Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt HCS601 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Haarschneider
Maszynka do strzyżenia włosów
Zastřihovač vlasů
Strojček na vlasy
Hair clipper
Машинка за подстригване
Plaukų kirpimo mašinėlė
Hajvágó gép
Strižnik las
HCS601
Aparat za šišanje kose
Κουρευτική μηχανή
Aparat de tuns părul
Juukselõikusmasin

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt HCS601

 • Seite 1 HCS601 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Hair clipper Aparat za šišanje kose Haarschneider Κουρευτική μηχανή Maszynka do strzyżenia włosów Машинка...
 • Seite 2 HCS601...
 • Seite 3: Important Notes

  HCS601 IMPORTANT NOTES Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 4 HCS601 accessories recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use. The AC adapter should be connected to an outlet with characteristics consistent with the values on the rating label.
 • Seite 5 HCS601 Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
 • Seite 6 HCS601 Lenght adjustment cup Charging socket Blades Cleaning brush On/off button Comb Dial for distance setting Adaptor Display Machine oil for blades CHARGING THE APPLIANCE If the appliance's battery charge is low or the battery is totally discharged, it needs charging. Insert the power supply cord into the appliance and connect the power supply unit to the electrical grid.
 • Seite 7 HCS601 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 8 HCS601 mit dem Gerät spielen lassen. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen. Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.). Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des...
 • Seite 9 HCS601 Das Gerät kann bei Temperaturen von 5 bis 35 Grad Celsius aufgeladen werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Der Scherkopf kann unter fließendem Wasser gewaschen werden, wobei darauf zu achten ist, dass das nicht gesamte Gerät eingetaucht wird.
 • Seite 10 HCS601 Kammaufsatz Ladebuchse Klingen Reinigungsbürste Ein-/Ausschalter Kamm Schnittlänge-Drehregler Netzteil Maschinenöl zum Benetzen von Klingen 10. Maschinenöl zum Benetzen von Klingen AUFLADEN DES GERÄTES Bei niedrigem Akkuladezustand oder vollständiger Entladung ist es notwendig, das Gerät an das Ladegerät anzuschließen. Stecken Sie dazu den Netzstecker in das Gerät und anschließend schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an.
 • Seite 11: Ważne Informacje

  HCS601 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 12 HCS601 łatwopalnych. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić...
 • Seite 13 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2013/56/UE. Baterii nie wolno wyrzucać...
 • Seite 14: Dane Techniczne Urządzenia

  HCS601 DANE TECHNICZNE ZASILACZA Napięcie wejściowe: 100-240V~50/60Hz Maksymalne natężenie wejściowe: 0,2A Napięcie wyjściowe: 5V Max. natężenie wyjściowe: 800mA DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA Napięcie: 5V Max. natężenie: 800mA...
 • Seite 15 HCS601 Nasadka grzebieniowa Gniazdo zasilające Ostrza Szczoteczka do czyszczenia Przycisk włącznika Grzebień Pokrętło ustawienia długości Zasilacz strzyżenia Olej maszynowy do zwilżania ostrzy Wyświetlacz ŁADOWANIE URZĄDZENIA Jeżeli urządzenie ma niski poziom naładowania akumulatorów lub zostało całkowicie rozładowane, konieczne jest podłączenie urządzenia do ładowania. W tym celu włóż wtyk zasilacza do urządzenia, następnie podłącz zasilacz do sieci elektrycznej.
 • Seite 16 HCS601...
 • Seite 17 HCS601 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 18 HCS601 a ohrozit bezpečnost uživatele. Napájecí zdroj připojujte výhradně do zásuvky, která splňuje parametry uvedené na popisném štítku. Pokud je poškozený kabel či vidlice napájecího zdroje nebo pokud je vidlice v elektrické zásuvce uvolněná, zařízení nenabíjejte a nepřipojujte jej k elektrické síti.
 • Seite 19 HCS601 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské...
 • Seite 20 HCS601 Hřebenový nástavec Konektor nabíjení Čepele Čisticí kartáček Tlačítko spínače Hřeben Kolečko nastavení délky stříhání Napájecí zdroj Displej Mazací olej na čepele NABÍJENÍ PŘÍSTROJE Jestliže je úroveň nabití akumulátorů nízká nebo pokud je přístroj úplně vybitý, je nutné jej připojit k napájecímu zdroji.
 • Seite 21 HCS601 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 22 HCS601 príslušenstva neodporúčaného výrobcom môže viesť k poškodeniu zariadenia a ohroziť bezpečnosť používania. Adaptér pripojte len k zásuvke s uzemnením s charakteristikou zodpovedajúcou hodnotám na typovom štítku. Pokiaľ sú kábel alebo zástrčka poškodené alebo je zástrčka v elektrickej zásuvke voľná, zariadenie nenabíjajte ani ho nenapájajte zo siete.
 • Seite 23 HCS601 Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú...
 • Seite 24 HCS601 Hrebeňový nástavec Zásuvka napájania Čepele Kefka na čistenie Tlačidla zapínača Hrebeň Senzor nastavenia dĺžky strihania Zdroj Displej Strojový olej na mazanie čepelí NABÍJANIE ZARIADENIA Pokiaľ má zariadenie nízku úroveň nabitia akumulátorov alebo bolo úplne vybité, je nutné zariadenie pripojiť k nabíjaniu. Za týmto účelom zastrčte konektor napájania do zariadenia, následne pripojte napájanie do elektrickej siete.
 • Seite 25 HCS601 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 26 HCS601 kelékeket használjon. A gyártó által nem ajánlott kellékek használata a készülék meghibásodását okozhatja és a felhasználó biztonságát veszélyezteti. A tápegységet kizárólag az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelő aljzatba csatlakoztassa. Amennyiben a tápvezeték hibás vagy a tápegység dugasza a konnektorban laza, a berendezést ne töltse és hálózatról ne működtesse.
 • Seite 27 HCS601 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 28: A Hajvágó Használata

  HCS601 Fésűs fej Táp bemenete Élek Tisztító kefe Bekapcsológomb Fésű Hajvágás hosszúságát beállító Táp tekerőgomb Gépolaj a pengék benedvesítéséhez Kijelző A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE Ha a készülék akkumulátorainak töltöttsági szintje alacsony, illetve a készülék teljesen lemerült, a készüléket fel kell tölteni. E célból csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a készülékhez, majd pedig csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.
 • Seite 29 HCS601 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 30 HCS601 za človekovo zdravje. Napravo se sme priključiti le na vtičnico, ki odgovarja opisu na podatkovni ploščici. Če se poškodujeta žica ali vtič , oz. se vtič ne ujema z vtičnico, takrat ne napajajte naprave. Napajalnik odklopiti iz vtičnice ob daljšem mirovanju naprave.
 • Seite 31 HCS601 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 32 HCS601 Glavničasti nastavek Vtičnica za napajanje Rezila Krtača za čiščenje Tipka vklopa Glavnik Gumb za izbiro dolžine striženja Napajalnik Zaslon Strojno olje za močenje rezil POLNJENJE NAPRAVE Če ima naprava nizko raven napolnjenosti akumulatorjev, ali če so akumulatorji popolnoma spraznjeni, potreben je priklop naprave na polnjenje. V ta namen namestite vtič napajalnika v napravi, nato priklopite napajalnik na električno omrežje.
 • Seite 33 HCS601 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti takođertijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 34 HCS601 i ugroziti sigurnost korištenja. Napajač mora biti priključan isključivo u utičnicu s obilježjima u skladu s vrijednostima na tipskoj pločici. Ako je kabel ili utikač napajača oštećen ili je utikač labav u električnoj utičnici, ne punite uređaja i ne napajajte uređaja iz mreže.
 • Seite 35 HCS601 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 36: Punjenje Uređaja

  HCS601 Nastavak s češljem Utičnica za napajanje Oštrice Četkica za čišćenje Prekidač za uključivanje Češalj Gumb za izbor dužine šišanja Napajanje Zaslon Strojno ulje za podmazivanje oštrica PUNJENJE UREĐAJA Ako su baterije uređaja slabo napunjene ili su u potpunosti ispražnjene, neophodno je priključiti uređaj na punjenje.
 • Seite 37 HCS601 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 38 HCS601 Μην χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή. Μην εκθέτετε τη συσκευή στη δράση των καιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.). Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ για τη συσκευή ή τα...
 • Seite 39 HCS601 κατηγορία IPX5 αδιάβροχων. Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί στο φάσμα θερμοκρασίας από 5 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
 • Seite 40 HCS601 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το...
 • Seite 41 HCS601 Χτένα πρίζα Λεπίδες Βούρτσα καθαρισμού Διακόπτης λειτουργείας Χτένα Κουμπί ρύθμισης μήκους κοπής Φορτιστής Ένδειξη λάδι μηχανής για ύγρανση των λεπίδων ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αν η συσκευή έχει χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταριών ή είναι απολύτως αποφορτισμένη αναγκαία πρέπει να τη συνδέσετε στη φόρτιση. Για να το κάνετε βάλτε το βύσμα του φορτιστή στη συσκευή και...
 • Seite 42 HCS601...
 • Seite 43 HCS601 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 44 HCS601 Не излагайте уреда на въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.), нито не го използвайте в помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала). Използвайте само оригинални аксесоари или препоръчани от производителя. Използването на други аксесоари, различни от препоръчваните от...
 • Seite 45 HCS601 Устройството може да бъде зареждано при температура от 5 до 35 градуса по Целзий.
 • Seite 46 HCS601 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 47 HCS601 Приставка гребен Гнездо за захранване Ножчета Четка за почистване Бутон за включване Гребен Въртящ бутон за задаване на Захранващо устройство дължината на подстригване Машинно масло за смазване на ножчетата Дисплей ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО Ако нивото на зареждане на батериите на устройството е ниско или устройството е изцяло...
 • Seite 48 HCS601...
 • Seite 49 HCS601 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 50 HCS601 Utilizați numai accesorii originale la aparat sau recomandate de către producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate duce la deteriorarea aparatului și punerea în pericol a siguranţei de utilizare. Alimentatorul trebuie conectat exclusiv la o priză cu caracteristici compatibile cu valorile înscrise pe plăcuța de identificare.
 • Seite 51 HCS601 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră...
 • Seite 52 HCS601 Pieptene reglabil Priza de alimentare Lame Perie pentru curățare Buton pornire/oprire Pieptene Buton de setare a lungimii de Adaptor electric tăiere Ulei mecanisme pentru lubrifierea lamelor Display ÎNCĂRCAREA APARATULUI În cazul în care aparatul are un nivel redus de încărcare sau a fost complet descărcat, este necesar să...
 • Seite 53 HCS601 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 54 HCS601 bei nekraukite jo iš tinklo. Atjukite maitinimo šaltinį iš lizdo kai jis nenaudojamas. Nemerkite maitinimo šaltinio vandenyje ar kitame skystyje. Nejukite ir neišjunkite maitinimo šaltinio iš elektros lizdo šlapiomis rankomis. Prietaiso maitinimui vartokite tik originalų maitinimo šaltinį pristatomą kartu su prietaisu arba kurį rekomenduoja gamintojas.
 • Seite 55 HCS601 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 56 HCS601 Šukų formos antgalis Maitinimo lizdas Ašmenys Valymo šepetys Jungiklio mygtukas Šukos Kirpimo ilgo nustatymo mygtukas Maitinimo šaltinis Displėjus Mašininė alyva ašmenų drėkinimui PRIETAISO ĮKROVIMAS Jei prietaisas turi žemą akumuliatoriaus įkrovos lygį arba jis visiškai iškrautas, būtina yra prietaisą prijungti įkrovimui. Norėdami tai padaryti, įdėkite maitinimo bloko kištuką į prietaisą, po to prijunkite maitinimo bloką...
 • Seite 57 HCS601 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 58 HCS601 soovita, võib põhjustada seadme kahjustumist ja ohustada kasutamisohutust. Toiteadapteri võib ühendada üksnes võrgupesasse, mis vastab seadme andmesildile märgitud väärtustele. Juhul, kui toitejuhe või toiteadapteri pistik on kahjustatud või pistik paikneb toitepesas lõdvalt, ärge seadet laadige ja ärge laadige seda võrgust.
 • Seite 59 HCS601 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 60 HCS601 Kammkate Toitepesa Terad Puhastusharjake Lüliti nupp Kamm Juustelõikuse pikkuse seadistuse Toiteplokk nupp Masinaõli terade niisutamiseks Kuvar SEADME LAADIMINE Kui seadme akude laadimise tase on madal või need on täielikult tühjaks laaditud, on vajalik seadme ühendamine laadimiseks. Selleks pange toiteadapteri otsik seamesse, seejärel ühendage toiteadapter toitevõrku.