Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Монтаж; Sq Udhëzuesi I Përdorimit / Udhëzime Rreth Montimit - HANSGROHE Axor Starck 40821 Serie Gebrauchsanleitung Und Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axor Starck 40821 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

БЪЛГАРСКИ
Указания за безопасност
При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да
се избегнат наранявания поради притискане
или порязване.
Продуктът не бива да се използва като дръжка.
Трябва да се монтира отделна дръжка.
Правилното закрепване и правилното
разположение на монтираните продукти трябва
да се проверява периодично (ежегодно).
Указания за монтаж
При монтаж на продукта от квалифицирани
специалисти да се внимава за това, закрепващата
повърхност в целия диапазон на закрепването да
бъде равна (без изпъкнали фуги или изместване на
плочки), конструкцията на стената да е подходяща
за монтаж на продукта и особено за това, да няма
слаби места. Приложените винтове и дюбели
са подходящи само за бетон. При други стенни
конструкции да се спазват данните на производителя
на дюбели.
Описание на символите
Не използвайте силикон, съдържащ
оцетна киселина!
Размери (вижте стр. 17)
Сервизни части (вижте стр. 20)
XXX = Oznake boja
000 = hrom
820 = brushed nickel
Почистване
от приложената брошура.
Монтаж вижте стр.
18
Udhëzime sigurie
Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve
gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
Produkti nuk duhet të përdoret si dorëze mbajtëse.
Duhet të montohet një dorezë mbajtëse e veçantë
Montimi dhe pozicioni sipas rregullave i produkteve
të montuara duhet verifikuar periodikisht (një herë
në vit).
Udhëzime për montimin
Gjatë montimit të produktit nga ana e personit të
kualifikuar duhet pasur parasysh që e gjithë sipërfaqja
mbërthyese të jetë e drejtë (nuk duhet të ketë hapësira
mes pllakave). Mbi të gjitha muri duhet të jetë i
përshtatshëm për montim dhe nuk duhet të ketë pika
të dobëta. Vidhat dhe kunjat e bashkangjitura janë të
përshtatshme vetëm për beton. Te përbërja tjetër murore
të merren parasysh të dhënat e prodhuesit të kunjave.
Përshkrimi i simbolit
Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid
acetik.
Përmasat (shih faqen 17)
Pjesët e servisit (shih faqen 20)
XXX = Oznake boja
000 = hrom
820 = brushed nickel
Pastrimi
shikoni broshurën bashkëngjitur.
Montimi shih faqen
18
Shqip
1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis