Herunterladen Diese Seite drucken

Märklin 60130 Bedienungsanleitung Seite 5

Werbung

Convertern är en omformare som används för att erhålla
växelspänning till sådana enheter som fordrar växelström
(AC) för att fungera (t.ex. 6021). Den kan även användas till
anslutning av anläggningens belysningar.
Alternativt kan den även användas för strömförsörjning av
likströmsenheter.
Convertern kan tillsammans med en av Märklins nätenheter
ersätta Märklins belysningstransformatorer t. ex. 6211, 6611,
6001, 60052. Detta gäller även Märklins belysningstransfor-
matorer speciellt tillverkade för användning i andra länder.
!
Convertern får endast användas tillsammans med
Märklins nätenheter 60101, 66361 eller 60061.
Converterns „AC"-utgång (växelström) är utrustad
med ett överbelastningsskydd. Efter att orsaken till
överbelastningen avlägsnats återställs strömmatningen
via „AC"-utgången automatiskt.
Vid överbelastning av „DC"-utgången (likström) så
måste nätenheten kopplas bort från väggkontakten.
Efter att orsaken till överbelastningen åtgärdats kan
nätenheten åter kopplas in i väggkontakten, varvid
Convertern åter aktiveras.
Endast en Converter-utgång i taget kan användas. När
„DC"-utgången används stängs „AC"-utgången av
automatiskt.
Konverteren tjener til frembringelse af vekselstrøm til forsy-
ning af de koblinger, som kræver vekselstrøm (f.eks. 6021).
Den kan endvidere benyttes til ledningsføring til belysning.
Alternativt kan den også anvendes til forsyning af koblinger
med jævnstrøm.
Konverteren kan sammen med en lysnetdel erstatte Märklin
Lys-Transformatorerne f.eks 6211, 6611, 6001, 60052 hhv.
Märklin Lys-Tansformatorer i landespecifikke udgaver.
!
Der må kun anvendes lysnetdelene 60101, 66361 eller
60061 fra Märklin.
Konverteren har en intern overbelastningsbeskyttelse
til „AC" udgangen. Efter fjernelse af overbelastningen
reaktiverer „AC" udgangen sig selv automatisk.
Ved overbelastning af „DC" udgangen skal lysnetdelen
trækkes du af stikkontakten og stikkes i igen, når over-
belastningen er fjernet for at konverteren reaktiveres.
Kun en udgang kan være aktiv ad gangen. Ved be-
nyttelse af „DC" udgangen, afbrydes „AC" udgangen
automatisk.
5

Werbung

loading