Herunterladen  Diese Seite drucken

Технически Данни - Blaupunkt FCG701 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

FCG701
Изделието изпълнява изискванията на директивите
на Европейския Съюз:
- Директива за съоръжения, работещи с ниско
напрежение - Low voltage directive (LVD)
- Директива за електромагнитна съвместимост -
Electromagnetic compatibility (EMC)
Изделието е маркирано със знак СЕ върху
информационната таблица.
Ако продуктът е означен със символ на зачеркната кофа за боклук, това означава, че
продуктът е в съответствие с Европейската директива 2012/19/EU. Трябва да се
запознаете с изискванията относно местното разделно събиране на излязлото от
употреба електронно и електрическо оборудване. Да се следват действащите местни
разпоредби. Този продукт не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
Правилното утилизиране на излезлия от употреба продукт ще предотврати
потенциалните негативни ефекти върху природната среда и човешкото здраве.
Информации за защита на околната среда.
Опаковката съдържа само необходимите елементи. Положени са всички усилия за
лесното отделяне на трите съставни елемента на опаковката: картон (кутия),
пенополистирол (вътрешна защита) и полиетилен (пликове, защитен слой). Уредът е
произведен от материали, които подлежат на рециклиране и повторно използване след
демонтаж от специализирана фирма. Трябва да спазвате местните разпоредби за
рециклиране на опаковъчните материали, изтощените батерии и излезлите от
употреба устройства.
Уредът е произведен от висококачествени материали и подвъзли, които подлежат на
рециклиране и повторно използване.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Мощност: 120W, max mощност: 200W
Захранване: 220-240V ~50/60Hz
Максимално време на непрекъсната работа KB = 1 минута
Минимална продължителност на прекъсване на работата = 10 минути
56

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Fmm501