Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Belangrijke Veiligheidsinformatie - Epson OT-CH60II Benutzerhandbuch

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit
product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed
toegankelijke plaats.
Verklaring van symbolen
De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van
belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig
door voordat u het product gebruikt.
WAARSCHUWING:
Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig
lichamelijk letsel te voorkomen.
LET OP:
Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel,
apparatuurschade of dataverlies te voorkomen.
Opmerking:
Opmerkingen bieden belangrijke informatie en handige tips over de bediening van uw
apparatuur.
Veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING:
Stel de apparatuur niet bloot aan water. Dat kan brand of elektrische
schokken veroorzaken.
Houd de apparatuur van open vuur vandaan. Dat kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.
Schakel de apparatuur onmiddellijk uit wanneer hij rook, een vreemde
lucht of ongebruikelijk lawaai produceert. Verder gebruik kan tot
brand of elektrische schokken leiden. Trek de stekker van het apparaat
onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de
leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson.
Niet proberen om zelf dit product te repareren. Onjuist uitgevoerde
reparaties kunnen gevaarlijk zijn.
Dit product nooit demonteren of wijzigen. Knoeien met dit product kan
letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.
De stekker nooit met natte handen in het stopcontact steken of uit het
stopcontact trekken.
Dat kan een ernstige elektrische schok veroorzaken.
Voorkom dat er voorwerpen in de apparatuur vallen. Binnendringen
van vreemde voorwerpen kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.
Nederlands
OT-CH60II Gebruikershandleiding 19

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltsverzeichnis