Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt FCG701 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Coffee grinder
Kaffeemühle
Młynek do kawy
Mlýnek na kávu
Mlynček na kávu
Kávéőrlő
Mlinček za kavo
FCG701
Mlinac za kavu
Μύλος καφέ
Кафемелачка
Râșniță de cafea
Kavos malūnėlis
Kohviveski

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt FCG701

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt FCG701

 • Seite 1 FCG701 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Coffee grinder Mlinac za kavu Kaffeemühle Μύλος καφέ Młynek do kawy Кафемелачка Mlýnek na kávu Râșniță...
 • Seite 2 FCG701...
 • Seite 3: Important Notes

  FCG701 IMPORTANT NOTES Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 4 FCG701 without supervision. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids. The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance. Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven.
 • Seite 5 FCG701 yourself as it can lead to electric shock. Always return the damaged device to a professional service in order to repair it. All the repairs should only be performed by authorized service professionals. Any attempted unauthorised repairs performed can be a hazard to the user.
 • Seite 6 FCG701 Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
 • Seite 7 FCG701 1. Body with motor 3. Cover 2. Mill bowl with blades 4. On/Off switch BEFORE FIRST USE Remove all papers, cartons and foils protecting the appliance and its parts. Clean the appliance according to the recommendations contained in the CLEANING AND MAINTENANCE section.
 • Seite 8 FCG701...
 • Seite 9 FCG701 Wichtige informationen Man darf das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Das Gerät muss regelmäßig, gemäß den Empfehlungen, die im Abschnitt über Reinigung und Wartung des Gerätes beschrieben sind, gereinigt werden. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenen Flammen, einem elektrischen Heizelement oder auf einem heißen Backofen.
 • Seite 10 FCG701 Wenn das nicht abnehmbare Netzkabel beschädigt wird, muss es beim Hersteller, in einem Fachreparaturbetrieb oder durch eine qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder mit beschädigtem Stecker, oder wenn es heruntergefallen ist, auf irgendeine andere Art und Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig arbeitet.
 • Seite 11 FCG701 Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC) Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht.
 • Seite 12 FCG701 1. Gehäuse mit Motor 3. Deckel 2. Schale der Kaffeemühle mit Klingen 4. Ein-/Ausschalter VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Alle das Gerät und dessen Teile sichernden Papiere, Kartons und Folien entfernen. Das Gerät gemäß Empfehlungen im Abschnitt REINIGUNG UND WARTUNG reinigen.
 • Seite 13: Ważne Informacje

  FCG701 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 14 FCG701 innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie. Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ...
 • Seite 15 FCG701 urządzeniem. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być...
 • Seite 16 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Informacje o ochronie środowiska naturalnego Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy.
 • Seite 17 FCG701 1. Korpus z silnikiem 3. Pokrywa 2. Misa młynka z ostrzami 4. Włącznik PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Usunąć wszystkie papiery, kartony, folie, które zabezpieczają urządzenie i jego części. Wyczyścić urządzenie według zaleceń zawartych w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. UŻYTKOWANIE MŁYNKA W młynku można mielić...
 • Seite 18 FCG701...
 • Seite 19 FCG701 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 20 FCG701 elektrickým proudem. Neponechávejte zařízení zapojené do zásuvky bez dozoru. Je zakázáno ponořovat zařízení do vody nebo do jiné tekutiny. Zařízení je nutné pravidelně čistit podle doporučení uvedených v oddíle o Čištění a údržbě zařízení. Zařízení neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, ohně, elektrického topného přístroje nebo na horké...
 • Seite 21 FCG701 poškozeno či nefunguje správně. Nikdy neprovádějte opravy přístroje, hrozí nebezpečí úrazu. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušeného servisu, který provede kontrolu či opravu. Jakékoliv opravy mohou provádět pouze autorizované servisní podniky. Nesprávně provedená oprava může vést k vážnému ohrožení uživatele.
 • Seite 22: Technické Údaje

  FCG701 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské...
 • Seite 23 FCG701 1. Korpus s motorem 3. Víko 2. Miska mlýnku s čepelemi 4. Spínač PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Odstraňte všechny papíry, lepenku a fólie, které zabezpečovaly spotřebič a jeho součásti. Spotřebič očistěte podle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. POUŽÍVÁNÍ MLÝNKU V mlýnku lze mlít pouze suché...
 • Seite 24 FCG701...
 • Seite 25 FCG701 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 26 FCG701 poškodiť zástrčka alebo kábel a v extrémnom prípade môže dokonca dôjsť k smrteľnému úrazu prúdom. Je zakázané ponechávať zariadenie zapnuté a zapojené do zásuvky bez dozoru. Zariadenie neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Zariadenie musí byť pravidelne čistené podľa pokynov popísaných v časti o čistení...
 • Seite 27 FCG701 zástrčkou alebo pokiaľ Vám spadlo alebo bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom, prípadne pokiaľ nepracuje správne. Zariadenie sami neopravujte, inak hrozí úraz. Poškodené zariadenie odovzdajte do príslušného servisu kvôli kontrole alebo vykonaniu opravy. Všetky opravy môžu robiť výhradne oprávnené servisy. Nesprávne urobená...
 • Seite 28 FCG701 Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú...
 • Seite 29 FCG701 1. Korpus s motorom 3. Veko 2. Miska mlynčeka s čepeľami 4. Zapínač PRED PRVÝM POUŽITÍM Odstráňte všetky papiere, kartóny, fólie, ktoré zabezpečujú zariadenie a jeho časti. Zariadenie čistite podľa pokynov uvedených v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA. POUŽITIE MLYNČEKA Mlynček je určený...
 • Seite 30 FCG701...
 • Seite 31 FCG701 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 32 FCG701 megsérülhet, szélsőséges esetekben halállal járó áramütést okozhat. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg csatlakoztatva van az aljzathoz. A készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba ne merítse. A készüléket a Tisztítás és karbantartás részben foglaltak szerint, rendszeresen tisztítsa. A készüléket hőforrás, láng, elektromos fűtőelem közelében vagy forró...
 • Seite 33 FCG701 személy cserélheti ki. Hibás tápvezetékkel vagy csatlakozódugóval, illetve ha a készülék leesett, más módon megsérült vagy nem megfelelő módon üzemel, a készüléket sosem vegye használatba. A készüléket önállóan ne javítsa, áramütést okozhat. A hibás készüléket ellenőrzés vagy javítás céljával megfelelő...
 • Seite 34 FCG701 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 35 FCG701 1. Motorral ellátott ház 3. Fedél 2. Őrlőgép tartálya pengékkel 4. Bekapcsológomb ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT Távolítsa el a készüléket és annak elemeit védő papírokat, kartonokat és fóliákat. A készüléket a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben leírtaknak megfelelően tisztítsa. AZ ŐRLŐGÉP HASZNÁLATA Az őrlőgépben kizárólag száraz termékeket lehet őrölni, pl.
 • Seite 36 FCG701...
 • Seite 37 FCG701 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 38 FCG701 Naprave na dati v vodo ali kakšno drugo tekočino. Napravo je treba redno čistiti, skladno s priporočili, ki jih določa poglavje o Čiščenju in vzdrževanju. Naprave na nameščati v bližini virov toplote, plamena, električnega grelca oz. na vroči pečici. Naprava se ne sme nahajati na kakšni drugi napravi.
 • Seite 39 FCG701 Kakršnakoli popravila naj opravljajo samo pooblaščena servisna podjetja. Neustrezno popravilo predstavlja veliko nevarnost za uporabnika. Uporabljajte samo originalne oz. s strani proizvajalca priporočene dodatke in pripomočke. Uporaba neustreznih dodatkov lahko privede do poškodbe naprave ter nevarnosti za človekovo zdravje.
 • Seite 40 FCG701 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 41 FCG701 1. Ohišje z motorjem 3. Pokrov 2. Posoda mlinčka z rezili 4. Tipka za vklop PRED PRVO UPORABO Odstranite papir, karton in folijo, ki ščitijo napravo in njene komponente. Očistite napravo; upoštevaje priporočila iz poglavja ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE. UPORABA MLINČKA V mlinčku lahko meljemo le suhe izdelke, kot so kava ali orehi.
 • Seite 42 FCG701...
 • Seite 43 FCG701 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti također tijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 44 FCG701 Ne ostavljajte opremu uključenu u utičnicu bez nadzora. Ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu. Uređaj treba redovito čistiti u skladu s preporukama opisanima u odjeljku o čišćenju i održavanju. Ne postavljajte uređaja blizu izvora topline, plamena, električnog grijaćeg elementa ili na vrućoj peći.
 • Seite 45 FCG701 Potrebni popravci mogu se izvršavati samo od strane ovlaštenih servisa. Nepravilan popravak može dovesti do ozbiljnih opasnosti za korisnika. Koristite samo originalni pribor za uređaj ili preporučen od strane proizvođača. Koristanje pribora koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do oštećenja uređaja i ugroziti sigurnost korištenja.
 • Seite 46 FCG701 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 47 FCG701 1. Kućište s motorom 3. Poklopac 2. Zdjela mlinca s oštricama 4. Prekidač PRIJE PRVOG KORIŠTENJA Uklonite sve papire, kartone, folije koje štite uređaj i njegove dijelove. Očistite uređaj prema uputama iz poglavlja ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE. RUKOVANJE MLINCEM U mlincu se mogu mljeti samo suhi proizvodi kao što su kava ili orasi.
 • Seite 48 FCG701...
 • Seite 49 FCG701 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 50 FCG701 πάντα και πλήρως τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια. Αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας πάντα πρέπει να το τραβάτε κρατώντας το φις. Ποτέ μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας μόνο το καλώδιο γιατί έτσι μπορείτε να χαλάσετε το φις ή το καλώδιο, και σε ακραίες περιπτώσεις, μπορείτε...
 • Seite 51 FCG701 (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.). Περιοδικά ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το μη αφαιρούμενο καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο ή από τον...
 • Seite 52 FCG701 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το...
 • Seite 53 FCG701 1. Κορμός με κινητήρα 3. Κάλυμμα 2. Μπολ του μύλου με λεπίδες 4. Διακόπτης ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Αφαιρέστε όλα τα χαρτιά, κουτιά, φύλλα που προστατεύουν τη συσκευή και τα εξαρτήματά της. Καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις προτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο...
 • Seite 54 FCG701...
 • Seite 55 FCG701 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 56 FCG701 Преди извършването на дейностите по поддръжка трябва задължително да изключите уреда от захранването. Винаги трябва да изключвате захранващия кабел като издърпате щепсела. Никога не бива да изключвате захранващия кабел дърпайки за кабела, тъй като това може да повреди щепсела или кабела, а в краен случай да...
 • Seite 57 FCG701 помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала). Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от представител на производителя или на специализиран ремонтен сервиз или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
 • Seite 58: Технически Данни

  FCG701 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 59 FCG701 1. Корпус с двигател 3. Капак 2. Купа на мелачката с ножове 4. Бутон за включване ПРЕДИ ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ Отстранете всички хартии, картони, фолио, с които е опакован уредът и неговите елементи. Почистете уреда съгласно указанията от раздел ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.
 • Seite 60 FCG701...
 • Seite 61 FCG701 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 62 FCG701 cablul de alimentare din priză trăgând de cablu, deoarece priza sau cablul poate să se deterioreze sau în cazuri extreme se poate ajunge la o electrocutare soldată cu moartea. Nu lăsați echipamentul conectat la priză fără supraveghere. Nu scufundați aparatul în apă sau orice alt lichid.
 • Seite 63 FCG701 evita pericolul. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare, un ștecher deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau deteriorat în vreun alt mod sau funcționează defectuos. Nu reparați singuri aparatul, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric.
 • Seite 64 FCG701 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră...
 • Seite 65 FCG701 1. Corp cu motor 3. Capac 2. Recipient de măcinare cu lame 4. Buton de pornire/oprire ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE Scoateți toate hârtiile, cutiile și foliile care protejează dispozitivul și piesele acestuia. Curățați dispozitivul conform instrucțiunilor din secțiunea CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.
 • Seite 66 FCG701...
 • Seite 67 FCG701 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 68 FCG701 aprašytas dalyje: Prietaiso valymas ir priežiūra. Nedėkite prietaiso arti šilumos šaltinių, liepsnos, elektrinio šildomojo elemento ar ant karštos orkaitės. Nedėkite ant jokio kito prietaiso. Įrenginys negali būti naudojamas vaikų. Įrenginį ir laidą laikyti atokiau nuo vaikų Įrenginiu gali naudotis fiziškai ir protiškai riboti asmenys bei asmenys neturintys patirties ir...
 • Seite 69 FCG701 naudojimas gali sukelti žalas bei pavojų. Būkite ypatingai atsargūs su pjovimo peiliukais, jie yra labai aštrūs. Malūnėlį galima naudoti tik sausų produktų malimui. Neužpildyti malūnėlio dubenėlio virš maksimalaus lygio.
 • Seite 70 FCG701 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 71 FCG701 1. Korpusas su varikliu 3. Dangtis 2. Malūnėlio dubenėlis su ašmenimis 4. Jungiklis PRIEŠ PIRMĄ PANAUDOJIMĄ Pašalinti visus popierius, kartonus, folijas, kurios saugo prietaisą ir jo dalis. Valyti prietaisą pagal nuorodas pateiktas skyriuje VALYMAS IR PRIEŽIŪRA. MALŪNĖLIO NAUDOJIMAS Malūnėlyje gali būti malami tik sausi produktai, tokie kaip kava ar riešutai.
 • Seite 72 FCG701...
 • Seite 73 FCG701 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 74 FCG701 lõppevat elektrilööki. Ärge jätke toitepesasse sisselülitatud seadet järelevalveta. Ärge pange seadet vette ega muude vedelikku. Seadet tuleb regulaarselt puhastada vastavalt punktis „Seadme puhastamine ja hooldus” kirjeldatud juhistele. Ärge pange seadet soojusallikate, leekide, elektriliste kütteelementide või kuuma ahju lähedale. Ärge pange seda mistahes muu seadme peale.
 • Seite 75 FCG701 seadet omavoliliselt, kuna see võib põhjustada elektrilöögi ohtu. Kahjustatud seade tuleb viia vastavasse teeninduspunkti selle kontrollimise või remondi otstarbel. Mistahes parandustöid on lubatud teostada üksnes volitatud teeninduspunktides. Ebakorrektselt tehtud parandus võib kujutada endast kasutajale tõsist ohtu. Kasutage ainult seadme originaaltarvikuid või tootja poolt soovitatud tarvikuid.
 • Seite 76 FCG701 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 77 FCG701 1. Mootoriga korpus 3. Kaas 2. Veski kauss teradega 4. Lüliti ENNE ESIMEST KASUTUST Kõrvaldada kogu seadet ja selle osi kaitsev paber, papp ja kile. Puhastada seade kooskõlas jaos PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE sisalduvate soovitustega. VESKI KASUTAMINE Veskis võib jahvatada ainult kuivtooteid, nagu kohv või pähklid.
 • Seite 78 FCG701...

Diese Anleitung auch für:

Fmm501