Herunterladen  Diese Seite drucken

Blaupunkt Lavender 1224 Bedienungsanleitung

Luftreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Lavender 1224
BAP-HC-I1224-U16X
Air Purifier
EN
Instruction manual
Luftreiniger
DE
Bedienungsanleitung
Oczyszczacz powietrza
PL
Instrukcja obsługi
Page:
2 – 10
Seite:
11 - 20
Strony
21 - 30

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt Lavender 1224

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt Lavender 1224

 • Seite 1 Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Air Purifier Page: 2 – 10 Instruction manual Luftreiniger Seite: 11 - 20 Bedienungsanleitung Oczyszczacz powietrza Strony 21 - 30 Instrukcja obsługi...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  LV 1224 CONTEST IMPORTANT SAFEGUARDS ............2 MAIN PARTS ................4 OPERATION ................5 CLEANING AND MAINTENANCE ............ 7 TROUBLE SHOOTING TIPS ............10 INHALTSVERZEICHNIS SICHERHEITSHINWEISE ............12 HAUPTTEILE DES GERÄTES ............14 BEDIENUNGSANLEITUNG ............15 REININGUNG UND WARTUNG ............. 17 HINWEISE ZU PROBLEMLÖSUNGEN ..........
 • Seite 3: Important Safeguards

  LV 1224 IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following: 1. Read all instructions before using the appliance. 2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 230VAC electrical outlet.
 • Seite 4 LV 1224 12. Keep unit away from heated surfaces and open flames. 13. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts.
 • Seite 5: Main Parts

  LV 1224 MAIN PARTS Pre-charcoal (Activated-Carbon) UV-c lamp Filter UV light shield Lock & Release button True HEPA Rear grilles filter Unit body...
 • Seite 6: Operation

  LV 1224 OPERATION PREPARING FOR FIRST USE 1. Carefully unpack your air purifier from the box and remove from the plastic bag . 2. Select a firm, level, and flat location. For proper a ir flow, place the unit at least 1 foot from any wall or furniture.
 • Seite 7 LV 1224 (1= lowest speed setting; 5= highest speed setting) To turn the air purifier off, press the On/Off Button. TIMER FUNCTION: This function will work in any mode. The timer function allows you to set the length of operation from 1 hour (1H) to 8 hours (8H). Press Timer Button to set your desired operation time.
 • Seite 8: Cleaning And Maintenance

  LV 1224 CLEANING AND MAINTENANCE Figure 2 CLEANING or REPLACING HEPA FILTER (See Figure 2) 1. Turn off and unplug the unit. Press the lock & release button and remove the rear cover from the unit. 2. Take out the used filter and discard it properly.
 • Seite 9 LV 1224 CLEANING PRE-FILTER (See Figure 3) 1. Turn off and unplug the unit. 2. Press the Lock & Release Button and remove the Rear Cover from the unit. 3. Remove the pre-filter from the HEPA Filter. Clean the pre-filter with vacuum brush attachment of your vacuum cleaner.
 • Seite 10 LV 1224 Figure 4 MAINTENANCE 1. The air purifier should be checked once a month. 2. Clean the pre-filter with the vacuum cleaner, which will remove lint and dirt. Use a clean, dry, soft cloth to wipe the external surface of unit.
 • Seite 11: Trouble Shooting Tips

  LV 1224 TROUBLE SHOOTING TIPS If the air purifier shuts off unexpectedly, safety features may have been activated to prevent damage or injury. If this happens: 1. Make sure the air purifier is plugged into a working electrical outlet.
 • Seite 12 LV 1224 Luftreiniger Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Bedienungsanleitung...
 • Seite 13: Sicherheitshinweise

  LV 1224 SICHERHEITSHINWEISE Während des Benutzens von elektrischen Geräten, soll man immer besondere Sicherheitshinweise beachten um das Risiko eines Feuers, eines Stromschlags und andere Verletzungen zu vermeiden. Zu diesen Sicherheitsmaßnahmen gehören: 1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Anleitung genau durch.
 • Seite 14 LV 1224 verwenden. Jede andere Inbetriebnahme des Gerätes kann zu einem Feuer, Schlagstrom oder anderen Verletzungen führen. 10. Sie sollen das Gerät nicht draußen benutzen. 11. Verstopfen Sie NIE die Luftein- und ausläβe, die Abdeckung oder die Steckdosen; stellen Sie das Gerät nicht auf die weichen Flächen wie Betten oder Sofas – das kann zum Hinfallen des Gerätes führen und dadurch die Luftwege des Gerätes...
 • Seite 15: Hauptteile Des Gerätes

  LV 1224 HAUPTTEILE DES GERÄTES UV Lampe Vorfilter Lampe Abdeckung Taste zum Freilassen Blockieren True HEPA Hintere filter Abdeckung Gehäuse des Gerätes...
 • Seite 16: Bedienungsanleitung

  LV 1224 BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DE INBETRIEBNAHME 1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung heraus und entnehmen Sie es aus der Folie.. 2. Wählen Sie eine feste, flache Stelle. Um den richtigen Luftstrom zu ermöglichen, stellen Sie das Gerät in einem Mindestabstand von 30cm zu Möbeln und Wänden.
 • Seite 17 LV 1224 2. Schalten Sie die UV-Lampe ein, drücken Sie dazu die EIN/AUS UV Taste . Drücken Sie auf die Geschwindigkeitskontrolle des Ventilators, um die Geschwindigkeit von 1-5 einzusetzen (1- die niedrigste Geschwindigkeit, 5 – die höchste Geschwindigkeit). Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die EIN/AUS Taste.
 • Seite 18: Reiningung Und Wartung

  LV 1224 REININGUNG UND WARTUNG Abbildung 2 REINIGUNG UND WECHSELN DES FILTERS (SEHEN SIE DIE ABBILDUNG 2) 1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Drücken Sie auf die Freilassen Taste und entfernen Sie die hintere Abdeckung.
 • Seite 19 LV 1224 auf dem LED-Display aufleuchtet. Um die neuen Filter zu erwerben, setzen Sie sich mit dem Verkäufer in Verbindung. VORFILTER REINIGUNG (sehen Sie die Abbildung 3) 1. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
 • Seite 20 LV 1224 die Abdeckung aus. Um die UV-Lampe herauszuziehen, drehen Sie sie um ¼ und schieben Sie sie aus der Fassung heraus. Um die UV-Lampe wieder einzusetzen, schieben Sie sie wieder in die Fassung ein und drehen Sie sie um ¼.
 • Seite 21: Hinweise Zu Problemlösungen

  LV 1224 3. Benutzen Sie ein sauberes, trockenes Tuch um das Auβerseite des Gerätes zu reinigen. WICHTIG: Stecken Sie weder Ihre Finger noch andere Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes. WARNUNG: Verwenden Sie kein Benzin, Kraftstoffe, Verdünnungsmittel oder andere starke Reinigungsmittel; sie können das Gerät beschädigen. Benutzen Sie NIEMALS den Alkohol oder das Lösungsmittel.
 • Seite 22 LV 1224 Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi...
 • Seite 23: Środki Ostrożności

  LV 1224 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem oraz obrażeń osób w związku z czym należy: 1. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać...
 • Seite 24 LV 1224 10. Nie używać urządzenia na zewnątrz. 11. NIGDY nie należy blokować wlotów i wylotów powietrza, ustawiać urządzenie na miękkich powierzchniach takich jak łóżko czy kanapa, ponieważ może to spowodować przewrócenie urządzenia I zablokowanie jego wlotów i wylotów powietrza.
 • Seite 25: Główne Części

  LV 1224 GŁÓWNE CZĘŚCI Lampa UV Filtr wstępny Pokrywa ochronna UV Przycisk blokujący i zwalniający Filtr Tylne kratki True HEPA Urządzenie główne...
 • Seite 26: Działanie

  LV 1224 DZIAŁANIE PIERWSZE UŻYCIE 1. Ostrożnie wypakuj oczyszczacz powietrza z pudełka oraz z plastikowej folii. 2. Wybierz miejsce o płaskiej, twardej powierzchni, które będzie się znajdowało co najmniej 0,5 metra od ściany lub mebli. Upewnij się, że żaden otwór nie jest zatkany.
 • Seite 27 LV 1224 (1=najniższa prędkość; 5= najwyższa prędkość) Aby wyłączyć oczyszczacz należy wcisnąć przycisk wł/wył. FUNKCJA TIMERA: Funkcja ta będzie działała w każdym trybie. Timer pozwala usawić czas pracy urządzenia od 1 godziny (1H) do 8 godzin (8H). Wciśnij przycisk wł/wył timera, aby ustawić...
 • Seite 28: Czyszczenie I Konserwacja

  LV 1224 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Rys.2 CZYSZCZENIE lub WYMIANA FILTRU HEPA (patrz rys.2) 1. Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu. 2. Wciśnij przycisk blokujący i zwalniający oraz usuń tylną pokrywę z jednostki. 3. Wyjmij filtr i odczep od niego wstępny filtr, natomiast zużyty filtr HEPA wyrzuć.
 • Seite 29 LV 1224 CZYSZCZENIE FILTRU WSTĘPNEGO (patrz rys.3) 1. Wyłącz urządzenie i odłącz z prądu. 2. Wciśnij przycisk blokujący i zwalniający oraz usuń tylną pokrywę z jednostki. 3. Oddziel filtr wstępny od filtru HEPA. Wyczyść filtr wstępny za pomocą szczotki od odkurzacza, który usunie pyłki i kurze.
 • Seite 30 LV 1224 Rys. 4 KONSERWACJA 1. Oczyszczacz powietrza należy sprawdzać raz w miesiącu. 2. Czyść filtr wstępny z pomocą odkurzacza . Używaj suchego i miękkiego materiału do czyszczenia panelu. UWAGA: Do otworów wlotowych ani wylotowych nie wolno wsuwać żadnych obcych przedmiotów a tym bardziej palców.
 • Seite 31: Rozwiązywanie Problemów

  LV 1224 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W przypadku niespodziewanego wyłączenia się urządzenia prosimy założyć, że zostały aktywowane funkcje zabezpieczające. Jeśli tak się wydarzy prosimy: 1. Upewnić się, że oczyszczacz jest podłączony do poprawnie działającego gniazdka. 2. Upewnić się, że filtr HEPA jest poprawnie zamontowany.
 • Seite 32 LV 1224 NOMENCLATURE Blaupunkt Filters Feature CADR Max Air delivery Additional Internal Design Purifier H: True Hepa multiplied multiplied feature number Ionizer by 10(CFM) by 10 U: UV Universal Activated-Carbon...

Diese Anleitung auch für:

Bap-hc-i1224-u16x