Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Asus RP-N53 Kurzanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RP-N53:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 50
RP-N53
Dual Band Wireless-N600
Range Extender
Quick Start Guide
weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 1
2014/12/9 16:29:34

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus RP-N53

 • Seite 1 RP-N53 Dual Band Wireless-N600 Range Extender Quick Start Guide weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 1 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 2 English ..........................7 Dansk ..........................16 Nederlands ........................25 Suomi ..........................34 Français ..........................41 Germany ..........................50 Ελληνικά ..........................59 Italiano ..........................68 Norwegian ........................77 Portuguese ........................86 Spanish ..........................95 Swedish ..........................104 WEU9598 / Third Edition / August 2014 weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 2 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 3 weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 3 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 4 weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 4 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 5 weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 5 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 6 weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 6 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 7: Package Contents

  Package contents Range Extender Quick Start Guide NOTE: If any of the items is damaged or missing, please contact your retailer. A quick look 1) Ethernet port 2) Audio port 3) Reset button 4) Power On/Off button 5) WPS button 6) Night light weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 7 2014/12/9 16:29:34...
 • Seite 8 7) Touch controller Touch the marked area to turn on/off the lights. 8) LED indicators • System Indicator: The System Indicator lights up when the Range Extender is powered on and flashes when the Ethernet cable or audio cable is conected.
 • Seite 9: Connecting To A Network

  1. Use a computer/notebook/tablet PC to find and connect to ASUS_RPN53/ASUS_RPN53_5G (the dual band SSID) wireless network. 2. Launch a web browser and enter http://repeater.asus.com in the address bar to access the Range Extender. 3. Enter the default login name and password, which are admin/admin.
 • Seite 10 • Enter a name for the new Extender • Connect your wireless devices to the network. new Extender network. Option B: Using WPS (Wi-Fi Protected Setup) 1. Press the WPS button on the side of the Range Extender for more than two seconds, until the system indicator flashes.
 • Seite 11 Existing Wi-Fi network name: existing NetworkName New Extender 2.4GHz network name: existing NetworkName_RPT New Extender 5GHz network name: existing NetworkName_RPT5G To connect an additional Wi-Fi device to your Extender network, use the same network password as that of your existing wireless router. NOTE: When you set up the Ranger Extender via the WPS button, only one band may connect to the router.
 • Seite 12: Signal Indicators

  The Range Extender supports wireless media playback, which allows you to stream and play your net- work music through its audio port. You can use ASUS AiPlayer app to control the music streaming over the Range Extender from your mobile device. Search for “RP-N53” or “AiPlayer” from Google Play or App Store and download the app to your mobile device.
 • Seite 13: Frequently Asked Questions

  Frequently Asked Questions Q1: I cannot access the web GUI to configure the RP-N53 settings. • Close all running web browsers and launch again. • Follow the steps below to configure your computer settings based on its operating system. Windows 7 A.
 • Seite 14 Mac 10.5.8 A. Disable the proxy server, if enabled. 1. From the menu bar, click Safari > Preferences... > Advanced tab. 2. Click Change Settings... in the Proxies field. 3. From the list of protocols, deselect FTP Proxy and Web Proxy (HTTP).
 • Seite 15 Q3: My router security is WEP, and I entered a wrong passphrase or security key on the extender. Now I cannot access the Extender any more. What can I do? • The Range Extender cannot check whether the WEP passphrase is correct or not. When entered a wrong passphrase, your wireless device cannot get the correct IP address from the Range Extender.
 • Seite 16: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold Netværksforlænger Kvikstartguide BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er beskadiget. En hurtig oversigt 1) Ethernet port 2) Lydport 3) Nulstillingsknap 4) Tænd/sluk-knap 5) WPS knap 6) Natlys weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 16 2014/12/9 16:29:35...
 • Seite 17 7) Berøringsstyring Tryk på det markerede område for at tænde/slukke for natlyset og for at slå lyden til og fra. Du kan logge på brugerfladen op internettet til din Range Extender, hvor du kan ændres indstillingerne. 8) LED indikator • Systemindikator: Systemindikatoren lyser, når netværksforlængeren tændes, og blinker, når Ethernet- eller lydkablet er tilsluttet.
 • Seite 18 1. Anvend en stationær eller bærbar computer eller en tavle-computer til at finde og tilkoble til ASUS_ RPN53/ASUS_RPN53_5G (dobbeltbånds-SSID) trådløst netværk. 2. Start en internetbrowser og indtast http://repeater.asus.com i adresselinjen for at få adgang til netværksforlængeren. 3. Indtast standard log på-navn og adgangskode, som er admin/admin.
 • Seite 19 • Indtast et navn på det nye • Tilslut det trådløse udstyr til det nye forlængernetværk. forlængernetværk. Alternativ B: Anvendelse af WPS (frk.f. Wi-Fi Protected Setup, dvs. Wi-Fi-beskyttet indstilling) 1. Tryk på WPS-knappen på siden af netværksforlængeren i mere end 2 sekunder, indtil systemindikatoren blinker.
 • Seite 20 Det eksisterende Wi-Fi-netværksnavn: eksisterende NetværksNavn Nyt forlænger 2,4 GHz netværksnavn: eksisterende NetværksNavn_RPT Nyt forlænger 5 GHz netværksnavn: eksisterende NetværksNavn_RPT5G Anvend samme netværksadgangskode som til den eksisterende trådløse router for at tilslutte yderligere Wi-Fi-udstyr til forlængernetværket. BEMÆRK: Når din Ranger Extender indstilles via WPS-knappen, er det kun muligt at forbinde ét frekvens- bånd til routeren.
 • Seite 21 Range Extender understøtter trådløs medieafspilning, som giver dig mulighed for at streame og afspille dit netværksmusik via dens lydport. Du kan bruge ASUS AiPlayer-app’en til at styre musikstreamingen via din Range Extender på din mobilenhed. Søg efter ”RP-N53” eller ”AiPlayer”på Google Play eller App Store og download app’en til din mobilenhed.
 • Seite 22 Fejlfinding Q1: Jeg kan ikke få adgang til den grafiske brugergrænseflade på nettet, hvor jeg skal konfigurere indstillingerne til den trådløse router. • Luk for alle dine internetbrowsere og start igen. • Følg trinene nedenfor for, at konfigurere dine computerindstillinger baseret på...
 • Seite 23 Mac 10.5.8 A. Deaktiver proxyserveren, hvis den er aktiveret. 1. I menubjælken, skal du klikke på Safari > Preferences... (Ind- stillinger...) > Advanced (Avanceret) fanen. 2. Klik på Change Settings... (Skift indstillinger...) i Proxies (Proxy- servere) feltet. 3. På listen af protokoller, skal du fravælge FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS).
 • Seite 24 Spørgsmål 3: Routersikkerheden er WEP, og der er indtastet forkert adgangsudtryk eller sikkerhedsnøgle på forlængeren. Så nu er der ikke længere adgang til forlængeren. Hvad skal jeg gøre? • Netværksforlængeren ikke kontrollere, hvorvidt WEP-adgangsudtrykket er korrekt eller ej. Ved indtastningen af det forkerte adgangsudtryk kan det trådløse udstyr ikke hente den korrekte IP-adresse fra netværksforlængeren.
 • Seite 25: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking Range Extender Beknopte handleiding OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw lever- ancier. Een snel overzicht 1) Ethernetpoort 2) Audiopoort 3) Reset-knop 4) Knop voeding aan/uit 5) WPS-knop 6) Nachtlampje weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 25 2014/12/9 16:29:37...
 • Seite 26 7) Aanraakcontroller Raak het gemarkeerde gebied aan om de lampen in/uit te schakelen. 8) LED-indicator • Systeemindicator: de systeemindicator licht op wanneer de Range Extender wordt ingeschakeld en knippert wanneer de ethernetkabel of audiokabel wordt aangesloten. • 2,4GHz & 5GHz-signaalindicators: het lampje geeft de sterkte aan van het verbindingssignaal van 2,4GHz &...
 • Seite 27 1. Gebruik een computer/notebook/tablet om een verbinding te maken met een draadloos ASUS_ RPN53/ASUS_RPN53_5G-netwerk (de dual-band SSID). 2. Start een webbrowser en typ http://repeater.asus.com in de adresbalk om toegang te krijgen tot de Range Extender. 3. Voer de standaard aanmeldingsnaam en wachtwoord in. Dit zijn admin/admin.
 • Seite 28 • Voer een naam in voor het nieuwe • Verbind uw draadloze apparaten met Extender-netwerk. het nieuwe Extender-netwerk. Optie B: WPS gebruiken (via wifi beveiligde instelling) 1. Houd de WPS-knop op de zijkant van de Range Extender langer dan twee seconden ingedrukt tot de systeemindicator knippert.
 • Seite 29 Bestaande Wifi-netwerknaam: bestaande NetworkName Nieuwe naam Extender 2.4GHz-netwerk: bestaande NetworkName_RPT Nieuwe naam Extender 5GHz-netwerk: bestaande NetworkName_RPT5G Om een extra wifi-apparaat te verbinden met uw Extender-netwerk, gebruikt u hetzelfde netwerkwacht- woord als dat van uw bestaande draadloze router. OPMERKING: Als u de Ranger Extender instelt via de WPS-knop, kan slechts één band verbinding maken met de router.
 • Seite 30 U kunt de app ASUS AiPlayer gebruiken om de muziekstreaming via de Range Extender (Bereikuitbreiding) te beheren vanaf uw mobiel apparaat. Zoek “RP-N53” of “AiPlayer” op Google Play of in de App Store en download de app naar uw mobiel apparaat. OPMERKINGEN: •...
 • Seite 31: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen V1: Ik krijg geen toegang tot de grafische webgebruikersinterface voor het configureren van de instellingen van de draadloze router. • Sluit alle actieve webbrowsers en start opnieuw. • Volg de onderstaande stappen om uw computerinstellingen te config- ureren op basis van het besturingssysteem. Windows 7 A.
 • Seite 32 Mac 10.5.8 A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. 1. Klik in de menubalk op Safari > Preferences... (Systeem- voorkeuren...) > tabblad Advanced (Geavanceerd). 2. Klik op Change Settings... (Wijzig instellingen...) in het veld Proxies (Proxy's). 3. Schakel in de lijst van protocollen FTP Proxy (FTP-proxy) en Web Proxy (HTTPS) (Webproxy (HTTPS)) uit.
 • Seite 33 V3: Mijn routerbeveiliging is WEP en ik heb het verkeerde wachtwoord of de verkeerde beveiligingssleutel ingevoerd op de extender. Ik kan niet geen toegang meer krijgen tot de Extender. Wat kan ik doen? • De Range Extender kan niet controleren of het WEP-wachtwoord juist is. Als een verkeerd wachtwoord is ingevoerd, kan uw draadloos apparaat het juiste IP-adres niet verkrijgen van de Range Extender.
 • Seite 34 Sisällysluettelo WLAN-toistin Pikaopas HUOMAUTUS: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään. Pikakatsaus 1) Ethernet-portti 2) Audioportti 3) Palautuspainike 4) Virta Päälle/Pois -painike 5) WPS-painike 6) Yövalo weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 34 2014/12/9 16:29:38...
 • Seite 35 7) Kosketustaso Kosketa merkittyä aluetta kytkeäksesi yövalon päälle/ pois ja mykistääksesi/poistaaksesi audion mykistyk- sen oletuksena. Voit kirjautua sisäänWLAN-toistimen web-käyttöliittymään muuttaaksesi asetuksia. 8) LED-merkkivalo • Järjestelmän merkkivalo: Järjestelmän merkkivalo syttyy, kun WLAN-toistimen virta on kytketty päälle ja vilkkuu, kun Ethernet- tai audio-kaapeli on liitetty. •...
 • Seite 36 Vaihtoehto A: Yhteyden muodostaminen graafisella käyttöliittymällä 1. Etsi ja yhdistä tietokoneella/kannettavalla/tablet-tietokoneella ASUS_RPN53/ASUS_RPN53_5G (Dual Band SSID) -langaton verkko. 2. Käynnistä verkkoselain ja näppäile osoiteriville http://repeater.asus.com käyttääksesi WLAN-toistinta. 3. Anna oletus-sisäänkirjautumisnimi ja salasana, jotka ovat admin/admin. 4. Aseta aWLAN-toistin toimimalla seuraavien Pika-asetus-oh- jeiden mukaisesti: •...
 • Seite 37 • Anna nimi uudelleWLAN-toistimen • Yhdistä langattomat laitteesi uuteen verkolle. WLAN-toistimen verkkoon. Vaihtoehto B: WPS:n käyttö (Wi-Fi-suojattu asetus) 1. Paina WLAN-toistimen sivulla olevaa WPS-painiketta yli kaksi sekuntia, kunnes järjestelmän merkkivalo vilkkuu. 2. Paina reitittimen WPS-painiketta kahden minuutin kuluessa. HUOMAUTUS: Katso reitittimen käyttöoppaasta WPS-painikkeen sijainti. Kun käytät WPS-yhteyttä, voit muodostaa yhteyden vain yhteen kaistaan kerrallaan, vaikka reititin olisi kaksikaistainen.
 • Seite 38 Olemassa oleva Wi-Fi-verkkonimi: olemassa oleva Verkkonimi UusiWLAN-toistimen 2,4 GHz:n verkkonimi: olemassa oleva Verkkonimi_RPT Uusi WLAN-toistimen 5 GHz:n verkkonimi: olemassa oleva Verkkonimi_RPT5G Käytä muiden Wi-Fi-laitteiden liittämiseen samaa verkkosalasanaa kuin olemassa olevassa langattomassa reitittimessä. HUOMAUTUS: Kun asetat WLAN-toistimen WPS-painikkeella, vain yhden kaistan voi yhdistää reitit- timeen.
 • Seite 39 WLAN-toistin tukee langatonta mediatoistoa, joka mahdollistaa verkkomusiikkisi suoratoiston ja toiston laitteen audioportin kautta. Voit käyttää ASUS AiPlayer -sovellusta mobiililaitteen musiikin suoratoiston ohjaamiseen WLAN-toistimen kautta. Hae Google Play - tai App Storesta hakusanalla ”RP-N53” tai ”AiPlay- er” ja lataa sovellus mobiililaitteeseesi.
 • Seite 40 WLAN-toistin ei pysty tarkistamaan onko WEP-salasana väärä tai oikea. Jos annat väärän salasanan, langaton laite ei voi hakea oikeaa IP-osoitetta WLAN-toistimesta. Nollaa WLAN-toistin tehdasasetuk- siin saadaksesi IP-osoitteen takaisin. Kysymys 4: Kun liitän kaiuttimen tai stereojärjestelmän RP-N53:een, ääntä ei kuulu audiotiedostoja toistaessani •...
 • Seite 41: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte Répéteur Guide de démarrage rapide REMARQUE : Contactez votre revendeur si l’un des éléments est manquant ou endommagé. Aperçu rapide 1) Port Ethernet 2) Port audio 3) Bouton de réinitialisation 4) Bouton Marche/Arrêt 5) Bouton WPS 6) Voyants lumineux weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 41 2014/12/9 16:29:39...
 • Seite 42 7) Zone tactile • Touchez cette zone pour allumer ou éteindre les voyants lumineux. 8) Voyant lumineux • Indicateur système : cet indicateur s’allume lorsque le répéteur est sous tension et clignote lorsque le câble Ethernet ou audio est connecté. •...
 • Seite 43: Connexion À Un Réseau

  Option A : connexion via l’interface de gestion 1. Utilisez un ordinateur ou une tablette pour localiser et vous connecter au réseau sans fil nommé ASUS_RPN53/ASUS_RPN53_5G 2. Ouvrez votre navigateur Internet et entrez http://repeater.asus.com dans la barre d’adresse pour ouvrir l’interface de gestion du répéteur. par défaut 3.
 • Seite 44 • Spécifiez le nom du réseau étendu. • Connectez vos appareils sans fil à se nouveau réseau. Option B : utilisation de la fonction WPS 1. Appuyez sur le bouton WPS situé sur le côté du répéteur pendant plus de deux secondes, et ce jusqu’à ce que l’indicateur système clignote.
 • Seite 45 Nom (SSID) du réseau sans fil Wi-Fi existant : “mon réseau Wi-Fi” Nouveau nom (SSID) du réseau sans fil 2,4GHz : “mon réseau Wi-Fi_RPT” Nouveau nom (SSID) du réseau sans fil 5GHz : “mon réseau Wi-Fi_RPT5G” Pour connecter un appareil sans fil additionnel au réseau du répéteur, utilisez le même mot de passe que celui normalement utilisé...
 • Seite 46 Vous pouvez utiliser l’application ASUS AiPlayer pour contrôler le flux audio diffusé entre le répéteur et un appareil mobile. Entrez le mot clé “RP-N53” ou “AiPlayer” sur Google Play ou l’App Store pour télécharger l’application sur votre appareil mobile.
 • Seite 47 Q1 : Je ne parviens pas à accéder au Gestionnaire de configuration Web pour régler les paramètres de RP-N53 • Redémarrez votre explorateur Internet. • Suivez les étapes suivantes pour configurer votre ordinateur en fonction du système d’exploitation utilisé. Windows 7 A.
 • Seite 48 Mac 10.5.8 A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. 1. Dans la barre des menus, cliquez sur Safari > Préférences... > onglet Avancées. 2. Cliquez sur Modifier les réglages... dans le champ Proxies. 3. Dans la liste des protocoles, décochez les options Proxy FTP et Proxy web sécurisé...
 • Seite 49 Q3: La connexion sans fil de mon routeur utilise un chiffrement WEP. Après avoir entré un mauvais mot de passe ou clé de sécurité lors d’une tentative de connexion au répéteur, je ne peux plus accéder à ce dernier. Que faire ? •...
 • Seite 50: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt Reichweitenverstärker Schnellstartanleitung HINWEIS: Sollten Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an Ihren Händler. Schnelleinstieg 1) Ethernet-Anschluss 2) Audioausgang 3) Reset-Taste 4) Ein-/Austaste 5) WPS-Taste 6) Nachtlicht weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 50 2014/12/9 16:29:40...
 • Seite 51 7) Sensorfeld Zum Ein- und Ausschalten des Nachtlichtes und zum Stummschalten/Einschalten des Tons (Standardeinstellungen) berühren Sie den markierten Bereich. Sie können sich zum Ändern der Einstellungen an der grafischen Benutzeroberfläche des Reichweitenverstärkers anmelden. 8) LED-Anzeige • Betriebsanzeige: Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn der Reichweitenverstärker eingeschaltet ist.
 • Seite 52: Reichweitenverstärker Einrichten

  1. Verbinden Sie sich mit einem Computer/Notebook/Tablet-PC mit dem WLAN-Netzwerk ASUS_RPN53/ ASUS_RPN53_5G (Dualband-SSID). 2. Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie zum Zugriff auf den Reichweitenverstärker http://repeater. asus.com in die Adresszeile des Browsers ein. 3. Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein; beides ist per Vorgabe auf „admin“ eingestellt.
 • Seite 53 • Geben Sie einen Namen des neuen, • Verbinden Sie Ihre WLAN-Geräte mit dem erweiterten Netzwerks ein. neuen, erweiterten Netzwerk. Variante B: WPS verwenden (Wi-Fi Protected Setup) 1. Halten Sie die WPS-Taste an der Seite des Reichweitenverstärkers mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige blinkt.
 • Seite 54: Reichweitenverstärker Versetzen

  Name des bestehenden WLAN-Netzwerks: bestehender Netzwerkname Neuer Reichweitenverstärker-2,4-GHz-Netzwerkname: bestehender Netzwerkname_RPT Neuer Reichweitenverstärker-5-GHz-Netzwerkname: bestehender Netzwerkname_RPT5G Wenn Sie ein weiteres WLAN-Gerät mit Ihrem erweiterten Netzwerk verbinden möchten, verwenden Sie das Netzwerkkennwort Ihres bereits vorhandenen WLAN-Routers. Hinweis: Wenn Sie den Reichweitenverstärker per WPS-Taste einrichten, kann nur ein Band eine Verbind- ung zum Router herstellen.
 • Seite 55: Kabellose Medienwiedergabe

  Audioport streamen und wiedergeben können. Mit der ASUS AiPlayer-App können Sie das Audiostreaming über den Reichweitenverstärker mit Ihrem Mobilgerät steuern. Suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach „RP-N53“ oder „AiPlayer“, laden Sie die App anschließend auf Ihr Mobilgerät herunter.
 • Seite 56 FAQ (Häufig gestellte Fragen) F1: Ich kann nicht auf die web GUI zugreifen, um die Einstellungen des RP-N53 zu konfigurieren. • Schließen Sie alle Webbrowser und starten Sie ihn erneut. • Um die Computereinstellungen zu konfigurieren, folgen Sie, je nach Betriebssystem, den nachstehenden Anweisungen.
 • Seite 57 Mac 10.5.8 A. Deaktivieren Sie den Proxyserver (falls aktiviert). 1. Klicken Sie in der Menüleiste auf Safari > Einstellungen... > Erweitert. 2. Klicken Sie im Feld Proxy auf Einstellungen ändern... 3. Deaktivieren Sie in der Protokollliste FTP Proxy und Web Proxy (HTTP).
 • Seite 58 eingegeben. Nun kann ich nicht mehr auf den Reichweitenverstärker zugreifen. Was kann ich tun? • Der Reichweitenverstärker kann nicht prüfen, ob das WEP-Kennwort richtig oder falsch ist. Wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, kann Ihr WLAN-Gerät nicht die richtige IP-Adresse des Reichweitenverstärkers abrufen.
 • Seite 59: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας επιτοιχίας σύνδεσης Οδηγός Γρήγορης Έναρξης ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά 1) Θύρα Ethernet 2) Θύρα ήχου 3) Κουμπί επαναφοράς 4) Πλήκτρο τροφοδοσί- ας On/Off (Ενεργ./ Απενεργ.) 5) WPS κουμπί...
 • Seite 60 7) Ελεγκτής αφής Αγγίξτε τη σημειωμένη περιοχή για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λυχνία και για σίγαση/κα- τάργηση σίγασης του ήχου από προεπιλογή. Μπορείτε να συνδεθείτε στο γραφικό διαδικτυακό περιβάλλον του Range Extender για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. 8) Ενδεικτική λυχνία LED •...
 • Seite 61 Επιλογή A: Σύνδεση μέσω GUI 1. Χρησιμοποιήστε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή/φορητό υπολογιστή/tablet PC για να βρείτε και να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο ASUS_RPN53/ASUS_RPN53_5G (SSID διπλής ζώνης). 2. Εκκινήστε την εφαρμογή περιήγησης στο web και πληκτρολογήστε http://repeater.asus.com στη γραμμή διεύθυνσης για πρόσβαση στη συσκευή επέκτασης εύρους.
 • Seite 62 • Εισαγάγετε ένα όνομα για το νέο δίκτυο • Συνδέστε τις ασύρματες συσκευές σας στο της συσκευής επέκτασης εύρους. νέο δίκτυο της συσκευής επέκτασης εύρους. Επιλογή B: Χρήση WPS (Εγκατάσταση προστατευμένου Wi-Fi) 1. Πατήστε το κουμπί WPS στο πλάι της συσκευής επέκτασης εύρους για περισσότερο από δύο δευτερό- λεπτα, μέχρι...
 • Seite 63 Τρέχον όνομα δικτύου Wi-Fi: τρέχον NetworkName Νέο όνομα δικτύου 2.4 GHz με συσκευή επέκτασης εύρους: τρέχον NetworkName_RPT Νέο όνομα δικτύου 5 GHz με συσκευή επέκτασης εύρους: τρέχον NetworkName_RPT5G Για να συνδέσετε μια πρόσθετη συσκευή Wi-Fi στο δίκτυο της συσκευής επέκτασης εύρους, χρησιμοποιή- στε...
 • Seite 64 αναπαραγωγή δικτυακής μουσικής μέσω της θύρας ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ASUS AiPlayer για έλεγχο της ροής μουσικής μέσω του Range Extender από τη φορητή σας συσκευή. Κάντε αναζήτηση για “RP-N53” ή “AiPlayer” από το Google Play ή το App Store και κάντε λήψη της εφαρμογής στη φορητή σας συσκευή.
 • Seite 65: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  Αντιμετώπιση προβλημάτων ΕΡ1: Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στη διαδικτυακή διεπαφή χρήστη (web GUI) για να διαμορφώσω τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή. • Κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο και εκκινήστε ξανά την εφαρμογή. • Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή...
 • Seite 66 Mac 10.5.8 A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. 1. Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο Safari > Preferences... (Προτιμήσεις...) > καρτέλα Advanced (Για προχωρημένους). 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Change Settings... (Αλλαγή ρυθμίσεων...) στο πεδίο Proxies (Διακομιστές μεσολάβησης). 3.
 • Seite 67 ΕΡ3: Η μέθοδος ασφάλειας του δρομολογητή είναι WEP και πληκτρολόγησα λανθασμένη φράση εισόδου ή κλειδί ασφαλείας στη συσκευή επέκτασης εύρους. Τώρα δεν έχω πρόσβαση στη συσκευή επέκτασης εύρους. Τι να κάνω; • Η συσκευή επέκτασης εύρους δεν μπορεί να ελέγξει αν η φράση εισόδου WEP είναι σωστή ή λανθασμένη. Αν καταχωρήσατε...
 • Seite 68: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Range Extender Guida rapida NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante. Aspetto 1) Porta Ethernet 2) Porta audio 3) Pulsante di reset 4) Pulsante di accensione/ spegnimento 5) Pulsante WPS 6) Luce notturna weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 68...
 • Seite 69 7) Sensore touch Toccate l'area indicata per accendere/spegnere le luci. 8) Indicatori LED • Indicatore di sistema: L'indicatore di sistema si ac- cende quando il range extender è acceso e lampeg- gia quando un cavo ethernet, o un cavo audio, sono collegati.
 • Seite 70 1. Usate un computer/notebook/tablet PC per cercare e connettervi alla rete wireless ASUS_RPN53/ ASUS_RPN53_5G (il SSID dual band). 2. Lanciate un browser web e inserite http://repeater.asus.com nella barra degli indirizzi per accedere al range extender. 3. Inserite il nome utente e la password predefinite (admin/admin).
 • Seite 71 • Inserite un nome per la nuova rete • Connettete il vostro dispositivo wireless estesa. alla nuova rete estesa. Opzione B: Usare WPS (Wi-Fi Protected Setup) 1. Premete il pulsante WPS che trovate a lato del range extender per più di due secondi fino a quando l'indicatore di sistema lampeggia.
 • Seite 72 Nome rete Wi-Fi: NomeRete Nuovo nome rete estesa 2.4GHz: NomeRete_RPT Nuovo nome rete estesa 5GHz: NomeRete_RPT5G Per connettere un altro dispositivo Wi-Fi alla vostra rete estesa usate la stessa password di rete che avete impostato sul router wireless. NOTA: Quando configurate il range extender tramite il pulsante WPS potrete collegarvi al router solamente tramite una banda di frequenza.
 • Seite 73 Potete usare l'App ASUS AiPlayer per controllare la riproduzione musicale sul range extender tramite il vostro dis- positivo mobile. Cercate “RP-N53” o “AiPlayer” su Google Play o sull'App Store e scaricate l'App sul vostro dispositivo mobile.
 • Seite 74: Domande Frequenti

  Domande frequenti D1: Non riesco ad accedere alla web GUI per configurare le impostazioni dell'RP-N53. • Chiudete tutti i browser eventualmente aperti e riavviate il vostro browser. • Seguite questi passaggi per configurare le impostazioni del vostro computer a secon- da del sistema operativo utilizzato.
 • Seite 75 Mac 10.5.8 A. Disabilitate il server proxy (se abilitato). 1. Dalla barra del menu cliccate su Safari > Preferences (Pref- erenze)..> Advanced (Avanzate). 2. Selezionate la scheda Proxies (Proxy). 3. Dalla lista dei protocolli togliete la spunta da FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTP) (Proxy web (HTTP)).
 • Seite 76 D3: La modalità di sicurezza del mio router è impostata su WEP, ho inserito una chiave di rete non corretta sull'extender. Non riesco più ad accedere all'extender. Cosa posso fare? • Il range extender non è in grado di controllare se la chiave di rete inserita è corretta o meno. Quando inserite una chiave di rete errata il vostro dispositivo wireless non può...
 • Seite 77 Package contents områdeutvider Hurtigstartguide MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. A quick look 1) Ethernet-port 2) Lydkontakt 3) Reset (Nullstill)-knapp 4) PÅ/AV-knapp 5) WPS-knapp 6) Nattlys weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 77 2014/12/9 16:29:43...
 • Seite 78 7) Berøringskontroll Trykk det merkede området for å slå på/av nattlys og slå på eller av lyd som standard. Du kan logge på webgrense- snittet til Range Extender for å endre innstillingene. 8) LED-indikator • Systemindikator: Systemindikatoren lyser når område- utvider slås på...
 • Seite 79 1. Bruk en datamaskin (nettbrett/bærbar/stasjonær) til å finne og koble til det trådløse nettverket ASUS_RPN53/ASUS_RPN53_5G (tobånds SSID). 2. Åpne en nettleser og skriv inn http://repeater.asus.com på adresselinjen for å få tilgang til områdeut- videren. 3. Skriv inn standard pålogningsnavn/-passord, som er admin/ admin.
 • Seite 80 • Skriv inn et navn for det utvidede • Koble de trådløse enhetene til det nye, nettverket. utvidede nettverket. Alternativ B: Bruke WPS (Wi-Fi-beskyttet oppsett) 1. Trykk på WPS-knappen på siden av områdeutvideren i mer enn to sekunder, til systemindikatoren blinker.
 • Seite 81 Eksisterende Wi-Fi-nettverksnavn: eksisterende nettverksnavn Nytt utvidet 2,4 GHz-nettverksnavn: eksisterende nettverksnavn_RPT Nytt utvidet 5 GHz-nettverksnavn: eksisterende nettverksnavn_RPT5G Hvis du vil koble en ekstra Wi-Fi-enhet til det utvidede nettverket, bruk det samme nettverkspassordet som til den eksisterende trådløsruteren. MERK: Når du setter opp områdeutvideren med WPS-knappen, kan bare ett bånd koble til ruteren. Hvis du vil bruke begge frekvensbåndene, 2,4 GHz og 5 GHz, kobler du områdeutvideren til ruteren via ruterens web-GUI.
 • Seite 82 Rekkeutvideren støtter trådløs medieavspilling, som lar deg streame og spille musikk over nettverket gjennom lydporten. Du kan bruke ASUS AiPlayer-appen til å styre streaming av musikken over rekkeutvi- deren fra din mobile enhet. Søk etter “RP-N53” eller “AiPlayer” fra Google Play eller App Store, og last ned appen til din mobile enhet.
 • Seite 83 Feilsøking Sp1: Jeg kan ikke få tilgang til det nettbaserte grensesnittet for å konfigurere innstillingene på den trådløse ruteren. • Lukk alle nettlesere som kjører og start dem på nytt. • Følg trinnene under for å konfigurere datamaskininnstillingene dine basert på...
 • Seite 84 Mac 10.5.8 A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. 1. Fra menylinjen, klikk på Safari > Preferences... (Valg...) > Kategorien Advanced (Avansert). 2. Klikk på Change Settings... (Endre innstillinger...) i feltet Proxies (Proxyer). 3. Fra listen over protokoller, fravelg FTP Proxy og Web Proxy (HTTPS).
 • Seite 85 Q3: Hvorfor virker ikke berøringskontrollene? • Sørg for å berøre området riktig. Se avsnittet A Quick Look (Et overblikk) om berøringsområdets posisjon. Q4: Ruterens sikkerhet er WEP, og jeg skrev inn en feil passfrase eller sikkerhetsnøkkel på områdeutvideren. Nå får jeg ikke tilgang til områdeutvideren lenger.
 • Seite 86: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem Extensor de alcance para tomada elétrica Guia de consulta rápida NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral 1) Ethernet port 2) Porta de áudio 3) Botão de reposição 4) Botão de alimentação 5) Botão WPS 6) Luz noturna weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 86...
 • Seite 87 7) Controlador tátil Toque na área assinalada para ligar/desligar a luz noc- turna e activar/desactivar o som, por predefinição. Pode iniciar sessão na Interface Web do Extensor de Alcance para alterar as definições. 8) Indicador LED • Indicador do sistema: O Indicador do sistema acende quando o Extensor de alcance estiver ligado e fica in- termitente quando o cabo Ethernet ou o cabo de áudio estiver ligado.
 • Seite 88 1. Utilize um computador/portátil/tablet PC para procurar e ligar-se à rede sem fios ASUS_RPN53/ASUS_ RPN53_5G (a SSID de banda dupla). 2. Abra um navegador Web e introduza http://repeater.asus.com na barra de endereços para aceder ao Extensor de alcance. 3. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe predefini- dos, que são admin/admin.
 • Seite 89 • Introduza um nome para a nova rede • Ligue os seus dispositivos sem fios à do Extensor. nova rede do Extensor. Opção B: Utilizar WPS (Configuração Wi-Fi Protegida) 1. Prima o botão WPS na parte lateral do Extensor de alcance durante mais de dois segundos até o indica- dor do sistema ficar intermitente.
 • Seite 90 Nome rede Wi-Fi já existente: NomedeRede existente Novo nome de rede de 2.4 GHz do Extensor: NomedeRede_RPT Novo nome de rede de 5GHz do Extensor: NomedeRede_RPT5G Para ligar um dispositivo Wi-Fi adicional à rede do seu Extensor, utilize a mesma palavra-passe de rede utilizada para o seu router sem fios.
 • Seite 91 O Extensor de Alcance suporta a reprodução de multimédia sem fios, o que permite transmitir e reproduzir as suas músicas na rede através da porta de áudio. Pode utilizar a aplicação ASUS AiPlayer para controlar a transmissão de música através do Extensor de Alcance a partir do seu dispositivo portátil. Procure “RP-N53” ou “AiPlayer” nas lojas Google Play ou App Store e transfira a aplicação para o seu dispositivo portátil.
 • Seite 92: Resolução De Problemas

  Resolução de problemas P1: Não consigo aceder à interface Web para configurar as definições do router sem fios. • Feche todas os navegadores Web que estejam a ser executados e execute novamente. • Siga os passos indicados abaixo para configurar as definições do computador de acordo com o seu sistema operativo.
 • Seite 93 Mac 10.5.8 A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado. 1. Na barra menu barra de menus, clique em Safari > Preferences... (Preferências...) > separador Advanced (Avançada). 2. Clique em Change Settings... (Alterar definições...) no campo Proxies. 3. Na lista de protocolos, desarque FTP Proxy (Proxy FTP) e Web Proxy (HTTPS) (Proxy web (HTTPS)).
 • Seite 94 P4: A segurança do meu router é WEP e introduzi a frase de acesso ou chave de segurança errada no Extensor. Agora já não consigo aceder ao Extensor. O que posso fazer? • O Extensor de alcance não é capaz de verificar se a frase de acesso WEP é correta ou não. Se introduzir uma frase de acesso errada, o seu dispositivo sem fios não conseguirá...
 • Seite 95: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete prolongador de alcance Guía de inicio rápido NONOTA: Si cualquiera de los artículos falta o está dañado, póngase en contacto con ASUS para realizar preguntas técnicas u obtener soporte técnico. Un vistazo rápido 1) Puerto Ethernet 2) Puerto de audio Botón Restablecer...
 • Seite 96 7) Controlador táctil Toque el área marcada para activar o desactivar la luz nocturna y silenciar o anular el silencio del audio de forma predeterminada. Puede iniciar sesión en la interfaz gráfica del usuario Web del ampliador de alcance para cambiar la configuración.
 • Seite 97 1. Utilice un equipo de sobremesa, portátil o tableta para encontrar la red inalámbrica ASUS_RPN53/ ASUS_RPN53_5G (SSID de banda dual) y conéctese a ella. 2. Inicie un explorador Web y escriba http://repeater.asus.com en la barra de direcciones para acceder al prolongados de alcance.
 • Seite 98 • Escriba un nombre para la nueva red • Conecte los dispositivos inalámbricos a del prolongador. la red del prolongador. Opción B: Utilizar WPS (Wi-Fi Protected Setup, es decir, Configuración protegida Wi-Fi) 1. Presione el botón WPS situado en el lateral del prolongador de alcance durante más de dos segundos hasta que el indicador del sistema parpadee.
 • Seite 99 Nombre de red Wi-Fi existente: Nombre_De_Red existente Nuevo nombre de red de 2,4GHz del prolongador: Nombre_De_Red_RPT existente Nuevo nombre de red de 5 GHz del prolongador: Nombre_De_Red_RPT5G existente Para conectar un dispositivo Wi-Fi adicional a la red del prolongador, utilice la misma contraseña de red que la del enrutador inalámbrico existente.
 • Seite 100 El ampliador de alcance admite reproducción multimedia inalámbrica, gracias a la cual puede transmitir por secuencias y reproducir su música de red a través de su puerto de audio. Puede utilizar la aplicación ASUS AiPlayer para controlar la transmisión por secuencias de música a través del ampliador de alcance desde el dispositivo móvil.
 • Seite 101: Solución De Problemas

  Solución de problemas P1: No puedo acceder a la interfaz GUI web para configurar los parámetros del router inalámbrico. • Cierre todos los exploradores web en ejecución e inicie de nuevo uno de ellos. • Siga los pasos descritos a continuación para configurar el equipo según el sistema operativo instalado.
 • Seite 102 Mac 10.5.8 A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado. 1. En la barra de menús, haga clic en Safari > Preferences... (Prefe- rencias...) > ficha Advanced (Avanzado). 2. En el campo Proxies, haga clic en Change Settings... (Cambiar ajustes...).
 • Seite 103 P3: La seguridad de mi enrutador es WEP y escribí una frase de paso o clave de seguridad errónea en el prolongador. Ahora ya no puedo acceder al prolongador. ¿Qué puedo hacer? • El prolongador de alcance no puede comprobar si la frase de paso WEP es correcta o no. Cuando se introduce una frase de paso errónea, el dispositivo inalámbrico no puede obtener la dirección IP correcta del prolongador de alcance.
 • Seite 104: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Väggkontakt områdesutökare Snabbstartguide OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt 1) Ethernetport 2) Ljudport 3) Återställningsknapp 4) Strömbrytare PÅ/AV 5) WPS knapp 6) Nattlampa weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 104 2014/12/9 16:29:46...
 • Seite 105 7) Touchkontroller Toucha det markerade området för att slå på/stänga av nattljuset och tysta/aktivera ljudet som standard. Du kan logga in till Range Extenders (räckviddsutöka- rens) grafiska webbanvändargränssnittet och ändra inställningarna. 8) Indikator • Systemindikator: Systemindikatorns lyser när områ- desutökaren är påslagen och blinkar när Ethernet- kabeln eller ljudkabeln är ansluten.
 • Seite 106 1. Använd en dator/bärbar dator/pekdator för att hitta och ansluta till ASUS_RPN53/ASUS_RPN53_5G (dubbelbands-SSID) trådlösa nätverk. 2. Starta en webbläsare och skriv http://repeater.asus.com i adressfältet för åtkomst till områdesutökaren. 3. Ange standardinloggningsnamn och lösenord som är admin/admin. 4. Följ stegen Quick Install Setup (snabbinstallationsinställ- ning) nedan för att installera områdesutökaren:...
 • Seite 107 • Ange ett namn för det nya utökade • Anslut din trådlösa enhet till det nya nätverket. utökade nätverket. Alternativ B: Använda WPS (Wi-Fi Protected Setup/Wi-Fi skyddad inställning) 1. Tryck på WPS-knappen på sidan av områdesutökaren i mer än två sekunder tills systemindikatorerna blinkar.
 • Seite 108 Befintligt Wi-Fi nätverks namn: befintligt nätverksnamn Nytt Utökare 2,4 GHz nätverksnamn: befintligt Nätverksnamn_RPT Nytt Utökare 5GHz nätverksnamn: befintligt Nätverksnamn_RPT5G För att ansluta ytterligare en Wi-Fi enhet till ditt utökade nätverk, använd samma nätverkslösenord som för din befintliga trådlösa router. OBS! När du installerar Ranger Extender via WPS-knappen, kan endast ett band ansluta till routern. För att använda både 2,4 GHz och 5 GHz frekvensband, ska Ranger Extender anslutas till routern via routerns grafiska användargränssnitt.
 • Seite 109 Områdesutökaren stöder trådlös mediauppspelning, vilken låter dig strömma och spela upp din nät- verksmusik via dess ljudport. Du kan använda ASUS AiPlayer appen för att kontrollera musikströmningen över områdesutökaren från din mobila enhet. Sök efter ”RP-N53” eller ”AiPlayer” från Google Play eller App Store och ladda ned appen till din mobila enhet.
 • Seite 110 Felsökning F1: Jag kan inte komma åt webb GUI för att konfigurera de trådlösa routerns inställningar. • Stäng alla webbläsare som körs och starta igen. • Följ stegen nedan för att konfigurera din dators inställningar baserat på dess operativsystem. Windows 7 A.
 • Seite 111 Mac 10.5.8 A. Avaktivera proxyservern, om den är aktiverad. 1. Från menyfältet klicka på Safari > Preferences... (Preferen- ser...) > fliken Advanced (Avancerat). 2. Klicka på Change Settings... (Ändra inställningar...) i fältet Proxies. 3. Från listan med protokoll avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTPS).
 • Seite 112 på utökaren. Nu kommer jag inte åt utökaren mer. Vad kan jag göra? • Områdesutökaren kan inte kontrollera om WEP lösenordsfrasen är korrekt eller ej. Vid inmatning av fel lö- senordfras kan inte din trådlösa enhet få korrekt IP-adress från områdesutökaren. Återställ områdesutökaren till fabriksstandard för att få...
 • Seite 113: Federal Communications Commission Statement

  Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference. • This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 • Seite 114 FCC Mark Warning This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operated in conjunction with any other antennas or transmitters. End users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.
 • Seite 115 The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Seite 116: Industry Canada Statement

  Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.
 • Seite 117: Asus Recycling/Takeback Services

  療用電波輻射性電機設備之干擾。 REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus. com/english/REACH.htm ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment.
 • Seite 118 Networks Global Hotline Information Area Hotline Number Support Languages Availability Australia 1300-2787-88 English Mon. to Fri.8:00-20:00 Austria 0043-820240513 German Mon. to Fri.9:00-18:00 Belgium 0032-78150231 Dutch /French Mon. to Fri.9:00-17:00 China 400-620-6655 Simplified Chinese Mon. to Sun.9:00-18:00 Denmark 0045-3832-2943 Danish/English Mon. to Fri.9:00-17:00 Finland 00358-9693-7969 Finnish/English/Swedish...
 • Seite 119 Mon. to Fri.9:00-18:00 180014410573 Poland 00225-718-033/ Polish Mon. to Fri. 00225-718-040 9:00-17:008:30-17:30 Portugal 707-500-310 Portuguese Mon. to Fri.9:00-17:00 Russia +8-800-100-ASUS/ Russian/ Mon. to Fri.9:00-18:00 +7-495-231-1999 English Singapore +65-6720-3835 English Mon. to Fri. (Check Repair 11:00-19:00 Detail Status Only)/ +65-66221701 Slovak...
 • Seite 120 Networks Global Hotline Information Spain 902-88-96-88 Spanish Mon. to Fri.9:00-18:00 Sweden 0046-8587-6940 Swedish/English Mon. to Fri.9:00-17:00 0041-848111010 German/French Mon. to Fri.9:00-18:00 Switzerland 0041-848111014 French Mon. to Fri.9:00-17:45 0041-848111012 Italian Mon. to Fri.9:00-17:00 Taiwan 0800-093-456/ Traditional Chinese Mon. to Fri. 02-81439000 9:00-12:00/13:30-18:00 Thailand +662-679-8367 -70/...
 • Seite 121 ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised representative in Europe ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in Turkey BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH.
 • Seite 122 weu9598_rp-n53_qsg_v3.indb 122 2014/12/9 16:29:48...

Inhaltsverzeichnis