Herunterladen Diese Seite drucken

Blaupunkt MSR801 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Man's shaver 3in1
Herrenrasierer
Golarka męska 3w1
Pánský holicí strojek 3 v 1
Pánsky holiaci strojček 3v1
Férfi borotva 3 az 1-ben
Moški brivnik 3v1
MSR801
Aparat za brijanje 3 u 1
Aνδρική ξυριστική μηχανή 3in1
Мъжка самобръсначка 3 в 1
Aparat de ras pentru bărbaţi 3w1
Skustuvas vyrams TRYS VIENAME
Meeste raseerija 3 1-s

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt MSR801

 • Seite 1 MSR801 Owner’s manual Upute za uporabu Bedienungsanleitung εγχειρίδιο οδηγιών Instrukcja obsługi инструкциязаупотреба Návod k použití Manual de instructiuni Návod na použitie Instrukcijų vadovas Használati utasítás Kasutusjuhendit Navodila Man’s shaver 3in1 Aparat za brijanje 3 u 1 Herrenrasierer Aνδρική ξυριστική μηχανή 3in1 Golarka męska 3w1...
 • Seite 2 MSR801...
 • Seite 3: Important Notes

  MSR801 IMPORTANT NOTES Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.
 • Seite 4 MSR801 accessories recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use. The AC adapter should be connected to an outlet with characteristics consistent with the values on the rating label.
 • Seite 5 MSR801 Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
 • Seite 6: Charging The Appliance

  MSR801 Shaving head On/Off button Housing of the shaving heads Display (displays the percentage of battery Button opening the housing of the charge) shaving heads Socket Shaving attachment Charging station Trimmer attachment Power cord with a transformer (may be Clipping blades connected both directly to the shaver and to Speed switch (Hi –...
 • Seite 7 MSR801 Select the appropriate limit comb (cut hair length is indicated on the side of the limit comb). Place the limit comb on the hair shaver. Switch the shaver on with the On/Off button. Slowly move the appliance over the hair. It is recommended to shave “against the grain”, against the direction of the hair growth.
 • Seite 8 MSR801...
 • Seite 9 MSR801 Wichtige informationen Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen.
 • Seite 10 MSR801 mit dem Gerät spielen lassen. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen. Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.). Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des...
 • Seite 11: Technische Daten Des Ladegerätes

  MSR801 Das Gerät kann bei Temperaturen von 5 bis 35 Grad Celsius aufgeladen werden. Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person benutzt werden. Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD) - Electromagnetic compatibility (EMC) Device marked CE mark on rating label Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet,...
 • Seite 12: Aufladen Des Gerätes

  MSR801 Scherkopf Einschalter Scherkopfhalter Ladeanzeige (zeigt den Akkustand in Entriegelungstaste für den Prozent an) Scherkopfhalter 10. Ladebuchse Rasieraufsatz 11. Ladestation Trimmeraufsatz 12. Netzkabel mit dem Transformator (Es kann Scherklingen direkt an den Rasierer und die Ladestation Geschwindigkeitsschalter (Hi – angeschlossen werden) schnellere Geschwindigkeit für...
 • Seite 13 MSR801 Schalten Sie den Haartrimmer aus. Um den Trimmer zu verstecken, drücken Sie ihn in die Position entlang des Gerätes. BART TRIMMEN (TRIMMER) Setzen Sie den Trimmeraufsatz auf den Körper des Gerätes. Schalten Sie den Haartrimmer mit dem Einschalter ein. Bewegen Sie das Gerät langsam durch das Haar. Es wird empfohlen, den Trimmer „gegen den Strich“...
 • Seite 14 MSR801...
 • Seite 15: Ważne Informacje

  MSR801 WAŻNE INFORMACJE Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych.
 • Seite 16 MSR801 łatwopalnych. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić...
 • Seite 17 Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl Urządzenie jest wyposażone w baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE. Baterii nie wolno wyrzucać...
 • Seite 18 MSR801 DANE TECHNICZNE ZASILACZA Napięcie wejściowe: 100-240V~50/60Hz Maksymalne natężenie wejściowe: 0,2A Napięcie wyjściowe: 5V Max. natężenie wyjściowe: 1000mA DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA Napięcie: 5V Max. natężenie: 1000mA...
 • Seite 19 MSR801 Głowica goląca Przełącznik prędkości (Hi – szybsza prędkość Obudowa głowic golących dla skuteczniejszego golenia I ścinania Przycisk otwierający obudowę twardszych włosów, Low – delikatniejsze głowic golących golenie i ścinanie włosów) Nasadka goląca Włącznik Nasadka strzyżąca Wyświetlacz (przedstawia procentowe naładowanie akumulatorów) Ostrza strzygące...
 • Seite 20 MSR801 KORZYSTANIE Z MASZYNKI DO WŁOSÓW Załóż nasadkę trymera na korpus maszynki. Wybierz odpowiednią nasadkę grzebieniową (oznaczenie długości włosów po strzyżeniu jest widoczne na boku nasadki). Nałóż nasadkę grzebieniową na maszynkę do włosów. Uruchom maszynkę do włosów włącznikiem. Powoli przesuwaj urządzenie po włosach. Zaleca się...
 • Seite 21 MSR801 Před prvním použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny v něm uvedené pokyny. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou. Návod k použití uschovejte, abyste se k němu mohli vrátit i později během používání...
 • Seite 22 MSR801 a ohrozit bezpečnost uživatele. Napájecí zdroj připojujte výhradně do zásuvky, která splňuje parametry uvedené na popisném štítku. Pokud je poškozený kabel či vidlice napájecího zdroje nebo pokud je vidlice v elektrické zásuvce uvolněná, zařízení nenabíjejte a nepřipojujte jej k elektrické síti.
 • Seite 23 MSR801 Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie: - Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - Low voltage directive (LVD) - O elektromagnetické kompatibilitě - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobek je opatřen označením CE na popisném štítku Je-li produkt označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, podléhá produkt evropské...
 • Seite 24: Používání Holicího Strojku

  MSR801 Holicí hlavice Přepínač rychlosti (Hi – rychlejší, pro Kryt holicích hlavic účinnější holení a stříhání tvrdších vlasů, Tlačítko otevření krytu holicích Low – jemnější holení a stříhání vlasů) hlavic Spínač Holicí nástavec Displej (zobrazuje procento nabití baterií) Střihací nástavec Konektor nabíjení...
 • Seite 25 MSR801 Střihací strojek na vlasy spusťte spínačem. Přístroj pomalu přesouvejte po vlasech. Doporučujeme směrovat přístroj „proti vlasům“, tedy ve směru proti růstu vlasů. Upozornění: Je nutné odstraňovat přebytek ustřižených vlasů z hřebenového nástavce. Po dokončení činnosti odstraňte všechny vlasy ze střihací hlavice.
 • Seite 26 MSR801...
 • Seite 27 MSR801 Dôležité informácie Pred zahájením používania zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa v ňom obsiahnutých pokynov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo jeho nesprávnou obsluhou. Návod na obsluhu uschovajte, aby ho bolo možné...
 • Seite 28 MSR801 príslušenstva neodporúčaného výrobcom môže viesť k poškodeniu zariadenia a ohroziť bezpečnosť používania. Adaptér pripojte len k zásuvke s uzemnením s charakteristikou zodpovedajúcou hodnotám na typovom štítku. Pokiaľ sú kábel alebo zástrčka poškodené alebo je zástrčka v elektrickej zásuvke voľná, zariadenie nenabíjajte ani ho nenapájajte zo siete.
 • Seite 29 MSR801 Zariadenie zodpovedá nárokom smerníc Európskej únie: - Smernica pre nízke napätie - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetická kompatibilita - Electromagnetic compatibility (EMC) Výrobok je na typovom štítku označený CE Pokiaľ sa na zariadení nachádza symbol preškrtnutého odpadkového koša, znamená to, že sa na tento výrobok vzťahujú...
 • Seite 30: Používanie Holiaceho Strojčeka

  MSR801 Holiaca hlavica Prepínač rýchlosti (Hi - väčšia rýchlosť pre Puzdro holiacich hlavíc lepšie oholenie a strihanie tvrdších vlasov, Tlačidlo otvárajúce puzdro Low - jemnejšie oholenie a strihanie vlasov) holiacich hlavíc Vypínač Holiaci nástavec Displej (zobrazuje percentuálne nabitie Strihací nástavec akumulátorov)
 • Seite 31 MSR801 POUŽÍVANIE ZASTRIHOVAČA VLASOV Nasaďte nástavec zastrihovača na korpus strojčeka. Vyberte vhodný hrebeňový nástavec (označenie dĺžky vlasov po strihaní je viditeľné na boku nástavca). Nasaďte hrebeňový nástavec na zastrihovač vlasov. Spusťte strojček vypínačom. Pomaly posúvajte zariadenie po vlasoch. Odporúča sa smerovať strojček „pod vlas“, v protismere rastu vlasov.
 • Seite 32 MSR801...
 • Seite 33 MSR801 A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást és kövesse a benne foglalt utasításokat. A készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő kezeléséből eredő károkért a gyártó felelősséget nem vállal. A használati utasítást őrizze meg, hogy a termék jövőbeni használata során is használni tudja.
 • Seite 34 MSR801 kelékeket használjon. A gyártó által nem ajánlott kellékek használata a készülék meghibásodását okozhatja és a felhasználó biztonságát veszélyezteti. A tápegységet kizárólag az adattáblán feltüntetett értékeknek megfelelő aljzatba csatlakoztassa. Amennyiben a tápvezeték hibás vagy a tápegység dugasza a konnektorban laza, a berendezést ne töltse és hálózatról ne működtesse.
 • Seite 35 MSR801 A berendezés az Európai Unió irányelvei követelményeinek megfelel: - Kisfeszültségi elektromos berendezés - Low voltage directive (LVD) - Elektromágneses összeférhetőség - Electromagnetic compatibility (EMC) A berendezés az adattáblán CE jelöléssel ellátott. Amennyiben a berendezésen áthúzott szemeteskosár jelölés található, a termék a 2012/19/EU irányelv rendelkezései hatálya alá...
 • Seite 36: A Készülék Töltése

  MSR801 Borotvafej Sebességszabályzó (Hi – magasabb Borotvafejek háza sebesség az eredményesebb Borotvafejek házát nyitó gomb borotválkozásért és a keményebb haj Borotváló feltét vágásához, Low – finomabb borotválás és Hajnyíró feltét hajnyírás) Vágópengék Kapcsoló Kijelző (a töltöttségi szint százalékos mutatója) Töltőfészek Töltőállomás...
 • Seite 37 MSR801 A HAJNYÍRÓ HASZNÁLATA Tegye fel a pajeszvágót a készülék házára. Válassza ki a megfelelő fésűs feltétet (a hajnyírást követő hajhossz a feltét oldalán található). Tegye fel a fésűs feltétet a hajnyírógépre. Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. Lassan húzza el a készüléket a haján. Ajánlatos a készüléket „szőrrel szemben”, a szőr növekedési irányával szemben használni.
 • Seite 38 MSR801...
 • Seite 39 MSR801 Pred začetkom uporabe naprave je treba prebrati navodila za uporabo ter ukrepati skladni z njihovimi določili Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale kot posledica neustrezne uporabe oz. neustreznega ravnanja z napravo. Ta navodila za uporabo je treba shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Seite 40 MSR801 za človekovo zdravje. Napravo se sme priključiti le na vtičnico, ki odgovarja opisu na podatkovni ploščici. Če se poškodujeta žica ali vtič , oz. se vtič ne ujema z vtičnico, takrat ne napajajte naprave. Napajalnik odklopiti iz vtičnice ob daljšem mirovanju naprave.
 • Seite 41 MSR801 Naprava je skladna z zahtevami smernic Evropske unije: - Nizkonapetostne električne instalacije - Low voltage directvie (LVD) - Elektromagnetna združljivost - Electromagnetic compatibility (EMC) Izdelek označen s CE na podatkovni ploščici. Če se na napravi nahaja oznaka - prekrižan zabojnik za odpadke, to pomeni, da za izdelek veljajo določila evropske smernice 2012/19/EU.
 • Seite 42: Polnjenje Naprave

  MSR801 Brivska glava Preklopnik frekvence (Hi - hitrejša frekvenca Ohišje brivskih glav za učinkovito britje ter striženje trdih las, Gumb za odpiranje ohišja brivskih Low - bolj nežno britje ter striženje las). glav Stikalo za vklop Brivski nastavek Zaslon (prikazuje stanje napolnjenosti Nastavek za striženje...
 • Seite 43 MSR801 Izberite ustrezni glavničasti nastavek (označbo dolžine las po striženju lahko preberete na stranskem delu nastavka). Namestite glavničasti nastavek na napravi za striženje las. S stikalom vklopite napravo za striženje las. Počasi premikajte napravo za striženje po laseh. Priporočeno je usmerjanje naprave za striženje nasprotno smeri rasti las.
 • Seite 44 MSR801...
 • Seite 45 MSR801 Prije uporabe stroja pročitajte upute za rukovanje i slijedite upute sadržane u njima. Proizvođač ne odgovara za štete uzrokovane uporabom uređaja suprotno njezinoj namjeni ili neodgovarajućim rukovanjem. Molimo sačuvajte ovaj priručnik, tako da možete ga koristiti takođertijekom kasnijeg korištenja proizvoda.
 • Seite 46 MSR801 i ugroziti sigurnost korištenja. Napajač mora biti priključan isključivo u utičnicu s obilježjima u skladu s vrijednostima na tipskoj pločici. Ako je kabel ili utikač napajača oštećen ili je utikač labav u električnoj utičnici, ne punite uređaja i ne napajajte uređaja iz mreže.
 • Seite 47 MSR801 Uređaj je kompatibilan sa zahtjevima direktiva EU: - Niskonaponski električni uređaj - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetska podudarnost - Electromagnetic compatibility (EMC) Proizvod označen CE na natpisnoj pločici Ako uređaj ima znak prekriženog kontejnera za smeće, to znači da je proizvod pokriven odredbama Europske direktive 2012/19/EU.
 • Seite 48 MSR801 Brijaća glava Tipka za regulaciju brzine (Hi – veća brzina Kućište brijaćih glava za učinkovitije brijanje i podrezivanje tvrđih Tipka za otvaranje kućišta brijaćih dlaka, Low – nježnije brijanje i podrezivanje glava dlaka) Nastavak za brijanje Prekidač Nastavak za šišanje Zaslon (pokazuje postotak napunjenosti Oštrice za šišanje...
 • Seite 49 MSR801 Izaberite prikladan nastavak s češljem (oznaka duljine kose nakon šišanja uočljiva je sa strane nastavka). Stavite nastavak s češljem na aparat za šišanje. Uključite aparat na prekidaču. Polako povlačite uređaj po kosi. Preporučuje se usmjerivanje aparata u suprotnom smjeru od rasta dlačica.
 • Seite 50 MSR801...
 • Seite 51 MSR801 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται εκεί. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις ζημιές που θα προκληθούν από χρήση της συσκευής με τρόπο ακατάλληλο από τον προορισμό της ή από...
 • Seite 52 MSR801 Μην χρησιμοποιήσετε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή. Μην εκθέτετε τη συσκευή στη δράση των καιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κλπ.) και μην τη χρησιμοποιήσετε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνια, μουσκεμένα κάμπινγκ κλπ.). Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ για τη συσκευή ή τα...
 • Seite 53 MSR801 Μην χρησιμοποιήσετε τη ξυριστική μηχανή αν το φύλλο ή οι λεπίδες είναι με οποιοδήποτε τρόπο χαλασμένα. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν οι λεπίδες ή οποιοδήποτε εξάρτημα της κεφαλή είναι χχαλασμένο. Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί στο φάσμα θερμοκρασίας από 5 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
 • Seite 54 MSR801 Η συσκευής είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: - Συσκευή χαμηλής τάσης - Low voltage directive (LVD) - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Electromagnetic compatibility (EMC) Προϊόν επισημασμένο με το σύμβολο CE στην ονομαστική πινακίδα Αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου αυτό σημαίνει ότι το...
 • Seite 55 MSR801 Ξυριστική κεφαλή Διακόπτης ταχύτητας (Hi – γρήγορη Περίβλημα ξυριστικών κεφαλών ταχύτητα για πιο αποτελεσματική ξήρανση Κουμπί ανοίγματος ξυριστικών και για κοπή παχιών τριχών και μαλλιών, Low κεφαλών – πιο απαλή ξήρανση και κοπή τριχών και Ξυριστική διάταξη μαλλιών) Διάταξη κοπής μαλλιών...
 • Seite 56 MSR801 ΚΟΠΗ ΤΡΙΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΤΡΙΜΕΡ) Βάλτε τη διάταξη τρίμερ πάνω στον κορμό της μηχανής. Ενεργοποιήστε τη μηχανή με το διακόπτη. Σιγά μετακινήστε της συσκευή στις τρίχες. Προτείνεται κατεύθυνση της μηχανής αντίθετη προς την κατεύθυνση στην οποία μεγαλώνουν οι τρίχες. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ...
 • Seite 57 MSR801 Важни информации Преди да започнете употреба на уреда, моля, прочетете инструкцията за експлоатация и се придържайте към указанията, посочени в нея. Производителят не отговаря за щети, причинени от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение или неправилното му обслужване. Запазете инструкцията за...
 • Seite 58 MSR801 Не излагайте уреда на въздействието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.), нито не го използвайте в помещения с повишена влажност (баня, влажни бунгала). Използвайте само оригинални аксесоари или препоръчани от производителя. Използването на други аксесоари, различни от препоръчваните от...
 • Seite 59 MSR801 Ако остриетата или някой от елементите на стрижещата главата са повредени, самобръсначката не бива да се използва. Устройството може да бъде зареждано при температура от 5 до 35 градуса по Целзий. От хигиенични съображения уредът трябва да се използва само от едно лице.
 • Seite 60 MSR801 Изделието изпълнява изискванията на директивите на Европейския Съюз: - Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение - Low voltage directive (LVD) - Директива за електромагнитна съвместимост - Electromagnetic compatibility (EMC) Изделието е маркирано със знак СЕ върху информационната таблица.
 • Seite 61 MSR801 Бръснеща глава Превключвател на скоростта (Hi – по- Корпус на бръснещите глави висока скорост за по-ефективно бръснене Бутон за отваряне на корпуса на и отрязване на по-твърди косми, Low – по- бръснещите глави нежно бръснене и отрязване на космите) Приставка...
 • Seite 62 MSR801 ПОДСТРИГВАНЕ НА БРАДАТА (ТРИМЕР) Поставете приставката тример в корпуса на уреда. Включете машинката с помощта на бутона за включване. Бавно премествайте уреда върху космите. Препоръчва се насочване на машинката срещу косъма, по посока, обратна на растежа на косъма. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ...
 • Seite 63 MSR801 Înainte de a utilizarea aparatului citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile cuprinse în acesta. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului contrar destinaţiei sau utilizării incorecte a acestuia. Vă rugăm să păstrați acest manual, pentru al putea folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
 • Seite 64 MSR801 Utilizați numai accesorii originale la aparat sau recomandate de către producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate duce la deteriorarea aparatului și punerea în pericol a siguranţei de utilizare. Alimentatorul trebuie conectat exclusiv la o priză cu caracteristici compatibile cu valorile înscrise pe plăcuța de identificare.
 • Seite 65 MSR801 Aparatul are compatibil cu cerințele directivelor Uniunii Europene: - Aparate de joasă tensiune - Low voltage directive (LVD) - Compatibilitate electromagnetică - Electromagnetic compatibility (EMC) Produs marcat CE pe plăcuța de identificare Dacă pe aparat se află simbolul coș de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul care intră...
 • Seite 66: Încărcarea Aparatului

  MSR801 Cap de ras Comutator de viteză (Hi - viteză mare pentru Carcasa capurilor de ras un proces eficient de ras și tăiere a părului Butonul de deschidere a carcasei aspru, Low - proces de ras și tăiere a părului...
 • Seite 67 MSR801 UTILIZAREA APARATULUI DE TUNS Plasați capul trymer-ului pe corpul aparatului. Selectați capul corespunzător de tuns (lungimea părului după tuns este vizibilă în partea laterală a capului). Plasați capul de tuns pe aparatul de tuns părul. Porniți paratul pentru păr cu comutatorul. Deplasați încet aparatul pe suprafața părului. Se recomandă...
 • Seite 68 MSR801...
 • Seite 69 MSR801 Svarbi informacija Prieš pradedant vartoti prietaisą perskaitykite vartojimo instrukciją ir veikti pagal joje esančias nuorodas. Gamintojas neatsako už žalas kilusias dėl neteisingo prietaiso vartojimo. Vartojimo instrukcija reikia pasilikti, kad galima būrų ja naudotis pagal poreiki ir vėliau. Prietaisas namų vartojimui. Nenaudoti ne pagal paskirtį.
 • Seite 70 MSR801 bei nekraukite jo iš tinklo. Atjukite maitinimo šaltinį iš lizdo kai jis nenaudojamas. Nemerkite maitinimo šaltinio vandenyje ar kitame skystyje. Nejukite ir neišjunkite maitinimo šaltinio iš elektros lizdo šlapiomis rankomis. Prietaiso maitinimui vartokite tik originalų maitinimo šaltinį pristatomą kartu su prietaisu arba kurį rekomenduoja gamintojas.
 • Seite 71 MSR801 Prietaisas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimams: - Žemos įtampos elektros įrenginys - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetinis suderinamumas - Electromagnetic compatibility (EMC) Gaminys su CE žymėjimu specifikacijos lentelėje Jei prietaise yra perbrauktos šiukšliadėžės ženklas, reiškia tai, kad produktas apimtas 2012/19/EU direktyva.
 • Seite 72: Prietaiso Įkrovimas

  MSR801 Skutimosi galvutė Greičio jungiklis (Hi - greitesnis greitis Skutimosi galvučių korpusas geresniam skutimuisi ir kietesnių plaukų Skutimosi galvučių korpuso kirpimui, Low - subtiliam skutimuisi ir plaukų atidarymo mygtukas kirpimui) Skutimosi antgalis Jungiklis Kirpimo antgalis Ekranas (parodo procentinį akumuliatoriaus Kirpimo ašmenys įkrovimą)
 • Seite 73 MSR801 MAŠINĖLĖS PLAUKAMS NAUDOJIMAS Uždėkite trimerio antgalį ant mašinėlės korpuso. Pasirinkite atitinkamą šukų antgalį (plaukų po kirpimo ilgis nurodytas antgalio šone). Uždėkite šukų antgalį ant mašinėlės plaukams. Įjunkite mašinėlę plaukams jungikliu. Neskubiai veskite prietaisą per plaukus. Rekomenduojama nukreipti mašinėlę „prieš plauką“, priešinga plaukų augimo kryptimi.
 • Seite 74 MSR801...
 • Seite 75 MSR801 Oluline info Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase või ebaõige kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda oleks võimalik kasutada ka toote hilisema kasutamise käigus. Seade on ette nähtud üksnes kodumajapidamises kasutamiseks.
 • Seite 76 MSR801 soovita, võib põhjustada seadme kahjustumist ja ohustada kasutamisohutust. Toiteadapteri võib ühendada üksnes võrgupesasse, mis vastab seadme andmesildile märgitud väärtustele. Juhul, kui toitejuhe või toiteadapteri pistik on kahjustatud või pistik paikneb toitepesas lõdvalt, ärge seadet laadige ja ärge laadige seda võrgust.
 • Seite 77 MSR801 Seade on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu direktiividega: - Madalpinge direktiiv - Low voltage directive (LVD) - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv - Electromagnetic compatibility (EMC) Toode on varustatud CE-märgistusega andmesildil. Juhul, kui seadmel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see, et toode on kooskõlas Euroopa direktiivi 2012/19/EU sätetega.
 • Seite 78 MSR801 Lõikepea Kiiruselüliti (Hi – suurem kiirus tõhusama Lõikepeade korpus raseerimise ja kõvemate karvade Lõikepeade korpust avav nupp lõikamiseks, Low – kergemaks Raseerimisotsik raseerimiseks ja juuste lõikamiseks) Lõikeotsik Lüliti Lõiketerad Displei (näitab akude protsendilist laadimise astet) 10. Laadimispesa 11. Laadimisjaam 12.
 • Seite 79 MSR801 JUUKSELÕIKURI KASUTAMINE Paigaldage masina korpusele trimmeri otsik. Valige sobiv kammotsik (juuste pikkuse märgistust saab vaadata otsiku küljelt). Paigaldage kammotsik juukselõikusmasinale. Lülitage juukselõikur lülitiga. Lükake seadet aeglaselt piki juukseid. Soovitatav on masina lükkamine juuste kasvule vastusuunas. Märkus: Pöörake tähelepanu, et eemaldada kammotsikust liigne lõigatud juuste kogus.