Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 73310 Gebrauchsanweisung Seite 6

Anti-stich mit led

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Συσκευή Anti-Stich (κατά των τσιµπηµάτων) µε φωτεινή λυχνία ένδειξης
Аξοτιµε πελάτη,
σας συγχαίρουµε που αποκτήσατε ένα ποιοτικό προϊόν της εταιρείας µας. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη θέση σε
λειτουργία και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.
Περιγραφή προϊόντος
Η συσκευή Anti-Stich (κατά των τσιµπηµάτων) µε φωτεινή λυχνία ένδειξης είναι ένας µικροσκοπικός ποµπός στο µέγεθος ενός αναλώσιµου
αναπτήρα. Εκδιώκει εντός µιας περιµέτρου 6 µέτρων στο σπίτι ή στο ύπαιθρο τα έντοµα που τσιµπούν και δαγκώνουν µέσω υψηλών
συχνοτήτων υπέρηχων.
Έναρξη λειτουργίας
1 –
Λειτουργία απώθησης:
-
Η συσκευή Anti-Stich ενεργοποιείται, όταν η ένδειξη „Repeller" (Απωθητήρας) περιστραφεί στη θέση ON (Ενεργό). (Μια πολύ χαµηλή
συχνότητα µπορεί να είναι διακριτή).
-
Για την απενεργοποίηση, περιστρέψτε στη θέση OFF (Ανενεργό)
2 –
οι ενσωµατωµένες φωτεινές λυχνίες ένδειξης
-
ωθώντας ελαφρά προς την κατεύθυνση του βέλους έχετε στη διάθεσή σας ένα εύχρηστο φως.
Η διάρκεια ζωής αντιστοιχεί περίπου σε 50.000 ώρες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης
Πεδία εφαρµογής
Με αυτή τη συσκευή Anti-Stich LED µε πρακτικό λαµπτήρα ένδειξης αποκτάτε ένα προϊόν ποιότητας, το οποίο παρέχει εµφανώς µεγαλύτερη
προστασία π.χ. στα σπορ και το παιχνίδι, στο σπίτι, κατά την εργασία στο ύπαιθρο, σε ελώδης περιοχές και το νερό.
Έναρξη λειτουργίας / Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών
- Για το σκοπό αυτό ξεβιδώστε τη θήκη µπαταριών στην κάτω πλευρά του λαµπτήρα (κατεύθυνση „open" (ανοικτό)),
- Αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούριες. Στο σηµείο αυτό προσέξτε τη σωστή πολικότητα
• Τοποθετήστε 3 µπαταρίες, 1,5 επίπεδου κυψελωτού στοιχείου AG13 µε το θετικό πόλο + προς τα πάνω.
• Αφού εισάγετε τις µπαταρίες ξαναβιδώστε το κάλυµµα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στοιχείο λαµπτήρα:
∆ιάρκεια ζωής λυχνίας ένδειξης:
Τροφοδοσία τάσης:
Περίµετρος δράσης:
Προσοχή: Σηµαντικές οδηγίες για τη µπαταρία
Να αφαιρείτε τις µπαταρίες όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το σκάσιµο των µπαταριών
µπορεί να προκαλέσει µόνιµη βλάβη στη συσκευή.
Οδηγίες για την απόρριψη των µπαταριών:
Οι µπαταρίες υπόκεινται σε σχετική νοµοθεσία. Πρέπει µετά τη χρήση να επιστρέφονται στο σηµείο πώλησης ή σε ένα σηµείο συλλογής
βλαβερών υλικών δηµόσιου αρµόδιου φορέα αποκοµιδής. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα οικιακά
απορρίµµατα, σε σκουπιδοσακούλες, κτλ.. Να δίνετε τις µπαταρίες στο σηµείο συλλογής µεταχειρισµένων µπαταριών µόνο όταν έχουν
εκφορτιστεί και να λαµβάνετε µέτρα για βραχυκυκλώµατα (π.χ. αποσύνδεση των πόλων).
ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σηµαντικό: Η εγγύηση δεν καλύπτει ζηµιές που προέρχονται από µη τήρηση των οδηγιών χρήσης. Η ISOTRONIC δεν φέρει καµία ευθύνη
για τις ζηµιές που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή.
-
Χρησιµοποιείτε το φωτιστικό µόνο στην προβλεπόµενη τάση.
-
Καλώδια τροφοδοσίας και ηλεκτροφόρα καλώδια µε τα οποία είναι συνδεδεµένο το φωτιστικό, θα πρέπει να ελέγχονται για σηµεία ρήξης
ή ελλιπή µόνωσης. Αν διαπιστωθεί σφάλµα ή σε περίπτωση ορατής ζηµιάς, δεν πρέπει να συνεχιστεί η χρήση του φωτιστικού.
-
Λάβετε υπόψη σας ότι σφάλµατα χειρισµού ή σύνδεσης βρίσκονται εκτός της περιοχής
εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη για τέτοιου είδους ζηµιές.
-
Πρέπει πάντα να ελέγχεται αν το φωτιστικό είναι κατάλληλο για τον εκάστοτε χώροχρήσης.
Γενικές υποδείξεις
1.
Οι ηλεκτρικές συσκευές, το υλικό συσκευασίας κ.ο.κ. πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά.
2. Το υλικό συσκευασίας και τα ανταλλακτικά (µεµβράνες, χρησιµοποιηµένα προϊόντα) πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις
περιβαλλοντικές διατάξεις.
3.
Σε περίπτωση µεταβίβασης του προϊόντος, θα πρέπει να παραδώσετε µαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Εγγύηση
Το προϊόν αυτό έχει εγγύηση 2 ετών. Η εγγύηση περιλαµβάνει την αποκατάσταση όλων των προβληµάτων που οφείλονται σε ελαττωµατικό
υλικό ή σφάλµα κατασκευής. Εφόσον η ISOTRONIC δεν έχει κανέναν έλεγχο στη σωστή και ενδεδειγµένη συναρµολόγηση και χειρισµό, η
µοναδική εγγύηση που αναλαµβάνει αφορά την πληρότητα και την άψογη κατάσταση του εξοπλισµού. ∆εν παρέχεται εγγύηση και δεν
αναλαµβάνεται καµία ευθύνη για ζηµιές ή βλάβες που οφείλονται στο προϊόν αυτό. Αυτό ισχύει κυρίως όταν έχουν γίνει τροποποιήσεις ή
απόπειρες επισκευής του προϊόντος, έχουν τροποποιηθεί οι ασφάλειες ή έχουν χρησιµοποιηθεί άλλα µέρη ή για βλάβες που οφείλονται σε
άλλους εσφαλµένους χειρισµούς, αµέλεια ή κακή χρήση.
Με τιµή,
Η οµάδα της ISOTRONIC
Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί στα οικιακά απορρίµµατα µετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα
µέρος συγκέντρωσης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύµβολο επάνω στο προϊόν, οι οδηγίες χρήσης ή η
συσκευασία ειδοποιούν για αυτό. Τα υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ξανά σύµφωνα µε το χαρακτηρισµό τους. Με την
επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση υλικών ή µε άλλες µορφές ανακύκλωσης συνεισφέρετε σηµαντικά στην προστασία του
περιβάλλοντος. Παρακαλούµε να αναζητήσετε στο δήµο σας την αρµόδια υπηρεσία αποκοµιδής.
Οδηγίες χρήσης
Аρ. Είδους 73310
φωτεινή λυχνία ένδειξης, άσπρη
περ. 50.000 ώρες
3 x 1,5 επίπεδα κυψωλωτά στοιχεία LR44 (περιλαµβάνονται)
περ. 6 µέτρα
ελέγχου της ISOTRONIC και συνεπώς η
Ηµεροµηνία εκδόσεως: 01/08
D- 72160 Horb

Werbung

loading