Herunterladen  Diese Seite drucken

Blaupunkt Lavender 2041 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Lavender 2041
Air Purifier
EN
Instruction manual
Oczyszczacz powietrza
PL
Instrukcja obsługi
Luftreiniger
DE
Bedienungsanleitung
BAP-HC-I2041-X18X
Page:
2 – 16
Strony:
17-32
Seite:
33-49

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Blaupunkt Lavender 2041

  Inhaltszusammenfassung für Blaupunkt Lavender 2041

 • Seite 1 Lavender 2041 BAP-HC-I2041-X18X Air Purifier Page: 2 – 16 Instruction manual Oczyszczacz powietrza Strony: 17-32 Instrukcja obsługi Luftreiniger Seite: 33-49 Bedienungsanleitung...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  LV 2041 CONTENTS IMPORTANT SAFETY INFORMATION ..........2 PRODUCT STRUCTURE ............. 4 BEFORE FIRST USE ..............5 USING THE APPLIANCE ............. 7 CLEANING ................9 FILTER REPLACEMENT ............12 STORAGE ................14 ENVIRONMENT ..............14 TROUBLESHOOTING .............. 15 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ............
 • Seite 3: Important Safety Information

  LV 2041 IMPORTANT SAFETY INFORMATION Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. Danger  Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
 • Seite 4 LV 2041  Leave at least 40cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 40cm free space above the appliance.  Do not place anything on top of the appliance and do not sit on the appliance.
 • Seite 5: Product Structure

  LV 2041 PRODUCT STRUCTURE Welcome using our company air purifier, before using, please read this manual...
 • Seite 6: Before First Use

  LV 2041 BEFORE FIRST USE Placing the filters The appliance comes with all filters fitted inside, but you have to remove the packaging of the filters before you can use the appliance. Remove all filters, unpack them and place them back into the appliance as described below.
 • Seite 7 LV 2041 4. Put filter 4(HEPA filter), filter 3(Activated carbon filter), filter 2(Charcoal filter), filter 1(Pre-filter) back into the appliance. Specific operation see Chapter 6 "Filter replacement" . Note: Make sure that the side with the tag is pointing towards you (Filter 4、3、2).
 • Seite 8: Using The Appliance

  LV 2041 USING THE APPLIANCE 1. Put the plug in the wall socket All lights go on once and you hear a beep. Then all lights go out again. 2. Press the on/off button to switch on the appliance.
 • Seite 9 LV 2041 5. Fan speed adjustment The fan speed light indicates at which fan speed the appliance is operating. Press Speed button to adjust fan speed level, there are three levels 1~3 refers to Low, Medium and High level.
 • Seite 10: Cleaning

  LV 2041 CLEANING ● Always unplug the appliance before you clean it. ● Never immerse the appliance in water or any other liquid. ● Never use aggressive or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.
 • Seite 11 LV 2041 3) Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a lightly moistened cotton swab. 4) Dry them with a dry cotton swab. 5) Reattach the air quality sensor cover. 3. Pre-filter Note: Only the pre- filter is washable; Clean the Pre-filter 30 days once, ensure your air purifier running at optimal performance.
 • Seite 12 LV 2041 3) To remove the pre-filter , grab the two projection at the top and pull the filter towards you. (c) 4) Wash the pre-filter under a running tap , If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust.
 • Seite 13: Filter Replacement

  LV 2041 FILTER REPLACEMENT When one of the filters is almost full and has to be cleaned or replaced, the appropriate filter replacement light starts to flash. Filter replacement light 1 flashes: filter 1 (the pre-filter) has to be cleaned, see chapter“Cleaning” 5.3 for further instructions.
 • Seite 14 LV 2041 5) To remove the filter 3 (activated carbon filter), grab its tag and pull it towards you, then replace the new activated carbon filter. (e) 6) To remove the filter 4 (HEPA filter), grab its tag and pull it towards you, then replace the new HEPA filter.
 • Seite 15: Storage

  LV 2041 3. Filter replacement force mode Suppose you use the appliance under air pollution environment, you can replace these filters even the light does not flash, the filters replacing method is same, please see chapter: Filter replacement. To force reset the filter’s lifetime:...
 • Seite 16: Troubleshooting

  LV 2041 TROUBLESHOOTING This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country. PROBLEM POSSIBLE CAUSE...
 • Seite 17 LV 2041 Use the air purifier in a room with Poor performance The room coverage has exceed applicable area. applicable area. or don’t have good purification Please remove the objects inlet and Air inlet or outlet of the machine is blocked .
 • Seite 18 LV 2041 Oczyszczacz powietrza Lavender 2041 BAP-HC-I2041-X18X Instrukcja obsługi...
 • Seite 19: Środki Ostrożności

  LV 2041 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Niebezpieczeństwo  Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem nie wolno dopuścić, aby woda lub inna płynna albo łatwopalna substancja dostała się do wnętrza.  Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem nie wolno czyścić urządzenia wodą lub inną płynną...
 • Seite 20 LV 2041  Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że filtry są poprawnie zamontowane.  Używaj tylko oryginalnych filtrów przeznaczonych do tego urządzenia. Nie używaj żadnych innych.  Unikaj uderzania urządzenia (a w szczególności wlotów i wylotów powietrza) twardymi przedmiotami.
 • Seite 21: Budowa Produktu

  LV 2041 BUDOWA PRODUKTU Witaj użytkowniku, przed włączeniem naszego urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.
 • Seite 22: Przed Pierwszym Użyciem

  LV 2041 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Montaż filtrów Urządzenie jest dostarczone z filtrami umieszczonymi wewnątrz, jednakże są one opakowane, więc przed pierwszym użyciem trzeba je rozpakować. Wyjmij wszystkie filtry, rozpakuj je i z powrotem umieść w urządzeniu jak opisuje instrukcja poniżej.
 • Seite 23 LV 2041 4. Filtry w urządzeniu należy umieścić w kolejności: filtr 4 (filtr HEPA), filtr 3(filtr z węglem aktywowanym), filtr 2(filtr węglowy), filtr 1(wstępny filtr). Dokładny opis wymiany filtrów znajdziesz w rozdziale 6 „Wymiana filtru”. Uwaga: Upewnij się, że strona z etykietą jest skierowana do ciebie.
 • Seite 24: Użytkowanie

  LV 2041 UŻYTKOWANIE 1. Włóż wtyczkę do kontaktu Wszystkie światełka zaświecą się jednocześnie, usłyszysz dźwięk. Następnie wszystkie światełka zgasną. 2. Wciśnij przycisk wł/wył, aby włączyć urządzenie. Na panelu sterowania zaświeci się przycisk wł/wył i prędkość wentylatora będzie na poziomie 1 (najniższy).
 • Seite 25 LV 2041 5. Kontrola prędkości wentylatora Wskaźnik wentylatora pokazuje na jakiej prędkości jest ustawione urządzenie. Wciśnij przycisk prędkości wentylatora aby ją zwiększyć, urządzenie ma 3 prędkości 1~3, Najmniejsza, Średnia i Najwyższa. Rada: Włączane urządzenie jest zawsze na najniższej prędkości.
 • Seite 26: Czyszczenie

  LV 2041 CZYSZCZENIE ● Przed czyszczeniem urządzenia zawsze odłączaj go z prądu. ● Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych substancjach płynnych. ● Nigdy nie używaj żrących lub łatwopalnych środków dezynfekujących do czyszczenia jakiejkolwiek części urządzenia. ● TYLKO i wyłącznie filtr wstępny jest nadający się do czyszczenia. Pozostałe filtry NIE MOGĄ...
 • Seite 27 LV 2041 3) Wyczyść wskaźnik jakości powietrza z pyłu i kurzu z zewnątrz oraz na zewnątrz za pomocą lekko wilgotnego bawełnianego patyczka do uszu. 4) Wysusz wszystko z pomocą suchego bawełnianego patyczka do uszu. 5) Załóż z powrotem pokrywę od wskaźnika jakości.
 • Seite 28 LV 2041 3) Aby wyjąć filtr wstępny, złap za dwa wypusty i pociągnij filtr do siebie. (c) 4) Filtr wstępny wyczyść pod bieżącą wodą, jeśli filtr wstępny jest bardzo brudny użyj miękkiego pędzelka do usunięcia kurzu. (d) Uwaga: Filtr wstępny możesz również wyczyścić...
 • Seite 29: Wymiana Filtru

  LV 2041 WYMIANA FILTRU Kiedy któryś z filtrów jest prawie pełny i musi być wymieniony lub wyczyszczony odpowiadające mu światełko się zaświeci. Kiedy wskaźnik wymiany filtru 1 się zaświeci: filtr 1 (filtr wstępny) musi być wyczyszczony, zobacz rozdział “Czyszczenie” 5.3, aby dowiedzieć się więcej. Kiedy wskaźnik wymiany filtru 2 się...
 • Seite 30 LV 2041 5) Aby wymienić filtr 3 (filtr z węglem aktywowanym), złap go za przywieszkę i pociągnij do siebie, następnie włóż nowy filtr z węglem aktywowanym. (e) 6) Aby wymienić filtr 4 (filtr HEPA) złap go za przywieszkę i pociągnij do siebie, następnie włóż...
 • Seite 31: Przechowywanie

  LV 2041 3. Nieoczekiwana wymiana filtru Załóżmy, że korzystasz z urządzenia w pomieszczeniu bardzo zanieczyszczonym. W związku z czym możesz wymienić filtry nawet jeśli wskaźnik się nie świeci. Metoda wymiany filtru jest taka sama jak opisana w rozdziale ”Wymiana filtru”.
 • Seite 32: Rozwiązywanie Problemów

  LV 2041 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Ten rozdział dotyczy problemów, które być może możesz napotkać w czasie używania oczyszczacza. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany prosimy skontaktować się z dystrybutorem. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE...
 • Seite 33 LV 2041 zwiększa się temperatura, co sprawia, że na wskaźniku pojawiają automatycznie się skropliny. Używaj oczyszczacz powietrza w Słaba wydajność Pomieszczenie jest zbyt duże. pomieszczeniu odpowiadającym wielkości do jego specyfikacji. oczyszczania powietrza Sprawdź i usuń obce przedmioty z Wylot lub wlot powietrza jest zablokowany.
 • Seite 34 LV 2041 Luftreiniger Lavender 2041 BAP-HC-I2041-X18X Bedienungsanleitung...
 • Seite 35: Sicherheitshinweise

  LV 2041 SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie diese Anleitungen genau durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Gefahr  Um ein Brandgefahr oder Stromschlag zu vermeiden, achten Sie darauf, dass in das Gerät kein Wasser, keine Flüβigkeit oder andere brennbaren Substanzen hineingelangen.
 • Seite 36 LV 2041  Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einer Klimaanlage, um die Wassertropfen zu vermeiden.  Vor Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass die Filter richtig eingesetzt sind.  Verwenden Sie nur die originellen Filter, die zu diesem Gerät geeignet sind. Verwenden Sie keine anderen Filter.
 • Seite 37: Aufbau Des Geräts

  LV 2041 AUFBAU DES GERÄTS Herzlich willkommen! Bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen, lesen Sie bitte die Anleitungen durch. A. Luftauslass B. Filter 4: HEPA Filter C. Filter 3: Aktivkohlefilter D. Filter 2: Kohlefilter E. Filter 1: Vorfilter F.
 • Seite 38: Vor Dem Ersten Gebrauch

  LV 2041 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Einsetzen der Filter Das Gerät wird mit Filtern geliefert, die sich in dem Gerät, jedoch in Verpackung befinden. Vor dem ersten Gebrauch müssen die Filter ausgepackt werden. Nehmen Sie alle Filter heraus, packen Sie sie aus und setzen Sie die Filter, gemäß der folgenden Anleitung zurück ein.
 • Seite 39 LV 2041 4. Die Filter sollen folgender Reihe nach in das Gerät eingesetzt werden: Filter 4 (HEPA Filter), Filter 3 (Aktivkohlefilter), Filter 2 (Kohlefilter), Filter 1 (Vorfilter) Die genaue Beschreibung des Filterwechsels finden Sie in dem Teil 6 dieser Bedienungsanleitung „Filterwechsel“.
 • Seite 40: Inbetriebnahme

  LV 2041 INBETRIEBNAHME 1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Alle Anzeigen leuchten auf und Sie hören ein Signalton. Danach erlöschen die Anzeigen erneut. 2. Drücken Sie die Ein/Aus Taste um das Gerät anzuschalten. Auf dem Bedienfeld leuchtet Ein/Aus Taste auf und die Geschwindigkeit des Ventilators ist auf dem niedrigsten Niveau 1.
 • Seite 41 LV 2041 VORSICHT: Lebensdauer der Filter hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderen, von der Luftqualität in dem Raum und der Zeit des Gebrauchs, die Informationen über den Filterwechsel sind nur ein Tipp für Sie, wie Sie mit den Filtern umgehen könnten.
 • Seite 42 LV 2041 7. Automatischer Betriebsmodus Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird automatisch die Luftqualität nachgeprüft. Wenn der automatische Betriebsmodus eingeschaltet ist, stellt das Gerät gemäß der Luftqualität die Geschwindigkeit des Ventilators automatisch ein. 8. Ionen Modus Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die Taste um den Ionen Modus einzuschalten.
 • Seite 43: Reinigung

  LV 2041 REINIGUNG ● Vor der Reinigung nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. ● Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser oder andere Flüβigkeiten. ● Verwenden Sie niemals ätzende Chemikalien oder leicht brennbare Desinfektionsmittel für die Reinigung irgendeines Teils des Geräts.
 • Seite 44 LV 2041 3) Stauben Sie den Sensor ab und putzen Sie ihn sanft von innen und außen mit einem leicht feuchten Wattestäbchen. 4) Trocknen Sie den Sensor mit einem trockenen Wattestäbchen. 5) Setzen Sie die Abdeckung zurück ein. 3. Vorfilter Vorsicht: Nur der Vorfilter ist zu reinigen.
 • Seite 45 LV 2041 3) Um den Vorfilter zu entfernen, halten Sie die zwei Griffe und ziehen Sie sie an sich heran. 4) Reinigen Sie den Vorfilter unter fließendem Wasser, wenn der Vorfilter sehr staubig ist, benutzen Sie einen weichen Pinsel um den Staub zu entfernen. (d) Vorsicht: Sie können den Vorfilter auch mit...
 • Seite 46: Filterwechsel

  LV 2041 FILTERWECHSEL Wenn einer der Filter fast voll ist und gewechselt werden muss, leuchtet die entsprechende Anzeige auf. Wenn die Filterwechselanzeige 1 aufleuchtet, muss der Filter1 (Vorfilter) gereinigt werden, schauen Sie sich Teil „Reinigung“ an, um mehr zu erfahren. Wenn die Filterwechselanzeige 2 aufleuchtet, Filter 2 (Kohlefilter) muss gewechselt werden.
 • Seite 47 LV 2041 5) Um den Filter 3 zu wechseln (Aktivkohlefilter), greifen Sie den Überhang und ziehen Sie ihn zu sich, setzen Sie dann einen neuen Aktivkohlefilter ein. (e) 6) Um den Filter 4 zu wechseln (HEPA Filter), greifen Sie den Überhang und ziehen Sie ihn zu sich, setzen Sie dann einen...
 • Seite 48: Aufbewahrung

  LV 2041 3. Unerwarteter Filterwechsel Nehmen wir an, dass Sie das Gerät in einem sehr staubigen Raum betreiben. In diesem Fall können Sie die Filter wechseln, ohne dass die Filterwechselanzeige aufleuchtet. Der Wechsel muss genau wie es in dem Teil „Filterwechsel“...
 • Seite 49: Problemlösungen

  LV 2041 PROBLEMLÖSUNGEN Dieser Abschnitt betrifft die Probleme, die während des Betreibens des Geräts eintreten können. Sollten Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an die zuständige Vertriebstelle. Versuchen Sie das Gerät nicht allein reparieren, das kann zum Garantieverlust führen.
 • Seite 50 LV 2041 richtig zu funktionieren. das Gerät von jeder Seite 40 cm Abstand hat. Der Luftqualitätssensor wird feucht, weil Geschwindigkeit Halten in dem Raum zu hohe Temperatur ist, das des Ventilators Luftqualitätssensor erzeugt das Kondenswasser auf dem steigert nicht trocken und sauber.
 • Seite 51: Nomenclature

  LV 2041 NOMENCLATURE Blaupunkt Filters Feature CADR Max Air delivery Additional Internal Design Purifier H: True Hepa multiplied multiplied feature number Ionizer by 10(CFM) by 10 Universal Activated-Carbon...

Diese Anleitung auch für:

Bap-hc-i2041-x18x