Herunterladen Diese Seite drucken

Asus Folio Key Anleitung Seite 3

Werbung

Folio Key
MAGYAR
Ismerkedés ASUS Folio Key eszközével
1. Lágy érintésű gomb: Nyomja meg ezt a gombot, mielőtt használatba venné tabletjét a Folio Key eszközzel.
2. Bölcső - A bölcső a helyén rögzíti a tabletet, amikor a Folio Key eszközt állványként használják.
3. Üzemkapcsoló/Párosítás gomb és állapotjelző LED-ek
• Nyomja meg ezt a gombot a Folio Key bekapcsolásához.
• A tablet és a billentyűzet párosításához nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot
3 másodpercig. Várjon, amíg a LED fehér színűre nem vált, majd válassza az ASUS Folio Key elemet a Tablet
PC-n.
• A Folio Key kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot több mint 3
másodpercig.
4. Micro USB-port - Ezt a portot a Folio Key akkumulátor egységének feltöltéséhez használja.
5. Funkciógombok
A funkciógombok különféle feladatok végrehajtását teszik lehetővé a Tablet PC-n.
:
6. Billentyűzet
FIGYELEM!
A Folio Key eszközt tartsa távol elektromágneses eszközöktől, különösen
navigációs segédeszközöktől és adatátviteli eszközöktől, mint pl. antennák és routerek.
FONTOS! Telepítse a legújabb firmware-t a http://support.asus.com oldalról, mielőtt használatba venné
Folio Key eszközét.
A Folio Key üzembe helyezése
1. Helyezze a Folio Key eszközt egy stabil, sík felületre.
2. Hozza egy vonalba a Tablet PC-t a Folio Key bölcsőjével.
3. Szorosan illessze a Tablet PC-t a bölcsőbe, majd nyomja meg a lágy érintésű gombot.
MEGJEGYZÉS: A Tablet PC bölcsőről történő leválasztásához fogja meg mindkét kézzel a tablet felső részét és
óvatosan húzza ki a bölcsőből.
4. Csúsztassa a bölcsőt a billentyűzeten lévő jelzés felé. Győződjön meg arról, hogy a bölcső szorosan rögzült a
billentyűzeten a mágnesek segítségével.
5. Nyomja meg az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot a Folio Key bekapcsolásához. Nyomja meg újból
az Üzemkapcsoló/Párosítás gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig a billentyűzet és a Tablet PC
párosításához Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
• A Bluetooth-felderítés 2 percig tart. A LED jelzőfények sorrendben fehéren villognak, miközben a párosítás
folyik.
• Ha a LED jelzőfények vörös színnel villognak, töltse fel a Folio Key akkumulátorát a Micro USB-csatlakozón
keresztül.
6. Győződjön meg arról, hogy a Tablet PC Bluetooth funkciója be van kapcsolva. Válassza ki az ASUS Folio Key
elemet a Bluetooth párosítás befejezéséhez.
ROMÂNĂ
Prezentarea tastaturii ASUS Folio Key
1. Buton cu atingere ușoară: Apăsați pe acest buton înainte de a utiliza tableta cu tastatura Folio.
2. Suport - Cadrul fixează tableta atunci când tastatura Folio este utilizată ca suport.
3. Buton de alimentare/împerechere şi indicatoare LED
• Apăsaţi această tastă pentru a alimenta tastatura Folio Key.
• Pentru a împerechea tableta cu tastatura, ţineţi apăsat butonul de alimentare/împerechere timp de 3
secunde. Aşteptaţi ca LED-ul să devină alb şi selectaţi tastatura ASUS Folio Key pe tableta PC.
• Pentru a alimenta tastatura Folio Key, ţineţi apăsat butonul de alimentare/împerechere mai mult de 3
secunde.
4. Port micro USB - Utilizaţi acest port pentru a încărca acumulatorul tastaturii Folio Key.
5. Tastele cu funcţii: Tastele cu funcţii vă permit să efectuaţi diferite sarcini pe tableta PC.
6. Tastatură
AVERTISMENT!
Păstraţi componenta Folio Key la distanţă de dispozitive electromagnetice, în
special de dispozitive de navigare şi de transmisie, cum sunt antenele şi routerele.
IMPORTANT! Instalaţi cel mai recent firmware de la http://support.asus.com înainte de a utiliza tastatura
Folio Key.
Instalarea tastaturii Folio Key
1. Aşezaţi tastatura Folio Key pe o suprafaţă stabilă şi plană.
2. Aliniaţi tableta PC cu suportul tastaturii Folio Key.
3. Inserați ferm dispozitivul Tablet PC în cadru și apăsați pe butonul cu atingere ușoară.
NOTĂ: Pentru a deconecta tableta PC de la suport, prindeţi cu ambele mâini partea superioară a tabletei
şi trageţi uşor tableta din suport.
4. Glisaţi suportul spre înainte, spre marcajul de pe tastatură. Asiguraţi-vă că suportul este bine fixat pe
tastatură cu ajutorul magneţilor.
5. Apăsaţi pe tasta de alimentare/împerechere pentru a alimenta tastatura Folio Key. Apăsaţi a doua oară
pe tasta de alimentare/împerechere timp de 3 secunde pentru a împerechea tastatura şi tableta PC prin
Bluetooth.
• Timp de 2 minute se va efectua descoperirea conexiunii Bluetooth. Indicatoarele LED vor clipi de
culoare albă în timpul împerecherii.
• Dacă indicatoarele LED clipesc de culoare roşie, reîncărcaţi bateriile tastaturii Folio Key utilizând
portul micro USB.
6. Asiguraţi-vă că este activată caracteristica Bluetooth a tabletei PC. Selectaţi tastatura ASUS Folio Key
pentru a termina împerecherea prin Bluetooth.
foliokey_QSG.indd 3
POLSKI
Omówienie klawiatury Folio Key firmy ASUS
1. Przycisk soft touch: Naciśnij ten przycisk, przed użyciem tabletu z Folio Key.
2. Uchwyt mocujący - Łoże zabezpiecza ustala położenie tabletu, podczas używania Folio Key jako podstawy.
3. Przycisk zasilania/parowania i wskaźniki LED
• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klawiaturę Folio Key.
• Aby sparować tablet z klawiaturą, naciśnij przycisk zasilania/parowania i przytrzymaj go przez 3
sekundy. Poczekaj, aż wskaźniki LED zmienią kolor na biały i wybierz klawiaturę Folio Key firmy ASUS
na ekranie tabletu PC.
• Aby wyłączyć klawiaturę Folio Key, naciśnij przycisk zasilania/parowania i przytrzymaj go przez co
najmniej 3 sekundy.
4. Port micro USB - Port ten służy do ładowania pakietu akumulatorów klawiatury Folio Key.
5. Przyciski funkcji: Przyciski funkcji umożliwiają wykonywanie różnych zadań w tablecie PC
6. Klawiatura
OSTRZEŻENIE!
Folio Key należy trzymać z dala od urządzeń elektromagnetycznych, w
szczególności od urządzeń do nawigacji i urządzeń do transmisji, takich jak anteny i routery.
WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z klawiatury Folio Key należy zainstalować najnowsze
oprogramowanie układowe dostępne w witrynie http://support.asus.com.
Konfigurowanie klawiatury Folio Key
1. Połóż klawiaturę Folio Key na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Wyrównaj tablet PC z uchwytem mocującym klawiatury Folio Key.
3. Wsuń mocno tablet PC do łoża i naciśnij przycisk soft touch.
UWAGA: Aby odłączyć tablet PC od uchwytu mocującego, przytrzymaj górną część tabletu obiema rękami
i wyciągnij delikatnie tablet z uchwytu mocującego.
4. Przesuń uchwyt mocujący do przodu w stronę oznaczenia na klawiaturze. Upewnij się, że uchwyt
mocujący został odpowiednio zabezpieczony na klawiaturze przez magnesy.
5. Naciśnij przycisk zasilania/parowania, aby włączyć klawiaturę Folio Key. Naciśnij przycisk zasilania/
parowania drugi raz i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby sparować klawiaturę z tabletem PC za
pomocą funkcji Bluetooth.
• Na 2 minuty włączone zostanie wykrywanie za pomocą funkcji Bluetooth. W czasie trwania procesu
parowania wskaźniki LED będą migać na biało.
• Jeśli wskaźniki LED zaczną migać na czerwono, naładuj akumulatory klawiatury Folio Key przy
użyciu portu Micro USB.
6. Upewnij się, że funkcja Bluetooth tabletu PC została włączona. Wybierz klawiaturę Folio Key firmy
ASUS, aby ukończyć parowanie urządzeń Bluetooth.
SLOVENSKY
Spoznajte svoj výrobok ASUS Folio Key
1. Mäkké dotykové tlačidlo: Toto tlačidlo stlačte pred používaním svojho tabletu s výrobkom Folio Key.
2. Stojan - Stojan zaisťuje tablet na mieste, keď sa výrobok Folio Key používa ako stojan.
3. Tlačidlo na zapnutie/párovanie a indikátory LED
• Stlačením tohto tlačidla svoj výrobok Folio Key zapnete.
• Na spárovanie tabletu s klávesnicou stlačte na 3 sekundy tlačidlo na zapnutie/párovanie. Počkajte, kým
indikátor LED nezačne svietiť na bielo a vo svojom tablete zvoľte ASUS Folio Key.
• Ak chcete svoj výrobok Folio Key vypnúť, stlačte aspoň na 3 sekundy tlačidlo na zapnutie/párovanie.
4. Mikro port USB - Tento port sa používa na nabíjanie batérie výrobku Folio Key.
5. Klávesy funkcií: Klávesy umožňujú vykonávať na tablete rôzne úlohy.
6. Klávesnica
VÝSTRAHA! Folio Key nepoužívajte v blízkosti elektromagnetických zariadení, najmä
navigačných pomôcok a prenosových zariadení, ako sú antény a smerovače.
DÔLEŽITÉ! Pred používaním výrobku Folio Key nainštalujte najnovší firmvér, ktorý nájdete na stránke
http://support.asus.com.
Nastavenie vášho výrobku Folio Key
1. Umiestnite výrobok Folio Key na rovný a stabilný povrch.
2. Vložte svoj tablet do stojana výrobku Folio Key.
3. Pevne zatlačte svoj tablet do stojana a stlačte mäkké dotykové tlačidlo.
POZNÁMKA: Ak chcete svoj tablet odpojiť zo stojana, uchopte hornú časť tabletu oboma rukami a opatrne
vytiahnite tablet zo stojana.
4. Posuňte stojan dopredu, smerom k značke na klávesnici. Stojan sa musí pomocou magnetov bezpečne
zafixovať s klávesnicou.
5. Stlačením tlačidla na zapnutie/párovanie svoj výrobok Folio Key zapnete. Opätovným stlačením tlačidla
na zapnutie/párovanie, teraz na 3 sekundy, spárujete klávesnicu a tablet pomocou rozhrania bluetooth.
• Zisťovanie rozhrania bude spustené 2 minúty. Kým prebieha párovanie, indikátory LED budú blikať
na bielo.
• Ak budú indikátory LED blikať na červeno, opätovne nabite batérie výrobku Folio Key pomocou Micro
USB portu.
6. V tablete zapnite funkciu rozhrania bluetooth. Na dokončenie párovania pomocou rozhrania bluetooth
zvoľte ASUS Folio Key.
PORTUGUÊS
Conheça o seu ASUS Folio Key
1. Botão táctil macio: Pressione este botão antes de utilizar o seu tablet com o Folio Key.
2. Suporte - O suporte fixa o tablet quando o Folio Key é utilizado com apoio.
3. Botão de Alimentação/Emparelhamento e indicadores LED
• Prima este botão para ligar o seu Folio Key.
• Para emparelhar o tablet com o teclado, mantenha premido o botão de Alimentação/Emparelhamento
durante 3 segundos. Aguarde até que o LED fique branco e selecione ASUS Folio Key no seu Tablet
PC.
• Para desligar o seu Folio Key, mantenha premido o botão de Alimentação/Emparelhamento durante
mais de 3 segundos.
4. Porta micro USB- Utilize esta porta para carregar a bateria do Folio Key.
.
5.
Permitem-lhe executar diversas tarefas no Tablet PC.
Teclas de função:
6. Teclado
AVISO!
Mantenha o Folio Key afastado de dispositivos electromagnéticos, especialmente de
dispositivos de ajuda à navegação e dispositivos de transmissão como, por exemplo, antenas e routers.
IMPORTANTE! Instale o firmware mais recente a partir de http://support.asus.com antes de utilizar o Folio Key.
Configuração do Folio Key
1. Coloque o Folio Key numa superfície plana e estável.
2. Alinhe o seu Tablet PC com o suporte do Folio Key.
3. Insira firmemente o Tablet PC no suporte e pressione o botão táctil macio.
NOTA: Para retirar o Tablet PC do suporte, segure a parte superior do tablet com ambas as mãos e puxe-
o cuidadosamente do suporte.
4. Deslize o suporte para a frente até à marcação no teclado. Certifique-se de que o suporte está colocado
em segurança no teclado através do dispositivo magnético.
5. Prima o botão de Alimentação/Emparelhamento para ligar o seu Folio Key. Prima novamente o botão de
Alimentação/Emparelhamento durante 3 segundos para emparelhar o teclado e o Tablet PC através de
Bluetooth.
• A pesquisa por dispositivos Bluetooth irá ser executada durante 2 minutos. Os indicadores LED irão
piscar em cor branca enquanto o emparelhamento estiver em curso.
• Se os indicadores LED piscarem a cor vermelha, carregue a bateria do Folio Key através da porta
Micro USB.
6. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu Tablet PC está activada. Selecione ASUS Folio
Key para concluir o emparelhamento Bluetooth.
SLOVENŠČINA
Spoznajte svoj ASUS Folio Key
1. Gumb za zapah: Ta gumb pritisnite, preden vstavite tablični računalnik v pokrov tipkovnice.
2. Priklopna enota - Vodilo drži tablični računalnik na mestu, ko tipkovnico s pokrovom uporabljate kot stojalo.
3. Gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljanje povezave in indikatorske lučke LED
• S pritiskom na to tipko vklopite Folio Key.
• Če želite vzpostaviti povezavo med tabličnim računalnikom in tipkovnico, pritisnite gumb za vklop/izklop oz.
za vzpostavljanje povezave in ga zadržite za 3 sekunde. Počakajte, da lučka LED zasveti bele barve in na
vašem tabličnem računalniku izberite ASUS Folio Key.
• Če želite izklopiti Folio Key, pritisnite gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljanje povezave in ga zadržite za
več kot 3 sekunde.
4. Vhod mikro USB - Priključek je namenjen za polnjenje akumulatorske baterije Folio Key.
5. Funkcijske tipke Funkcijske tipke vam omogočajo izvajanje različnih opravil na tabličnem računalniku.
6. Tipkovnica
OPOZORILO!
Folio Key ne približujte elektromagnetnim napravam, še posebno radijski
navigaciji in napravam za prenos, kot so antene in usmerjevalniki.
POMEMBNO! Pred uporabo Folio Key namestite najnovejšo različico vdelane programske opreme, ki je
na voljo na naslednji spletni strani http://support.asus.com.
Nastavitev vašega Folio Key
1. Postavite Folio Key na ravno in stabilno podlago.
2. Poravnajte tablični računalnik z priklopno enoto Folio Key.
3. Močno potisnite tablični računalnik v vodilo in pritisnite gumb za zapah.
OPOMBA: za odklop tabličnega računalnika s priklopne enote, z obema rokama primate za zgornji del
tabličnega računalnika in z občutkom povlecite tablični računalnik iz priklopne enote.
4. Povlecite priklopno enoto naprej proti oznaki na tipkovnici. Prepričajte se, da je priklopna enota čvrsto
pritrjena na tipkovnico s pomočjo magnetov.
5. Pritisnite gumb za vklop/izklop oz. za vzpostavljanje povezave, da vklopite Folio Key. Ponovno pritisnite gumb
za vklop/izklop oz. za vzpostavljanje povezave za 3 sekunde, da vzpostavite povezavo med tipkovnico in
tabličnim računalnikom preko povezave Bluetooth.
• Zaznavanje Bluetooth povezave bo delovalo do 2 minuti. Indikatorska lučka LED bo med povezovanjem
utripala bele barve.
• Če indikatorska lučka LED utripa rdeče barve, preko mikro USB priključka napolnite akumulatorske
baterije Folio Key.
6. Prepričajte se, da je na tabličnem računalniku funkcija Bluetooth vključena. Izberite ASUS Folio Key, da
dokončate Bluetooth povezovanje.
Q8015 / First Edition / December 2012
18/01/13 11:01:10

Werbung

loading