Herunterladen Diese Seite drucken

Werbung

USER MANUAL
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this
product
This symbol on the device or the package indicates that
disposal of the device after its lifecycle could
harm the environment. Do not dispose of the
unit (or batteries) as unsorted municipal
waste; it should be taken to a specialized
company for recycling. This device should be
returned to your distributor or to a local
recycling service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal
authorities.
Thank you for choosing Perel! Please read the manual
thoroughly before bringing this device into service. If the
device was damaged in transit, do not install or use it
and contact your dealer.
2.
Safety Instructions
● This device can be used by children aged from 8 years
and above, and persons with reduced physical, sensory
or
mental
capabilities
or
lack
of
experience
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the device in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the device. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
● There are no user-serviceable parts inside the device.
Refer to an authorized dealer for service and/or spare
parts. ● Do not immerge the device in any liquid. Keep
the main unit away from high heat and fire. ● The
external flexible cable or cord of this luminaire cannot be
replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be
destroyed.
3.
General Guidelines
● Refer to the Velleman
®
Service and Quality Warranty on
www.velleman.eu. ● Protect this device from shocks and
abuse. Avoid brute force when operating the device.
● Familiarise yourself with the functions of the device
before actually using it. ● All modifications of the device
are forbidden for safety reasons. Damage caused by user
modifications to the device is not covered by the
warranty. ● Only use the device for its intended purpose.
Using the device in an unauthorised way will void the
warranty. ● Damage caused by disregard of certain
guidelines in this manual is not covered by the warranty
and the dealer will not accept responsibility for any
ensuing defects or problems. ● Keep this manual for
future reference.
4.
Installation
● Disconnect the lamp form the power supply. ● Remove
the diffuser from the base. ● Carefully screw the bulb into
the fitting. Make sure the bulb does not exceed the
specified wattage specified in the technical specifications.
● Re-affix the diffuser onto the base. ● Restore the power
supply.
5.
Optional LED Bulbs
This outdoor lamp is compatible with the Perel RGBW LED
bulbs. These bulbs are easily controllable via the IR
remote
control.
Available
bulbs
are
LAL1J5C/SET, LAL1O5C and LAL3C5J. Please contact your
Perel dealer for more information.
6.
Maintenance
● Occasionally wipe with a damp cloth to keep it looking
new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or
strong detergents.
7.
Specifications
power supply .................................. 220-240 V, 50 Hz
socket ................................................................ E27
max. power ...................................................... 23 W
IP rating ............................................................IP65
protection class .............................................. class 2
LAMPH11L
dimensions
cable length ................................................... 3 m
lamp diffuser ................................ Ø 450 x 420 mm
steel ....................................................... 215 mm
LAMPH11M
dimensions
cable length ................................................... 3 m
lamp diffuser ................................ Ø 380 x 350 mm
steel ....................................................... 215 mm
LAMPH11S
dimensions
cable length ................................................... 3 m
lamp diffuser ................................ Ø 250 x 230 mm
steel ....................................................... 165 mm
V. 01 – 26/01/2018
LAMPH11L/LAMPH11M/LAMPH11S
Use this device with original accessories only.
Velleman nv cannot be held responsible in the
event
of
damage
(incorrect) use of this device. For more info
concerning this product and the latest version of
this manual, please visit our website www.perel.eu.
The information in this manual is subject to change
without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman
nv. All worldwide rights reserved. No part of this
manual
may
be
reduced to any electronic medium or otherwise without
the prior written consent of the copyright holder.
Handleiding
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke
milieu-informatie
product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan
dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen,
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel
(en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor
and
recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar
een
lokaal
recyclagepunt
plaatselijke
milieuwetgeving.
contacteer
dan
betreffende de verwijdering.
Bedankt voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig
door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het
dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsvoorschriften
● Dit toestel is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf
8 jaar,
door
personen
verstandelijke beperkingen, of door personen met gebrek
aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat dit onder
toezicht gebeurt van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft gegeven,
hoe zij het toestel moeten gebruiken en zich bewust zijn
van de risico's die het gebruik van het toestel met zich
meebrengt. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
De reiniging en het onderhoud van het toestel mogen niet
worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht
staan. ● Er zijn geen onderdelen in het toestel die door
de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Contacteer uw
verdeler voor eventuele reserveonderdelen. ● Dompel het
toestel nooit onder in een vloeistof. Stel het toestel niet
bloot aan extreme temperaturen of vuur. De flexibele
kabel van het toestel is niet vervangbaar. Als de kabel
beschadigd is, dan moet u het toestel weggooien.
3.
Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman
www.velleman.eu. ● Bescherm tegen schokken. Vermijd
brute kracht tijdens de bediening van het toestel. ● Leer
eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.
● Om
wijzigingen aanbrengen. Schade door wijzigingen die de
gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet
onder de garantie. ● Gebruik het toestel enkel waarvoor
het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij
ongeoorloofd gebruik. ● De garantie geldt niet voor
LAL1C5B,
schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze
handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid
afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden. ● Bewaar deze handleiding voor
verdere raadpleging.
4.
Montage
● Trek de stekker uit het stopcontact. ● Verwijder de kap.
● Draai voorzichtig de lamp in de fitting. Zorg ervoor dat
het
max.
vermogen
technische specificaties). ● Plaats de kap terug. ● Steek
de stekker in het stopcontact.
5.
Optionele ledlampen
Deze buitenlamp is compatibel met de Perel RGBW
ledlampen. U kunt deze ledlampen eenvoudig aansturen
met de IR-afstandsbediening. Compatibele ledlampen:
LAL1C5B, LAL1J5C/SET, LAL1O5C en LAL3C5J. Voor meer
informatie, contacteer uw Perel verdeler.
6.
Onderhoud
● Reinig het toestel af en toe met een vochtige doek.
Gebruik
geen
reinigingsmiddelen of sterke detergenten.
7.
Specificaties
voeding .......................................... 220-240 V, 50 Hz
fitting ................................................................. E27
max. vermogen ................................................. 23 W
IP-norm ............................................................IP65
beschermingsklasse .......................................klasse 2
LAMPH11L
afmetingen
kabellengte .................................................... 3 m
or
injury
resulting
from
copied,
reproduced, translated
or
betreffende
dit
dit
toestel
schade
kan
afval; het
moet
bij
een
brengen.
Respecteer
de
Hebt
u
vragen,
de
plaatselijke
autoriteiten
met
fysieke,
zintuiglijke
of
®
service- en kwaliteitsgarantie op
veiligheidsredenen
mag
u
geen
niet
wordt
overschreden
(zie
bijtende
chemische
producten,
1
lampenkap................................... Ø 450 x 420 mm
voet (staal) .............................................. 215 mm
LAMPH11M
afmetingen
kabellengte .....................................................3 m
lampenkap................................... Ø 380 x 350 mm
voet (staal) .............................................. 215 mm
LAMPH11S
afmetingen
kabellengte .....................................................3 m
lampenkap................................... Ø 250 x 230 mm
voet (staal) .............................................. 165 mm
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires.
Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of
kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.perel.eu. De
informatie in deze handleiding kan te allen tijde
worden
gewijzigd
zonder
kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze
handleiding.
Alle
wereldwijde
voorbehouden.
Het
is
niet
toegestaan
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te
kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een
elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbende.
Mode d'emploi
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Informations
environnementales
concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que
l'élimination d'un appareil en fin de vie peut
polluer l'environnement. Ne pas jeter un
appareil électrique ou électronique (et des
piles
éventuelles)
parmi
municipaux non sujets au tri sélectif ; une
déchetterie traitera l'appareil en question.
Renvoyer l'appareil à votre fournisseur ou à un service de
recyclage
local.
Respecter
la
réglementation
relative à la protection de l'environnement. En cas de
questions, contacter les autorités locales pour
élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement
le présent mode d'emploi avant la mise en service de
l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le
transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.
2.
Consignes de sécurité
● Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8
ans et plus et des personnes manquant d'expérience et
de connaissances ou dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été
formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil
d'une manière sûre et connaissent les risques encourus.
Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance. ● Il n'y a aucune pièce
réparable par l'utilisateur dans l'appareil. Commander des
pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
● Ne jamais immerger l'appareil dans un liquide. Ne pas
exposer
l'appareil
au
feu
ou
à
des températures
extrêmes. ● Le câble flexible externe de ce luminaire ne
peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le
luminaire doit être mis au rebut.
3.
Directives générales
Se référer à la garantie de service et de qualité
Velleman
®
sur www.velleman.eu. ● Protéger l'appareil
des
chocs
et
de
l'abus.
Traiter
l'appareil
circonspection pendant l'opération. ● Se familiariser avec
le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. ● Toute
modification est interdite pour des raisons de sécurité.
Les dommages occasionnés par des modifications par le
client ne tombent pas sous la garantie. ● N'utiliser
l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre
annule d'office la garantie. ● La garantie ne se s'applique
pas aux dommages survenus en négligeant certaines
directives de ce mode d'emploi et votre revendeur
déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les
défauts qui en résultent. ● Garder ce mode d'emploi pour
toute référence ultérieure.
4.
Installation
● Débrancher le luminaire du réseau électrique. ● Retirer
l'abat-jour. ● Visser soigneusement la lampe dans la
douille. Ne pas dépasser la puissance indiquée dans les
spécifications
techniques.
● Remettre
● Reconnecter au réseau électrique.
5.
Lampes LED optionnelles
Ce luminaire d'extérieur est compatible avec les lampes
LED RGBW de Perel. Il est possible de contrôler ces
lampes LED depuis la télécommande IR. Lampes LED
compatibles
:
LAL1C5B,
LAL1J5C/SET,
LAL3C5J.
Pour
plus
d'informations,
contacter
revendeur Perel.
©Velleman nv
voorafgaande
rechten
om
deze
importantes
les
déchets
locale
avec
l'abat-jour.
LAL1O5C
et
votre

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman LAMPH11L

  • Seite 1 Ø 380 x 350 mm © COPYRIGHT NOTICE voet (staal) ..........215 mm To all residents of the European Union The copyright to this manual is owned by Velleman Important environmental information about this nv. All worldwide rights reserved. No part of this LAMPH11S...
  • Seite 2 être modifiés sans notification préalable. acero ............215 mm Technische Daten © DROITS D’AUTEUR LAMPH11S Stromversorgung ......220-240 V, 50 Hz Velleman SA est l’ayant droit des droits d’auteur de dimensiones Fassung ............. E27 ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction,...
  • Seite 3 Jednostkę główną należy chronić przed wysokimi danos no meio ambiente. Não coloque a temperaturami i ogniem. ● Nie ma możliwości wymiany A Velleman NV detém os direitos de autor deste unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo zewnętrznego przewodu elastycznego ani przewodu manual do utilizador.

Diese Anleitung auch für:

Lamph11mLamph11s