Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

ERGOPRESS CITRUS PRESS JP5000
220-240V~50/60Hz 85W
D • GR • NL • F • GB

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für AEG ERGOPRESS JP5000

 • Seite 1 ERGOPRESS CITRUS PRESS JP5000 220-240V~50/60Hz 85W D • GR • NL • F • GB...
 • Seite 2 Anleitung ......3–11 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorg- fältig durch. Βιβλίο οδηγιών....3–11 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. Gebruiksaanwijzing ..3–11 Lees, voordat u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, zorgvuldig het veiligheidsadvies op pagina 6.
 • Seite 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Abdeckung A. Κάλυμμα A. Deksel A. Couvercle B. Μεγάλος κώνος B. Großer Presskegel B. Grote kegel B. Grand cône C. Μικρός κώνος C. Kleiner Presskegel C. Kleine kegel C. Petit cône D. Φίλτρο D. Filter D.
 • Seite 4 Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. • Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern. • Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts...
 • Seite 5 Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. • Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. • Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. • Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. • Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν – το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, – το περίβλημα έχει φθαρεί. • Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A. • Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή...
 • Seite 6 Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is. Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 • Seite 7 Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d’utiliser la machine pour la première fois. • Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, s‘ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l‘utilisation de l‘appareil en toute sécurité, et s‘ils comprennent les risques encourus. Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l‘appareil. L‘appareil et son cordon d‘alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. • Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘expérience sont insuffisantes, à condition d‘être surveillés ou d‘avoir reçu des instructions concernant l‘utilisation sécurisée de l‘appareil et de comprendre les risques encourus. • Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil. • L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d’alimentation indiquées sur la plaque signalétique. • Ne jamais utiliser ou mettre en marche l’appareil si – le cordon d’alimentation est endommagé ; – le corps de l’appareil est endommagé. • L’appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire.
 • Seite 8: Première Utilisation

  Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Reinigen Sie vor der ersten 2. Setzen Sie den Saftbehälter auf 3. Stellen Sie einen Behälter unter Inbetriebnahme alle Teile, mit die Motoreinheit. Setzen Sie den den Ausguss. Drehen Sie den Ausnahme der Motoreinheit, in Filter ein.
 • Seite 9: Instructions D'utilisation

  Bedienungsanleitung / Οδηγίες Λειτουργίας Bedieningsinstructies / Instructions d’utilisation 1. Schneiden Sie eine Orange in 2. Benutzen Sie den großen 3. Wenn Sie fertig sind, drehen Presskegel für größere Früchte. Sie den Ausguss nach oben, um zwei Teile und setzen Sie eine ein Nachtropfen zu verhindern. Stecken Sie ihn auf den kleinen Hälfte auf dem Presskegel auf.
 • Seite 10: Nettoyage Et Entretien

  Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. Ziehen Sie vor der Reinigung den 2. Wischen Sie Rückstände auf 3. Achten Sie darauf, dass alle Teile Netzstecker aus der Steckdose. dem Gehäuse mit einem sauber und trocken sind, bevor Sie feuchten Tuch ab und trocknen das Gerät aufbewahren.
 • Seite 11 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem . Entsorgen Sie die Verpackung in Symbol nicht mit dem Hausmüll. den entsprechenden Recyclingbehältern. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Recyceln Sie zum Umwelt- und Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gesundheitsschutz elektrische und Gemeindeamt. elektronische Geräte. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευές που φέρουν το σύμβολο συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης δημοτική αρχή. υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Gooi apparaten gemarkeerd met Recycle de materialen met het symbool .
 • Seite 12 Components A. Cover B. Big cone C. Small cone D. Filter E. Juice collector F. Spout G. Motor unit H. Main cord, plug...
 • Seite 13 Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. • Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. • Children shall not play with the appliance. • The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! • Never use or pick up the appliance if – the supply cord is damaged, – the housing is damaged.
 • Seite 14: Getting Started

  Getting started 1. Before using the appliance for 2. Place the juice collector on the 3. Place a container under the the first time, wash all parts except motor unit. Place the filter. Put the spout. Flip the spout down towards for the motor unit in warm soapy cone onto the shaft of the motor the container.
 • Seite 15 Cleaning and care 1. Always unplug the appliance 2. Wipe the main housing clean 3. Make sure all the parts are clean from the main outlet before with a damp cloth to remove any and dry before storing. Never cleaning. Before first use and residue and dry thoroughly.
 • Seite 16 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3483AJP500002011212...