Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
EINHELL BG-HR 60 Originalbetriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BG-HR 60:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
D
Originalbetriebsanleitung
Schlauchwagen
PL
Instrukcją oryginalną
Wózek na wąż
RO
Instrucţiuni de utilizare originale
Cărucior pentru transportul furtun-
urilor
BG
Оригинално упътване за
употреба
Количка-макара за маркуч
GR
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Καροτσι σωληνα
TR
Orijinal Kullanma Talimatı
Hortum arabası
5
Art.-Nr.: 41.737.36
Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 1
Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 1
BG-HR 60
I.-Nr.: 01018
06.08.15 11:55
06.08.15 11:55

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL BG-HR 60

 • Seite 1 BG-HR 60 Originalbetriebsanleitung Schlauchwagen Instrukcją oryginalną Wózek na wąż Instrucţiuni de utilizare originale Cărucior pentru transportul furtun- urilor Оригинално упътване за употреба Количка-макара за маркуч Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Καροτσι σωληνα Orijinal Kullanma Talimatı Hortum arabası Art.-Nr.: 41.737.36 I.-Nr.: 01018 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 1 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 1...
 • Seite 2 - 2 - Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 2 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 2 06.08.15 11:55 06.08.15 11:55...
 • Seite 3 - 3 - Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 3 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 3 06.08.15 11:55 06.08.15 11:55...
 • Seite 4: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Gefahr! Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim- Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si- mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand- cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin- wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder weise deshalb sorgfältig durch.
 • Seite 5: Betrieb

  4. Betrieb An dem geraden Anschluss (Abb. 8/14) kann der Verbindungsschlauch zwischen Wasserhahn und Schlauchwagen angeschlossen werden. Achtung: Bei Nichtgebrauch Wasserhahn schließen. 5. Wartung und Pfl ege Regelmäßig die Schlauchverbindungen auf Dicht- heit und Beschädigungen überprüfen. Regelmä- ßig Schraubverbindungen überprüfen und ggf. nachziehen.
 • Seite 6 Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo- nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 7 • Bestellverfolgung Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info! Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00 E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland) - 7 - Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 7 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 7...
 • Seite 8: Zakres Dostawy

  Niebezpieczeństwo! i nie jego producent. Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu Prosimy pamiętać o tym, że nasze urządzenia nie uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu są przeznaczone do zastosowania profesjonal- proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją nego, rzemieślniczego lub przemysłowego.
 • Seite 9: Konserwacja I Pielęgnacja

  5. Konserwacja i pielęgnacja Regularnie sprawdzać czy połączenia węża są szczelnie i nie są uszkodzone. Regularnie sprawdzać połączenia śrubowe i gwintowe i w razie potrzeby dokręcić. 6. Zamawianie części wymiennych: Podczas zamawiania części zamiennych należy podać następujące dane: • Typ urządzenia •...
 • Seite 10: Certyfi Kat Gwarancji

  Certyfi kat gwarancji Szanowny kliencie, szanowna klientko! Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funk- cjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego.
 • Seite 11: Cuprinsul Livrării

  Pericol! Vă rugăm să ţineţi de asemenea cont de faptul La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva că aparatele noastre nu sunt construite pentru măsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele utilizare în scopuri lucrative, meşteşugăreşti şi daunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile sau industriale.
 • Seite 12: Întreţinere Şi Îngrijire

  4. Funcţionare Pe racordul drept (Fig. 8/14) poate fi racordat furtunul de legătură între robinetul de apă şi căruciorul pentru transportul furtunurilor. Atenţie: Închideţi robinetul de apă în cazul neutilizării căruciorului pentru furtun. 5. Întreţinere şi îngrijire Verifi caţi cu regularitate îmbinările furtunului în ce priveşte etanşeitatea şi eventuale deteriorări.
 • Seite 13: Certifi Cat De Garanţie

  Certifi cat de garanţie Stimată clientă, stimate client, produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuşi vreodată acest aparat nu va funcţiona ireproşabil, ne pare foarte rău şi vă rugăm să vă adresaţi centrului nostru service, la ad- resa indicată...
 • Seite 14: Обем На Доставка

  Опасност! носи потребителят/операторът, а не При използването на уредите трябва се производителят. спазват някои предпазни мерки, свързани с безопасността, за да се предотвратят Обърнете внимание, че нашите уреди наранявания и щети. За целта внимателно конструктивно не са предназначени прочетете това упътване за употреба/ за...
 • Seite 15: Техническо Обслужване И Поддръжка

  4. Работа Към правия съединител (фиг. 8/14) може да се свърже съединителният маркуч между крана за вода и количката за маркуча. Внимание: Когато не използвате количката затваряйте крана за водата. 5. Техническо обслужване и поддръжка Редовно проверявайте връзките на маркуча за...
 • Seite 16: Гаранционна Карта

  Гаранционна карта Уважаеми клиенти, нашите продукти подлежат на строг качествен контрол. В случай, че въпреки това този уред някога не функционира безупречно, то много съжаляваме за това и Ви молим да се обърнете към нашата сервизна служба на адреса, посочен в тази гаранционна карта. С удоволствие сме на...
 • Seite 17: Ενδεδειγμένη Χρήση

  Κίνδυνος! Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις εάν...
 • Seite 18: Συντήρηση Και Περιποίηση

  4. Λειτουργία Στην ίσια σύνδεση (εικ. 8/14) μπορεί να συνδεθεί ο σωλήνας μεταξύ βρύσης νερού και ανέμης. Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιείτε, κλείστε τη βρύση. 5. Συντήρηση και περιποίηση Να ελέγχετε τακτικά τους συνδέσμους του σωλήνα για στεγανότητα και ενδεχόμενα ελαττώματα.
 • Seite 19 Εγγύηση Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε...
 • Seite 20: Sevkiyatın Içeriği

  Tehlike! Lütfen ürünlerimizin ticari, zanaatkarlar veya Yaralanmaları ve hasarları önlemek için alet- endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu lerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemleri- kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Ale- nin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma tin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya ben- Talimatını...
 • Seite 21: Bakım Ve Temizleme

  5. Bakım ve temizleme Hortum bağlantılarının sızdırmazlığını ve hasarlı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Ci- vata bağlantılarını düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde sıkın. 6. Yedek parça siparişi: Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilme- lidir: • Cihaz tipi •...
 • Seite 22: Garanti Belgesi

  Garanti belgesi Sayın Müşterimiz, ürünlerimiz üretim esnasında sıkı bir kalite kontrolden geçirilir. Buna rağmen alet veya cihazınız tam doğru şekilde çalışmadığında ve bozulduğunda bu durumdan çok üzgün olduğumuzu belirtir ve bozuk olan aleti Garanti Belgesi üzerinde açıklanan adrese göndermenizi veya aleti satın aldığınız mağazaya başvurmanızı...
 • Seite 23 - 23 - Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 23 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 23 06.08.15 11:55 06.08.15 11:55...
 • Seite 24 EH 08/2015 (02) Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 24 Anl_BG_HR_60_SPK5.indb 24 06.08.15 11:55 06.08.15 11:55...

Inhaltsverzeichnis