Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 73310 Gebrauchsanweisung Seite 8

Anti-stich mit led

Werbung

Stimate client,
Vă felicităm pentru cumpărarea unuia dintre produsele noastre de calitate. Vă rugăm să citiŃi cu atenŃie aceste instrucŃiuni înainte de a folosi
produsul şi să le păstraŃi şi înmînaŃi unor terŃe persoane care îl folosesc.
Descrierea produsului
Aparatul anti-insecte cu lanternă LED este un emiŃător minuscul de mărimea unei brichete. Acest aparat îndepărtează insecte care înŃeapă şi
muşcă pe o rază de 6 m în aer liber şi interior prin ultrasunete.
Punere în funcŃiune
1 – funcŃia de îndepărtare a insectelor:
-
Aparatul anti-ŃânŃari este activat dacă indicatorul „Repeller" este mutat pe ON. ( se aude un suntet de frecvenŃă joasă).
-
Pentru dezactivare rotiŃi pe OFF.
2 – lanterna LED integrată
-
Prin comutarea uşoară în sensul săgeŃilor aveŃi acces la o lumină confortabilă.
-
Durata de viaŃă este de aprox. 50.000 ore în condiŃiile respectării instrucŃiunilor de utilizare
Zone de aplicare
Acest aparat anti-insecte cu lanternă LED practică este un produs de calitate, care vă asigură mai multă protecŃie de exemplu în timp ce
faceŃi sport şi vă jucaŃi, în interior, când lucraŃi în aer liber, în zone mlăştinoase şi în apopierea apei.
Punere în funcŃiune / Întroducere şi schimbare baterii
-
DesfaceŃi compartimentul pentru baterii de pe faŃa inferioară a lanternei (în direcŃia „open"),
-scoateŃi bateriile uzate şi introduceŃi-le pe cele noi; AtenŃie la polaritate corectă.
•AşezaŃi cele 3 baterii tip „nasture" 1,5 AG13 cu polul + în sus.
•După introducerea bateriilor înşurubaŃi capacul la loc.
Date tehnice:
Corp de iluminat:
Durată de viaŃă LED:
Alimentare:
Rază de acŃiune:
AtenŃie: informaŃii importante privind bateriile
• ÎndepărtaŃi bateriile dacă aparatul nu este folosit pe o perioadă mai lungă de timp. Scurgerile din baterii pot deteriora
considerabil aparatul
InformaŃii privind bateriile uzate:
Bateriile sunt obiectul anumitor prevederi legale. După folosirea lor, trebuie predate la locul de cumpărare sau în locuri speciale de
reciclare. Este interzisă cu desăvârşire aruncarea bateriilor între resturile menajere. Numai bateriile complet uzate se vor arunca în
rezervorul de reciclare a bateriilor şi se iau măsuri pentru evitarea scurtcircuitelor (se lipesc polii)
IndicaŃii de securitate
Important: nu există nici un drept de garanŃie în cazul deteriorărilor, care apar datorită nerespectării instrucŃiunilor de utilizare. Pentru
pagubele consecutive, care rezultă în urma nerespectării acestor instrucŃiuni, ISOTRONIC nu preia nici o răspundere.
-
ExploataŃi aparatul numai cu tensiunea prevăzută pentru această lampă.
-
O reparaŃie sau alte lucrări, cum ar fi de ex. înlocuirea unei siguranŃe etc., au voie să fie efectuate numai de un specialist.
-
Trebuie avut în vedere că greşelile de utilizare sau de racordare sunt în afara domeniului de influenŃă al lui ISOTRONIC şi nu se poate
prelua nici o răspundere pentru pagubele care rezultă din aceste greşeli.
-
În orice caz trebuie verificat dacă aparatul este adecvat pentru locul de utilizare respectiv.
IndicaŃii generale
1.
Aparatele electrice, materialul de ambalaj ş.a.m.d. nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
2.
ÎndepărtaŃi materialele de ambalaj şi de uzură (folii, produse ieşite din uz) corespunzător protecŃiei mediului.
3.
Predarea unui produs altei persoane trebuie să se efectueze împreună cu instrucŃiunile de utilizare aferente.
4. În cadrul îmbunãtãŃirii permanente a produsului se reservã dreptul de a întreprinde modificãri privind designul şi datele technice, fãrã a le
anunŃa înainte.
GaranŃie
Noi acordăm o garanŃie de 2 ani pentru acest aparat. Prestarea garanŃiei cuprinde îndepărtarea tuturor defecŃiunilor, care provin de la
defecte de material sau de fabricaŃie. Deoarece ISOTRONIC nu are nici o influenŃă asupra montajului şi utilizării corecte şi regulamentare, se
poate prelua numai garanŃia pentru caracterul complet şi alcătuirea ireproşabilă. Nu se preia garanŃia şi nici răspunderea pentru pagube sau
pagube consecutive în legătură cu acest produs. Acest lucru este valabil în special dacă au fost efectuate modificări sau încercări de
reparaŃie la aparat, au fost schimbate conexiuni sau au fost utilizate alte piese componente sau dacă în alt mod utilizările incorecte,
manipulările neglijente sau abuzul au condus la deteriorări.
Echipa dvs.
ISOTRONIC
IndicaŃii privind protecŃia mediului
Acest produs, la sfârşitul duratei sale de viaŃă, nu poate fi evacuat pe calea obişnuită a deşeurilor menajere, ci trebuie predat la un punct de
colectare pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul aplicat pe produs, pe instrucŃiunile de
utilizare sau pe ambalajul acestuia. Materialele sunt refolosibile conform marcajelor de pe ele. Prin refolosire, prin valorificare materială sau
prin alte forme de valorificare a aparatelor folosite, aduceŃi o contribuŃie importantă la protecŃia mediului ambiant. Vă rugăm să vă interesaŃi
la autorităŃile locale cu privire la punctul corespunzător de colectare.
Mod de utilizare
Aparat anti-insecte cu lanternă LED
Num rul articolului 73310
LED alb
aprox. 50.000 ore
3 x baterie tip „nasture"1,5 LR44 (incluse)
aprox. 6 metri
D- 72160 Horb
Status: 01/08

Werbung

loading