Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 26 00 69 Bedienungsanleitung Seite 7

2,4 ghz digitales babyphone mit monitor

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
2,4 GHz digitale babyfoon
met monitor
Bestelnr. 26 00 69
Beoogd gebruik
Het product is bijv. bedoeld voor de bewaking van een baby in een kinderkamer. In de zender is daarvoor een
videocamera en een microfoon geïntegreerd, in de ontvanger een gekleurd LC-display en een luidspreker.
De voeding van de zender en de ontvanger kan via batterijen/accu's plaatsvinden of via de meegeleverde
netvoedingadapters.
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van dit product. Voorts
bestaat hierbij kans op bijv. kortsluiting, brand of een elektrische schok. Wijzig niets aan dit product en bouw
het niet om!
Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op!
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Zendeenheid met geïntegreerde camera
• Ontvangsteenheid met LC-display
• 2 netvoedingadapters
• Oortelefoon voor aansluiting op de ontvangsteenheid
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
a) Algemeen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het apparaat niet toegestaan.
• Dit product is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen! Kinderen kunnen de ge-
varen niet inschatten die een verkeerd gebruik van elektrische apparaten met zich meebrengt.
Wees daarom bijzonder voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn!
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
b) Gebruik
• Het product is uitsluitend bedoeld voor plaatsing en gebruik in gesloten, droge ruimten bin-
nenshuis. Het product mag niet vochtig of nat worden, levensgevaar door een elektrische
schok!
• Plaats de zend- en ontvangsteenheid zodanig, dat kinderen er niet bij kunnen (zendeenheid
niet in of naast het kinderbedje plaatsen, maar op een afstand van minimaal 2 m). Uiteraard
geldt hetzelfde voor de netvoedingadapter.
• Contactdozen kunnen kinderen fascineren. In een onbewaakt ogenblik kunnen ze voorwer-
pen in de openingen van de contactdoos steken. Dit is levensgevaarlijk aangezien ze hierdoor
een elektrische schok kunnen krijgen!
Voorzie daarom alle contactdozen in uw huis van speciale kinderbeveiligingen om uw kinde-
ren hiertegen te beschermen.
• Het gebruik van dit product dient niet ter vervanging van persoonlijk toezicht op kinderen of
mensen die speciale zorg nodig hebben, maar enkel ter ondersteuning van dit toezicht.
• Gebruik het product niet in ruimtes of onder ongunstige omstandigheden waarbij brandbare
gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn! Explosiegevaar!
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische
belastingen.
• Als het product beschadigd is, dient u het niet meer te gebruiken.
Schakel de contactdoos, waarop de netvoedingadapter is aangesloten, op alle polen uit (bij-
behorende zekeringautomaat uitschakelen of zekering er uitdraaien, schakel vervolgens de
aardlekschakelaar uit). Trek daarna pas de netvoedingadapter uit de contactdoos.
• Schakel het apparaat uit en beveilig het tegen onbedoeld gebruik, als aannemelijk is dat veilig
gebruik niet meer mogelijk is.
Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbaar is beschadigd
- het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen heeft blootgestaan
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vragen hebt die
niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
Tips voor batterijen en accu's
www.conrad.com
• Houd batterijen/accu's buiten bereik van kinderen.
• Laat batterijen/accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kunnen inslikken. Raadpleeg
in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
Versie 03/12
• Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken,
draag daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Explosiegevaar!
• Gewone niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, explosiegevaar! Laad uitsluitend bat-
terijen op, die hiervoor bestemd zijn, gebruik een geschikte oplader.
• Gebruik nooit batterijen en accu´s door elkaar, gebruik ofwel batterijen ofwel accu´s.
• Gebruik geen batterijen/accu;s door elkaar die in verschillende toestanden verkeren (bijv. volle en halfvolle
batterijen resp. accu's).
Elektrosmog?
Het thema „Elektrosmog" is tegenwoordig erg actueel. Over bijna geen enkel ander onderwerp lopen de
diverse meningen van wetenschappers, overheidsinstanties en overgevoelige personen zo ver uiteen. Ter-
wijl de ene kant ontkent dat een gering zend-/stralingsvermogen enig effect heeft op het menselijk lichaam,
gelooft de andere kant dat radiografi sche signalen slaapstoornissen, nervositeit, vermoeidheid en andere
problemen veroorzaken.
Op basis van het kleine zendvermogen is schade voor de gezondheid van uw kind door de video-babysitter
volgens de huidige stand van de kennis uitgesloten.
Daarnaast raden wij u aan een veilige afstand van minimaal twee meter tussen uw baby en de zendeenheid
aan te houden. Plaats de zendeenheid nooit in het kinderbedje of er direct naast.
Vanzelfsprekend dient u ook de netvoedingadapter of andere elektrische apparatuur minimaal twee meter
van uw baby verwijderd te houden. Dit geldt niet alleen voor de evt. aanwezige elektrosmog, maar ook
omwille van veiligheidsredenen.
Bedieningselementen
a) Zendeenheid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Batterijvak
b) Ontvangsteenheid
11 Ontvangstantenne
12 LC-display
13 Led's voor weergave van het geluidsniveau
14 Bus „Audio Out" voor oortelefoon
15 Laagspanningsbus voor externe netvoedingadapter
16 Toets „
17 Volumeregelaar
18 In-/uitschakelaar
19 Toets „
20 Toets „
21 Luidspreker
22 Batterijvak (aan de achterzijde)
Ingebruikname
• De werking van de zend- en ontvangsteenheid kan via batterijen/accu's of via de beide meegeleverde
soortgelijke netvoedingadapters plaatsvinden.
• Schakel beide apparaten via de betreffende in-/uitschakelaar in („ON" = ingeschakeld, „OFF" = uitgescha-
keld).
Nu dient het camerabeeld in de display van de ontvangsteenheid te verschijnen (bovendien wordt de
audio-overdracht geactiveerd).
Het gebruik met accu's in plaats van batterijen is mogelijk. Door de lagere spanning van accu´s
(batterij = 1,5 V, accu = 1,2 V) is de bedrijfsduur echter korter.
Als u toch oplaadbare accu's wilt gebruiken, gebruik dan uitsluitend NiMH-accu's met geringe
zelfontlading.
Zendantenne
IR-led's
Cameraobjectief
Laagspanningsbus voor externe
netvoedingadapter
In-/uitschakelaar
Kanaalkeuzeschakelaar
Opening voor wandmontage
Schakelaar „Alarm" voor alarmfunctie
Schakelaar „Learning" voor program-
meermodus
" voor energiespaarmodus (standby, monitor aan/uit)
" voor het beëindigen van de alarmtoon
" voor de kanaalkeuze
Belangrijk!
Zet op de zendeenheid de schakelaar „Learning" (9) in de stand „OFF" en de kanaalkeuzescha-
kelaar (6) in de stand „CH1". De schakelaar „Alarm" (8) dient in de stand „OFF" te staan.
Bij aansluiting van de netvoedingadapters worden eventueel geplaatste batterijen/accu's uitge-
schakeld.
Is dit niet het geval, bekijk dan de basisinstelling van de schakelaar, zie boven.
1
2
3
5
4
6
11
12
13
14
15
16
7
8
9
10
17
18
19
20
21
22

Werbung

loading