slik Kommer Du I Gang

  Forsiktig – IKKE berør stigen, Den blir svært varm under bruk! RENGJØRING OG PLEIE Koble fra brødristeren, og la den avkjøles. Tøm smuleskuffen. Tørk av det utvendige overflatene med en litt fuktig klut. Bruk aldri kaustiske eller slipende rengjøringsmidler, og aldri senk maskindeler i væske! Nyt ditt nye Electrolux-produkt!
 • Seite 67 RÅD VEDRØRENDE SIKKERHET Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis instruksjon eller opplæring i bruk av produktet er gjennomført på...
 • Seite 68 Electrolux-servicesenter som kan erne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg reglene i landet for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier. Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesifikasjoner uten varsel. FEILSØKING Probleemid Mulige årsaker...
 • Seite 69 Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zaprojektowano je specjalnie do tego produktu. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poszanowaniu środowiska naturalnego. Wszystkie plastikowe części oznaczono jako nadające się do recyklingu.
 • Seite 70 ELEMENTY Szczelina opiekania Termicznie izolowana obudowa zewnętrzna Tacka na okruchy Przycisk rozmrażania z kontrolką Przycisk podgrzewania z kontrolką Przycisk Stop z kontrolką Regulacja stopnia opieczenia Dźwignia uruchamiania Schowek na przewód (pod tosterem)
 • Seite 71: Rozpoczęcie Użytkowania

  Odłączyć toster od zasilania i zaczekać, aż ostygnie. Opróżnić szufladę na okruchy. Przetrzeć zewnętrzne powierzchnie urządzenia lekko wilgotną ściereczką. Nie używać środków czyszczących o właściwościach żrących lub ściernych ani nie zanurzać urządzenia w płynach! Życzymy udanego użytkowania nowego urządzenia Electrolux!
 • Seite 72: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
 • Seite 73: Rozwiązywanie Problemów

  Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji oraz danych technicznych bez powiadomienia. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Objawy Możliwe przyczyny Rozwiązania...
 • Seite 74 Vă mul umim pentru că a i ales un produs Electrolux. Pentru asigurarea unor rezultate optime trebuie utilizate întotdeauna accesorii i piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produsul dvs. Acest produs este proiectat cu aten ie fa ă de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.
 • Seite 75 COMPONENTE Fantă prăjire Carcasă externă izolată termic Tavă pentru rmituri Buton decongelare cu indicator luminos Buton reîncălzire cu indicator luminos Buton stop cu indicator luminos Control intensitate prăjire Pârghie pornire Depozitare cablu (pe partea de dedesubt a prăjitorului de pâine)
 • Seite 76 Scoate i prăjitorul de pâine din priză i permite i-i să se răcească. Goli i sertarul pentru rimituri. terge i suprafe ele externe cu o cârpă pu in umedă. Nu utiliza i niciodată substan e de cură ire caustice sau abrazive, i nu introduce i niciodată aparatul în lichid! Bucura i-vă de noul dvs. produs Electrolux!
 • Seite 77 RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURAN A Acest aparat poate utilizat de copii cu vârste de la 8 ani în sus i de persoane cu capacită i zice, senzoriale sau mintale reduse sau cărora le lipsesc experien a i cuno tin ele numai dacă au fost supervizate sau instruite în utilizarea sigură a aparatului i în eleg pericolele la care se expun.
 • Seite 78 Electrolux care poate scoate i recicla bateria i componentele electrice într-o manieră sigură i profesională. Respecta i regulile ării dvs. pentru colectarea separată a produselor electrice i a bateriilor reîncărcabile. Electrolux î i rezervă dreptul de a schimba produsele, informa iile i speci ca iile fără noti care. DEPANARE...
 • Seite 79 Electrolux. Electrolux. www.electrolux.com www.electrolux.com/productregistration www.electrolux.com/shop (PNC),...
 • Seite 80 « »...
 • Seite 81 (1-7). « », (F). (D); (E). «1» – Electrolux...
 • Seite 83 Electrolux, Electrolux Sprendimai...
 • Seite 84 Hvala što ste odabrali Electrolux proizvod. Da biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalni Electrolux pribor i rezervne delove. Taj pribor je posebno dizajniran za vaš proizvod. Ovaj proizvod je konstruisan sa ekologijom u vidu. Svi plastični delovi su označeni u svrhu recikliranja.
 • Seite 85 KOMPONENTE Prorez za tost Termički izolovano spoljno kućište Fioka za mrvice Taster za odmrzavanje sa indikacionom lampicom Taster za podgrevanje sa indikacionom lampicom Taster za isključenje sa indikacionom lampicom Regulacija pečenja Polugica za uključenje Spremište za kabl (sa donje strane tostera)
 • Seite 86: Prvi Koraci

  Isključite toster iz napajanja i ostavite ga da se ohladi. Ispraznite fioku za mrvice. Obrišite spoljne površine blago vlažnom krpom. Nikada nemojte koristiti bazna ili abrazivna sredstva za čišćenje i aparat nikada nemojte uroniti u tečnost! Uživajte u novom Electrolux proizvodu!
 • Seite 87 SIGURNOSNI SAVETI Ovaj aparat mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako prilikom upotrebe aparata imaju nadzor ili dobijaju savete kako da koriste aparat na bezbedan način i razumeju šta sve može da bude opasno.
 • Seite 88: Rešavanje Problema

  Da biste reciklirali svoj proizvod, odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja ili u servisni centar kompanije Electrolux, koji može na bezbedan i profesionalan način da ukloni i reciklira bateriju i električne delove. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih...
 • Seite 89 Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Electrolux V záujme najlepších výsledkov používajte vždy originálne príslušenstvo a náhradné diely Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš výrobok. Tento výrobok je navrhnutý so zreteľom na životné prostredie. Všetky umelohmotné súčiastky sú označené na recykláciu.
 • Seite 90 SÚČASTI Otvor na hriankovanie Tepelne izolovaný vonkajší kryt Tácka na omrvinky Tlačidlo rozmrazovania so svetelným indikátorom Tlačidlo ohrevu so svetelným indikátorom Tlačidlo zastavenia so svetelným indikátorom Regulácia opekania Spúšťacia páčka Miesto na uloženie kábla (na spodnej strane hriankovača)
 • Seite 91: Čistenie A Starostlivosť

  ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ Odpojte hriankovač zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vyprázdnite tácku na omrvinky. Utrite vonkajšie povrchy mierne navlhčenou handričkou. Nikdy nepoužívajte žieravé ani abrazívne čistiace prostriedky a prístroj nikdy neponárajte do vody! Užívajte si svoj nový výrobok Electrolux!
 • Seite 92: Bezpečnostné Odporúčania

  BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
 • Seite 93: Riešenie Problémov

  Postarajte sa o recykláciu výrobku a odneste ho do oficiálnej zberne recyklovateľného odpadu alebo do servisného strediska spoločnosti Electrolux, kde vedia, ako bezpečne a odborne odstrániť a recyklovať batériu a elektrické súčiastky. Dodržiavajte príslušné predpisy svojej krajiny, ktoré sa vzťahujú...
 • Seite 94 Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Electrolux izdelek. Za zagotavljanje najboljših rezultatov vselej uporabljajte originalno Electrolux dodatno opremo in rezervne dele, ki so oblikovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je oblikovan prijazno okolju. Vsi plastični deli so označeni za reciklažo.
 • Seite 95 KOMPONENTE Reža za popekanje Toplotno izolirano zunanje ohišje Predal za drobtine* Gumb za odtaljevanje s signalno svetilko Gumb za pogrevanje s signalno svetilko Gumb za zaustavitev s signalno svetilko Nadzor zapečenosti Ročica za začetek delovanja Vsebnik za kabel (pod opekačem)
 • Seite 96: Vzdrževanje In Čiščenje

  Opekač izklopite iz električne napeljave in pustite, da se ohladi. Izpraznite predal za drobtine. Zunanje površine pobrišite z vlažno krpo. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih sredstev in naprave nikoli ne potapljajte v tekočine! Uživajte v vašem novem Electrolux izdelku!
 • Seite 97: Varnostni Nasveti

  VARNOSTNI NASVETI To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
 • Seite 98: Odpravljanje Težav

  Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelek ni uvrščen med gospodinjske odpadke. Za reciklažo izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali na Electrolux servisni center, kjer bodo lahko baterijo in električne dele odstranili in reciklirali varno in profesionalno.
 • Seite 99 Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Bästa resultat får du med originaltillbehör och reservdelar från Electrolux. De har utvecklats särskilt för din produkt. Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är markerade för återvinningssyften.
 • Seite 100 COMPONENTS Rostningsöppning Termiskt isolerat ytterhölje Smullåda Upptiningsknapp med kontrollampa Uppvärmningsknapp med kontrollampa Stoppknapp med kontrollampa Rostningskontroll Startspak Sladdförvaring (på brödrostens undersida)
 • Seite 101: Sätt Igång

  Var försiktig! - Vidrör INTE gallret eftersom det blir mycket hett vid användning! RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Koppla från brödrosten och låt den svalna. Töm smullådan. Torka av utsidan med en något fuktig trasa. Använd aldrig frätande eller slipande rengöringsmedel och sänk aldrig ner brödrosten i vätska! Njut av din nya Electrolux-produkt!
 • Seite 102 SÄKERHETSRÅD Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn under 8 år utan sällskap av en vuxen.
 • Seite 103 För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ gällande bestämmelser för separat insamling av elektriska produkter och...
 • Seite 104 Bir Electrolux ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için her zaman orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Bu aksesuarlar ve yedek parçalar ürününüz için özel olarak tasarlanmıştır. Bu ürün çevre bilinciyle tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla işaretlenmiştir.
 • Seite 105 BİLEŞENLER Kızartma yuvası Isı yalıtımlı dış muhafaza Kırıntı çekmecesi Gösterge ışıklı çözdürme düğmesi Gösterge ışıklı yeniden ısıtma düğmesi Gösterge ışıklı durdurma düğmesi Esmerleşme kontrolü Çalıştırma kolu Kablo depo yeri (ekmek kızartma makinesinin alt tarafında)
 • Seite 106: Temi̇zli̇k Ve Bakim

  Dikkat – Kullanım sırasında çok ısınacağı için rafa DOKUNMAYIN! TEMİZLİK VE BAKIM Ekmek kızartma makinesini prizden çekin ve soğumaya bırakın. Kırıntı çekmecesini boşaltın. Dış yüzeyleri hafif nemli bir bezle silin. Asla yakıcı veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın ve makineyi asla sıvıya batırmayın! Yeni Electrolux ürününüzü keyifle kullanın!
 • Seite 107 GÜVENLİK BİLDİRİMİ Bu cihaz, 8 yaş ve üstündeki çocuklar ve fiziksel, duysal veya zihinsel yetkinlikleri daha az olan veya gereken deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altında olmaları veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımına ilişkin kendilerine gereken talimatların verilmesi ve muhtemel tehlikeleri anlamış...
 • Seite 108: Sorun Giderme

  Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya bataryayı ve elektrikli parçaları emniyetli ve profesyonel bir şekilde çıkartıp geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.
 • Seite 109 Electrolux. Electrolux. www.electrolux.com www.electrolux.com/productregistration www.electrolux.com/shop (PNC),...
 • Seite 111 (1-7). ’ (F). (D), (E). Electrolux!
 • Seite 113 Electrolux, Electrolux...

Inhaltsverzeichnis