Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita WUT02 Betriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für WUT02:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 47
EN
Wireless Unit Adaptor
Adapter Bezprzewodowy
PL
Vezeték nélküli egység
HU
adapter
Adaptér bezdrôtovej jednotky NÁVOD NA OBSLUHU
SK
CS
Adaptér bezdrátové jednotky NÁVOD K OBSLUZE
Адаптер бездротового
UK
модуля
Adaptor unitate wireless
RO
Funk-Netzadapter
DE
WUT02
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
9
16
22
28
33
40
47

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita WUT02

 • Seite 1 Wireless Unit Adaptor INSTRUCTION MANUAL Adapter Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Vezeték nélküli egység HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV adapter Adaptér bezdrôtovej jednotky NÁVOD NA OBSLUHU Adaptér bezdrátové jednotky NÁVOD K OBSLUZE Адаптер бездротового ІНСТРУКЦІЯ З модуля ЕКСПЛУАТАЦІЇ Adaptor unitate wireless MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Funk-Netzadapter BETRIEBSANLEITUNG WUT02...
 • Seite 2 Fig.3 Fig.1 Fig.4 Fig.2...
 • Seite 3 Fig.7 Fig.8 Fig.5 Fig.9 Fig.6...
 • Seite 4: Specifications

  24. Do not leave the wireless unit and the adaptor dentally swallowed, seek medical attention in a place subject to high heat, such as a car immediately. sitting in the sun. Use the wireless unit only with Makita tools. 4 ENGLISH...
 • Seite 5: Initial Setup

  25. Do not leave the wireless unit and the adaptor 29. Do not insert any devices other than Makita in a dusty or powdery place or in a place corro- wireless unit into the slot on the adaptor and sive gas could be generated.
 • Seite 6: Operation

  Hold the channel setting button for longer than 2 Tool registration for the adaptor seconds for testing and check if the vacuum cleaner runs correctly. To register a tool to the adaptor (wireless unit), follow If not, repeat the step 5 to 6 again. the instructions in the instruction manual of the tool to be used with this adaptor. Refer to the section about If the vacuum cleaner does not run in any of the channel “tool registration”.
 • Seite 7 Description of the lamp status Refer to the below table for the meaning of the lamp status. ► Fig.9: 1. Wireless activation lamp 2. Channel number indicator 3. Caution lamp Lamp Status Color Duration Description Blinking Wireless Standby Blue Adaptor: con- Waiting for the tool registration or the wireless activation tinuing activation function is available. lamp Tool: 2 hours The lamp on the adaptor blinks when the stand-by switch on the vacuum cleaner is set to “AUTO” or equivalent.
 • Seite 8: Maintenance

  CAUTION: CAUTION: Always be sure that the adaptor is These accessories or attachments unplugged before attempting to perform inspec- are recommended for use with your Makita tool spec- tion or maintenance. ified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Seite 9: Dane Techniczne

  W przypadku przypad- Przeczytać instrukcję obsługi. kowego połknięcia złącza bezprzewodowego natychmiast skorzystać z pomocy medycznej. PODWÓJNA IZOLACJA Używać złącza bezprzewodowego wyłącznie z narzędziami firmy Makita. Nie wolno obsługiwać adaptera mokrymi Chronić przed wilgocią. rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prą- dem elektrycznym. Nie blokować otworów wentylacyjnych na Dotyczy tylko państw UE...
 • Seite 10: Konfiguracja Wstępna

  20. Nie usuwać złącza bezprzewodowego 29. Nie wkładać żadnych urządzeń innych niż złą- z gniazda, gdy włączone jest zasilanie. cze bezprzewodowe firmy Makita do gniazda Wykonanie tej czynności może spowodować na adapterze i narzędziu. usterkę złącza bezprzewodowego. 30. Nie wolno używać narzędzia i/lub adaptera, 21.
 • Seite 11 Ustawianie kanału UWAGA: Należy zawsze korzystać z zaczepów na tylnej części pokrywy podczas demontażu złącza bezprzewodowego. Jeśli zaczepy nie chwycą złą- Wybór odpowiedniego kanału komunikacyjnego zależy cza bezprzewodowego, należy całkowicie zamknąć od odkurzacza, który ma być używany z adapterem. pokrywę i powoli otworzyć ją ponownie. Ustawianie kanału należy wykonać w przypadku: — używania adaptera po raz pierwszy; Instalacja adaptera — używania odkurzacza, który nie był używany z adapterem. UWAGA: Nie wkładać wtyczki adaptera do gniazd WSKAZÓWKA: Ostatni ustawiony kanał zostanie urządzeń innych niż odkurzacz przeznaczony zapisany nawet po odłączeniu adaptera.
 • Seite 12 OBSŁUGA Opis następujących czynności można znaleźć w instrukcji obsługi narzędzia, które będzie używane z tym adapterem: • Uruchamianie funkcji aktywacji bezprzewodowej • Anulowanie rejestracji narzędzia WSKAZÓWKA: Postępować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi narzędzia, zastępując określenie „na odkurzaczu” opisujące przycisk/kontrolkę aktywacji bezprzewodowej okre- śleniem „na adapterze”. WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem powyższych czynności należy pamiętać, aby: — zamontować złącze bezprzewodowe do adaptera; i — podłączyć adapter do gniazda na odkurzaczu z przełącznikiem gotowości na odkurzaczu w położeniu „O (OFF)” (O (Wył.)). WSKAZÓWKA: Zasięg łączności bezprzewodowej różni się w zależności od używanego modelu odkurzacza. Usuwanie wszystkich rejestracji narzędzi Istnieje możliwość usunięcia wszystkich rejestracji narzędzi z adaptera (złącza bezprzewodowego) w następujący sposób. Upewnić się, że przełącznik gotowości na odkurzaczu znajduje się w położeniu „O (OFF)” (O (Wył.)), a następnie pod- łączyć przewód zasilający odkurzacza do gniazda sieciowego. Zamontować złącza bezprzewodowe do adaptera. Podłączyć przewód adaptera do gniazda odkurzacza. Ustawić przełącznik gotowości na odkurzaczu w położeniu „AUTO”. WSKAZÓWKA: Na niektórych odkurzaczach położe- nie „AUTO” przełącznika gotowości jest oznaczone ikoną lub innym słowem. W takim przypadku ustawić...
 • Seite 13 Opis stanu kontrolki Aby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia stanu kontrolki, należy zapoznać się z poniższą tabelą. ► Rys.9: 1. Kontrolka aktywacji bezprzewodowej 2. Wskaźnik numeru kanału 3. Kontrolka ostrzegawcza Kontrolka Stan Kolor Czas trwania Opis Wł. Miga Kontrolka Czuwanie Niebieska Adapter: stale Oczekiwanie na rejestrację narzędzia lub funkcja aktywacji Narzędzie: 2 aktywacji bezprzewodowej jest dostępna. bezprze- godziny Kontrolka na adapterze miga, gdy przełącznik wodowej gotowości na odkurzaczu znajduje się w położeniu „AUTO” lub równoważnym. Kontrolka na narzędziu miga w momencie naciska- nia przycisku aktywacji bezprzewodowej. Kontrolka na narzędziu wyłączy się automatycznie w przy- padku bezczynności przez 2 godziny. Gdy narzę- Aktywacja bezprzewodowa odkurzacza jest dzie jest dostępna, a narzędzie uruchomione. uruchomione. Rejestracja Zielona 20 sekund Gotowość do rejestracji narzędzia. Wyszukiwanie...
 • Seite 14 Rozwiązywanie problemów związanych z funkcją aktywacji bezprzewodowej Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów sprawdzić, czy: • Złącze bezprzewodowe zostało zamontowane do adaptera. • Adapter jest podłączony do gniazda odkurzacza. Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy najpierw przeprowadzić samodzielną kontrolę. Należy również zapoznać się z punktem dotyczącym rozwiązywania problemów zamieszczonym w instrukcji obsługi narzędzia. W razie napotkania problemu, który nie został wyjaśniony w instrukcji, nie należy próbować demontować narzę- dzia we własnym zakresie. Należy natomiast zlecić naprawę w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Makita; zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita. Nieprawidłowe działanie Prawdopodobna przyczyna (usterka) Rozwiązanie Nie można pomyślnie zakończyć Procedury rejestracji narzędzia doty- Wykonać jednocześnie procedury związane z reje- rejestracji narzędzia/anulowania czące narzędzia lub adaptera nie stracją narzędzia dotyczące narzędzia i adaptera. rejestracji narzędzia. zostały zakończone. Odkurzacz nie działa wraz z prze- Przycisk aktywacji bezprzewodowej na Krótko nacisnąć przycisk aktywacji bezprzewodowej łącznikiem narzędzia. narzędziu nie został naciśnięty. i upewnić się, że kontrolka aktywacji bezprzewodo- wej miga na niebiesko. Przełącznik gotowości na odkurzaczu Ustawić przełącznik gotowości na odkurzaczu w nie znajduje się w położeniu „AUTO”.
 • Seite 15: Akcesoria Opcjonalne

  W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Złącze bezprzewodowe WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego...
 • Seite 16: Részletes Leírás

  Legyen különösen elővigyázatos és egységet és az adaptert. Ha a vezeték nélküli figyelmes. egységet véletlenül lenyelik, forduljon orvoshoz. Olvassa el a használati utasítást. A vezeték nélküli egységet csak Makita szer- számgépekkel használja. KETTŐS SZIGETELÉS Soha ne nyúljon az adapterhez nedves kézzel. Ha így tesz, az áramütést okozhat. Ne zárja el az adapter szellőzőnyílásait.
 • Seite 17: Kezdeti Beállítások

  21. Ne távolítsa el a vezeték nélküli egységen található matricát. 29. Az adapteren és a szerszámgépen található nyílásba csak a Makita vezeték nélküli egysé- 22. Ne ragasszon matricát a vezeték nélküli egységre. get csatlakoztassa. 23. Ne hagyja olyan helyen a vezeték nélküli egy- 30.
 • Seite 18 Hagyja jóvá a kigyújtott csatornaszám kijelző mel- MEGJEGYZÉS: A porszívó automatikus start/stop letti számot. Ez a jelenleg kiválasztott csatornaszám. funkciójának észlelési módszere miatt egyes porszívók ► Ábra7: 1. Csatornabeállító gomb 2. Csatornaszám automatikusan működhetnek néhány másodpercig, ha kijelző — Az adapter vezetékét akkor dugja be, amikor a porszívó készenléti kapcsolója az „AUTO” vagy A teszteléshez tartsa lenyomva a csatornabeállító azzal egyenértékű állásban van vagy gombot több mint 2 másodpercig. — A porszívó készenléti kapcsolóját az „AUTO” A csatornaszám kijelző zölden villog 15 másodpercig. vagy azzal egyenértékű állásba kapcsolja, ► Ábra8: 1. Tartsa a csatornabeállító gombot (2 miközben az adapter dugója a porszívó kimene- másodpercnél hosszabban) 2. A csatorna- tére van csatlakoztatva. szám kijelző villog (15 másodpercig) 3. A porszívó működik, amíg a csatornaszám Ez nem hibás működés. kijelző villog Az adapter leesésének megakadályozására mindig rögzítse Ellenőrizze, hogy a porszívó automatikusan helye- azt a szalaggal vagy az akasztóval, vagy helyezze egy stabil sen működik-e, amíg a csatornaszám kijelző villog. Ha felületre. Használja a szalagot vagy az akasztót, hogy az igen, a csatornabeállítás kész. adaptert a porszívóra rögzítse. Az akasztó használatához lazítsa meg a szorítócsavart, húzza ki az akasztót, majd sz Ha a porszívó nem működik vagy hibásan működik, Ha nem használja az adaptert, húzza ki az adapter ugorjon a következő lépésre.
 • Seite 19 Tartsa nyomva a vezeték nélküli aktiválás gombját Minden szerszámgép-regisztráció az adapteren kb. 6 másodpercig, amíg a vezeték nél- törlése küli aktiválás lámpája piros színnel villogni nem kezd (másodpercenként kb. kétszer). A következő lépésekkel minden szerszámgép regisztrá- Miután a vezeték nélküli aktiválás lámpája piros cióját törölheti az adapterről (vezeték nélküli egységről). színnel villogni kezdett, vegye le az ujját a vezeték nélküli Gondoskodjon róla, hogy a porszívó készenléti aktiválás gombjáról. Ezt követően ismét tartsa nyomva a kapcsolója „O (OFF)” állásban legyen, majd dugja a vezeték nélküli aktiválás gombját kb. 6 másodpercig. porszívó tápkábelét az aljzatba. Amikor a vezeték nélküli aktiválás lámpája gyors ütem- Szerelje be a vezeték nélküli egységeket az adapterbe. ben pirosan villogni kezd (másodpercenként kb. 5-ször), vegye le az ujját a vezeték nélküli aktiválás gombjáról. Ha Dugja be az adapter vezetékét a porszívó kimenetébe. a vezeték nélküli aktiválás lámpája pirosan világítani kezd, Állítsa a porszívó készenléti kapcsolóját „AUTO” helyzetbe. majd kikapcsol, minden szerszámgép-regisztráció törlődött. MEGJEGYZÉS: Egyes porszívókon az „AUTO” MEGJEGYZÉS: Ha a vezeték nélküli aktiválás lám- készenléti kapcsolót ikon vagy más szó írja le. Ebben pája nem villog pirosan, akkor nyomja le röviden a az esetben állítsa a porszívót az automatikus start/ vezeték nélküli aktiválás gombot, és próbálkozzon újra. stop funkcióra. A lámpa állapotának leírása A lámpa állapotának jelentésével kapcsolatban az alábbi táblázatban talál információkat. ► Ábra9: 1. Vezeték nélküli aktiválás lámpája 2. Csatornaszám kijelző 3. Figyelmeztető lámpa Lámpa Állapot Szín Időtartam...
 • Seite 20 A vezeték nélküli aktiválás funkció hibaelhárítása A hibaelhárítás elkezdése előtt ellenőrizze a következőket: • A vezeték nélküli egység be van szerelve az adapterbe. • Az adapter be van dugva a porszívó kimenetébe. Végezzen saját vizsgálatot, mielőtt javítást kér. Olvassa el a szerszámgép felhasználói kézikönyvének hibaelhárítási fejezetét is. Ha olyan problémát talál, amire a kézikönyv nem tartalmaz magyarázatot, ne próbálja meg szétszedni az eszközt. Ehelyett kérjen tanácsot a Makita hivatalos szervizközpontjától, és javításhoz mindig Makita cserealkatrészeket használjon. Rendellenesség Lehetséges ok (meghibásodás) Megoldás Nem lehet sikeresen befejezni A szerszámgép vagy az adapter szer- Hajtsa végre egyszerre a szerszámgép és az adap- a szerszámgép regisztrációját/ számgép-regisztrálási eljárása még ter szerszámgép-regisztrálási eljárását. szerszámgép regisztrációjának nem fejeződött be. visszavonását. A porszívó nem a szerszámgép Nem lett lenyomva a szerszámgép Nyomja le röviden a vezeték nélküli aktiválás gomb- működtetésével összehangolva vezeték nélküli aktiválás gombja. ját, és győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli üzemel. aktiválás lámpája kéken villog. A porszívó készenléti kapcsolója nincs Állítsa a porszívó készenléti kapcsolóját „AUTO”...
 • Seite 21: Opcionális Kiegészítők

  Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Vezeték nélküli egység MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.
 • Seite 22: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: WUT02 Rozmery (D x Š x V) 154 mm x 71 mm x 57 mm Čistá hmotnosť 0,41 kg • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa môžu pre rôzne krajiny líšiť. Symboly Dôležité bezpečnostné pokyny pre adaptér a bezdrôtovú jednotku Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete stretnúť pri použití nástroja. Je dôležité, aby ste poznali Bezdrôtovú jednotku ani adaptér nerozobe- ich význam, skôr než začnete pracovať.
 • Seite 23: Počiatočné Nastavenie

  22. Na bezdrôtovú jednotku nelepte žiadne nálepky. 29. Do zásuvky adaptéra a nástroja nevkladajte žiadne 23. Bezdrôtovú jednotku nenechávajte na mieste, iné zariadenia okrem bezdrôtovej jednotky Makita. kde dochádza k vytváraniu statickej elektriny 30. Nástroj ani adaptér nepoužívajte, ak je kryt zásuvky alebo elektrického šumu.
 • Seite 24 Registrácia nástroja pre adaptér PREVÁDZKA Ak chcete zaregistrovať nástroj k adaptéru (bezdrôto- V prípade nasledujúcich činností si prečítajte návod na vej jednotke), postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu nástroja, ktorý budete používať s adaptérom. obsluhu nástroja, ktorý budete používať s adaptérom. • Spustenie funkcie bezdrôtového spúšťania Informácie nájdete v časti o registrácii nástroja. • Zrušenie registrácie nástroja POZNÁMKA: V návode na obsluhu nástroja postu- POZNÁMKA: V návode na obsluhu nástroja postu- pujte podľa pokynov nahradením tlačidla/indikátora pujte podľa pokynov nahradením tlačidla/indiká- bezdrôtového spúšťania „na vysávači“ za „na adaptéri“. tora bezdrôtového spúšťania „na vysávači“ za „na POZNÁMKA: Pred začatím registrácie nástroja sa adaptéri“. uistite, že bezdrôtová jednotka je vložená v adaptéri a POZNÁMKA: Pred vykonaním uvedených činností: adaptér je zapojený do zásuvky vysávača. — vložte bezdrôtovú jednotku do adaptéra a POZNÁMKA: Informácie o registrácii nástroja sa uložia — Zapojte adaptér do zásuvky vysávača, keď je do bezdrôtovej jednotky vloženej do adaptéra. Dvojicu prepínač pohotovostného režimu v polohe O bezdrôtových jednotiek s dokončenou registráciou (OFF) (Vyp.). nástroja môžete používať s iným nástrojom a vysávačom. POZNÁMKA: Dosah bezdrôtového prenosu sa líši v Nastavenie kanála závislosti modelu vysávača, ktorý budete používať.
 • Seite 25 Popis stavov indikátora Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o význame stavov indikátora. ► Obr.9: 1. Indikátor bezdrôtového spúšťania 2. Indikátor čísla kanála 3. Výstražný indikátor Svetlo Stav Farba Trvanie Popis Svieti Bliká Indikátor Pohotovostný Modrá Adaptér: nepre- Čaká sa na registráciu nástroja alebo je funkcia bezdrô- režim tržite bezdrôtového spúšťania k dispozícii. tového Nástroj: 2 hodiny Indikátor na adaptéri bliká, keď je prepínač pohoto- spúšťania vostného režimu na vysávači nastavený do polohy AUTO alebo ekvivalentnej. Indikátor na nástroji bliká, keď je stlačené tlačidlo bezdrôtového spúšťania. Indikátor na nástroji sa automaticky vypne, keď stav nečinnosti trvá 2 hodiny. Keď je nástroj v Bezdrôtové spúšťanie vysávača je k dispozícii a prevádzke. nástroj je v prevádzke. Registrácia Zelená 20 sekúnd Pripravené na registráciu nástroja. Prebieha vyhľa- nástroja dávanie nástroja, ktorý sa má zaregistrovať.
 • Seite 26 Riešenie problémov funkcie bezdrôtového spúšťania Pred začatím riešenia problémov skontrolujte nasledujúce: • Bezdrôtová jednotka je vložená v adaptéri. • Adaptér je zapojený do zásuvky vysávača. Pred požiadaním o vykonanie opravy vykonajte vlastnú kontrolu. Prečítajte si aj časť o riešení problémov v návode na obsluhu nástroja. Ak zistíte problém, ktorý nie je vysvetlený v návode, nepokúšajte sa nástroj rozoberať. Namiesto toho požiadajte o opravu autorizované servisné strediská spoločnosti Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. Chybný stav Predpokladaná príčina (porucha) Náprava Nemožno úspešne dokončiť regis- Postupy registrácie nástroja pre nástroj Postupy registrácie nástroja pre nástroj aj adaptér tráciu nástroja/zrušenie registrácie alebo adaptér nie sú dokončené. vykonajte súčasne. nástroja. Po stlačení spínača nástroja sa Tlačidlo bezdrôtového spúšťania na Krátko stlačte tlačidlo bezdrôtového spúšťania a vysávač nespustí. nástroji nebolo stlačené. ubezpečte sa, že indikátor bezdrôtového spúšťania bliká modrou farbou. Prepínač pohotovostného režimu vysá- Prepínač pohotovostného režimu vysávača vača nie je nastavený do polohy AUTO. nastavte do polohy AUTO. Nástroj a adaptér sú od seba ďaleko Nástroj a adaptér dajte bližšie k sebe. Maximálny (mimo dosahu vysielania).
 • Seite 27: Voliteľné Príslušenstvo

  Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny. Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita. •...
 • Seite 28: Bezpečnostní Výstrahy

  ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: WUT02 Rozměry (D × Š × V) 154 mm x 71 mm x 57 mm Hmotnost netto 0,41 kg • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Specifikace se mohou pro různé země lišit. Bezdrátovou jednotku používejte pouze s Symboly nástroji Makita. S adaptérem nikdy nemanipulujte mokrýma Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při rukama. Může to způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Seite 29 24. Nenechávejte bezdrátovou jednotku a adaptér 29. Nevkládejte do drážky na adaptéru a nástroji jiná na místech, kde by mohly být vystaveny vel- zařízení, než je bezdrátová jednotka Makita. kému teplu, například v autě na slunci. 30. Nepoužívejte nástroj a/nebo adaptér, pokud je 25.
 • Seite 30: Práce S Nářadím

  Podržte tlačítko nastavení kanálu po dobu delší než Registrace nářadí pro adaptér 2 sekundy a tím otestujte, zda vysavač běží správně. Pokud ne, opakujte znovu kroky 5 až 6. Chcete-li zaregistrovat nářadí k adaptéru (bezdrátové jednotce), postupujte podle pokynů v návodu k obsluze Jestliže vysavač neběží na žádném číslu kanálu, může pro nářadí, které bude použito s tímto adaptérem. Viz být, že vysavač není podporován nebo je nějaký pro- část s názvem „Registrace nářadí“. blém s konfigurací. POZNÁMKA: V návodu k obsluze pro nářadí postu- pujte podle pokynů s tím, že tlačítko bezdrátové aktivace „na vysavači“ je namísto toho umístěno „na PRÁCE S NÁŘADÍM adaptéru“. POZNÁMKA: Před započetím registrace se ujistěte, Informace o následujících postupech práce naleznete v že je bezdrátová jednotka namontována na adaptér a návodu k obsluze pro nářadí, které bude použito spo- že adaptér je zapojen do zásuvky na vysavači. lečně s tímto adaptérem: POZNÁMKA: Informace o registraci nářadí jsou • Spuštění funkce bezdrátové aktivace uloženy do bezdrátové jednotky vložené do adaptéru. • Rušení registrace nástroje Pár bezdrátových jednotek, u kterých byla dokončena registrace nářadí, lze použít také s jiným nářadím POZNÁMKA: V návodu k obsluze pro nářadí postu- nebo vysavačem. pujte podle pokynů s tím, že tlačítko bezdrátové aktivace „na vysavači“ je namísto toho umístěno „na adaptéru“. Nastavení...
 • Seite 31 Popis stavu indikátoru Vysvětlení stavu indikátorů najdete v následující tabulce. ► Obr.9: 1. Indikátor bezdrátové aktivace 2. Ukazatel čísla kanálu 3. Výstražná kontrolka Světlo Stav Barva Trvání Popis Svítí Bliká Indikátor Pohotovostní Modrá Adaptér: stále Čekání na registraci nástroje, případně je k dispo- bezdrátové režim Nářadí: 2 hodiny zici funkce bezdrátové aktivace. aktivace Indikátor na adaptéru bliká, když je přepínač poho- tovostního režimu na vysavači nastaven na „AUTO“ nebo podobně. Indikátor na spotřebiči bliká po stisknutí tlačítka bez- drátové aktivace. Kontrolka na nástroji automaticky zhasne po 2 hodinách nečinnosti. Při spuštěném Bezdrátová aktivace vysavače je dostupná a nástroj nástroji. je spuštěn. Registrace Zelená 20 sekund Připraveno k registraci nástroje. Vyhledávání nástroje nástroje, který má být registrován. 2 sekundy Registrace nástroje byla dokončena. Indikátor bezdrátové aktivace začne blikat modře.
 • Seite 32 POZNÁMKA: U některých vysavačů je přepínač pohotovostního režimu „AUTO“ popsán pomocí ikony či jiného slova. V takovém případě nastavte vysavač na funkci automatického spuštění/zastavení. ÚDRŽBA VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ: Než začnete provádět kont- Pro nářadí Makita popsané rolu nebo údržbu nářadí, vždy se přesvědčte, že je v tomto návodu doporučujeme používat následující adaptér odpojen. příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušen- ství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely.
 • Seite 33: Технічні Характеристики

  Зберігайте бездротовий модуль і адаптер у недосяжному для дітей місці. У разі про- ковтування бездротового модуля негайно ПОДВІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ зверніться до лікаря. Використовуйте бездротовий модуль лише Не піддавайте впливу вологи. з інструментами Makita. Заборонено торкатися адаптера вологими руками. Це може призвести до ураження Тільки для країн ЄС струмом. Не утилізуйте електричне обладнання Заборонено закривати вентиляційні отвори...
 • Seite 34 29. Не вставляйте у відсік адаптера або інстру- 20. Не виймайте бездротовий модуль із гнізда, мента будь-які інші пристрої, крім бездрото- якщо на пристрій подається живлення. Це може вого модуля Makita. призвести до несправності бездротового модуля. 30. Не використовуйте інструмент і/або адап- 21. Не видаляйте наклейку на бездротовому модулі.
 • Seite 35 Установлення адаптера Налаштування каналу Відповідний канал зв’язку вибирається залежно УВАГА: Не вставляйте штепсель адаптера в від використовуваного з адаптером пилососа. розетку інших пристроїв, крім розетки пило- Налаштування каналу виконують: соса для функції автоматичного запуску/ зупинки. — за використання адаптера вперше; — за використання іншого пилососа, який не Установіть перемикач режиму очікування на пило- використовувався з адаптером. сосі в положення «O (ВИМК.)». ПРИМІТКА: Канал, обраний під час останнього Вставте шнур живлення пилососа в розетку й використання, буде збережено навіть після від’єд- вставте шнур адаптера в розетку на пилососі. нання адаптера. ► Рис.4 Установіть перемикач режиму очікування на ПРИМІТКА: З огляду на метод виявлення, вико- пилососі в положення «AUTO» (АВТО).
 • Seite 36 РОБОТА Інструкції з виконання таких операцій див. у посіб- нику користувача інструмента, який використовува- тиметься із цим адаптером: • Увімкнення функції бездротової активації • Скасування реєстрації інструмента ПРИМІТКА: В інструкціях у посібнику користувача інструмента текст «кнопка / лампа бездротової активації на пилососі» слід читати як «кнопка / лампа бездротової активації на адаптері». ПРИМІТКА: Перед виконанням зазначених вище операцій не забудьте: — установити бездротовий модуль на адаптер; — вставити адаптер у розетку пилососа з пере- микачем режиму очікування, установленим у положення «O (ВИМК.)». ПРИМІТКА: Дальність бездротової передачі зале- жить від моделі пилососа. Видалення реєстрації всіх інструментів Ви можете видалити всі записи реєстрації інстру- мента з адаптера (бездротового модуля) указаним далі чином. Переконайтеся в тому, що перемикач режиму очікування на пилососі встановлений у положення «O (ВИМК.)», і вставте штепсель шнура живлення пилососа в розетку. Установіть бездротові модулі в адаптер. Вставте шнур адаптера в розетку пилососа. Установіть перемикач режиму очікування на пилососі в положення «AUTO» (АВТО). ПРИМІТКА: На деяких пилососах положення «AUTO» (АВТО) перемикача режиму очікування представлено у вигляді значка або позначено іншим словом. У цьому випадку слід увімкнути на...
 • Seite 37 Опис станів лампи Значення станів індикатора див. у таблиці нижче. ► Рис.9: 1. Індикатор бездротової активації 2. Індикатор номера каналу 3. Попереджувальна лампа Лампа Стан Колір Тривалість Опис Увімк. Блимає Індикатор Режим Синій Адаптер: безпе- Очікування реєстрації інструмента, або функція бездро- очікування рервно бездротової активації доступна. тової Інструмент: Лампа на адаптері блимає, коли перемикач активації 2 години режиму очікування на пилососі встановлено в положення «AUTO» (АВТО) або аналогічне. Індикатор на інструменті блиматиме, якщо натис- нуто кнопку бездротової активації. Індикатор на інструменті вимкнеться автоматично, якщо протягом 2 годин не виконуватиметься жодної операції. Безперервно, Доступна бездротова активація пилососа, інстру- коли інструмент мент працює. працює. Реєстрація Зелений...
 • Seite 38 Усунення несправностей функції бездротової активації Перед початком процедури пошуку й усунення неполадок переконайтеся в наступному: • бездротовий модуль установлено в адаптер; • адаптер підключено до розетки пилососа. Перш ніж звертатися з приводу ремонту, проведіть огляд самостійно. Також див. розділ про усунення непола- док у посібнику користувача інструмента. У разі виявлення несправності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтеся розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизованих сервісних центрів Makita й використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita. Стан відхилення від норми Можлива причина (несправність) Спосіб виправлення Неможливо успішно закінчити реє- Процедури реєстрації для інстру- Виконайте дії з реєстрації, які стосуються інстру- страцію інструмента або скасувати мента або адаптера не завершені. мента й адаптера, в один часовий проміжок. реєстрацію інструмента. Пилосос не вмикається під час Кнопку бездротової активації на Коротко натисніть і відпустіть кнопку бездротової роботи інструмента. інструменті не натиснуто. активації та переконайтеся в тому, що індикатор бездротової активації блимає синім кольором. Перемикач режиму очікування на Установіть перемикач режиму очікування на...
 • Seite 39: Технічне Обслуговування

  кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Бездротовий модуль...
 • Seite 40 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: WUT02 Dimensiuni (L x l x H) 154 mm x 71 mm x 57 mm Greutate netă 0,41 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. Simboluri Instrucţiuni importante privind siguranţa pentru adaptor și unitatea Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. wireless Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora înainte de utilizare.
 • Seite 41 29. Nu introduceţi în fanta de pe adaptor și de pe 21. Nu îndepărtaţi autocolantul de pe unitatea maşină alte dispozitive în afară de unitatea wireless. wireless Makita. 22. Nu aplicaţi niciun autocolant pe unitatea 30. Nu utilizaţi maşina și/sau adaptorul dacă wireless.
 • Seite 42 Instalarea adaptorului Setarea canalului Canalul de comunicare corespunzător diferă în funcție NOTĂ: Nu introduceți fișa adaptorului în ieșirile de aspiratorul utilizat cu adaptorul. Setați canalul atunci altor aparate în afară de ieșirea aspiratorului pen- când: tru a utiliza funcția automată de pornire/oprire. — utilizați adaptorul pentru prima dată sau Asigurați-vă că ați setat comutatorul de stare de aştep- — utilizați un alt aspirator care nu a mai fost utilizat tare al aspiratorului pe „O (OFF)” (Oprit). cu adaptorul.
 • Seite 43 OPERAREA Consultați manualul de instrucțiuni al mașinii care va fi utilizată cu acest adaptor pentru realizarea următoare- lor operațiuni: • Pornirea funcţiei de activare wireless • Anularea înregistrării maşinii NOTĂ: La consultarea manualului de instrucțiuni al mașinii, urmați instrucțiunile înlocuind butonul/lampa de activare wireless „de pe aspirator” cu butonul/ lampa de activare wireless „de pe adaptor”. NOTĂ: Înainte de a efectua operațiunile de mai sus, asigurați-vă că: — ați instalat unitatea wireless în adaptor și — ați conectat adaptorul la ieșirea aspiratorului, iar comutatorul de stare de așteptare al aspiratoru- lui este setat pe „O (OFF)” (Oprit). NOTĂ: Distanța de transmisie wireless diferă în func- ție de modelul aspiratorului care va fi utilizat. Ştergerea tuturor înregistrărilor maşinilor Puteţi şterge toate înregistrările maşinilor din adaptor (unitatea wireless) după cum urmează. Asigurați-vă că ați setat comutatorul de stare de așteptare al aspiratorului pe „O (OFF)” (Oprit) și apoi conectați cablul de alimentare al aspiratorului la rețeaua...
 • Seite 44 Descrierea stării lămpii Consultaţi tabelul de mai jos pentru semnificaţia stării lămpii. ► Fig.9: 1. Lampă de activare wireless 2. Indicator al numărului canalului 3. Lampă de avertizare Lampă Stare Culoare Durată Descriere Pornit Iluminare intermi- tentă Lampă de Standby Albastru Adaptor: con- Se aşteaptă înregistrarea maşinii sau funcţia de activare tinuu activare wireless este disponibilă. wireless Mașină: 2 ore Lampa adaptorului luminează intermitent atunci când comutatorul de stare de așteptare al aspirato- rului este setat pe „AUTO” sau o poziție echivalentă. Lampa de pe maşină luminează intermitent atunci când butonul de activare wireless este apăsat. Lampa de pe maşină se va stinge automat atunci când nu are loc nicio operaţie timp de 2 ore. Atunci când Activarea wireless a aspiratorului este disponibilă şi maşina este în maşina este în funcţiune. funcţiune. Înregistrarea Verde 20 de secunde Gata pentru înregistrarea maşinii. Se caută maşina maşinii pentru înregistrare.
 • Seite 45 Depanarea funcţiei de activare wireless Înainte de a începe procedurile de depanare, verificați următoarele: • Unitatea wireless este instalată în adaptor. • Adaptorul este conectat la ieșirea aspiratorului. Efectuați mai întâi o inspecție proprie înainte de a solicita reparații. De asemenea, consultați și secțiunea referitoare la depanare din manualul de instrucțiuni al mașinii. În cazul în care găsiți o problemă care nu este explicată în manual, nu încercați să demontați echipamentul. În schimb, adresaţi-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparaţii. Stare de anormalitate Cauză probabilă (defecţiune) Remediu Înregistrarea maşinii/anularea înre- Procedurile de înregistrare a maşinii Efectuaţi procedurile de înregistrare a maşinii atât gistrării maşinii nu poate fi finalizată pentru maşină sau adaptor nu au fost pentru maşină, cât şi pentru adaptor, în acelaşi timp. cu succes. finalizate. Aspiratorul nu funcţionează odată cu Butonul de activare wireless de pe Apăsaţi scurt butonul de activare wireless şi asi- operaţia de comutare a maşinii.
 • Seite 46: Accesorii Opţionale

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Unitate wireless NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot...
 • Seite 47: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: WUT02 Abmessungen (L x B x H) 154 mm x 71 mm x 57 mm Nettogewicht 0,41 kg • Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. • Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein. Benutzen Sie den Funk-Adapter nur mit Symbole Makita-Werkzeugen.
 • Seite 48 Behälter auf. Funk-Adapter. 29. Führen Sie keine anderen Geräte außer dem 23. Lassen Sie den Funk-Adapter nicht an einem Makita-Funk-Adapter in den Steckplatz des Ort liegen, wo statische Elektrizität oder elekt- Adapters und des Werkzeugs ein. risches Rauschen erzeugt werden könnte.
 • Seite 49: Betrieb

  Um Herunterfallen des Adapters zu verhindern, sichern Prüfen Sie, ob das Sauggerät automatisch korrekt Sie ihn immer mit dem Band oder dem Aufhänger, oder läuft, während die Kanalnummernanzeige blinkt. Wenn legen Sie ihn auf eine stabile Fläche. Verwenden Sie das der Fall ist, ist die Kanaleinstellung abgeschlossen. das Band oder den Aufhänger, um den Adapter am Falls das Sauggerät überhaupt nicht oder falsch läuft, Sauggerät zu sichern. Um den Aufhänger zu benutzen, gehen Sie zum nächsten Schritt über. lösen Sie die Klemmschraube, ziehen Sie den Aufhänger HINWEIS: Zum Beispiel, wenn das Sauggerät falsch heraus, und ziehen Sie dann die Klemmschraube an. läuft: das Sauggerät läuft, bleibt aber sofort wieder Wenn Sie den Adapter nicht benutzen, trennen Sie das stehen, oder: die Stufe der Saugkraft ist anders als Kabel des Adapters vom Sauggerät. die Einstellung am Sauggerät. ► Abb.5: 1. Band 2. Aufhänger 3. Klemmschraube Wählen Sie eine andere Kanalnummer durch Werkzeugregistrierung für den Adapter kurzes Drücken der Kanaleinstelltaste. Halten Sie die Kanaleinstelltaste länger als 2 Um ein Werkzeug im Adapter (Funk-Adapter) zu registrieren, Sekunden gedrückt, um einen Test durchzuführen und folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des zu prüfen, ob das Sauggerät korrekt läuft.
 • Seite 50 Halten Sie die Funk-Aktivierungstaste am Sobald die Funk-Aktivierungslampe schnell in Rot Adapter etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Funk- zu blinken beginnt (etwa 5-mal pro Sekunde), nehmen Aktivierungslampe in Rot blinkt (etwa zweimal pro Sie den Finger von der Funk-Aktivierungstaste. Wenn Sekunde). die Funk-Aktivierungslampe in Rot aufleuchtet und später erlischt, werden alle Werkzeugregistrierungen Sobald die Funk-Aktivierungslampe in Rot zu gelöscht. blinken beginnt, nehmen Sie den Finger von der Funk-Aktivierungstaste. Halten Sie danach die Funk- HINWEIS: Falls die Funk-Aktivierungslampe nicht in Aktivierungstaste erneut etwa 6 Sekunden lang Rot blinkt, drücken Sie die Funk-Aktivierungstaste gedrückt.
 • Seite 51 Fehlersuche für Funk-Aktivierungsfunktion Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen: • Der Funk-Adapter ist in den Adapter installiert. • Der Adapter ist in die Steckdose des Sauggerätes eingesteckt. Führen Sie zuerst Ihre eigene Inspektion durch, bevor Sie Reparaturen anfordern. Nehmen Sie auch auf den Abschnitt Fehlersuche in der Bedienungsanleitung des Werkzeugs Bezug. Falls Sie ein Problem finden, das nicht in der Anleitung erläutert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerle- gen. Wenden Sie sich stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile für Reparaturen verwendet werden. Zustand der Unregelmäßigkeit Wahrscheinliche Ursache Abhilfemaßnahme (Funktionsstörung) Die Werkzeugregistrierung/ Die Verfahren der Führen Sie die Verfahren der Werkzeugregistrierung Aufhebung der Werkzeugregistrierung für das sowohl für das Werkzeug als auch den Adapter zum Werkzeugregistrierung kann nicht Werkzeug oder den Adapter sind nicht selben Zeitpunkt durch.
 • Seite 52: Wartung

  Die folgenden Zubehörteile oder der Adapter getrennt ist, bevor Sie versuchen, Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in eine Inspektion oder Wartung durchzuführen. dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder...

Inhaltsverzeichnis