Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad IPS050D Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Papiervernietiger IPS050D
Bestnr. 88 34 83
1.
Bedoeld gebruik
Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor het vernietigen van papier, CD's en betaalkaarten. Door de afzonderlijke
opvangbakken worden versnipperde CD's van het versnipperde papier en betaalkaarten gescheiden. De
hoofdstroom wordt via een standaard stopcontact geleverd (230 V/AC, 50 Hz). Het product mag alleen
binnenshuis worden gebruikt in een droge ruimte.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door
en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking
worden gesteld.
2.
Leveringsomvang
Papiervernietiger
Gebruiksaanwijzing
3.
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
Personen / Product
Stop uw hand niet in de vultrechter.
Voer geen paperclips, nietjes of andere metalen deeltjes in de vultrechter.
Houd lang haar uit de buurt van de vultrechter.
Houd stropdassen, loszittende kleding en lange halskettingen of armbanden uit de buurt van de
vultrechter.
Gebruik geen sproeifles/-blik in de onmiddellijke omgeving van het product.
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende
kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid,
vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.
Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat
niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer
het product:
-
zichtbaar is beschadigd,
-
niet langer op juiste wijze werkt,
-
tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
-
onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het
product beschadigen.
Trek de netsteker uit de wandcontactdoos voordat het apparaat wordt gereinigd of als het gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt.
Laat het apparaat niet langer dan twee minuten aan één stuk lopen om oververhitting van de motor te
voorkomen.
De product mag niet direct worden aangesloten nadat deze van een koude naar een warme omgeving is
overgebracht. Condens kan de adapter beschadigen. Wacht totdat de adapter is gestabiliseerd en zich
heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur alvorens deze te gebruiken.
Diversen
Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het
apparaat.
Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een
daartoe bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met
onze technische dienst of ander technisch personeel.
4.
Bedieningselementen
1
2
5.
Ingebruikname
1.
Plaats de papierversnipperaar op een vlakke ondergrond.
2.
Steek de netsteker in een daarvoor geschikte wandcontactdoos.
Versie 05/11
3
1.
Keuzeschakelaar
2.
Invoersleuf voor CD's /
betaalkaarten
3.
Invoersleuf voor papier
Papier versnippperen
Steek niet meer dan 5 vellen papier van het formaat DIN A4 met een maximale dikte van
80 g/m
gelijktijdig in de invoersleuf.
2
Versnipper geen zelfklevende etiketten en dergelijke of papier met lijmresten.
1.
Schuif de keuzeschakelaar naar links in de stand "AUTO".
2.
Steek nu voorzichtig het papier in de invoersleuf. Het papier wordt automatisch in het apparaat getrokken
en versnipperd.
3.
Schuif na het beëindigen de keuzeschakelaar in de middenstand "OFF".
CD's / betaalkaarten versnipperen
Versnipper nooit meer dan één CD / betaalkaart per keer.
1.
Steek de kleine opvangvak in de daarvoor aangebrachte houder binnenin de opvangbak.
2.
Schuif de keuzeschakelaar naar rechts in de stand "CD/Card REV". De motor is nu permanent
ingeschakeld.
3.
Steek nu voorzichtig een enkele CD / betaalkaart in de invoersleuf voor CD's / betaalkaarten. De CD /
betaalkaart wordt naar binnen getrokken en versnipperd.
4.
Schuif na het beëindigen de keuzeschakelaar in de middenstand "OFF".
Papierblokkade opheffen
1.
Schuif de keuzeschakelaar naar rechts in de stand "CD/Card REV".
2.
Het snijmechanisme loopt nu in tegengestelde richting en schuift het vastzittende papier er weer uit.
3.
Schuif na het beëindigen de keuzeschakelaar in de middenstand "OFF".
6.
Storingen verhelpen
Probleem
Oorzaak
De papieropvangbak is vol, het
Het snijmechanisme loopt in de
papier uit het snijmechanisme
stand "AUTO" continu door.
kan niet in de bak glijden.
Na het versnipperen zitten
De papierresten hebben zich
er papierresten in het
vastgeklemd tussen de messen.
snijmechanisme.
Het papier werd scheef in de
De automatische invoer stopt,
invoersleuf gestoken.
alhoewel er zich nog papier in de
Het papier is te week, te dun,
invoersleuf bevindt.
vochtig of verkreukeld.
Het apparaat werkt niet, alhoewel
er zich geen papierresten in het
De motor is oververhit.
intrekmechanisme bevinden.
7.
Verwijdering
In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu,
de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van
natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren
bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone
huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.
8.
Technische gegevens
Bedrijfsspanning:
230 V/AC, 50 Hz
Stroomopname:
max. 1,4 A
Veiligheidsklasse:
3 (DIN 32757)
Geluidsniveau:
72 dB
Versnippersnelheid:
2 m/min
Inhoud afvalbak:
13 l
Afmetingen (B x H x D):
315 x 195 x 320 mm
Gewicht:
3,1 kg
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard
dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische
gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de
uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2011 bei Conrad Electronic SE.
Oplossing
Trek de netsteker uit de
wandcontactdoos en maak de
papieropvangbak leeg.
Schuif de keuzeschakelaar in de
stand "CD/Card REV".
Steek het papier recht in de
invoersleuf.
Vouw, droog of strijk het papier
glad.
Laat het apparaat afkoelen
alvorens het opnieuw te
gebruiken.
V1_0511_02-SB

Werbung

loading