Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies; Productbeschrijving - Conrad Profi-Airbrush-Set Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Conrad professionele airbrushset
Bestelnr. 1166513
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen.
Beoogd gebruik
De Conrad professionele airbrushset is bedoeld voor het spuiten van fijnstgepigmenteerde verven, laser- en
waterverven voor privégebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan.
De compressor is alleen goedgekeurd voor aansluiting op 220-240 V~/50Hz wisselspanning.
Gebruik geen andere vorm van stroomvoorziening.
Het product dient uitsluitend in gesloten ruimtes te worden gebruikt en dus niet in de open lucht.
Contact met vocht moet absoluut worden voorkomen.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van het product.
Bovendien is dit verbonden met gevaren zoals kortsluiting, brand of een elektrische schok.
Het complete product niet wijzigen of ombouwen.
De veiligheidsinstructies dienen zonder voorbehoud te worden opgevolgd.

Veiligheidsinstructies

Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaan-
wijzing vervalt het recht op garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid.
Voor materiÎle schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het
niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke
gevallen vervalt elk recht op garantie.
Een uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzingen in de gebruiksaanwij-
zing.
Lees de volledige gebruiksaanwijzing vóór de ingebruikname goed door, deze bevat be-
langrijke aanwijzingen voor een correcte werking.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het product
niet toegestaan.
• Controleer voor de ingebruikname de compressor en het netsnoer op beschadigingen. Gebruik het product
niet wanneer dit beschadigingen vertoont.
• De compressor voldoet aan veiligheidsklasse II. Gebruik als spanningsbron uitsluitend een stopcontact
van het openbare stroomnet.
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u de netstekker in het stopcontact steekt of eruit verwijdert.
Elektrische schokken zijn levensgevaarlijk.
• Ook in uitgeschakelde toestand is de compressor verbonden met het stroomnet. Om het apparaat volledig
van de netvoeding te scheiden, dient de netstekker uit het stopcontact te worden getrokken.
• Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont. Schakel eerst het betreffende stopcon-
tact stroomvrij (b.v. via de bijbehorende veiligheidsschakelaar) en trek daarna de netstekker voorzichtig
uit het stopcontact. Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer of in beschadigde
toestand.
• Controleer de compressor en het netsnoer regelmatig op eventuele beschadigingen.
• Vermijd zware mechanische belasting van het product. Stel het niet bloot aan hoge temperaturen, sterke
trillingen, hoge vochtigheid of druip- en spatwater.
• Het product is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen niet inschatten welke
gevaren aan het gebruik van elektrische apparatuur zijn verbonden.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• Indien u vragen heeft over de correcte aansluiting of als er problemen zijn waar u in de gebruiksaanwijzing
geen oplossing voor kunt vinden, neemt u dan contact op met onze technische helpdesk of met een andere
elektromonteur.
• Houdt u ook rekening met de veiligheidsvoorschriften in de overige hoofdstukken van deze gebruiksaan-
wijzing.
• Neem bij gebruik van gereedschap tijdens het werken met uw airbrushset de veiligheidsvoorschriften van
de fabrikant van het gereedschap in acht.

Productbeschrijving

Hartelijk dank voor de aankoop van deze airbrushset. Hiermee staat u een compleet airbrushsysteem ter
beschikking.
Het airbrushpistool maakt de fijnste detailwerkzaamheden mogelijk.
De compressor kan eveneens in de woning worden gebruikt, zonder te storen door luide bedrijfsgeluiden.
De bijgevoegde acrylverven kunnen met water worden verdund, zijn onderling mengbaar en niet giftig.
De set overtuigt door de volgende eigenschappen:
• Geluidsarme compressor (olievrij)
• Double-action-pistool (lucht- en verfhoeveelheid zijn gescheiden te regelen met slechts een hendel)
• 0,3 mm-spuitbus voor fijnste detailwerkzaamheden
• 7 ml-verfhouder met deksel op het pistool
• Pistoolhouder op compressor
• 6 Acrylverven op waterbasis
• Additionele mengreservoir
• Flexibele luchtslang, die bij de werkzaamheden niet stoort
Afzonderlijke onderdelen
www.conrad.com
Compressor:
Versie 03/14
(1) Reduceerklep (accessoire)
(2) Luchtaansluiting
(3) Moer
(4) Airbrushhouder
Airbrushpistool:
(8) Afdekking van de sproeier
(9) Afdekking van de naald
(10) Sproeierkop
(11) Bedieningshendel
Ingebruikname
• Verwijder de bovenste moer (3) van de luchtaansluiting van de compressor.
• Plaats de airbrushhouder (4) op de luchtaansluiting op de compressor en schroef deze met de moer (3)
vast.
• Wanneer u de optionele reduceerklep (1) gebruikt, schroef deze dan eveneens op de luchtaansluiting van
de compressor.
• Verbind de grotere wartelmoer van de luchtslang (5) met de luchtaansluiting (2) op de reduceerklep (1)
(indien gebruikt) resp. direct met de luchtaansluiting op de compressor.
• Verbind het andere einde van de luchtslang (5) met de slangaansluiting (14) van het airbrushpistool.
• Vul de verfbeker met verf. De verf moet aanzienlijk meer verdund worden dan bij verven met een normaal
penseel. Ze dient een melkachtige consistentie te hebben.
• De bij de set meegeleverde verven kunnen met water worden verdund.
• Steek de netstekker (6) van de compressor in een stopcontact.
• Schakel de compressor met de aan-uit-schakelaar (7) aan (stand O = uitgeschakeld, stand I = ingescha-
keld).
(5) Luchtslang
(6) Netstekker
(7) Aan/uit-schakelaar
(12) Dop
(13) Instelschroef van de naald
(14) Slangaansluiting
(15) Naald
Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing met de veiligheidsvoorschriften geheel en
zorgvuldig door om een correcte ingebruikneming te kunnen garanderen.
Gebruik bij het werken met het airbrushpistool altijd een geschikt mondkapje.
Zorg voor voldoende ventilatie van uw werkplaats.
Rook en eet niet tijdens het werken of in de directe omgeving.
Bij het gebruik van verfsoorten die brandbare oplosmiddelen bevatten, bestaat explosie-
gevaar. Vermijd daarom open vuur en vonkvorming.
Het gebruik van de reduceerklep (1) uit de accessoires wordt aanbevolen, omdat hierdoor een
instelling van de werkluchtdruk mogelijk wordt.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis