Samsung WF0802W8E Handbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WF0804Y8-02842E-02_NL.indd 1
WF0804Y8-02842E-02_NL.indd 1
WF0802W8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W)
WF0806W8(E/N/S/V/W)
WF0812W8(E/N/S/V/W)
WF0814W8(E/N/S/V/W)
WF0816W8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W)
WF0806Y8(E/N/S/V/W)
WF0812Y8(E/N/S/V/W)
WF0814Y8(E/N/S/V/W)
WF0816Y8(E/N/S/V/W)
Wasmachine
Gebruiksaanwij zing
ongekende
mogelij kheden
Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-
product.
Registreer uw product voor meer volledige service op
www.samsung.com/register
WF0802X8(E/N/S/V/W)
WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0812X8(E/N/S/V/W)
WF0814X8(E/N/S/V/W)
WF0816X8(E/N/S/V/W)
WF0802Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0806Z8(E/N/S/V/W)
WF0812Z8(E/N/S/V/W)
WF0814Z8(E/N/S/V/W)
WF0816Z8(E/N/S/V/W)
2011-06-21
2011-06-21
10:20:13
10:20:13

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Samsung WF0802W8E

  Inhaltszusammenfassung für Samsung WF0802W8E

 • Seite 1 WF0806Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W) WF0812Y8(E/N/S/V/W) WF0812Z8(E/N/S/V/W) WF0814Y8(E/N/S/V/W) WF0814Z8(E/N/S/V/W) WF0816Y8(E/N/S/V/W) WF0816Z8(E/N/S/V/W) Wasmachine Gebruiksaanwij zing ongekende mogelij kheden Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung- product. Registreer uw product voor meer volledige service op www.samsung.com/register WF0804Y8-02842E-02_NL.indd 1 WF0804Y8-02842E-02_NL.indd 1 2011-06-21 2011-06-21 10:20:13 10:20:13...
 • Seite 2 • VRT PLUS™ (Vibration Reduction-technologie, bepaalde modellen) Deze Samsung-wasmachine is zeer stil doordat geluid en trillingen door middel van 3D- vibratiesensoren en smart control-technologie worden geminimaliseerd, waarbij het apparaat zeer weinig trillingen produceert. Hierdoor behoudt de trommel zij n perfecte balans.
 • Seite 3 Deze gebruiksaanwij zing bevat belangrij ke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwij zing voor beschrij vingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de geavanceerde mogelij...
 • Seite 4 Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbij zij nde servicecenter of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en informatie.
 • Seite 5 Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelij k gevaar. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet u voorzichtig zij...
 • Seite 6 veiligheidsvoorschriften BELANGRIJ KE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE WAARSCHUWING De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerd installateur of servicebedrij f. - Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel. Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het apparaat optilt Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220-240V / 50Hz en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat.
 • Seite 7 Buig de voedingskabel niet te veel en trek er niet aan. Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel. Haak de voedingskabel niet achter een metalen plaat, plaats geen zware objecten op de voedingskabel, plaats de voedingkabel niet tussen twee objecten en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter de wasmachine.
 • Seite 8 veiligheidsvoorschriften Was geen items die zij n verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, verf, thinner, alcohol of andere ontvlambare of explosieve stoffen. - Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie. Open de wasmachine nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrij f is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).
 • Seite 9 WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK VOORZICHTIG Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemde stoffen, bij voorbeeld een reinigingsmiddel, stof, voedselresten, enz., trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek. - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming. Het glas aan de voorkant kan bij...
 • Seite 10 veiligheidsvoorschriften Het water dat tij dens een wasprogramma met een hoge temperatuur of droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan. - Als u dit wel doet, loopt u het risico op brandwonden of letsel. Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding(*), tenzij uw wasmachine over een speciaal wasprogramma voor dergelij...
 • Seite 11 Gebruik geen natuurlij ke handzeep in de wasmachine. - Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product, verkleuring, roest of nare geuren. Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak. - Stop sokken en bustehouders in de waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
 • Seite 12: Inhaltsverzeichnis

  inhoud INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE De onderdelen controleren Installatievereisten Elektrische toevoer en aarding Watertoevoer Afvoer Ondergrond Omgevingstemperatuur Installatie in een nis of kast Uw wasmachine installeren DE WAS DOEN Voor het eerst wassen Basisaanwij zingen Het bedieningspaneel gebruiken Kinderslot Geluid uit Eindtij...
 • Seite 13: Installatie Van Uw Wasmachine

  Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kij k goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met het servicecenter van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd tij dens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.
 • Seite 14: Installatievereisten

  installatie van uw wasmachine INSTALLATIEVEREISTEN Elektrische toevoer en aarding Gebruik nooit een verlengsnoer. Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd. WAARSCHUWING Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet: • AC 220-240V / 50Hz, zekering of installatieautomaat •...
 • Seite 15: Afvoer

  Afvoer Samsung adviseert een standpij phoogte van 65 cm. De afvoerslang moet in de slanggeleider op de standpij p worden aangesloten. De standpij p moet breed genoeg zij n, zodat de afvoerslang er goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd.
 • Seite 16 installatie van uw wasmachine STAP 2 De transportbouten verwij deren Voordat u de wasmachine installeert, moet u alle transportschroeven uit de achterzij de van de eenheid verwij deren. 1. Draai alle bouten los met de bij geleverde steeksleutel. Optie 2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat. Doe dit met elke bout.
 • Seite 17 STAP 3 De stelpoten aanpassen Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer makkelij k te bereiken zij n. 1. Schuif de wasmachine op zij n plek. 2. Zet de wasmachine waterpas door de poten handmatig naar binnen of naar buiten te draaien.
 • Seite 18 installatie van uw wasmachine De watertoevoerslang aansluiten 1. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de toevoer aan de achterzij de van de wasmachine. Schroef de slang met de klok mee helemaal naar binnen. 2. Sluit de watertoevoerslang aan op de kraan. Optie Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer.
 • Seite 19 De afvoerslang aansluiten Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst: 1. Over de rand van de gootsteen: de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden.
 • Seite 20: Voor Het Eerst Wassen

  Het moeilij kste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is bepalen welke was u het eerste wilt doen. VOOR HET EERST WASSEN Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud (dus zonder wasgoed).
 • Seite 21: Basisaanwij Zingen

  BASISAANWIJ ZINGEN 1. Stop de was in de wasmachine. Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 30. WAARSCHUWING • Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken. •...
 • Seite 22: Het Bedieningspaneel Gebruiken

  de was doen HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN DIGITAAL GRAFISCH Weergave van de resterende tij d voor het wasprogramma, alle DISPLAY wasinformatie en foutmeldingen. Kies het draaipatroon en de centrifugesnelheid voor het programma. Kij k voor meer informatie in het gedeelte "Kleding wassen met behulp van de knop voor programmakeuze".
 • Seite 23 • Er wordt geadviseerd gebruik te maken van een neutraal wasmiddel tij dens het wolprogramma, voor betere wasresultaten en betere bescherming van de wolvezels. Het wolwasprogramma van deze machine is gecertifi ceerd met het Woolmark voor het wassen van in de machine wasbare Woolmark-producten.
 • Seite 24 de was doen Voor het snel wassen van licht bevuilde weefsels en minder dan 2 kg wasgoed. Dit programma neemt minimaal ongeveer 15 minuten in beslag, maar kan variëren afhankelij k van waterdruk, hardheid van het water, temperatuur van toegevoerd water, kamertemperatuur, type en hoeveelheid wasgoed en ernst van de vervuiling, gebruikt wasmiddel, onevenwichtige lading, schommelingen in de elektriciteitsvoorziening en SELECTIEKNOP...
 • Seite 25: Kinderslot

  Kinderslot Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewij zigd. In- en uitschakelen Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelij kertij d gedurende tenminste 3 seconden op de knoppen Temp.
 • Seite 26: Eindtij D

  de was doen Eindtij d U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tij dstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is.
 • Seite 27: Eco Bubble

  Eco Bubble Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelij kmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het weefsel door. De bellenfunctie is beschikbaar in elk programma behalve het programma Trommel reinigen. De beschikbaarheid van de functie is als volgt. De bellenfunctie wordt gean- Programma Bellenfunctie...
 • Seite 28: Kleding Wassen Met Behulp Van De Programmakeuzeknop

  Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop Met het automatische controlesysteem "Fuzzy Control" van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastij d en snelheid in.
 • Seite 29: Kleding Handmatig Wassen

  Kleding handmatig wassen U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen. 1. Schakel de watertoevoer in. 2. Druk op de Aan/Uit-knop van de wasmachine. 3. Open de deur. 4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
 • Seite 30: Informatie Over Wasmiddelen En Toevoegingen

  de was doen De laadcapaciteit bepalen Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelij k niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.
 • Seite 31: Wasmiddellade

  Wasmiddellade De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Stop alle middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start. Maak de wasmiddellade niet open terwij l uw wasmachine draait. Anders kunt u heet water of stoom over u heen krij gen. 1.
 • Seite 32: Trommel Reinigen

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd. TROMMEL REINIGEN Dit is een automatisch reinigingsprogramma waarmee de schimmelvorming die mogelij k in de wasmachine is ontstaan, wordt verwij...
 • Seite 33: De Wasmachine Laten Leeglopen In Een Noodgeval

  De automatische alarmfunctie voor Trommel reinigen • Wanneer het indicatielampje 'Trommel reinigen' en het lampje op de programmakeuzeknop na een wasprogramma branden, duidt dit erop dat de trommel moet worden gereinigd. In dat geval haalt u het wasgoed uit de machine, schakelt u het apparaat in en reinigt u de trommel door het programma Trommel reinigen uit te voeren.
 • Seite 34: Het Vuilfi Lter Reinigen

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine HET VUILFILTER REINIGEN We raden aan om het vuilfi lter 5 of 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "5E" wordt weergegeven. (Raadpleeg "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" in de voorgaande sectie.) Als zich vreemde voorwerpen ophopen in het vuilfi...
 • Seite 35: De Wasmiddellade En De Uitsparing Reinigen

  DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN 1. Druk de vergrendeling binnen in de Vergrendeling wasmiddellade in en trek deze naar buiten. Vakje voor vloeibaar wasmiddel 2. Haal de verdeler voor wasverzachter en het (optie) vakje voor vloeibaar wasmiddel (optioneel) uit de wasmiddellade.
 • Seite 36: Een Bevroren Wasmachine Repareren

  reiniging en onderhoud van uw wasmachine EEN BEVROREN WASMACHINE REPAREREN Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevriest, doet u het volgende: 1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact. 2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken. 3.
 • Seite 37: Controleer Deze Punten Bij Problemen Met Uw

  U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of geopend worden. uitgeschakeld is openen. Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blij ft voordoen. problemen oplossen en informatiecodes _37 WF0804Y8-02842E-02_NL.indd Sec11:37 WF0804Y8-02842E-02_NL.indd Sec11:37...
 • Seite 38 • Bel het servicecenter. cE/3E/Uc Bel het servicecenter van Samsung of uw plaatselij ke Samsung-dealer wanneer er een code verschij nt die hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt. 38_ problemen oplossen en informatiecodes WF0804Y8-02842E-02_NL.indd Sec11:38 WF0804Y8-02842E-02_NL.indd Sec11:38...
 • Seite 39: Programmaoverzicht (Normale Modellen: Wf08**W**-/Wf08**Y**-Serie)

  programmaoverzicht PROGRAMMAOVERZICHT (NORMALE MODELLEN: WF08**W**-/ WF08**Y**-SERIE) ( gebruikersoptie) WASMIDDEL Centrifugesnelheid (max.) toeren/min Max. lading Max. temp. PROGRAMMA Wasver- WF0806 WF0804 WF0802 (kg) (˚C) Voorwas Hoofdwas zachter WF0816 WF0814 WF0812 Katoen 1600 1400 1200 Synthetisch 1200 1200 1200 Jeans Beddengoed Donkere kleding 1200 1200 1200...
 • Seite 40: Programmaoverzicht (Vrt-Modellen: Wf08**X**-/Wf08**Z**-Serie)

  programmaoverzicht PROGRAMMAOVERZICHT (VRT-MODELLEN: WF08**X**-/WF08**Z**- SERIE) ( gebruikersoptie) WASMIDDEL Centrifugesnelheid (max.) toeren/min Max. lading Max. temp. PROGRAMMA Wasver- WF0806 WF0804 WF0802 (kg) (˚C) Voorwas Hoofdwas zachter WF0816 WF0814 WF0812 Katoen 1600 1400 1200 Synthetisch 1200 1200 1200 Jeans Beddengoed Donkere kleding 1200 1200 1200...
 • Seite 41: Wasvoorschriften

  appendix WASVOORSCHRIFTEN De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strij ken (indien nodig staat er ook informatie over stomen). Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwij zingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelij...
 • Seite 42: Specifi Caties

  appendix SPECIFICATIES TYPE WASMACHINE – VOORLADER WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8 AFMETINGEN WF0812Y8/WF0814Y8/WF0816Y8 598 x 600 x 844 mm (B x D x H) WATERDRUK 50 kPa ~ 800 kPa HOEVEELHEID WATER ℓ WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8 NETTO GEWICHT WF0812Y8/WF0814Y8/WF0816Y8 67 kg WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT 8,0 kg WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8...
 • Seite 43 SPECIFICATIES TYPE WASMACHINE – VOORLADER WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0812X8/WF0814X8/WF0816X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8 AFMETINGEN WF0812Z8/WF0814Z8/WF0816Z8 598 x 600 x 844 mm (B x D x H) WATERDRUK 50 kPa ~ 800 kPa HOEVEELHEID WATER ℓ WF0806X8/WF0816X8 WF0804X8/WF0802X8/WF0814X8/WF0812X8 WF0806Z8/WF0816Z8 WF0804Z8/WF0802Z8/WF0814Z8/WF0812Z8 NETTO GEWICHT 72 kg 71 kg WAS- EN CENTRIFUGECAPACITEIT 8,0 kg WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8...
 • Seite 44 VRAGEN OF OPMERKINGEN? Land OF BEZOEK ONZE WEBSITE NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com www.samsung.com/be (Dutch) BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com Codenr. DC68-02842E-02_NL WF0804Y8-02842E-02_NL.indd Sec2:44...
 • Seite 45 WF0814Z8(E/N/S/V/W) WF0816Y8(E/N/S/V/W) WF0816Z8(E/N/S/V/W) Lave-linge Manuel d'utilisation Un monde de possibilités Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Afi n de bénéfi cier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l’adresse www.samsung.com/register WF0804Y8-02842E-02_FR.indd 1 WF0804Y8-02842E-02_FR.indd 1 2011-06-21 2011-06-21...
 • Seite 46 A. • Lavage avec Eco Bubble Le système Eco Bubble de Samsung permet d’améliorer le niveau de propreté tout en prenant un grand soin des tissus. Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.
 • Seite 47 Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profi ter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section «...
 • Seite 48 Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afi n de tirer pleinement profi t de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.
 • Seite 49 Lisez attentivement toutes les consignes avant d’utiliser l’appareil. Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l’employez. Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge.
 • Seite 50 consignes de sécurité SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT POUR L'INSTALLATION AVERTISSEMENT L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifi é. - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.
 • Seite 51 N'utilisez pas de transformateur électrique. - Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique. N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fi xée. - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
 • Seite 52 consignes de sécurité Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance infl ammable ou explosive. - Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion. Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à...
 • Seite 53 Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents. - Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION ATTENTION Si le lave-linge est souillé par des corps étrangers tels que détergent, saletés, déchets alimentaires etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge à...
 • Seite 54 consignes de sécurité Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil. - Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
 • Seite 55 N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec. - Ceci pourrait entraîner une combustion ou une infl ammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
 • Seite 56 contenu INSTALLER LE LAVE-LINGE Vérifi cation des pièces Respect des conditions d'installation Alimentation électrique et mise à la terre Arrivée d'eau Vidange Température ambiante Encastrement dans une niche ou installation dans un placard Installation de votre lave-linge EFFECTUER UN LAVAGE Premier lavage Consignes élémentaires Panneau de commande...
 • Seite 57 Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifi ez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci- dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung. Plan de travail Manette d'ouverture Tiroir à...
 • Seite 58 installer le lave-linge RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION Alimentation électrique et mise à la terre N'utilisez jamais de rallonge. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge. AVERTISSEMENT En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes : •...
 • Seite 59 Vidange Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65 cm. Fixez le tuyau de vidange à la pince prévue à cet effet, puis introduisez-le dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation doit être suffi samment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge.
 • Seite 60 installer le lave-linge ÉTAPE 2 Enlever les vis de transport Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever les quatre ou cinq vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. 1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie. Option 2.
 • Seite 61 ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles. 1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. 2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner manuellement les pieds vers la gauche ou vers la...
 • Seite 62 installer le lave-linge Raccorder le tuyau d’arrivée d’eau 1. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre. 2. Raccordez le tuyau d’arrivée d’eau au robinet comme indiqué...
 • Seite 63 Raccordement du tuyau de vidange L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes : 1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni.
 • Seite 64 Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus diffi cile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier. PREMIER LAVAGE Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est- à-dire sans charger de linge dans le tambour).
 • Seite 65 CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES 1. Chargez votre linge dans le tambour. Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 30. AVERTISSEMENT • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
 • Seite 66 effectuer un lavage PANNEAU DE COMMANDE AFFICHAGE Affi che le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations NUMÉRIQUE relatives au programme et les messages d'erreur. Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à...
 • Seite 67 Laine - Lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg. • Le programme Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afi...
 • Seite 68 effectuer un lavage Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défi ler les différentes options : Repassage facile Trempage Intensif Repassage facile + Trempage Repassage facile + Intensif Trempage+ Intensif Repassage facile + Intensif + Trempage arrêt “Repassage facile” : Utilisez cette option pour préparer votre linge afi n qu'il puisse être repassé...
 • Seite 69 Sécurité enfant La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons, de telle sorte que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifi é. Activation/Désactivation Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons Température et Rinçage pendant 3 secondes.
 • Seite 70 effectuer un lavage Arrêt différé Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un Arrêt différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affi chée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera. 1.
 • Seite 71 Eco Bubble Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement. La fonction « Eco Bubble » est disponible pour tous les programmes, sauf le programme « Nettoyage tambour ». Voici un tableau récapitulatif de la disponibilité de la fonction : Annulation de la fonction Programme Fonction «...
 • Seite 72 Votre nouveau lave-linge vous simplifi e la tâche grâce au système de contrôle automatique "Fuzzy Control" de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge défi nit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.
 • Seite 73 Laver du linge en fonction manuelle Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme. 1. Ouvrez l'arrivée d'eau. 2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du lave-linge. 3. Ouvrez le hublot. 4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge. 5.
 • Seite 74 effectuer un lavage Prélaver du coton Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.
 • Seite 75 Tiroir à lessive Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge. N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
 • Seite 76 nettoyage et entretien de votre lave-linge Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie. NETTOYAGE TAMBOUR Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.
 • Seite 77 Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour • Si le message « ECO Drum Clean » (Nettoyage tambour) s'affi che à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme s'allume après un lavage, cela signifi e que le nettoyage de la cuve (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le programme Nettoyage tambour.
 • Seite 78 nettoyage et entretien de votre lave-linge NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS Il est conseillé de nettoyer le fi ltre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affi che (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » dans la section précédente.). Si des substances étrangères s'accumulent dans le fi...
 • Seite 79 NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR 1. Appuyez sur la manette d'ouverture située Manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce Compartiment à lessive liquide dernier. (en option) 2. Retirez le séparateur d’adoucissant et le compartiment à...
 • Seite 80 nettoyage et entretien de votre lave-linge RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé : 1. Débranchez le lave-linge. 2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau. 3.
 • Seite 81 Le hublot ne s’ouvre que 3 minutes après l’arrêt ou la désactivation ne s'ouvre pas. du lave-linge. Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche. codes d'erreur et de dépannage _37 WF0804Y8-02842E-02_FR.indd Sec11:37 WF0804Y8-02842E-02_FR.indd Sec11:37...
 • Seite 82 Contactez le service après-vente. cE/3E/Uc Si un code non répertorié dans ce tableau s'affi che ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung. 38_ codes d'erreur et de dépannage WF0804Y8-02842E-02_FR.indd Sec11:38 WF0804Y8-02842E-02_FR.indd Sec11:38...
 • Seite 83 tableau des programmes TABLEAU DES PROGRAMMES (MODÈLES NORMAUX : SÉRIE WF08**W** / WF08**Y**) ( au choix) LESSIVE Vitesse d'essorage maxi. (tr/min) Tempéra- Charge maxi. PROGRAMME ture maxi. WF0806 WF0804 WF0802 (kg) Prélavage Lavage Adouci. (˚C) WF0816 WF0814 WF0812 Coton 1600 1400 1200 Synthétiques...
 • Seite 84 tableau des programmes TABLEAU DES PROGRAMMES (MODÈLES VRT : SÉRIE WF08**X** / WF08**Z**) ( au choix) LESSIVE Vitesse d'essorage maxi. (tr/min) Tempéra- Charge maxi. PROGRAMME ture maxi. WF0806 WF0804 WF0802 (kg) Prélavage Lavage Adouci. (˚C) WF0816 WF0814 WF0812 Coton 1600 1400 1200 Synthétiques...
 • Seite 85 annexe TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés).
 • Seite 86 annexe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPE LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8 DIMENSIONS WF0812Y8/WF0814Y8/WF0816Y8 L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm PRESSION DE L'EAU 50 kPa ~ 800 kPa VOLUME D’EAU ℓ WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8 CONSOMMATION D’EAU WF0812Y8/WF0814Y8/WF0816Y8 67 kg CAPACITÉ...
 • Seite 87 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPE LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0812X8/WF0814X8/WF0816X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8 DIMENSIONS WF0812Z8/WF0814Z8/WF0816Z8 L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm PRESSION DE L'EAU 50 kPa ~ 800 kPa VOLUME D’EAU ℓ WF0806X8/WF0816X8 WF0804X8/WF0802X8/WF0814X8/WF0812X8 WF0806Z8/WF0816Z8 WF0804Z8/WF0802Z8/WF0814Z8/WF0812Z8 CONSOMMATION D’EAU 72 kg 71 kg CAPACITÉ...
 • Seite 88 APPELEZ LE OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com www.samsung.com/be (Dutch) BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com N° code DC68-02842E-02_FR WF0804Y8-02842E-02_FR.indd Sec5:44...
 • Seite 89 WF0814Y8(E/N/S/V/W) WF0814Z8(E/N/S/V/W) WF0816Y8(E/N/S/V/W) WF0816Z8(E/N/S/V/W) Waschmaschine Benutzerhandbuch imagine the possibilities Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter www.samsung.com/register WF0804Y8-02842E-02_DE.indd 1 WF0804Y8-02842E-02_DE.indd 1 2011-06-21 2011-06-21 10:23:07 10:23:07...
 • Seite 90 • VRT PLUS™ (VibrationsReduktionsTechnologie, ausgewählte Modelle) Diese Samsung-Waschmaschine arbeitet sehr leise und minimiert Lärm und Vibrationen mit Hilfe von 3D-Vibrationsfühlern und intelligenter Steuerungstechnologie, die deren Hilfe die Maschine stets so vibrationsarm wie nur möglich laufen kann.Dabei bleibt die Waschtrommel immer perfekt ausbalanciert.
 • Seite 91 Bettwäsche, Handtücher usw. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pfl ege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“...
 • Seite 92 Sicherheitsinformationen Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pfl ege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.
 • Seite 93 Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden Wie in allen mit Strom betriebenen Geräten mit beweglichen Bauteilen besteht ein potenzielles Risiko. Um dieses Gerät sicher einsetzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen. Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen.
 • Seite 94 Sicherheitsinformationen WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION WARNUNG Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. - Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts. Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220-240V / 50Hz und verwenden Sie den Stecker nur für dieses Gerät.
 • Seite 95 Verwenden Sie keinen Stromtrafo. - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verwenden Sie niemals Netzstecker oder Netzkabel, die beschädigt sind, oder eine lose Wandsteckdose. - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark. Verknoten und Befestigen Sie das Netzkabel nicht.
 • Seite 96 Sicherheitsinformationen Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke. - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion. Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).
 • Seite 97 VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB VORSICHT Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch. - Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost. Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden.
 • Seite 98 Sicherheitsinformationen Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfl ießende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren. - Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr. Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt. - Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pfl...
 • Seite 99 Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine. - Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen. Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz. - Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
 • Seite 100 Inhalt ANSCHLIESSEN DER Überprüfen der Teile WASCHMASCHINE Anschlussvoraussetzungen Stromnetz und Erdung Wasserzufuhr Abpumpen Aufstellung Umgebungstemperatur Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank Aufstellen der Waschmaschine WASCHBETRIEB Vor dem ersten Waschgang Grundlegende Erklärungen Verwenden der Bedieneinheit Kindersicherung Signalton aus Programmendevorwahl Individualprogramm Eco Bubble Waschen mit dem Programmwahlschalter Mit manuellen Einstellungen waschen...
 • Seite 101: Anschliessen Der Waschmaschine

  Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung. Arbeitsfl äche Entriegelungshebel Waschmittelbehälter...
 • Seite 102: Anschlussvoraussetzungen

  Anschließen der Waschmaschine ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN Stromnetz und Erdung Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel. Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine. WARNUNG Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt: • AC 220-240V / 50Hz abgesichert (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat) •...
 • Seite 103: Abpumpen

  Abpumpen Samsung empfi ehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt. Aufstellung Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen.
 • Seite 104 Anschließen der Waschmaschine SCHRITT 2 Transportsicherungen entfernen Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen. 1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel. Option 2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Option Öffnung.
 • Seite 105 SCHRITT 3 Stellfüße ausrichten Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfl uss leicht erreichbar sind. 1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle. 2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.
 • Seite 106 Anschließen der Waschmaschine Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss: 1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest. 2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an.
 • Seite 107 AquaSchlauch (bestimmte Modelle) anschließen Der AquaSchlauch wurde erfunden, um Ihnen perfekten Schutz vor Überschwemmungen zu bieten. Das System gehört zum Frischwasserzubehörschlauch und es unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung • Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasseranschluss an.
 • Seite 108 Anschließen der Waschmaschine Abwasserschlauch anschließen Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen: 1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein.
 • Seite 109: Vor Dem Ersten Waschgang

  Waschbetrieb Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll. VOR DEM ERSTEN WASCHGANG Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.
 • Seite 110: Verwenden Der Bedieneinheit

  Waschbetrieb VERWENDEN DER BEDIENEINHEIT GRAFISCHE DIGI- Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle TALANZEIGE Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28) <Katoen+Coton>...
 • Seite 111 <Babykleding+Bébé coton> (Babywäsche) - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt. <Wol+Laine> (Wolle) - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen.
 • Seite 112 Waschbetrieb Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird: Leichtbügeln Einweichen Intensiv Leichtbügeln + Einweichen Leichtbügeln + Intensiv Einweichen + Intensiv Leichtbügeln + Intensiv + Einweichen “Leichtbügeln”: Mit dieser Option bereiten Sie Ihre Wäsche vor, damit sie leichter gebügelt werden kann.
 • Seite 113: Kindersicherung

  Kindersicherung Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann. Aktivieren/Deaktivieren Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten <Temp.+Température> Temperatur und <Spoelen+Rinçage> Spülen gleichzeitig drei Sekunden lang. “Kindersicherung ”...
 • Seite 114: Programmendevorwahl

  Waschbetrieb Programmendevorwahl Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet. 1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
 • Seite 115: Eco Bubble

  Eco Bubble Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen. Die Sprudlerfunktion steht in allen Programmen, außer der Trommelreinigung zur Verfügung, in folgender Weise zur Verfügung: Programm Sprudlerfunktion Beenden der Sprudlerfunktion Baumwolle, Pfl...
 • Seite 116: Waschen Mit Dem Programmwahlschalter

  Waschbetrieb Waschen mit dem Programmwahlschalter Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein. 1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
 • Seite 117: Mit Manuellen Einstellungen Waschen

  Mit manuellen Einstellungen waschen Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden. 1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf. 2. Drücken Sie die <Aan+Uit/Marche/Arrêt> Ein/Aus-Taste der Waschmaschine. 3. Öffnen Sie die Gerätetür. 4.
 • Seite 118: Waschmittel Und Zusätze

  Waschbetrieb Bestimmen der Füllmenge Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten. Gewebeart Füllmenge WF0806 / WF0804 / WF0802 Modell WF0816 / WF0814 / WF0812 Baumwolle –...
 • Seite 119: Waschmittelbehälter

  Waschmittelbehälter Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten. Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf. 1.
 • Seite 120: Trommelreinigung

  Reinigung und Pfl ege Ihrer Waschmaschine Durch gute Pfl ege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer. TROMMELREINIGUNG Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden. 1. Drücken Sie die <Aan+Uit/Marche/Arrêt> Ein/Aus-Taste. 2.
 • Seite 121: Notfall-Abpumpen

  Die Alarmfunktion für die Trommelreinigung • Wenn nach einer Wäsche im Display die Anzeige „Trommelreinigung“ und zugleich die Lampe am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommelreinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Trommelreinigungsprogramm.
 • Seite 122: Reinigen Der Fremdkörperfalle

  Reinigung und Pfl ege Ihrer Waschmaschine REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ im vorigen Abschnitt.) Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Sprudlerfunktion zurück. Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.
 • Seite 123: Waschmittelbehälter Und Einschub Reinigen

  WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN 1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Entriegelungshebel Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Flüssigwaschmittelfach Sie den Waschmittelbehälter heraus. (Zubehör) 2. Nehmen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Trennwand des Weichspülerfachs 3. Waschen Sie alle Teile unter fl ießendem Wasser. 4.
 • Seite 124: Wenn Die Waschmaschine Eingefroren Ist

  Reinigung und Pfl ege Ihrer Waschmaschine WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor. 1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose. 2.
 • Seite 125: Kontrollieren Sie Diese Punkte, Wenn Ihre Waschmaschine

  Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der lässt sich nicht öffnen. Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum. Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit _37 WF0804Y8-02842E-02_DE.indd Sec11:37 WF0804Y8-02842E-02_DE.indd Sec11:37...
 • Seite 126 Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung. Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung. 38_ Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit WF0804Y8-02842E-02_DE.indd Sec11:38...
 • Seite 127: Übersicht Über Die Waschprogramme (Normale Modelle: Serie Wf08**W** / Wf08**Y**)

  Übersicht über die Waschprogramme ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME (NORMALE MODELLE: SERIE WF08**W** / WF08**Y**) ( bei Bedarf) Max. Schleudergeschwindig- WASCHMITTEL Max. Wä- Max Tempe- keit (in U/min) PROGRAMM schemenge ratur Hauptwasch- WF0806 WF0804 WF0802 (in kg) (˚ C) Vorwäsche Weichspüler mittel WF0816 WF0814...
 • Seite 128: Übersicht Über Die Waschprogramme

  Übersicht über die Waschprogramme ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME (VRT-MODELLE: SERIE WF08**X** / WF08**Z**) ( bei Bedarf) Max. Schleudergeschwindig- WASCHMITTEL Max. Wä- Max Tempe- keit (in U/min) PROGRAMM schemenge ratur Hauptwasch- WF0806 WF0804 WF0802 (in kg) (˚ C) Vorwäsche Weichspüler mittel WF0816 WF0814 WF0812...
 • Seite 129: Erklärung Der Pfl Egesymbole

  Anhang ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE Die folgenden Symbole sind Pfl egehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügen (und ggf. Reinigungshinweise). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pfl egehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.
 • Seite 130: Technische Daten

  Anhang TECHNISCHE DATEN FRONTLADER WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8 ABMESSUNGEN WF0812Y8/WF0814Y8/WF0816Y8 598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H) WASSERDRUCK 50 kPa ~ 800 kPa WASSERVERBRAUCH ℓ WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8 NETTOGEWICHT WF0812Y8/WF0814Y8/WF0816Y8 67 kg WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT 8,0 kg WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0812W8/WF0814W8/WF0816W8 MODELL...
 • Seite 131 TECHNISCHE DATEN FRONTLADER WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0812X8/WF0814X8/WF0816X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8 ABMESSUNGEN WF0812Z8/WF0814Z8/WF0816Z8 598 mm (B) × 600 mm (T) × 844 mm (H) WASSERDRUCK 50 kPa ~ 800 kPa WASSERVERBRAUCH ℓ WF0806X8/WF0816X8 WF0804X8/WF0802X8/WF0814X8/WF0812X8 WF0806Z8/WF0816Z8 WF0804Z8/WF0802Z8/WF0814Z8/WF0812Z8 NETTOGEWICHT 72 kg 71 kg WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT 8,0 kg WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0812X8/WF0814X8/WF0816X8 MODELL...
 • Seite 132 RUFEN SIE UNS AN ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com www.samsung.com/be (Dutch) BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr (French) LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com Code-Nr.

Inhaltsverzeichnis